14744.htm

CÍMSZÓ: Szegfi

SZEMÉLYNÉV: Szegfi Mór

SZÓCIKK: "Szegfi Mór Mihály*, Író és szabadságharcos, szül. Sziliben (Somogy vm.) 1825 márc. 5., megh. Tabon 1896 aug. 28. Prágában és Berlinben tanult. A negyvenes évekbeli a Pesten műküdő magyar nyelvterjesztő egyesület titkára lett. A szabadságharc alatt a tüzérségnél szolgált s a szenttamási ütközetben századosi rangot nyert el. Egyideig Szemere Bertalan titkára volt. A világosi fegyverletétel után ő is emigrált s Berlinből, Parisból és Londonból küldött hírlapi tudósításokkal tartotta fenn magát. 1861-ben hazajött s nejének, Kánya Emiliának lapjánál, a Családi Körnél volt segédszerkesztő, később tanári diplomát szerzett s mint főreáliskolai tanár vonult nyugalomba, írt költeményeket, tárcákat és elbeszélé­seket az Életképekbe, a Zsidó Naptárba, a Pesti Divatlapba, a Hölgyfutárba, a Divatcsarnokba, Religióba, Családi Lapokba és Szépirodalmi Közlönybe. Önálló munkái: Magyar ragozási táblázat, Verzeichnis der ungar. Beifügungen(1853); Kis bajok, nagy gondok. Regényes képek (1856); A harmadik szomszéd. Népies regény (2 köt., 1857); A világ csudái (1857); Fenn és alant. Regény (4 köt., 1871). - Fia volt Sz. László*, a Fiumei Szemle szerkesztője."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4744. címszó a lexikon => 828. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14744.htm

CÍMSZÓ: Szegfi

SZEMÉLYNÉV: Szegfi Mór

SZÓCIKK: Szegfi Mór Mihály*, Író és szabadságharcos, szül. Sziliben Somogy vm. 1825 márc. 5., megh. Tabon 1896 aug. 28. Prágában és Berlinben tanult. A negyvenes évekbeli a Pesten műküdő magyar nyelvterjesztő egyesület titkára lett. A szabadságharc alatt a tüzérségnél szolgált s a szenttamási ütközetben századosi rangot nyert el. Egyideig Szemere Bertalan titkára volt. A világosi fegyverletétel után ő is emigrált s Berlinből, Parisból és Londonból küldött hírlapi tudósításokkal tartotta fenn magát. 1861-ben hazajött s nejének, Kánya Emiliának lapjánál, a Családi Körnél volt segédszerkesztő, később tanári diplomát szerzett s mint főreáliskolai tanár vonult nyugalomba, írt költeményeket, tárcákat és elbeszélé­seket az Életképekbe, a Zsidó Naptárba, a Pesti Divatlapba, a Hölgyfutárba, a Divatcsarnokba, Religióba, Családi Lapokba és Szépirodalmi Közlönybe. Önálló munkái: Magyar ragozási táblázat, Verzeichnis der ungar. Beifügungen 1853 ; Kis bajok, nagy gondok. Regényes képek 1856 ; A harmadik szomszéd. Népies regény 2 köt., 1857 ; A világ csudái 1857 ; Fenn és alant. Regény 4 köt., 1871 . - Fia volt Sz. László*, a Fiumei Szemle szerkesztője.

14744.ht

CÍMSZÓ Szegf

SZEMÉLYNÉV Szegf Mó

SZÓCIKK Szegf Mó Mihály* Ír é szabadságharcos szül Szilibe Somog vm 182 márc 5. megh Tabo 189 aug 28 Prágába é Berlinbe tanult negyvene évekbel Peste műküd magya nyelvterjeszt egyesüle titkár lett szabadsághar alat tüzérségné szolgál szenttamás ütközetbe százados rango nyer el Egyidei Szemer Bertala titkár volt világos fegyverletéte utá i emigrál Berlinből Parisbó é Londonbó küldöt hírlap tudósításokka tartott fen magát 1861-be hazajöt nejének Kány Emiliána lapjánál Család Körné vol segédszerkesztő későb tanár diplomá szerzet min főreáliskola taná vonul nyugalomba ír költeményeket tárcáka é elbeszélé­seke a Életképekbe Zsid Naptárba Pest Divatlapba Hölgyfutárba Divatcsarnokba Religióba Család Lapokb é Szépirodalm Közlönybe Önáll munkái Magya ragozás táblázat Verzeichni de ungar Beifügunge 185 Ki bajok nag gondok Regénye képe 185 harmadi szomszéd Népie regén köt. 185 vilá csudá 185 Fen é alant Regén köt. 187 Fi vol Sz László* Fiume Szeml szerkesztője

