Csizér

A Chyser-családról szó van már 1395 február 12-dikén, a mikor Chyser Tamás fia János és Polhos Miklós Zádor Pál fiainak és Chyseri Balogh András leányának, Alenának adják Csízér birtok negyedét leánynegyed fejében.*Dl. 8035. Más az a Csízér (Chyzer, Chyzar, Chyzzer, Chyzzer, Chider, Chiger) család, mely Nagydobai, néha Menyői előnévvel szerepel. Földesurak N.-Dobán, Ilyéstelkén, Borzáson, Vaján, Szent-Királyon, Alsó-Baksán, Nyirmonban, Menyőn, Dobai Chyser György és Balázs tanuknak jelölvék ki 1412-ben, a mikor beiktatják Kusalyi Jakcsi Istvánt, Jánost, Dénest, Györgyöt és Lászlót Erked birtokába.*Wl.

1440 május 15-dike előtt Chyzer Mihály és Benedek, Chethe Benedek, Gergely és Mihály Nagydobai Márton Elias, Kysdobai Kakas Máté magukat s még 14 ügyvédet vallanak s köztük vannak: Chyzer Balázs s Fülöp is.*Dl. Km. Prot. AB. min. p. 41. nr. 1. Nagydobai Chyzer Mihályt, Benedeket és Balázst eltiltották Ilyéstelke birtok elfoglalásától Kisdobai Kakas Máté és János meg Kisdobai Székely Tamás.*U. o. nr. 2. áthúzva. 1440 május 15-dikén Mihály magvaszakadása miatt Ilyéstelke birtok hetedrészét testvére, Erzsébet (férje Sándorházi Antal) oltalmára bízza atyjuk, Miklós ellen. Ebbe Mihály rokonai Nagdobai Chyzer Adorján fiai, Gergely meg Dobai György fia, Chyzer Mátyás is beleegyeztek.*U. o. B. min. pag. 41. nr. 3. Mihályt és Benedeket 1441 május 4-dikén is ügyvédeknek vallják.*U. o. AB. min. pag. 66. nr. 1.

Naddobai Chyzar Fülöp és Balázs, Vérvölgyi Anthos Péter, Sándorházi Simon és fia, Márton 1446 julius 16-dikán Nagy-Dobán egymást kölcsönösen ügyvédeknek vallják, továbbá: Moni Jánost, Imrét, Bürgezdi Gergelyt s másokat.*U. o. C. min. pag. 15. nr. 2. {303.} Ügyvédjöknek vallják e Fülöpöt ugyanekkor Nagy-Dobán Dobai Bartus György,*Dl. Km. Prot. AB. min. pag. 5. nr. 3. 1448 julius 16-dikán Menyői Bálintné Árvai Katalin,*U. o. p. 39. nr. 3. augusztus 11-dikén Keresztúri Márton, Keresztúri Veres Mihály, Keresztúri Nagy Antal, Keresztúri Tamás, Keresztúri Bartha Pál, Keresztúri Mihály meg Keresztúri Kelemen és István.*U. o. p. 38. nr. 3. Nagdobai Chyzer Kakast és Fülöpöt 1449 január 2-dikán Sándorházi Balázs,*U. o. pag. 47. nr. 1. Fülöpöt 1449 márczius 4-dikén Rátoni Nagy Jakab leánya, Rátoni Csobod (Csobor-nak is írva) Andrásné Krisztina,*U. o. pag. 52. nr. 5. 1449 máj. 30-dikán Nagydobai Mátyus István,*U. o. pag. 55. nr. 2. augusztus 21-én Fülöp és Benedek egymást kölcsönösen s még másokat,*U. o. p. 62. nr. 1. Nagdobai Chyzer Gált és Fülöpöt 1450 január 12-dikén Vérvölgyi Dénes és János,*U. o. p. 102. nr. 2. Fülöpöt január 27–29 között Menyői Bálint és Keresztúri György,*U. o. pag. 103. nr. 2. Gált és Fülöpöt február 6-dikán Porkoláb Lőrincz, Bíró Albert, Rátoni Tamás meg Borzási Gál és Benedek,*U. o. pag. 104. nr. 2. márcz. 3-dikán Sándorházi Balázs,*U. o. pag. 105. nr. 7. Fülöpöt*Kitörűlve az oklevélben. julius 25-dikén Menyői Gibart Antal,*U. o. pag. 112. nr. 6. et pag. 113. nr. 1. Gált és Fülöpöt Kisdobai Szabó István meg Kisdobai Nagy István, György és Tamás,*U. o. pag. 112. nr. 5. julius 26-dikán Moni Imre, Bálint, Egyed, János, Jánosné, Baksai Szabó Ilona, Vérvölgyi András, Deésházi Sebestyén és Ferencz, Deésházi Máté, Menyői Barta fia, Albert meg leányai: az említett Deésházi Ferencz neje, Potentiana és Nagydobai Péterné-Scolastica,*U. o. pag. 114. nr. 1. jul. 28-dikán Menyői Albert, moni Barta Pál, Menyői Ramacsa István és fiai: Illés és Péter,*U. o. pag. 112. nr. 4. Gált augusztus 16-dikán Keresztúri Mike Balázs, Keresztúri Révész Mihály és Imre, Vérvölgyi Miklós, Keresztúri Nagy Lőrincz, Keresztúri Barta Tamás, Keresztúri János, Keresztúri István és Keresztúri Kelemen.*U. o. pag. 114. nr. 5.

