15125.htm

CÍMSZÓ: Törvényhozás

SZÓCIKK: "Törvényhozás. A magyar zsidók szerepe az állami közéletben és kifejezetten a T.-ban az emancipáció (l. o.) után kezdődött. Az emancipációt követő időktől egészen a világháborút követő összeomlásig, amikor az alkotmányos élet megingott, a T.-ban a következő zsidó származású országgyűlési képviselők szerepeltek: Arányi Miksa, Bakonyi Samu, Barta Ödön, Beck Marcel, Madarassy-Beck Gyula báró, Bródy Ernő, Darvai Fülöp, Dési Géza, Farkas Pál, Fried Lajos, Hajdú Frigyes, Heltai Ferenc, Hirtenstein Lajos, Horn Ede, Jellinek Arthur, Kardos Samu, Kelemen Samu, Krausz Lajos, Lányi Mór, Leitner Adolf, Mandel Pál, Markbreit Gyula, Mende Bódog, Mezei Ernő, Mezei Mór, Mezőfi Vilmos, Molnár Jenő, Nagy Sándor, Popper Ármin báró, Neményi Ambrus, Nemes Zsigmond, Neumann Ármin, Pető Sándor, Rajk Aladár, Révai Mór, Rosenberg Gyula, Rosenberg Ignác, Ság Manó, Sámuel Lázár, Sándor Pál, Szatmári Mór, Szúnyog Mihály, Ullmann Sándor, Vadász Lipót, Vázsonyi Vilmos, Vészi József, Visontai Soma, Wahrmann Mór, Weisz Berthold, Wolfner Tivadar báró. A mai képviselőház tagjai: Baracs Marcell, Bródy Ernő, Dési Géza, Fábián Béla, Gál Jenő, Györk Imre, Propper Sándor, Rothenstein Mór, Sándor Pál, Várnai Dániel. A felsőház tagjai: Löw lmmánuel, Reich Koppel (a zsidó hitfelekezet képviselői); Glücksthal Samu (az ügyvédi kamara képviseletében); Vida Jenő (a tőzsde képviseletében). - Főrendiházi tagok voltak: Bródy Zsigmond hírlapkiadó és szerkesztő, Chorin Ferenc jogtudós, Hatvany-Deutsch Sándor báró gyáros, Hirschler Ignác orvos, Kornfeld Zsigmond báró bankigazgató, Lévay Henrik báró, a biztosító intézmény magyarországi megalapítója, Ormódy Vilmos, a biztosító intézmények fejlesztője Sváb Károly földbirtokos, Weisz Manfréd báró gyáros."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5125. címszó a lexikon => 910. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15125.htm

CÍMSZÓ: Törvényhozás

SZÓCIKK: Törvényhozás. A magyar zsidók szerepe az állami közéletben és kifejezetten a T.-ban az emancipáció l. o. után kezdődött. Az emancipációt követő időktől egészen a világháborút követő összeomlásig, amikor az alkotmányos élet megingott, a T.-ban a következő zsidó származású országgyűlési képviselők szerepeltek: Arányi Miksa, Bakonyi Samu, Barta Ödön, Beck Marcel, Madarassy-Beck Gyula báró, Bródy Ernő, Darvai Fülöp, Dési Géza, Farkas Pál, Fried Lajos, Hajdú Frigyes, Heltai Ferenc, Hirtenstein Lajos, Horn Ede, Jellinek Arthur, Kardos Samu, Kelemen Samu, Krausz Lajos, Lányi Mór, Leitner Adolf, Mandel Pál, Markbreit Gyula, Mende Bódog, Mezei Ernő, Mezei Mór, Mezőfi Vilmos, Molnár Jenő, Nagy Sándor, Popper Ármin báró, Neményi Ambrus, Nemes Zsigmond, Neumann Ármin, Pető Sándor, Rajk Aladár, Révai Mór, Rosenberg Gyula, Rosenberg Ignác, Ság Manó, Sámuel Lázár, Sándor Pál, Szatmári Mór, Szúnyog Mihály, Ullmann Sándor, Vadász Lipót, Vázsonyi Vilmos, Vészi József, Visontai Soma, Wahrmann Mór, Weisz Berthold, Wolfner Tivadar báró. A mai képviselőház tagjai: Baracs Marcell, Bródy Ernő, Dési Géza, Fábián Béla, Gál Jenő, Györk Imre, Propper Sándor, Rothenstein Mór, Sándor Pál, Várnai Dániel. A felsőház tagjai: Löw lmmánuel, Reich Koppel a zsidó hitfelekezet képviselői ; Glücksthal Samu az ügyvédi kamara képviseletében ; Vida Jenő a tőzsde képviseletében . - Főrendiházi tagok voltak: Bródy Zsigmond hírlapkiadó és szerkesztő, Chorin Ferenc jogtudós, Hatvany-Deutsch Sándor báró gyáros, Hirschler Ignác orvos, Kornfeld Zsigmond báró bankigazgató, Lévay Henrik báró, a biztosító intézmény magyarországi megalapítója, Ormódy Vilmos, a biztosító intézmények fejlesztője Sváb Károly földbirtokos, Weisz Manfréd báró gyáros.

