A bibliai könyvek rövidítése

Ószövetség

Teremtés könyve (Ter)

Kivonulás könyve (Kiv)

Leviták könyve (Lev)

Számok könyve (Szám)

Második Törvénykönyv (MTörv)

Józsué könyve (Józs)

Bírák könyve (Bír)

Ruth könyve (Ruth)

Sámuel I. könyve (1 Sám)

Sámuel II. könyve (2 Sám)

Királyok I. könyve (1 Kir)

Királyok II. könyve (2 Kir)

Krónikák I. könyve (1 Krón)

Krónikák II. könyve (2 Krón)

Ezdrás könyve (Ezd)

Nehemiás könyve (Neh)

Tóbiás könyve (Tób)

Judit könyve (Jud)

Eszter könyve (Esz)

Makkabeusok I. könyve (1 Mak)

Makkabeusok II. könyve (2 Mak)

Jób könyve (Jób)

Zsoltárok könyve (Zsolt)

Példabeszédek könyve (Péld)

Prédikátor könyve (Préd)

Énekek éneke (Én)

Bölcsesség könyve (Bölcs)

Sirák fia könyve (Sir)

Ézsaiás könyve (Iz)

Jeremiás könyve (Jer)

Siralmak könyve (Siral)

Báruk könyve (Bár)

Ezekiel könyve (Ez)

Dániel könyve (Dán)

Ozeás könyve (Oz)

Joel könyve (Jo)

Ámosz könyve (Ám)

Abdiás könyve (Abd)

Jónás könyve (Jón)

Mikeás könyve (Mik)

Náhum könyve (Náh)

Habakuk könyve (Hab)

Szofoniás könyve (Szol)

Aggeus könyve (Ag)

Zakariás könyve (Zak)

Malakiás könyve (Mal)

Újszövetség

Máté evangéliuma (Mt)

Márk evangéliuma (Mk)

Lukács evangéliuma (Lk)

János evangéliuma (Jn)

Apostolok Cselekedetei (ApCsel)

Rómaiaknak írt levél (Róm)

Korintusiaknak írt I. levél (1 Kor)

Korintusiaknak írt II. levél (2 Kor)

Galatáknak írt levél (Gal)

Efezusiaknak írt levél (Ef)

Filippieknek írt levél (Fil)

Kolosszeieknek írt levél (Kol)

Tesszalonikaiaknak írt I. levél (1 Tesz)

Tesszalonikaiaknak írt II. levél (2 Tesz)

Timóteusnak írt I. levél (1 Tim)

Timóteusnak írt II. levél (2 Tim)

Titusznak írt levél (Tit)

Filemonnak írt levél (Filem)

Zsidóknak írt levél (Zsid)

Szent Jakab levele (Jak)

Szent Péter I. levele (1 Pt)

Szent Péter II. levele (2 Pt)

Szent János I. levele (1 Jn)

Szent János II. levele (2 Jn)

Szent János III. levele (3 Jn)

Szent Júdás levele (Júd)

Jelenések könyve (Jel)
Hátra Kezdőlap Előre