VI. Szamosújvár várkapitányai, várnagyai, udvarbirái, provisorok, praefectusok, porkolábok, számtartók, rationisták, harminczadosok, ellenőrök.

1540 jun. 14-én*Tört. Lapok II. évf. 1252. l. Bank Pál provisor et castellanus Novae arcis Balwanyos. 1541-ben*Szilágyi S. Erd. országgy. Eml. I. 64, 68. Horváth Ferencz várnagy.*Torma József jegyzetei közt Csáky Pált 1540–49-ben „provisor et castallanus novae arcis nostrae (Martinuzzie) Bálványos a Juliae 1540 feria 2 proxima a. f. beator. Viti et modesti martyr” a várnagyok közé sorolja, de nem írja, hogy honnan veszi adatát. 1545-ben is.*Torma gyüjt. 1542-ben*Km. Neor. D. 16. Horváth Ferencz és Bank Pál várnagyok. 1544-ben*Makray cs. ltára. Bank Pál. 1548-ban*Km. Doboka T. 50. Bank Pál (praefectus arcis Balwanyos) és főispán. 1549-ben*Km. prot. AA. 43. ugyanez 1552-ig s ez évben egyuttal Erdély alvajdája is volt.*Budai Fer. Polg. Lexikon III. k. 1. l. 1551 deczemberben*Schuller. Archiv. I. 154. Kolozsm. Conv. Trans. XVIII. 21. Pray. Epist. Proc. II. 317. Csáky Pál és Bank Pál. 1552-ben*Torma gyüjt. Temesváry Mihály és Chagor Ferencz provisorok, praefectusok.

{250.} 1553–1556-ban*Katona. XXII. 399. és Erd. országgy. eml. II. k. 5-59. lap. Ruszkai Dobó István egri hős, erdélyi vajda itt lakott,*Kővári. Erd. Tört. III. k. 136. l. hozzá jött Báthory Endre, hogy vajdai székébe igtassa s Kendy Antal és Patochi Ferenczczel, a Ferdinánd király főellenesseivel itt egyezkedett. Dobó István vajdának 1554-ben*Tört. Lapok III. évf. 125. l. udvarbirái: Gávay Lukács és Chyrotor András.

1564-ben*Km. Doboka T. 17. Nagy István újvári udvarbiró, a két főbiró, alispán és jegyzővel itt törvényszéket ülnek. 1568-ban*Torma gyüjt. Szentmihályfalvi Péter udvarbiró. 1572-ben*U. o. Basti János castellanus. 1573-ban*Torma cs. és Deés város levéltára. Torma János provisor. 1575-ben*Torma gyüjt. Rácz János officialis, de ez évben nótáztatott. 1577-ben*Torma cs. ltára. Ebeni Gábor praefectus és decimator, ugyanő 1578–89-ben*U. o. provisor és praefectus. 1579-ben*Gyf. Cent. Extr. BB. 10. Bárány János porkoláb. 1579-ben Ebeni Gábor vicekapitány s 1580-ban*Tatrossy cs. ltára. gyerőmonostori Ebeni Gábor praefectus arcis Wjvár, és 1582-ben 1589-ben*U. o. udvarbiró. 1583-ban*Makray cs. ltára. szelecskei (zelethykei) Bánrévi János castellanus. (1583–1590.)

1583-ban*Katona. Hist. crit. T. 26. p. 194. Báthory István lengyel király a Báthory Zsigmond gondnokainak megtiltotta, hogy a váradi, karánsebesi, szamosújvári stb. várnagyokat híre nélkül elmozditsák.

1586-ban*Km. Lymbus. Ebeni Gábor kapitány. 1589-ben*Km. Szolnok Int. B. 11. ugyanaz, de már 1590 szeptemberben*U. o. és Km. Lib. Reg. Sig. Báthory 20. fol. czegei Wass György a kapitány és kolozsmegyei főispán.

1590-ben*Km. Szolnok int B. 84. Bánrévi János várnagy. 1590 márcz. 16-án*Gr. Kornis ltár. Prini László praefectus. 1590–1613-ban*Torma gyüjt. Mezőkomlosi, Alsómarosjárai Kallay Huszár Gergely vicekapitány. 1591-ben*Km. Sig. Báthory Lib. Reg. fol. 281. czegei Wass György kapitány. 1594-ben*Tatrossy cs. lt. ugyanaz. 1592-ben*U. o. Somkereki Erdélyi István kapitány. 1593-ban*Deés város ltára. Hamvay György castellanus. 1594-ben*Km. Szolnok int. g. 8. R. 16. Ravazdy György főkapitány, 1599-ben esett el a sellenbergi csatában.*Wolf. Bethlen Hist. L. 10. 749. p. 1596-ban*Torma gyüjt. Nagy Gáspár porkoláb, castellanus. Kérei Nagy Albert a gerlai gyalogosok kapitánya és németi Gombás Simon tizedes. 1598-ban*Per melléklet Torma J. gyüjt. Hamvay (Harinai) Farkas György praefectus arcis és kapitány, 1599 január 3-án is.*Deés város ltára. Papp Miklós. Tört. Lapok 1875. évf. 570. l. 1599-ben*Gr. Kornis levéltára. Leka Aga kapitány. 1600-ban*Magy. tört. tár XVIII. 30. is ugyanő, a Mihály vajda kapitánya.

