Simon Máté

Kezdének szólni nyelveken

Bérekeszkedtek a tanítványok Jeruzsálemben egy vacsoráló házban, és magokat minden külső társoságtól, foglalatosságtól elvonván, tökélletes magányosságban maradtak éppen e mái napig, de nem ok nélkül, mert eltávozott tőlek az ő védelmezőjek, pártfogójok, erősítőjek, Krisztus, és felment mennybe. Ma valamit mást tapasztalunk bennek, mert a többi között látjuk, hogy a vacsoráló házból kijövén, Jeruzsálem városában nagy bátorsággal fel s alá járnak és hasonló bátorsággal prédikálnak, de ez sincs ok nélkül, mert Krisztus ígérete szerént eljött a vigasztaló Szentlélek, és tüzes nyelvekben reájok szállván, szíveket felgyújtotta, szájokat megnyitotta, nyelveket feloldozta, Verbis ut essent proflui, et charitate fervidi; hogy beszédjek szépen folyna, szívek pedig lángodozna, amint az Anyaszentegyház a mái hymnusban énekli.

tudniillik bételjesedett rajtok, amivel a mái evangéliom szerént biztatta őket Krisztus Urunk, mondván: Paraclytus autem Spiritus. A vigasztaló Szentlélek pedig, kit az Atya én nevemben küld, az titeket megtanít mindenekre és eszetekbe juttat mindeneket, valamit mondandok néktek. Valami olyas történt tehát ma a tanítványokkal a Szentlélek megjelenésére, ami valaha Izrael fiaival az Úr szekrényének a táborba való érkezésére, mert valamit akkor sivalkodék az egész Izrael nagy kiáltással, és megrendüle a föld; és ezt hallván Izrael fiainak ellenségi, a filiszteusok megfélemlének, mondván: Az Isten jött a táborba; és fohászkodának, mondván: Jaj nékünk! mert nem volt ily nagy örvendezés tegnap s tegnapelőtt, jaj nékünk! ki szabadít meg bennünket annak kezéből? úgy, mikor a tanítványok elteltek Szentlélekkel, caeperunt loqui variis lingvis, kezdének szólani különböző nyelveken, amit a Szentlélek ád vala nékik szólaniok; facta autem hac voce, e szózat lévén pedig, sokaság gyülekezék egybe, és megháborodék elméjében, mert hallja vala ki-ki mind az ő nyelvén őket szólani. Álmélkodnak vala pedig mindnyájan és csudálkoznak vala, mondván: ímé mindnyájan ezek, akik szólnak, nem galileaiak-é? és miképpen hallottuk mi, ki-ki a mi nyelvünket, amelyben születtünk? De ez nem volt elég, hanem mindjárt első prédikállásokra mintegy háromezer, másodikra pedig ötezer tért meg a zsidók közül. Ily erős, ily hathatós a Szentlélek kegyelme azokban, akikre száll.

 

1800




Hátra Kezdőlap Előre