December 29.

 

Tamás, ismert nevén Becket Tamás (1118–1170), II. Henrik angol király lordkancellárja és bizalmasa, majd Canterbury érseke. A világfi lordkancellár egyházi méltóságában megváltoztatta életét: szőrimögnek szünetlen való viselésével és böjtőkkel gyötri vala magát... de kívül egyebeknek módjok szerént jár vala.* A pápa és a király között kitört viszályban az Egyház jogainak törhetetlen harcosa. A király tudtával négy nemesúr Canterbury székesegyházában az oltár előtt rátámadott és levágta a fejét. A pápa már három év múlva szentté avatta. Henrik megalázkodva volt kénytelen a sírjához zarándokolni, amely a középkor egyik híres angol búcsújáró helye lett.

El kell még mondanunk, hogy VIII. Henrik hatalmi tébolyában 1538. április 24-re forma szerint törvény elé idézte Tamást, hogy adjon számot viselt dolgairól. Miután ez elmaradt, a király lefolytatta ellene az előírt bírói eljárást, majd lázadás és felségárulás címén halálra ítéltette. Ennek végrehajtásául elrendelte ereklyéinek megégetését, a sírján lévő drágaságok, ékszerek elkobzását, és mindennemű emlékének, képmásának megsemmisítését.*

 

Legendája már a XIII. század folyamán ismeretes volt hazánkban. Árpádházi Szent Margitnak is kedves olvasmányai közé tartozott: esmég megvigasztaltaték ez szent szűz, mikoron Szent Tamás mártírról, kantuáriai érsekről igen sok csudákat hallott volna. Miképpen a Szent Tamás nyakátul fogva bokáig keménységes ciliciomot viselt volna – és miképpen asszonyonk, Mária (Mária királyné) varrotta volna neki (lányának, Margitnak) ciliciomot – miképpen meg vagyon írván Szent Tamásnak életibe.* Azért Szent Margit asszony ezeket hallván, igen megerősétteték vala és vígan szenvedi vala az ciliciomnak gyötrelmét.

 

*

 

Becket Tamás ismerte Magyarország korabeli állapotait, Lukács esztergomi érsek a pápai jogok, egyházi érdekek védelmében az ő eszmei fegyvertársa. Amikor Tamást az egyház szentté avatta, Lukács Esztergomban prépostságot alapított a tiszteletére, éppen a patrociniumról később elnevezett Szenttamás-hegyen. Itt állott a mai Kálvária-kápolna, és Lépcső utca legmagasabb részén a középkor folyamán a Szent Tamás mártír tiszteletére rendelt társaskáptalan, amely a török harcok idején enyészett el.

A középkorban mintegy 16 hazai falu viselte Szent Tamás nevét. Ebből már nem tudjuk megállapítani, hogy hány patrocinium illette belőlük a vértanú angol prímást. Borszörcsök középkori templomát biztosan az ő tiszteletére szentelték.*

Ünnepét már a Pray-kódex kalendáriuma számontartja, de későbbi misekönyveinkből sem hiányzik. Hazai ikonográfiai nyomára nem bukkantunk.

A kései hazai néphagyományban csak naptári ihletésre tűnik elő. A szőregi lányok Szerelmes Tamás néven emlegetik: aki a napján böjtöl, megálmodja, ki veszi el. Előbb tükröt kell azonban a feje alá tenni. Itt nyilvánvalóan évkezdő, inkább András, Luca, karácsony estéjéhez kapcsolódó hagyomány áttételéről van szó.
Hátra Kezdőlap Előre