Kováts Ágoston

Az igazak teste

Így lészen pedig az igazak testének feltámadása, amint ugyan Szent Pál tanét bennünket: Rothadásban vettetik el a test, és rothadatlanságban támad fel; nemtelenségben vettetik el, dicsőségben támad fel; erőtlenségben vettetik el, erőben támad fel; lelkes test vettetik el, lelki test támad fel. Valóságos testünk lészen ugyan, meglesz annak hosszúsága, szélessége, húsa, vére, csontja, nedvessége, és semmi heával nem lészen, ami illik egy igaz testhez; de mindezek lelki tulajdonságban, és nemességben öltöznek; olyan lészen a mi testünk a feltámadás után, mintha csupa lélek volna.

Nem szorul a feltámadás után az igazaknak teste se ételre, se italra, se házra, se földre; az esőben meg nem ázik, a hidegben meg nem fázik, a napban meg nem melegszik, a tűzben meg nem ég, a futásban el nem fárad: semmi tömlöc azt meg nem rekesztheti, hogy valamint a lélek, oda repülhessen, ahová szereti. Ilyen teste volt az Úr Jézusnak a feltámadás után: lehetett azt látni, lehetett tapogatni, mint az igaz testet, de mikor akarta, ajtózárva is csak közepettek termett a tanétványoknak, mintha lélek lett volna. A koporsóbul kijött (úgymond Szent Ágoston doktor) ahová bérekesztették őtet, a házba pedig bément, amelybül kirekesztették.

Nem szorult arra, amirül a szent asszonyok tünődtek vala magokban, midőn az ő szent testének kenésére mentek: hogy valaki elhengerétse a követ a koporsó ajtajárul: az se volt szükséges, hogy ő maga az ő isteni erejével megnyissa vagy kétfelé hasétsa a kőszikla boltozatot, és úgy jöjjön ki a koporsóbul, mert a megdicsőült test minden erős köveken általhathat, és a legvastagabb falak se tartóztathatják meg őtet, hogy oda ne menjen, ahová akarja. És ilyen lészen minden igazaknak testek is a feltámadáskor; és amint Szent Pál mondja; négy kiváltképpen való tulajdonságokkal fognak megújéttatni: szenvedhetetlenséggel, gyorsasággal, fényességgel és gyengeséggel, vagyis mindenen általhatósággal. Ha azért (amint már emlétettem) rothadandó az igazaknak teste, mikor a földbe tétetik, de rothadatlan és szenvedhetetlen lészen, minekutána az utolsó napon feltámad. Ha rút és iszonyú, midőn a földbe tétetik, de dicső fényességgel tündöklik, midőn új életben öltözik. Ha erőtlen és magával sem bíró, midőn a sírban eresztetik, de erős, gyors, hatalmas és mindenen általható lészen, mikor feltámad. Ami pedig leginkább kívánatossá teheti nálunk a boldog feltámadott testben ezen négy fő tulajdonságakat, az, hogy mindörökre megmaradnak ezek a testtel.

A szenvedhetetlenség pedig nemcsak csupán fájdalom nélkül lészen a feltámadott testben, hanem azon felül minden érzékenysége teljes lészen örömmel. A feltámadott boldog test szemeinek és látásának kimondhatatlan nagy gyönyörűsége lészen a sok szép dicsőült testeknek nézésében, és főképpen a mi édes Üdvöztetőnk megdicsőíttetett emberi testének szemlélésében. A hallásnak kedve telik a szentek szép, ékes beszédében és az angyali éneklésben. A szaglás kimondhatatlan drága illatokkal gyönyörködik, mert ha itt e földön sok szentek rothadandó testei csudaszép szagokkal illatoznak, mentül inkább szép illatú virágok lesznek a mennyei boldogságban a dicsőült szentek, kik e világon a keresztényi jó erkölcsöknek virágjaival illatoztak! Az ízlés is elrejtett mennyei mannával teljes lészen, azaz miképpen az Isten csudálatos hatalmával a pusztában bújdosó zsidók szájában a manna ételben olyan ízt adott, aminűt kívántak, úgy a boldog feltámadott testek minden kívánatos jó ízeket éreznek étel és ital nélkül. Illetések a boldog testeknek teljes lészen minden szent és tiszta gyönyörűségekkel; ami pedig a szenvedhetetlenség után boldogétja a feltámadt testet, az, hogy azon kívül csudálatos gyorsaság öntetik belé, és mindenen általhatóság, és amint Ezekiel próféta mondja: Mint a fényeskedő villámlás, egy szempillantásban: napkeletrül napnyugotra mehet.

Boldog Isten! miképpen csudálkozunk, mikor halljuk a természetvizsgáló bölcsektül, hogy a nap minden fertály óra alatt forgásával egymilliom és négyezer mértföldet jár el! és íme ez a napnak csudálatos forgása és álmélkodásra méltó sebessége semmi, sőt késedelem a feltámadt boldog testnek gyorsaságához képest, mert hogy a boldog test napkeletrül napnyugatra menjen, kevesebb üdő kívántatik, mint a szempillantásra; valahol a lélek kívánja, ott lészen a test is. Ami pedig, negyedszer, dicsőíteni fogja a feltámadt boldog testet, az, hogy Fulgebunt sicut sol in conspectu Dei. Mint a nap, oly csudálatos szépségben és fényességben öltöznek, úgyhogy csak egy boldog megdicsőíttetett kéz elégséges volna a Nap helyett az egész világnak megvilágoséttására.

 

1803
Hátra Kezdőlap Előre