III. A vár tartománya.

1553-ban*Urb. et conscr. fasc. 87. nr. 29. Árokalja, (Bálványos)-Váralja, Báton, Csaba, Czoptelke, (Erdő)-Szombattelke, Kentelke, Kerlés, Kötke, Mikola, (Szász)-Nyires,*1594-ben kereszturi Kristóf Kővár kapitányának adta zálogba Báthori Zsigmond. (Ördöngös)-Fűzes,*1601-ben (Gr. Kornis ltár) eladományoztatott. Gerla (Szamosújvár), (Szamosújvár)-Németi, Szent-Benedek, (Szász)-Szent-Jakab,*1581-ben (Lib. Reg. Cristoforus Báthory fol. 42.) eladományoztatott. (Szépkenyerü)-Szent-Márton, (Oláh)-Vásárhely,*1581-ben (Lib. Reg. Crist. Báth. fol. 3.) eladományoztatott. Vicze.

1573-ban*Deés város ltára. Torma cs. ltára. Kis-Somkut.

1577-ben*Km. Szolnok Int. B. 25, 46. és F. 5. Szamosújvárhoz tartoznak: Négerfalva, Emberfő*1593-ban Torma Kristóf kapta. és F.-Szőcs, mint Báthory Kristóf vajda birtoka emlittetnek.

1578-ban*Gyf. kápt. Divers II. fasc. 4. nr. 34. Kérő, Semesnye.

1578 körül*U. o. fasc. 3. nr. 39. Viz-Szilvás.

1585-ben*Km. Zolnok Int. C. 2. Retteg.

1589-ben*Gyf. L. Reg. II. Sigism. Báthory fol. 373. Csicsó-Györgyfalva is ide tartozott, de ekkor a fejedelem eladományozta.

1590-ig*Km. Szolnok. Int. V. 12. Felső-Gyékényes egy része is ide tartozott.*1590-ben czegei Wass Györgynek adományozta a fejedelem.

1591-ben*Km. Szolnok. Int. R. 3, 4, 5. Blenke-Polyán egész falu eddig ide tartozott, de a nevezett évben a fejedelem eladományozta.

1593-ban*Gyf. Cent. X. 42. Doboka f. nr. 17. Vasas-Szent-Ivány.

1596-ban*Km. Szolnok Int. S. 21. Reffény is eddig ide tartozott, de ez évben a fejedelem Báthory Zsigmond eladományozta nemes Szinyei Eufrozinának.

1602-iki*Orsz. ltár. összeírás szerint Szamosújvárhoz 44 falu tartozott.

1625 körül*Gr. Kornis ltár. ide foglaltatta a fejedelem Kápolnát.

{216.} 1603-ban*Urb. et conscr. fasc. 65. nr. 87. a szamosújvári uradalom 6 járásra volt osztva.

1. Láposi járásba tartoztak: Magyar-Lápos, Rogoz, Libaton, Ungurfalva, Kupsafalva, (Lápos)-Debrek, Sztojkafalva, Debreczen, Borkút, Kohpatak, Macskamező (1608), Dánpatak, Karulyfalva, Disznópatak, Alsó-Szőcs, (Torda)-Vilma, Rohi, Ünőmező, Boérfalva, Dragja, Pegyeritye, Kosztafalva. (Domokos és Oláh-Lápos*1602-ben (N. R. A. fasc. 1717. nr. 27). eladományoztattak.)

2. Rettegi járásba tartoztak: Retteg, Lábfalva, Csicsó-Györgyfalva, Négerfalva, Gáncs, Emberfő, Hagymás, (egy falu, melyet az összeírás meg nem nevez), Kaczkó, Ilosva, Kozárvár, Monostorszeg, Cs.-Keresztúr, Cs.-Ujfalu, Orbó.

3. Kentelki járásban: Kentelke,*Kerlés és Kentelke 1600-ban (Km. Doboka P. 26.) eladományoztatott. Kerlés,*Kerlés és Kentelke 1600-ban (Km. Doboka P. 26.) eladományoztatott. Árokalja,*1608-ban (5. Lib. Reg. 2.) eladományoztatott. Szász-Szent-Jakab, Ida, Oroszfalu.

4. Bálványos-váraljai járásban: Bálványos-Váralja, Szent-Margita, Báton, Csaba-Ujfalu, Csaba, Szombattelke, Czoptelke, Apa-Nagyfalu, Mányik, Bőd, Málom, Décse, Kötke,*1600-ban (Magy. Tört. Tár. XVIII. 30. Kemény ltár) eladományoztatott. Vicze, (Szépkenyerü)-Szent-Márton.

5. Mikolai járásban: Mikola, Boncznyires, Szekuláj, Császári, Szt-Egyed, Vasas-Szent-Iván, Mohaj, Czente, Aranyos-Szent-Miklós, Mező-Szilvás kolozsmegyei falu.*1608-ban buni Bethlen Farkas kapta. (5. Lib. Reg. 62.)

6. Szamosújvár-Németii járásban: Németi, Gerla (Szamosújvár), Ormány, Péterháza, Felső-Gyékényes, Ördöngös-Fűzes, Szász-Nyires,*1610-ben eladományoztatott. Kérő.*A vár jövedelmére vonatkozó adatokat lásd a 208–209. lapon.

1615 szept. 27-én*Erd. Országgy. Eml. 9. art. Erd. tört. Adatok III. k. 144–148. l. a Bethlen Gábor fejedelemsége alatt a kolozsvári országgyülés ez uradalmat többekkel együtt fiskalitásoknak nyilvánitotta, meghatározta, hogy ennek részei visszaszerzésére a fejedelem 1588-ig mehessen vissza.

