A Szentlélek hét ajándéka

Cornides-kódex

A Szentlélek egyeséti vagy közöséti minékünk az ő szent hét ajándokát az hét halálos bűnök ellen.

Első halálos bűn: kevélység. Szent Ágoston úgymond: Az kevélység ő magának tulajdon felmagasztalásának szerelme. Avagy ím ezenképpen magyaráztatik: Az kevélység mondatik néminémű merészségnek, kivel ember Istennek félelme nélkül meri tenni azokat, kiket tud lenni Istennek ellene, ő Teremtőjének ellene. És ennek okáért mondatik az kevélység minden bűnnek kezdetének. Ez gonosz kevélységnek bűne ellen Szentlélek adja az ő ajándokát, azaz az isteni félelmet.

Másod halálos bűn: irigység. Szent Ágoston úgymond, hogy az irigység más embernek boldogságának avagy előmenetinek bánatja. Az irigység sok gonoszokat teszen embernek. Először embernek szívét megkeményíti, hogy ő közelének gyötrelmén ne könyörülhessen. Másodszor berekeszti szemeit, hogy ne láthassa egyebeknek boldogságokat avagy szerencséjeket. Harmadszor berekeszti ő fülét, hogy ne hallhasson jókat szólni másról. Negyedszer berekeszti ő kezeit, hogy ne adhasson alamizsnát az szűkösöknek. Ötödször megszorétja ő lábait, hogy ne mehessen ő közelének használatosságára. Hatodszor berekeszti ő száját, hogy ne szólhasson egyébről jót. Ezeket teszi embernek az irigység. Ez irigységnek bűne ellen adatik Szentléleknek másod ajándoka, azaz az kegyesség.

Harmad halálos bűn: harag. Az harag elmének szemét megvakétja, az harag bosszúállásnak kévánsága. Az harag embernek sok gonoszokat teszen. Elmének avagy okosságnak szemét megvakétja. Az harag embernek értelmét és okosságát elveszi, és bolonddá teszi. Miképpen Szent Ágoston mondja: Az harag embernek nyelvét ingerli, hívja vetekedésre és átkozódásra. Az harag embernek száját keseréti bosszúmondásra, esmég csúfolásra, kezét vereködésre és magahányásra. Az harag nem enged sem atyának, sem anyának, sem ő Istenének, sem ő tulajdon idvességének, sem tisztességének. Úgymond Szent Ágoston: Az haragos ember gonoszra kész és hajló. Ez gonoszokat mind az harag teszi. Ez haragnak gonosz bűne ellen adatik Szentléleknek harmad ajándoka, azaz az tudomány. Ez tudománynak ereje jószága ez, hogy embert megtanét igazán élni, nyájaskodni gonosz, visszafordult emberek között.

Negyed halálos bűn: restség, ki embernek sok gonoszokat teszen. Mert az rest, tunya ember morgódás nélkül nem szenvedhet kemény dolgokat. Az rest ember egy igét el nem tűrhet Istenért. Nem böjtölhet, nem olvashat, nem imádkozhatik, nem vehet disciplinát, szentegyházba nem mehet gyakorta, nem kelhet vecsernyére, prédikációt, Istennek igéjét nem hallgathatja. Semminémű kárt avagy ostort Istentől avagy betegségöt, fájdalmat békességgel el nem szenvedhet. Kevés kárért Isten ellen morgódik, ez világban való éltét megunta, önnön magát átkozza, magának halált kéván, és minden gonoszokra kész, minden jókra késedelmes. Ez gonoszokat mind az restség, tunyaság teszi. Ez negyed halálos bűn ellen adatik Szentléleknek negyed ajándoka, azaz az erősség. Szentléleknek ez ajándoka teszen embert erőssé minden háborúságoknak elszenvedésére, könnyűvé teszi minden jótéteményre, és ad békességöt minden ellene valókban, kísértetökben, ostorokban és betegségökben. Szent Ágoston úgymond, hogy az erősség az szeretet, kivel mindeneket könnyen elvisel azért, aki szerettetik. Ez erősségnek ajándoka minékünk igen szükséges, mert ha nem leszünk erősek jó mívelkedetekre és tűrésre, nem lészen nekünk érdemünk menyországban.

Ötöd halálos bűn: fesvénység. Szent Ágoston úgymond, hogy az fesvénység ez: sokakat gyűjteni, és az felettevalókat szegényeknek nem adni. Az fesvénység teszen embert mindeneket kívánni, mindeneket gyűjteni, soha nem bővelködni, mindenkoron marhájának elfogyásátul félni, közelét megcsalni. Az szegényeknek keveset avagy semmit adni, minden ő reménységét ez elmulandókban vetni. Többet gondolni az ő jószágiról, gazdagságiról, hogynem Istenről, sőt gyakorta az Úristent elfeledni és az ő lelkét örök kárhozatra adni, miképpen gyakorta történik az fesvénységnek bűnéért. Mindez gonoszokat teszi az fesvénységnek bűne. E fesvénységnek bűne ellen adatik Szentléleknek ötöd ajándoka, azaz az tanács. Ez tanácsnak ereje jószága ez, hogy megtanét embert, miképpen tudjon tanácsot válogatni bölcsebben, használatosban sokak között.

Hatod halálos bűn: torkosság. Az torkosság teszi embernek, hogy tompa elméje legyen. Úgymond Szent Hieronimus: Az kövér has nem teszen, nem nemz gyors elmét. Úgymond ezről Sirák fia is, mondván: Gondolám, hogy én testemet megvonnám az bortul, hogy ezenképpen változtatnám én lelkemet az bölcsességre. Az torkos ember semmit egyebet nem gondol, semmit egyebet nem tanol, hanem csak azt, miképpen hasát töltse. Kikről úgymond Szent Pál: Ezek azok, kiknek hasok istenek. És miért az ő hasokat választották magoknak isten gyanánt, az ő értelmek oly igen megtompul, hogy az Úristent kevéssé gondolják avagy értik. Ez torkosság ellen adatik Szentléleknek hatod ajándoka, azaz értelem. Ez értelemnek ajándokának annyi ereje jószága vagyon, hogy embernek elméjét megéleséti, hogy az teremtett állatoknak miatta, kiket lát, tudja megesmérni az ő Teremtőjét, kit nem lát.

Heted halálos bűn: paráznaság, avagy testi gyönyörűség, ki embernek teszen sok gonoszokat. Embernek elméjét megvakétja, Istennek szerelmét megkisebbéti, Istent esmérni nem hagyja, és az ő teremtő Istenét véle elfeledteti. Úgymond Szent Gergely: Mikoron az testi gyönyörűség embernek elméjében bemenend, semminémű jót nem hagy gondolni. Ez bűnnek ellene adatik Szentléleknek heted ajándoka, azaz az bölcsesség. Az bölcsesség mondatik jó ézű bölcsességnek, és vagyon őbenne lelki édességnek néminémű jó íze, melyet érez az ájtatos ember az mennyei elmélködésben. Szentléleknek ez ajándoka vala Szent Ágostonnal, mikort azt mondá: Bevisz engemet Uram némikoron igen szoktalan kévánságban, nem tudom minémű édességben. Mely édesség, ha megtökélletik énbennem, nem tudom, mi legyen egyéb az örök élet, ha ez nem lejen. Ez ajándok adatik testi gyönyörűségnek ellene.

 

1519
Hátra Kezdőlap Előre