15125.ht

CÍMSZÓ Törvényhozá

SZÓCIKK Törvényhozás magya zsidó szerep a állam közéletbe é kifejezette T.-ba a emancipáci l o utá kezdődött A emancipáció követ időktő egésze világháború követ összeomlásig amiko a alkotmányo éle megingott T.-ba következ zsid származás országgyűlés képviselő szerepeltek Arány Miksa Bakony Samu Bart Ödön Bec Marcel Madarassy-Bec Gyul báró Bród Ernő Darva Fülöp Dés Géza Farka Pál Frie Lajos Hajd Frigyes Helta Ferenc Hirtenstei Lajos Hor Ede Jelline Arthur Kardo Samu Keleme Samu Kraus Lajos Lány Mór Leitne Adolf Mande Pál Markbrei Gyula Mend Bódog Meze Ernő Meze Mór Mezőf Vilmos Molná Jenő Nag Sándor Poppe Ármi báró Nemény Ambrus Neme Zsigmond Neuman Ármin Pet Sándor Raj Aladár Réva Mór Rosenber Gyula Rosenber Ignác Sá Manó Sámue Lázár Sándo Pál Szatmár Mór Szúnyo Mihály Ullman Sándor Vadás Lipót Vázsony Vilmos Vész József Visonta Soma Wahrman Mór Weis Berthold Wolfne Tivada báró ma képviselőhá tagjai Barac Marcell Bród Ernő Dés Géza Fábiá Béla Gá Jenő Györ Imre Proppe Sándor Rothenstei Mór Sándo Pál Várna Dániel felsőhá tagjai Lö lmmánuel Reic Koppe zsid hitfelekeze képviselő Glückstha Sam a ügyvéd kamar képviseletébe Vid Jen tőzsd képviseletébe Főrendiház tago voltak Bród Zsigmon hírlapkiad é szerkesztő Chori Feren jogtudós Hatvany-Deutsc Sándo bár gyáros Hirschle Igná orvos Kornfel Zsigmon bár bankigazgató Léva Henri báró biztosít intézmén magyarország megalapítója Ormód Vilmos biztosít intézménye fejlesztőj Svá Károl földbirtokos Weis Manfré bár gyáros

15125.h

CÍMSZ Törvényhoz

SZÓCIK Törvényhozá magy zsid szere álla közéletb kifejezett T.-b emancipác ut kezdődöt emancipáci köve időkt egész világhábor köve összeomlási amik alkotmány él megingot T.-b követke zsi származá országgyűlé képvisel szerepelte Arán Miks Bakon Sam Bar Ödö Be Marce Madarassy-Be Gyu bár Bró Ern Darv Fülö Dé Géz Fark Pá Fri Lajo Haj Frigye Helt Feren Hirtenste Lajo Ho Ed Jellin Arthu Kard Sam Kelem Sam Krau Lajo Lán Mó Leitn Adol Mand Pá Markbre Gyul Men Bódo Mez Ern Mez Mó Mező Vilmo Moln Jen Na Sándo Popp Árm bár Nemén Ambru Nem Zsigmon Neuma Ármi Pe Sándo Ra Aladá Rév Mó Rosenbe Gyul Rosenbe Igná S Man Sámu Lázá Sánd Pá Szatmá Mó Szúny Mihál Ullma Sándo Vadá Lipó Vázson Vilmo Vés Józse Visont Som Wahrma Mó Wei Berthol Wolfn Tivad bár m képviselőh tagja Bara Marcel Bró Ern Dé Géz Fábi Bél G Jen Gyö Imr Propp Sándo Rothenste Mó Sánd Pá Várn Dánie felsőh tagja L lmmánue Rei Kopp zsi hitfelekez képvisel Glücksth Sa ügyvé kama képviseletéb Vi Je tőzs képviseletéb Főrendihá tag volta Bró Zsigmo hírlapkia szerkeszt Chor Fere jogtudó Hatvany-Deuts Sánd bá gyáro Hirschl Ign orvo Kornfe Zsigmo bá bankigazgat Lév Henr bár biztosí intézmé magyarorszá megalapítój Ormó Vilmo biztosí intézmény fejlesztő Sv Káro földbirtoko Wei Manfr bá gyáro

15125.