1618-ban*Lustrakönyv eredetije Rettegi Sámuelnél. a fejedelemnek Szamosújvárához tartozó falui Belső-Szolnokmegyéből: Retteg, Lábfalva, Váralja, Rogoz, Oláh- és Magyar-Lápos, Ördöngös-Fűzes, Vilma, Macskamező, Torda-Vilma, Kaczkó, Karulyfalva, Györgyfalva.

1627-ben*Km. prot. L. 46. és 51. a fejedelem Makrai Péternek Lárga és Tőkés két faluját Szamosújvárhoz foglalta, de ennek Makray ellene mondott s a fejedelem 1630-ban*16. Lib. Reg. 117. neki vissza adta.

1632 május 1-én*Erd. Országgy. Eml. 14. Art. a gyulafehérvári országgyülés a fejedelemnek {217.} itteni jószágát a vármegyétől elszakitani nem akarja, elrendeli a viceispánoknak, hogy ezután ezzel „módjával és illendő képen cselekedjenek.”

1648 jul. 8-án*Br. Orbán Balázs ltára. Rákóczi György fejedelem Szamosújvárból megparancsolja Kénosi Ferencz főügyésznek, hogy szamosújvári jószágában Ormány és Lápos falvakban lakó nemességet, szabadosokat, darabontokat czirkálja meg és igen szorosan vegyék számba a szamosújvári kapitánynyal s az uradalmi praefectussal és Veres István hivével, hogy ki kitől kapta nemességét, szabadságát vagy darabontságát, írjanak róla urbariumot s adják át neki.

1650-ben*Erd. Országgy. Eml. XI. 105–112. Szamosújvárhoz kétségtelenül tartozó birtokok: Gerla, Ujvár-Németi, Fűzes, Bálványos-Várallya, Péter-Háza, Kápolna, Nikola, Vasas-Szent-Ivány, Ormány, Kérő, Koh-Pataka, Negerfalva, Rettegh, Olah-Nyires, Poján, Oláh-Györgyfalva, Josip-Magyar-Lápos, Domokosfalva, Debreczen, Diszno-Pataka, Libaton, Oláh-Lápos, Tökés, Matska-Mező, Torda-Vilma, Rohi, Karulyfalva, Szent-Márton, Szék, Kentelke, Szász-Nyires, Somkút, Csicso-Ujfalu, Mező-Szilvás, Kötke, Szász-Kerles, Arokallya, Szekely-Ajj, Csop-Telke, Debrek, Gancz, Lalfalva, Rogoz, Also-Szöcs, Felsö-Szöcs, Ünö-Mezö, Kupsalfalva, Dánpataka, Ungurfalva, Sztojkafalva.

Meggyesi 1650-ben mindszenthó 24-iki országgyülés végzése szerint: Szamosújvárhoz tartozó egész faluk: Felső-Gyekenyes, Felső-Ilosva, Oláh-Vásárhely, Ispán-Mezö, Felőr, Emberfö, Csaba, Baton, Ujfalu, Vice, Petyeritye.*Ellentmondásban van. Portiok: Hesdát, Sajgó, Also-Csobánka, Boncz-Nyires.*Ide számláltatott Semesnye, Dengeleg és Petőrét, melyeket hűtlenség czimén a fiskus elfoglalt, de mindenik falu birtoklásától a fiskust tiltják.

1653-diki összeírás szerint Szamosújvár és deési sókamarához tartozott 41 község, 46 porta és 4 jobbágy, melyekre kivettetett kapu szám szerint az évi zsoldpénz. Az adózó jobbágyok összes száma 464, melyből 10 tett egy kaput. (Adóösszeírás.)

1655-ben*1654-ben történt összeirás szerint Szamosújvár tartozékaiba elvettetett Fábián a szamosújvári határon búzát 331 köblöt, a szamosújvárnémethii határon búzát 287 köblöt, rozsot 65 1/4 köb., árpát 321 1/4 köblöt; Váralján 14 3/4 köb.; Széplakon 34 3/4 köb.; Kérőben 54 3/4 köb.; Ördöngös-Füzesen 73 köb.; Szentiványon 22 köb.; Dengelegen 127 köb. búzát, 7 köb. rozsot, 100 köb árpát; Kodorban 182 3/4 köb. búzát és 10 köb. árpát Gyékényesen 18 3/4 köb. búzát; Négerfalván 100 köb. búzát, 20 köb. árpát, 20 köb. alakort; Kendi-Lónán 226 1/2 köb. búzát, 72 köb. árpát, 14 köb. alakort; összesen 1420 3/4 köböl búzát, 72 1/4 köb. rozsot, 503 1/2 köb. árpát és 34 1/2 köb. alakort. A szentiványi, szamosújvári, váraljai, kodori, rettegi, lónai, kecseti és esztényi majorság szőlőből bevettek 6900 veder bort. A rettegi, szentiványi, bálványosváraljai, ördöngösfüzesi, németii, kérői, ormányi, kodori, gyékényesi, sz.-törpényi, mányai, lónai, kecseti és esztényi bortizedből 998 veder és 5 kupa. Foglalt bor a várjószágokból 1600 veder, összesen 9498 veder 5 kupa. (Torma család levéltára.) Ispánmező és Fel-Őr a Szamosújvárhoz tartozó fiskalitások {218.} sorából kitöröltetett. 1658-ban e vár és a deési sókamarához 44 község tartozott 50 kapuval, 1 kapura 10 lakost számitva, volt 500 colonus vagy lakos, nemes ember pedig 154 lakott. Egy portára esett 15 forint adó.*Torma gyüjt.

1739-ben*K. Papp M. Tört. Lapok II. évf. 1327. l. a várparancsnok a vár szükségére a pestesi erdőt, melyhez Kornis Antal tartott jogot, vágatja.