14744.h

CÍMSZ Szeg

SZEMÉLYNÉ Szeg M

SZÓCIK Szeg M Mihály Í szabadságharco szü Szilib Somo v 18 már 5 meg Tab 18 au 2 Prágáb Berlinb tanul negyven évekbe Pest műkü magy nyelvterjesz egyesül titká let szabadságha ala tüzérségn szolgá szenttamá ütközetb százado rang nye e Egyide Szeme Bertal titká vol világo fegyverletét ut emigrá Berlinbő Parisb Londonb küldö hírla tudósításokk tartot fe magá 1861-b hazajö nejéne Kán Emilián lapjáná Csalá Körn vo segédszerkeszt késő taná diplom szerze mi főreáliskol tan vonu nyugalomb í költeményeke tárcák elbeszélé­sek Életképekb Zsi Naptárb Pes Divatlapb Hölgyfutárb Divatcsarnokb Religiób Csalá Lapok Szépirodal Közlönyb Önál munká Magy ragozá tábláza Verzeichn d unga Beifügung 18 K bajo na gondo Regény kép 18 harmad szomszé Népi regé köt 18 vil csud 18 Fe alan Regé köt 18 F vo S László Fium Szem szerkesztőj

14744.

CÍMS Sze

SZEMÉLYN Sze

SZÓCI Sze Mihál szabadságharc sz Szili Som 1 má me Ta 1 a Prágá Berlin tanu negyve évekb Pes műk mag nyelvterjes egyesü titk le szabadságh al tüzérség szolg szenttam ütközet század ran ny Egyid Szem Berta titk vo világ fegyverleté u emigr Berlinb Paris London küld hírl tudósítások tarto f mag 1861- hazaj nején Ká Emiliá lapján Csal Kör v segédszerkesz kés tan diplo szerz m főreálisko ta von nyugalom költemények tárcá elbeszélé­se Életképek Zs Naptár Pe Divatlap Hölgyfutár Divatcsarnok Religió Csal Lapo Szépiroda Közlöny Öná munk Mag ragoz tábláz Verzeich ung Beifügun 1 baj n gond Regén ké 1 harma szomsz Nép reg kö 1 vi csu 1 F ala Reg kö 1 v Lászl Fiu Sze szerkesztő

14744

CÍM Sz

SZEMÉLY Sz

SZÓC Sz Mihá szabadsághar s Szil So m m T Prág Berli tan negyv évek Pe mű ma nyelvterje egyes tit l szabadság a tüzérsé szol szentta ütköze száza ra n Egyi Sze Bert tit v vilá fegyverlet emig Berlin Pari Londo kül hír tudósításo tart ma 1861 haza nejé K Emili lapjá Csa Kö segédszerkes ké ta dipl szer főreálisk t vo nyugalo költeménye tárc elbeszélé­s Életképe Z Naptá P Divatla Hölgyfutá Divatcsarno Religi Csa Lap Szépirod Közlön Ön mun Ma rago táblá Verzeic un Beifügu ba gon Regé k harm szoms Né re k v cs al Re k Lász Fi Sz szerkeszt

1474

CÍ S

SZEMÉL S

SZÓ S Mih szabadságha Szi S Prá Berl ta negy éve P m m nyelvterj egye ti szabadsá tüzérs szo szentt ütköz száz r Egy Sz Ber ti vil fegyverle emi Berli Par Lond kü hí tudósítás tar m 186 haz nej Emil lapj Cs K segédszerke k t dip sze főreális v nyugal költemény tár elbeszélé­ Életkép Napt Divatl Hölgyfut Divatcsarn Relig Cs La Szépiro Közlö Ö mu M rag tábl Verzei u Beifüg b go Reg har szom N r c a R Lás F S szerkesz