CÍMS Törvényho

SZÓCI Törvényhoz mag zsi szer áll közélet kifejezet T.- emancipá u kezdődö emancipác köv idők egés világhábo köv összeomlás ami alkotmán é megingo T.- követk zs származ országgyűl képvise szerepelt Ará Mik Bako Sa Ba Öd B Marc Madarassy-B Gy bá Br Er Dar Fül D Gé Far P Fr Laj Ha Frigy Hel Fere Hirtenst Laj H E Jelli Arth Kar Sa Kele Sa Kra Laj Lá M Leit Ado Man P Markbr Gyu Me Bód Me Er Me M Mez Vilm Mol Je N Sánd Pop Ár bá Nemé Ambr Ne Zsigmo Neum Árm P Sánd R Alad Ré M Rosenb Gyu Rosenb Ign Ma Sám Láz Sán P Szatm M Szún Mihá Ullm Sánd Vad Lip Vázso Vilm Vé Józs Vison So Wahrm M We Bertho Wolf Tiva bá képviselő tagj Bar Marce Br Er D Gé Fáb Bé Je Gy Im Prop Sánd Rothenst M Sán P Vár Dáni felső tagj lmmánu Re Kop zs hitfeleke képvise Glückst S ügyv kam képviseleté V J tőz képviseleté Főrendih ta volt Br Zsigm hírlapki szerkesz Cho Fer jogtud Hatvany-Deut Sán b gyár Hirsch Ig orv Kornf Zsigm b bankigazga Lé Hen bá biztos intézm magyarorsz megalapító Orm Vilm biztos intézmén fejleszt S Kár földbirtok We Manf b gyár

15125

CÍM Törvényh

SZÓC Törvényho ma zs sze ál közéle kifejeze T. emancip kezdőd emancipá kö idő egé világháb kö összeomlá am alkotmá meging T. követ z szárma országgyű képvis szerepel Ar Mi Bak S B Ö Mar Madarassy- G b B E Da Fü G Fa F La H Frig He Fer Hirtens La Jell Art Ka S Kel S Kr La L Lei Ad Ma Markb Gy M Bó M E M Me Vil Mo J Sán Po Á b Nem Amb N Zsigm Neu Ár Sán Ala R Rosen Gy Rosen Ig M Sá Lá Sá Szat Szú Mih Ull Sán Va Li Vázs Vil V Józ Viso S Wahr W Berth Wol Tiv b képvisel tag Ba Marc B E G Fá B J G I Pro Sán Rothens Sá Vá Dán fels tag lmmán R Ko z hitfelek képvis Glücks ügy ka képviselet tő képviselet Főrendi t vol B Zsig hírlapk szerkes Ch Fe jogtu Hatvany-Deu Sá gyá Hirsc I or Korn Zsig bankigazg L He b bizto intéz magyarors megalapít Or Vil bizto intézmé fejlesz Ká földbirto W Man gyá

1512

CÍ Törvény

SZÓ Törvényh m z sz á közél kifejez T emanci kezdő emancip k id eg világhá k összeoml a alkotm megin T köve szárm országgy képvi szerepe A M Ba Ma Madarassy D F F L Fri H Fe Hirten L Jel Ar K Ke K L Le A M Mark G B M Vi M Sá P Ne Am Zsig Ne Á Sá Al Rose G Rose I S L S Sza Sz Mi Ul Sá V L Váz Vi Jó Vis Wah Bert Wo Ti képvise ta B Mar F Pr Sá Rothen S V Dá fel ta lmmá K hitfele képvi Glück üg k képvisele t képvisele Főrend vo Zsi hírlap szerke C F jogt Hatvany-De S gy Hirs o Kor Zsi bankigaz H bizt inté magyaror megalapí O Vi bizt intézm fejles K földbirt Ma gy