Szent Marina szűz*
 [június 18.]

Marina szűz egyetlen leánya volt atyjának. Midőn az apa kolostorba akart vonulni, megváltoztatta leánya öltözetét, hogy ne asszonynak, hanem férfinak lássék, s megkérte az apátot és a szerzetes testvéreket, hogy fogadják be egyetlen „fiát” is. Azok engedvén a kérésnek, befogadták szerzetesnek, és ezután mindenki Marinus testvérnek szólította. Ő pedig nagy jámborságban élt és nagy engedelmességben. Amikor huszonhét éves volt, és atyja közeledni érezte halálát, magához hívta leányát, és megerősítvén őt jó szándékában, meghagyta neki, nehogy valaha valakinek is feltárja, hogy asszony.

Ő pedig gyakran kihajtott ökrös szekéren, és fát hozott a kolostornak. Ilyenkor egy férfi házában szállt meg, akinek a leánya egy katonától teherbe esett. Mikor kérdőre vonták, azt állította, hogy Marinus szerzetes becstelenítette meg. Marinust vallatóra fogták, hogy miért követett el ekkora gyalázatot, s ő bűnösnek vallotta magát, és bocsánatért esedezett. Rögtön kivetették a kolostorból. A kolostor kapuja előtt húzódott meg, és három éven keresztül ott maradván, az odavetett kenyérmaradékon tengődött.

Miután a fiúcskát az anyatejtől elválasztották, elküldték az apáthoz, ő pedig átadta Marinusnak, hogy nevelje fel. A gyermekkel még két évet töltött ott. Mindezt a legnagyobb türelemmel fogadta, s mindenért hálát adott Istennek. Végül a szerzetesek megkönyörülvén alázatosságán és türelmén, visszafogadták a kolostorba, és ami alávaló munka csak akadt, azt rábízták. Ő pedig mindent boldogan elvállalt és türelemmel, buzgón elvégzett. Végül, életét jó cselekedeteknek szentelvén, megtért az Úrhoz.

Midőn testét le akarták mosni, és úgy határoztak, hogy valami dicstelen helyre temetik, megnézvén rájöttek, hogy asszony. Mindnyájan megrökönyödtek, és nagyon megijedtek, hogy Isten szolgálóleánya ellen mennyit vétettek. Odasereglettek a megdöbbentő látványossághoz, és bocsánatért esedeztek tudatlanságuk és gonoszságuk miatt. Testét a templomban helyezték el nagy tisztességgel. Azt az asszonyt pedig, aki Isten szolgálóleányát hírbe hozta, megszállta a démon, de miután bűnét megvallotta és a szűz sírjához járult, megszabadult tőle.

A sírhoz mindenfelől özönlöttek a népek, és sok csoda történt. Június 18-án halt meg.

 

fordította: Madas Edit
Hátra Kezdőlap Előre