14982.htm

CÍMSZÓ: Tápiószele

SZÓCIKK: Tápiószele, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 9739 lak. A zsidó hitközség 1770 körül alakult, ami főként a régi sírkövekből állapítható meg, azonban az alapítókról és az első évtizedek eseményeiről nem tudunk semmit. A templomot 120 évvel ezelőtt építették és ugyanakkor létesítették a Chevra Kadisát is. Elemi iskola is fennállott, amelynek alapítási ideje ismeretlen, de annyi bizonyos, hogy 1867. már magyarul tanítottak benne. 1924-ben a tanulók számának csökkenése és az államsegély megvonása folytán az iskola beszüntette működését. Az 1890-es évek­ben egy feltűnést keltő eset kapcsán országszerte ismertté vált a hitközség. Lichtenstein Ignác, az akkori rabbi Judentum und Christentum c. füzetet adott ki, amelynek a mottója ez volt: «Kinek a zsidó vallás nehéz, keresse üdvét Jézus kebelén.» A füzet megjelenése nagy konsternációt keltett az egész országban s a rabbi elmozdítását követelték, azonban pártfogói is akadtak és heves harc keletkezett. Végül a közfelháborodás láttán a rabbi önként lemondott állásáról. Az ily módon megüresedett rabbiszék betöltetlen maradt és 1923. a hitközség a nagykátai rabbisághoz csatlakozott. A hitközség tagjai közül háborúban 14-en vettek részt, 7 hősi halált halt, akiknek nevét a templomban levő emléktáblán örökítették meg. A hitközség kongresszusi alapon működik és a VI. községkerülethez tartozik. 32 családban 116 lelket számlál. Az adófizetők száma 42. Foglalkozás szerint: 12 kereskedő, 6 gazdálkodó, 6 iparos, 4 magántisztviselő, 4 piaci árus, 4 magánzó, 1 orvos, 1 ügyvéd, 1 munkás, 1 hitközségi alkalmazott, 1 nyug. tanító, 1 nyug. intéző és 1 egyéb. Az évi költségvetés 3974 pengő. Anyakönyvi területéhez tartozóak Tápiógyörgye, Ujszász és Zagyvarékás községek. A mai vezetőség: Lichtig Sándor elnök, Weisz Károly alelnök, Kossály Marcell pénztárnok, Lőwi Hugó ellenőr, Klein Mór és Jakubovits Hermán gondnokok, Nagy Imre és Lichter Samu elöljárósági tagok, Marosi Bernát jegyző.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4982. címszó a lexikon => 881. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14982.htm

CÍMSZÓ: Tápiószele

SZÓCIKK: Tápiószele, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 9739 lak. A zsidó hitközség 1770 körül alakult, ami főként a régi sírkövekből állapítható meg, azonban az alapítókról és az első évtizedek eseményeiről nem tudunk semmit. A templomot 120 évvel ezelőtt építették és ugyanakkor létesítették a Chevra Kadisát is. Elemi iskola is fennállott, amelynek alapítási ideje ismeretlen, de annyi bizonyos, hogy 1867. már magyarul tanítottak benne. 1924-ben a tanulók számának csökkenése és az államsegély megvonása folytán az iskola beszüntette működését. Az 1890-es évek­ben egy feltűnést keltő eset kapcsán országszerte ismertté vált a hitközség. Lichtenstein Ignác, az akkori rabbi Judentum und Christentum c. füzetet adott ki, amelynek a mottója ez volt: Kinek a zsidó vallás nehéz, keresse üdvét Jézus kebelén. A füzet megjelenése nagy konsternációt keltett az egész országban s a rabbi elmozdítását követelték, azonban pártfogói is akadtak és heves harc keletkezett. Végül a közfelháborodás láttán a rabbi önként lemondott állásáról. Az ily módon megüresedett rabbiszék betöltetlen maradt és 1923. a hitközség a nagykátai rabbisághoz csatlakozott. A hitközség tagjai közül háborúban 14-en vettek részt, 7 hősi halált halt, akiknek nevét a templomban levő emléktáblán örökítették meg. A hitközség kongresszusi alapon működik és a VI. községkerülethez tartozik. 32 családban 116 lelket számlál. Az adófizetők száma 42. Foglalkozás szerint: 12 kereskedő, 6 gazdálkodó, 6 iparos, 4 magántisztviselő, 4 piaci árus, 4 magánzó, 1 orvos, 1 ügyvéd, 1 munkás, 1 hitközségi alkalmazott, 1 nyug. tanító, 1 nyug. intéző és 1 egyéb. Az évi költségvetés 3974 pengő. Anyakönyvi területéhez tartozóak Tápiógyörgye, Ujszász és Zagyvarékás községek. A mai vezetőség: Lichtig Sándor elnök, Weisz Károly alelnök, Kossály Marcell pénztárnok, Lőwi Hugó ellenőr, Klein Mór és Jakubovits Hermán gondnokok, Nagy Imre és Lichter Samu elöljárósági tagok, Marosi Bernát jegyző.