{304.} 1449 május 2-dikán a Borzásiak belegyeznek abba, hogy többek között Nagdobai Chyzer Jakab fiának, Balázsnak gyermekeit: Istvánt, Luciát, Annát, Erzsébetet és Magdolnát meg Jakab másik fiának, Fülöpnek fiait: Mihályt és Antalt beiktatták néhai Borzási Meggyes László Borzás birtokába, minek fejében ezek átadják Vaja birtokukat a Borzásiaknak és oltalmazást igérnek losonczi Bánfi István ellenében.*Dl. Km. Prot. AB. min. pag. 74. nr. 1.

Nagdobai Chyzer Mihály fiai: Gál és Gergely előfordúlnak amaz oklevélben, a mely szerint ez évi augusztus 14-dikén Szentkirályi Imre és neje, Vérvölgyi Erzsébet tiltakoznak az ellen, hogy ezen Erzsébet vérvölgyi részjószágát elfoglalják a Vérvölgyiek.*U. o. pag. 59. nr. 4.

1450-ben Nagy-Dobay Csiszér István tanú a Csaholyiaknak Tasnád-Szántón elkövetett erőszakoskodásai ügyében.*Nagyv. Múz. Blt.

Nagydobai Chyzer Mihály fia, Gál és Jakab fia, Fülöp meg Chyzer Gergely és István azok között voltak, kik 1452 jul. 1-sején a kolozsmonostori konvent előtt megszüntették a középszolnoki Szent-Király birtokért folytatott peröket.*DL. 27,887.

1459 okt. 4-dikén a már említett Nagydobai Chyzer-Gált Bélteki Drágfi Miklós és neje, Jakcsi Erzsébet,*Dl. 36,392. Km. Prot. E. min. p. 60. nr. 1. okt. 15-dikén Kisdobai Máté,*U. o. p. 62. a. nr. 3. decz. 14-dikén,*U. o. p. 67. nr. 2. s 1460 jan. 2-dikán Kusalyi Jakcs Péter vallotta ügyvédjeül.*U. o. p. 102. c. nr. 3.

1461 jun. 12-dike előtt ő vallotta ügyvédjeül Kusalyról Barla(m) deákot,*U. o. p. 114. nr. 2. 1461 okt. 12-dikén megint ő vall ügyvédeket*U. o. p. 138. nr. 1. s ismét őt vallják ügyvédjöknek okt. 30-dikán Haraklányi Demeter és Haraklányi Arva László,*U. o. p. 140. nr. 4. 1469 aug. 26-dikán pedig Sándorházi Bertalan; Deésházi Pál és Kelemen meg utóbbi neje, Dorottya, Szilágyszegi János és leánya, Zsófia; {305.} Menyői Gebard Demeter meg Deésházi István.*Dl. 36,593. Km. Prot. F. min. p. 134. nr. 1. 1460 márcz. 7-dikén Nagydobai Chyzer Gergely a Kusalyi Jakcsok nevében tiltakozik az ellen, hogy Drágfi Miklós, belsőszolnokvármegyei főispán, halállal fenyegeti azokat, a kik a belsőszolnokvármegyei Szakácsiba Mátyás király parancsára hirdetett megyei gyűlésen meg fognak jelenni.*Dl. 36,392. Km. Prot. E. min. p. 80. nr. 2.

1461 okt. 12-dikén Nagdobai Chyzer Mihály és Gergely vall ügyvédeket.*U. o. p. 138. nr. 1.

Chyzer István de Doba 1462-ben Ujnémethy Albert birtokba iktatásához van jelölve.*Szgy. Őt 1469 máj. 29-dikén ügyvédjének vallja kusalyi (Jakcsi) György.*Dl. 36,394. Km. Prot. G. p. 23. nr. 1.