1601-ben*Erd. tört. Ad. I. k. 59. l. Ribis Sigfrid Básta kapitánya, Gyulaffy László a Báthory {251.} Zsigmond fejedelem kapitánya. Udvarbiró Stenczel János 1601 nov. 5. 1602 ápr. 12 és 1603 január 22-ig.*Orsz. ltár. Számadása u. o. 1603-ban*Makray cs. lt. Bethlen Farkas kapitány. 1606 novemberben Pesti Nagy Albert,*Deés v. lt. Torma Kereinek is írja. ugyan ő, 1607-ben*Km. prot. B. 289. is várkapitány. 1607-ben*U. o. E. 1. buni Bethlen Farkas kapitány. 1608-ban*Gyf. prot. Magnificat 255. Kamuthy Balázs kapitány. 1608 május 30-án*Ev. ref. egyh. ltár. Szamosújvár-németi. Nagy Miklós főporkoláb, Borzási Ferencz viceporkoláb, Gerlahi Szász János Dobokavármegye dézmása, Bonczidai István szamosújvári tizedes.

1610 és 1611-ben*Km. Prot. D. 55, 56. Komlosi Kállay Gergely fővárkapitány s ugyan ő 1612-ben*Km. Doboka B. 10. is. 1613-ban*Erd. kancz. 1700: 147. sz. Kállay Gergely kapitány, Vámos István castellanus. 1615-ben*Km. Prot. E. 73. Kiskapusi Gyerőfi János kapitány. 1615-ben*Torma gyüjt. Szentandrási János dézmás. 1617-ben*8. Lib. Reg. 213. a vár porkolábja apátii Vámos István. 1620-ban*10. Lib. Reg. 142. Km. Szolnok Int. H. 12. is főporkoláb, 1627-ben is viseli tisztét s 1629-ben utódok nélkül halt el.*Torma gyüjt. 1619-ben*U. o. Zolyomi János (tán Zalányi?) gondviselő, provisor, 1620-ban is. 1619–1627–1630-ban*U. o. Deési Füzesi János udvarbiró. 1619–1620*U. o. Borzási Ferencz porkoláb, castellanus.

1621 julius havában*Segesvári Bálint Naplója Erd. történeti Ad. 4. k. 188. l. Gréb, vagy Geréb András várkapitány. 1621-ben*Széki ev. ref. esp. ltár egyházi javak összeirása 116. l. Zalányi János „arcis praesidii nostri provisor”-nak írja Zsuzsánna fejedelemasszony Szamosújvárból.

1625 aug.*Torma gyüjt. fiatfalvi Geréb András várkapitány. 1629-ben*14. Lib. Reg. 105. Köpczéni Liszthy Ferencz Szamosújvár főkapitánya, a ki Torma szerint*Gyüjt. már 1627-ben viselte e tisztet. 1627-ben*Torma gyüjt. Deési Kádár István deák számtartó. 1629-ben*Gyf. Cista Szathmár fasc. 2. nr. 10. Deési Füzessy János a vár és a várbeli javak provisora, főfelügyelője; 1633 ápr. 16-án is viselte e tisztet, midőn a fejedelem itt volt.*Torma gyüjt.

1630-ban*Lib. 7. Reg. Cap. 435, 436. Nagy Miklós castellanus. 1630*16. Lib. Reg. 144. és 1633-ban*Km. Doboka DF. 52. Somkereki Erdélyi István Szamosújvár főkapitánya, a ki 1635-ben*18. Lib. Reg. fol. 42. egyuttal tordamegyei főispán és a fejedelem belső tanácsosa is. 1636-ban*Torma gyüjt. Rettegi Kölcsey Literati Tamás, másként Tamás deák számtartó, rationista. 1636-ban Tasnádi Kovács Mihály főporkoláb. I. Rákóczy György fejedelem Szamosújvárt, 1636 márcz. 8-án kelt levelénél fogva Tasnádi Kovács Mihály (Haupterwerber), mint itt lakó főporkolábot s nejét {252.} Pásztor Virágot s fiát Istvánt és testvérét Kovács Mártont megnemesiti.*Czimere: Siebm. Wb. IV. B. 15. Abth. 201. Taf. Kihirdetve Belső-Szolnok 1638. márcz. 11-én tartott megyegyülésen. Szabolcs várm. ltára. 1636-ban*Erd. országgy. Eml. IX. k. 580. l. Szentmártonmacskási Macskásy Ferencz főkapitány. Torma jegyzete szerint 1641-ig volt kapitány. 1639-ben*19. Lib. Reg. 147. Szatmár-Némethi Némethy Ferencz számtartó.