14982.ht

CÍMSZÓ Tápiószel

SZÓCIKK Tápiószele nagyk Pest-Pilis-Solt-Kisku vm. 973 lak zsid hitközsé 177 körü alakult am főkén rég sírkövekbő állapíthat meg azonba a alapítókró é a els évtizede eseményeirő ne tudun semmit templomo 12 évve ezelőt építetté é ugyanakko létesítetté Chevr Kadisá is Elem iskol i fennállott amelyne alapítás idej ismeretlen d anny bizonyos hog 1867 má magyaru tanította benne 1924-be tanuló számána csökkenés é a államsegél megvonás folytá a iskol beszüntett működését A 1890-e évek­be eg feltűnés kelt ese kapcsá országszert ismertt vál hitközség Lichtenstei Ignác a akkor rabb Judentu un Christentu c füzete adot ki amelyne mottój e volt Kine zsid vallá nehéz keress üdvé Jézu kebelén füze megjelenés nag konsternáció keltet a egés országba rabb elmozdításá követelték azonba pártfogó i akadta é heve har keletkezett Végü közfelháborodá láttá rabb önkén lemondot állásáról A il módo megüresedet rabbiszé betöltetle marad é 1923 hitközsé nagykáta rabbiságho csatlakozott hitközsé tagja közü háborúba 14-e vette részt hős halál halt akikne nevé templomba lev emléktáblá örökítetté meg hitközsé kongresszus alapo működi é VI községkerülethe tartozik 3 családba 11 lelke számlál A adófizető szám 42 Foglalkozá szerint 1 kereskedő gazdálkodó iparos magántisztviselő piac árus magánzó orvos ügyvéd munkás hitközség alkalmazott nyug tanító nyug intéz é egyéb A év költségveté 397 pengő Anyakönyv területéhe tartozóa Tápiógyörgye Ujszás é Zagyvaréká községek ma vezetőség Lichti Sándo elnök Weis Károl alelnök Kossál Marcel pénztárnok Lőw Hug ellenőr Klei Mó é Jakubovit Hermá gondnokok Nag Imr é Lichte Sam elöljáróság tagok Maros Berná jegyző

14982.h

CÍMSZ Tápiósze

SZÓCIK Tápiószel nagy Pest-Pilis-Solt-Kisk vm 97 la zsi hitközs 17 kör alakul a főké ré sírkövekb állapítha me azonb alapítókr el évtized eseményeir n tudu semmi templom 1 évv ezelő épített ugyanakk létesített Chev Kadis i Ele isko fennállot amelyn alapítá ide ismeretle ann bizonyo ho 186 m magyar tanított benn 1924-b tanul számán csökkené államsegé megvoná folyt isko beszüntet működésé 1890- évek­b e feltűné kel es kapcs országszer ismert vá hitközsé Lichtenste Igná akko rab Judent u Christent füzet ado k amelyn mottó vol Kin zsi vall nehé keres üdv Jéz kebelé füz megjelené na konsternáci kelte egé országb rab elmozdítás követelté azonb pártfog akadt hev ha keletkezet Vég közfelháborod látt rab önké lemondo állásáró i mód megüresede rabbisz betöltetl mara 192 hitközs nagykát rabbiságh csatlakozot hitközs tagj köz háborúb 14- vett rész hő halá hal akikn nev templomb le emléktábl örökített me hitközs kongresszu alap működ V községkerületh tartozi családb 1 lelk számlá adófizet szá 4 Foglalkoz szerin keresked gazdálkod iparo magántisztvisel pia áru magánz orvo ügyvé munká hitközsé alkalmazot nyu tanít nyu inté egyé é költségvet 39 peng Anyaköny területéh tartozó Tápiógyörgy Ujszá Zagyvarék községe m vezetősé Licht Sánd elnö Wei Káro alelnö Kossá Marce pénztárno Lő Hu ellenő Kle M Jakubovi Herm gondnoko Na Im Licht Sa elöljárósá tago Maro Bern jegyz

14982.

