Illyés András

Kétélű kard

A Szentlélek kétélű kardnak hívattatik, azért hogy a léleknek annyi nemességet és erőt ad, hogy viaskodhassék, és meggyőzhesse minden ellenségit, nemcsak a földieket, úgymint a világot és testet, hanem a pokolbélieket is, úgymint az ördögököt, és fényességet nyerhessen, hogy mennybe bémehessen. Úgy Szent Pál: Vegyétek az Isten fegyverét, hogy ellentállhassatok a gonosz napon, és mindenekben tekélletesen megmaradhassatok. És minémű légyen ez a fegyver? Halljátok, mit vet utána: Mindenekben felvévén a hitnek pajzsát, az üdvösségnek sisakját és a léleknek kardját. Mintha mondaná: Christusnak akármelyik jó vitéze, hogy boldogul harcoljon a vétkek ellen, mindeneknek előtte a fejét fel kell fegyveresíteni sisakkal, azaz erős és buzgó kívánságának kell lenni Istennek szolgálni és az örök üdvösséget elnyerni; és osztán szent és eleven hit pajzsának kell lenni; végre kétélű kardjának, azaz Szentléleknek, mert így felfegyvereztetvén, kétség nélkül meggyőzi ellenségit; honnét hozzáadja az apostol: Melyben az igen gonosznak minden tüzes nyilait megolthassátok. Minden választottaknak annyira szükséges a Szentléleknek ez a tüze, hogy Szent Ambrus azt mondotta: Mindeneknek e tűz által meg kell próbáltatni, mintha a Szentlélek tüze az elölelrendeltetteknek és megvetetteknek próbaköve volna. Evégre vegyétek eszetekbe, mi módon Szent János látta az angyalt, ki láttatik vala a temjénezőt tűzzel megtölteni, és azután azt a földre kiönteni: És vevé az angyal a temjénezőt, és megtölté azt az oltár tüzéből, és a földre bocsátá. Szent Viktori Rikárd, azáltal a tűz által értvén az Isten szerelmét és a Szentlelket, kit a Christus mennyből küldött pünkösd napján, mondja, hogy amint annak akkor különbféle gyümölcsi voltak, úgy mai napon is különbféle gyümölcsököt hoz a tűz módja szerént, mely ha az aranyra rohan, a salaktól megtisztítja azt, és fényessé tészi. Ha pedig a polyvára rohan, gyümölcs nélkül hamuvá tészi azt. Azont cselekeszi a Szentlélek tüze, ki mennyből jött, hogy megválassza az aranyat a polyvától, az elölelrendeltetteket a megvetettektől, mert aki elölelrendeltetett, az úgy készíti magát annak bévételére pünkösd napján, hogy mint az arany, minden salaktól megtisztíttatik és az isteni szolgálatban fényessé tétetik. Ellenébe ha más a szeretetnek ettől a nagy és égő tüzétől illettetvén, a polyva módjára csak kevés lángokat bocsát, és e szentséges inneplést minden gyümölcs nélkül csak tettetésképpen szenteli, megvettetettnek mutatja magát lenni.

 

1696
Hátra Kezdőlap Előre