1641 márczius 21-én*Dobokavárm. jegyzőkönyve. Orsz. ltár. az előző évben Nagy Miklós fő, Boncziday István alporkoláb volt, kiket Rathonothy Gergely fő- és jószágvesztésre itéltetni kért, mivel az akkor itt raboskodó Kún Pálnak pünköst táján megengedték, hogy egy átalag – Kún István által küldött – bort vigyenek be. „A viceporkoláb szokta a rabokat őrizni nem a fő”, feleli Nagy Miklós. A hordó behozatala a darabontok vigyázatlansága miatt esett. Nagy Miklós tovább vitte hivatalát vádolt társával együtt, 1649-ben is.*Torma gyüjtemény.

1644 febr. 1-én*Várm. jkv. a fejedelem Kasztha Mátyás udvarbirót és utánna következő tiszteket, gondviselőket Köblösi Istvánt, Csernátoni Istvánt, Sárosi Péter deákot, Némethy Ferencz deákot és Nagy Benedeket a mostani háboruban való megjelenés alól teljesen felmenti.

1644 decz. 10-én, 1646, 1647 jan. 12 és 1648-ban*Papp Miklós. Tört. Lapok III. évf. 661, 662. Magyarpeterdi Kasztha Mátyás udvarbiró, praefectus, Csernátoni János számtartó.*U. o. 663.

1646-ban*Tört. Tár 1887. évf. 588. l. és Haller cs. ltára Fasc. XXI. nr. 115. XX. nr. 95, 119. Haller Gábor főkapitány.

1650-ben*Gróf Lázár. Erd. főispánjai 150. l. Haller Gábor főkapitány. 1651-ben Bánffy György főispán és főkapitány.*U. o. 1650-ben*Tatrossy cs. ltára. és 1656-ban is Fejérvári és Maros-Szt.-Imrei Fábián István az udvarbiró. 1655-ben*Gyf. Batthyani könyvtár Fancsali Dániel irományai. Losonczi Márton viceporkoláb, Váradi István deák főszámtartó, Vásárhelyi Mihály rationalista 1650. 1652-ben*Vármegyei jk. Korompaki kulcsár. 1656-ban*Széki ev. ref. esp. ltár. Ráczkövi Péter számtartó 1659-ben*27. Lib. Reg. 217. Mészáros Péter*Törv. czikk. Magy. Törv. Tár. VII. 130. Szalárdi Siralmas krón. 453, 465. Fundgruben II. 65. után Bánffy György dobokamegyei főispán lett Szamosújvár főkapitánya.

1662 február hóban*Erd. országgy. Eml. XIII. k. 95. l. Ébeni István Kolozsmegye főispánja, Szamosújvár őrségének főkapitánya. 1663-ban*Torma gyüjt. Lagrange várparancsnok.

1666-ban*Dr. Vajda János cs. ltára Alparét. Losonczi Bánffy Dénes fejedelmi tanácsos, Kolozs- és Dobokavármegye főispánja, Kolozsvár, Szamosújvár, Sebesvár, Somlyó, Szilágy-Cseh várának főkapitánya. Alkapitány Kis-Jenei Nádudvary János 1670-ben is.*Torma gyüjt.

{253.} 1666-ban*Tatrossi cs. ltára. Szamosújvárnémeti Gombás (Gombos) Mihály „provisor arcis bonorum Szamosujvariens.” E tisztet 1668-ban*Ev. ref. egyh. ltár Szamosújvárnémeti. és 1673-ban*Km. prot. Kmita 17. is viseli s ekkor Ikafalvi Mihály a számtartó. 1668 előtt*Ev. ref. egyh. ltár. Szamosújvárnémeti. Kászta Mátyás udvarbiró. 1669-ben*Tatrossy cs. ltára. Rácz Mihály viceporkoláb. 1670-ben*U. o. Schoray Literati András rationista.