CÍMS Tápiósz

SZÓCI Tápiósze nag Pest-Pilis-Solt-Kis v 9 l zs hitköz 1 kö alaku fők r sírkövek állapíth m azon alapítók e évtize eseményei tud semm templo év ezel építet ugyanak létesítet Che Kadi El isk fennállo amely alapít id ismeretl an bizony h 18 magya tanítot ben 1924- tanu számá csökken államseg megvon foly isk beszünte működés 1890 évek­ feltűn ke e kapc országsze ismer v hitközs Lichtenst Ign akk ra Juden Christen füze ad amely mott vo Ki zs val neh kere üd Jé kebel fü megjelen n konsternác kelt eg ország ra elmozdítá követelt azon pártfo akad he h keletkeze Vé közfelháboro lát ra önk lemond állásár mó megüresed rabbis betöltet mar 19 hitköz nagyká rabbiság csatlakozo hitköz tag kö háború 14 vet rés h hal ha akik ne templom l emléktáb örökítet m hitköz kongressz ala műkö községkerület tartoz család lel száml adófize sz Foglalko szeri kereske gazdálko ipar magántisztvise pi ár magán orv ügyv munk hitközs alkalmazo ny taní ny int egy költségve 3 pen Anyakön területé tartoz Tápiógyörg Ujsz Zagyvaré község vezetős Lich Sán eln We Kár aleln Koss Marc pénztárn L H ellen Kl Jakubov Her gondnok N I Lich S elöljárós tag Mar Ber jegy

14982

CÍM Tápiós

SZÓC Tápiósz na Pest-Pilis-Solt-Ki z hitkö k alak fő sírköve állapít azo alapító évtiz eseménye tu sem templ é eze építe ugyana létesíte Ch Kad E is fennáll amel alapí i ismeret a bizon 1 magy taníto be 1924 tan szám csökke államse megvo fol is beszünt működé 189 éve feltű k kap országsz isme hitköz Lichtens Ig ak r Jude Christe füz a amel mot v K z va ne ker ü J kebe f megjele konsterná kel e orszá r elmozdít követel azo pártf aka h keletkez V közfelhábor lá r ön lemon állásá m megürese rabbi betölte ma 1 hitkö nagyk rabbisá csatlakoz hitkö ta k hábor 1 ve ré ha h aki n templo emléktá örökíte hitkö kongress al műk községkerüle tarto csalá le szám adófiz s Foglalk szer keresk gazdálk ipa magántisztvis p á magá or ügy mun hitköz alkalmaz n tan n in eg költségv pe Anyakö terület tarto Tápiógyör Ujs Zagyvar közsé vezető Lic Sá el W Ká alel Kos Mar pénztár elle K Jakubo He gondno Lic elöljáró ta Ma Be jeg

1498

CÍ Tápió

SZÓ Tápiós n Pest-Pilis-Solt-K hitk ala f sírköv állapí az alapít évti esemény t se temp ez épít ugyan létesít C Ka i fennál ame alap ismere bizo mag tanít b 192 ta szá csökk állams megv fo i beszün működ 18 év felt ka országs ism hitkö Lichten I a Jud Christ fü ame mo v n ke keb megjel konstern ke orsz elmozdí követe az párt ak keletke közfelhábo l ö lemo állás megüres rabb betölt m hitk nagy rabbis csatlako hitk t hábo v r h ak templ emlékt örökít hitk kongres a mű községkerül tart csal l szá adófi Foglal sze keres gazdál ip magántisztvi mag o üg mu hitkö alkalma ta i e költség p Anyak terüle tart Tápiógyö Uj Zagyva közs vezet Li S e K ale Ko Ma pénztá ell Jakub H gondn Li elöljár t M B je