1471 ápr. 18-dikán említve van, hogy Chyzer Gál kivételével Kisdobai Székely Tamás és társai meg Török István és társai megegyeznek Kis-Doba birtok részei, egy gyümölcsös meg az ezekről szóló oklevelek tárgyában.*Dl. 36,393. Km. Prot. F. min. p. 82. nr. 2. Mayadi István, János és György 1492-ben Dobai Chyzer Demetert akarják kiküldetni, hogy Iloswai György birtokaira való igényöket megvizsgálják.*Szgy. Demetert és Gergelyt királyi emberekül jelölte ki II. Ulászló, a mikor ez évi jun. 12-dikén perujítást engedélyezett Szilágyszegért és Hadadházáért folyó perben.*Dl. 36,398. Km. Prot. M. min. 85. nr. 2. 1497 jan. 23-dikán Cheh Imréné Nagydobai Chyler (?) és Dorottya leánya Erzsébet a maga és leányai nevében elad Sarmaság határában egy erdőt a hozzá tartozó szántóföldekkel ötven forinton Sámsoni Körösi Zsigmondnak és gyermekeinek.*Dl. 27,989.

Nagydobai Chÿzar Demeter jelen volt, mikor Kusalyi Jakcsi László és felesége Krisztina meg fiok György 1505-ben elzálogosították a középszolnoki Hadad, Kusaly, Erked, Szér, Bogdánd stb. részbirtokaikat meg Ónostő praediumot Bélteki Drágfi Györgynek és Jánosnak.*GKG. C. fasc. XII.

1518 jun. 10-dikén Csiszár Mártonnak és nejének, Brigittának {306.} örökbe vallja Szentmártoni Mártonné Köblösi Teke Ilona a baksai szántóföldjeit és kaszálóit.*Dl. 36,402. Km. Prot. Magn. p. 75. nr. 1.

Nagy-Dobai Csizér Gergely, János, Bálint, Demeter és Benedek 1519-ben rokonaikkal, a Kis-Dobai Szabókkal osztoznak bizonyos részjószágokon a középszolnokvármegyei Szentkirályon, Illyésteleke nevű praediumon és a krasznavármegyei Bürgezden. De mivel nem akarnak beleegyezni az osztozkodásba, sőt ellenszegűlnek, a leleszi konvent Lajos király elé idézi őket, hogy adják okát vonakodásuknak.*Szgy. 1534-ben Chyzeer Bálintot, mint szomszédot idézték meg, a mikor Kis Lajos keresztúri és orbói birtokrészeibe beiktatták Sámsoni Kőrösi Ferenczet.*Orsz. lt. Km. conv. lad. 27. K. nr. 24. 1535-ben Nagydobai Adorján és Chÿ(?) László a maguk meg Chÿzer Demeter, Benedek és Bálint nevében tiltakoznak az ellen, hogy Nagy-Doba, Nyirmon és Szent-Király birtokokba beiktassák Dobai Antalt.*U. o. lad. 26. D. nr. 5. Ugyanekkor a kolozsmonostori konvent jelenti János királynak, hogy Chyzer Bálintnak egy szentkirályi meg egy nagydobai puszta telkét lefoglalták Nagydobai Tamás és György felperesek számára. Előfordúlnak ezen oklevélben a fenti Bálint fiai: Miklós, Tamás, Bálint és László.*U. o. ld. 26. D. nr. 37. 1539-ben Nagdobai Chyzeer Bálint a konvent emberével beiktatja Sámsoni Kőrösi Ferenczet két diósadi telekbe.*U. o. lad. 27. K. nr. 20.

1543-ban Chyzer Lőrincz középszolnoki szolgabíró.*Dical. Nagydobai Chizer Lőrinczné Zsófia azok között volt, a kiket 1546-ban Szilágyszegi László, Dobai Pál meg Menyői Ramocsa Imre és Lőrincz megintenek Barta Albert vagy Pál Keresztúr részbirtokának visszabocsátására.*Lelesz, Act. an. 1346. fasc. I. nr. 33. 1547-ben Chyzeer Miklóst vagy Lőinczet tanúnak jelölte ki Ferdinánd király, a mikor meghagyta, hogy iktassák be Vicsa birtokba Paladinics Jánost.*Orsz. lt. Km. conv. lad. 27. V. nr. 3. 1548-ban Naghdobai Chyzer István, Miklós és Bálint {307.} magukhoz vevén két nyírmoni jobbágyukat, leszüretelték fegyveres kézzel Bőnyei Mátyás nyírmoni jobbágyának a szőlejét és a bort eladták Bőnyei másik itteni jobbágyának, mi által több mint száz arany forintnyi kárt okoztak. Ezen kívül a fenti Csízér István meg Lelei Kakas István magukhoz vevén sok emberöket, megtámadták Bőnyei más nyírmoni jobbágyának a házát; a jobbágy egy ökrét megsebezték, a vetéseket lovaikkal lelegeltették, két ökröt pedig elhajtottak, mi által ugyanannyi kárt okoztak. 1550-ben Ferdinánd király Bőnyei kérésére megidézteti a hatalmaskodókat.*Orsz. lt. Km. conv. lad. 23. B. nr. 7. Dobai Chyzer István és Miklós azok között vannak, a kiket királyi emberekül jelöltek ki 1548-ban, a mikor Kőrösi Ferenczet beiktatták a krasznavármegyei «puszta Báldon» praediumba.*U. o. lad. 19. f. K. nr. 10. Talán Naghdobai Chÿzer István is érdekelve van a Mutos és Cseh birtokok határának elkülönítése végett tartott tanúvallatásnál.*Lelesz, Metalium C. Kraszn. nr. 5.