1674 decz. 2-án*Szilágyi. Magy. Tört. Életrajz. III. k. 100. l. Nemes János és Imecs Pál várparancsnokok. 1674-ben*Széki ev. ref. esp. ltár. Nagy Miklós primarius castellanus. 1676-ban*Tartrossy cs. ltára. Alsó Mihály porkoláb. 1679-ben*Torma gyüjteménye. Gombás Mihály a Szamosújvár és hozzá tartozó javak provisora, a midőn az összes fejedelmi javak alhaszonbérlője Borbereki Alvinczi Péter volt. Szamosujvárnémeti Gombás Mihály 1681-ben*Km. Lymbus. is „provisor arcis bonorum.” 1680-ban*Torma cs. ltára. Iklódi Toldalagi János várkapitány és Rácz Mihály viceporkoláb. 1690 körül*Váradi cs. ltára. Szászsombori Kereszturi István castellanus. 1690 jul. 24-én*K. Papp Miklós. Tört. Lapok 1875. 645. l. Diósy János vicekapitány. 1693-ban*Erd. főkormsz. 75. Diósi János előbb al- most várkapitány lesz, kinek utóda lett ugyanez évben Nápolyi György vicevárkommendans.*U. o. 74. sz. 1696 ápr. 29-én*Ker. Magvető XXII. évf. 1887. 4. füzet. 252. l. temették el Diósi János állami javak praefectusát, Szamosújvár kapitányát nagy pompával, főurak jelenlétében Kolozsvárt. 1697-ben*Széki esp. ltár. Ujhelyi Sámuel arcis Sz-.Ujvár castellanus.

1701–3-ban*Torma gyüjt. Csonka György udvarbiró. 1703-ban*U. o. Monsspurg major várnagy. 1705-ben*II. Rákóczi Ferencz Emlékiratai. Kiadta Thaly Kálmán. Történeti Lapok 1874. évf. 386. l. Gyerőmonostori Kemény Péter Rákóczi Ferencz fejedelem várcommendánsa. 1705-ben*Torma gyüjt. Kibédi M. Dani főporkoláb. 1705-ben*U. o. Irsai István udvarbiró. 1712–14-ben*U. o. Vizaknai Litt. István udvarbiró. 1714–22-ig*Megyei ltár. Bodrog-Kereszturi Kereszturi István udvarbiró provisor, meghalt 1723-ban Désen.*Erd. főkormsz. ltár 1715. és 1717. Várm. jkv. 1716-ban*Várm. jkv. Wobser generalis várkapitány.*1715. szept. 28-án a kaplyoni gyülésen a megye adott ennek 10 köböl búzát, 20 köböl zabot, 12 szekér szénát, egy 40 vedres hordó bort s 1 veder vajat. 1716 febr.*Várm. jkv. Colowrát.

1717-ben*U. o. a várcommendánsnak, Feudriknek, mivel a törököknek ez év nyarán történt beütése alkalmával a vármegye nemeseit s a föld népét oltalmazta s menedéket nyujtott, ezért a vármegye adott 12 köb. búzát, 20 köb. zabot, 11 szekér szénát, melynek értéke 56 frt.

1718 jun. 20-án a várban tartott gyülésben*Várm. jkv. 311. l. Veisz colonellus várparancsnok {254.} a Hohenzoller ezredből, alatta volt ekkor 2 kapitány, 3 hadnagy, 4 vexill ferró (zászlótartó) s adott a vármegye ezeknek együtt 28 köböl búzát (melyből 15 a colonellusé, a többi 6+4+3), zabot 36 köblöt, ebből 20 a parancsnoké, 22 szekér szénát, ebből 10 a parancsnoké, 5+4+3 a többieké, ezen kivül adtak 4 malaczot, 24 deberke turót és vajat.

1719-ben Kölwel várkapitány*Városi ltár. és Armenia 1899. évf. 316. l. a Lüvingstain regementből. 1737-ben*Erd. főkormsz. ltár. Antalics Ádám udvarbiró.

Az országos fegyintézet észak-keletről felvéve.

Az országos fegyintézet észak-keletről felvéve.

1738-ban*U. o. Szabó Dávid udvarbiró. 1739–40-ben Sempsi Ferencz és 1742–45-ben*U. o. Kern vagy Doczer József udvarbirák. 1740-ben*Várm. ltár. Kern József kapitány. 1740-ben*Ev. ref. egyh. ltár Szamosújvár. és 1745-ben*Szongott Kristóf. Szamosújvári vár külön lenyomat „Szamosújvár város monographiája” Szamosújvár 1898. 18. lap. Krebiz Gergely (György?) várcommendans. 1757-ben és 1766-ban*Megyei ltár selejt. Bethleni István. 1767-ben*U. o. Echard Károly Leopold százados, 1773-ban*Várm. ltár. a fiscalis kastély commendansának Elchard Jakab iratik. 1782–84-ben*U. o. Cammissani Károly major, főstrázsamester, várkommendáns.*Kalendarium 1782.

A harminczadot 1729 körül állitják föl s 1808-ban viszik Szilágy-Somlyóra.

{255.} Harminczadosok: 1729-ben Tatrossi Kristóf, 1743-ban Passárdi Péter, 1747–1750-ben Mihácz István, 1770-ben Tatrossi Zsigmond ellenőr, 1782-ben Fieschki János, 1801-ben Leményi Lázár József ellenőr.*Torma gyüjt. és Szongott. Szamosújvár monogr. II. k. 833. l.