Nagdobai Chyzer István, Miklós és Bálint azok közt voltak, a kik jelen lehettek, mint szomszédok, Varsolcz birtok határának 1549-ben elrendelt megjárásánál.*Lelesz, Metalium C: Kraszn. nr. 1. (Az oklevél bizonytalan értelmű.) az országbíró 1549-ben Nagy-Dobáról többek között Chyzer Istvánt is kijelölte királyi emberül, a mikor meghagyta a kolozsmonostori konventnek, hogy Haraklányi Miklós javára Vártelkén és Nyírsiden helyszíni vizsgálatot tartson özv. Vajai Borzási Györgyné Borbála és fia, Miklós ellen,*Orsz. lt. Km. conv. lad. 26. II. nr. 1. a kik elfoglaltak és kiirtottak egy Haraklányhoz tartozó földrészt.*U. o. lad. 26. B. nr. 60. volt, kiket 1549-ben a középszolnoki menyői birtok összes szántóföldjeinek, rétjeinek és szőlőinek elfoglalása miatt megidéztet Menyői Fodor másként Nagy Bálint.*Lelesz, Act. an. 1549. fasc. 5. nr. 14. Chÿzer Miklós, menyői egytelkes nemes 25 dénárnyi adót fizetett,*Dical. már a nyírmoni jobbágyait egy kapu után rótták meg adóval.*U. o.

{308.} 1550-ben Chyzer Istvánt és Bálintot tanúknak jelölte ki Ferdinánd király, a mikor meghagyta, hogy iktassák be Tardi Gáspárt egy szécsi birtokrészbe.*Orsz. lt. Kolozsm. conv. lad. 27. T. nr. 1. Naghdobai Chyzer Istvánt 1552-ben is tanúnak jelölte ki a nádorhelyettes, a mikor meghagyta, hogy iktassák be Zilahi Székely Jánost egy zilahi udvarházba.*U. o. lad. 27, S. nr. 45. 1553-ban nemes Chÿzer István borzási jobbágyait egy kapu után rótták meg adóval*Dical. s ekkor Chyzer Miklós középszolnoki (II.) szolgabíró,*U. o. a kit (Nagh Dobay Chyzer Miklós) tanúnak jelölt ki 1555-ben Ferdinánd király, a mikor meghagyta, hogy iktassák be Székely Lázárt és Kristófot Nagy-Mon birtokba.*Orsz. lt. Km. conv. lad. 27. S. nr. 20.

Cÿzer Balÿnt (dobai) egyike vala azon fogott bíráknak, a kik 1560-ban Valkai Miklós és Báthori György között ítélkeztek.*GKG. A. fasc. II. 1570-ben a Bálint nyírmoni jobbágyai egy fél kapu után adóztak,*Dical. ő (Dobai Chÿzer Bálint) 1572 február 7-dikén jelen volt, mint fogott bíró, a mikor megosztották a Durulyaerdőt Jakcsi Mihály meg Serédi Istvánné és fia, Ferencz között.*Wl.

Menyei Chizer András egyike vala azoknak, kiket Báthori Zs. 1586 május 9-dikén kijelölt, hogy Borsoló János ítélőmestert iktassák be a középszolnokvármegyei Benedekfalva, Kecskésfalva és Debreczen birtokokba.*A váradi káptalan csonka levele, GKG. A. fasc. II.

1652-ben Csiszér Jánosnak házhelye volt Menyőben.*Orsz. lt. Km. conv. fasc. F. nr. 6., 26. fiók.

1806-ban Csiszér Györgynek 2 lakott és 1 puszta antiqua meg 2 lakott nova jobbágytelke volt Kémeren.