Illyés István

Tengernek csillaga

Az astronomus bölcsek, kik az egek forgásit vizsgálják, napnak, holdnak, csillagoknak természetes tulajdonságit, és azoknak effectusit, hathatós ereit elméjekkel nyomozzák, a több égi jegyek avagy csillagzások között egyet signum Virginis, Szűz jegyének neveznek, minthogy az Szűznek képét, kiformált figuráját mutatja magában, amely égi jegybe a nap az ő esztendős forgásiban szokott bélépni augustusnak (melyet mi Kisasszony havának magyarul nevezünk) 23-dik napján. Erről a csillagzatról az említett bölcsek azt tanítják, hogy amely ember az alatt születik, jó szerencsés lészen az ő dolgaiban. És ha szinte néha némely ínségek alá vettetik is, de ugyan idő jártában azokból kiverődik, és boldogabb állapotra nyomorúsági fordulnak. De akármint s hogy légyen ez, én azt nem vizsgálom, hanem a mi dicsőséges Szűz csillagunkról, mái napon született Kisasszonyunkról bátran mondom, hogy akik az ő csudálatos erejű csillagzása alatt vannak, azaz jó kedvében, szeretetében találtatnak, boldogok azok és szerencsések. Mert igazán írja felőle Szent Bernárd: Mindeneknek ő az irgalmasság kebelét kinyitja, hogy mindenek az ő malaszttal teljes voltából részt vegyenek. De ha talám olykor a világi nyomorúságoknak keserű tengerében fülig úsznak is, ha felháborodott habjaitól ide s tova hányattatnak is, mindazonáltal boldogabb állapotot őáltala várhatnak, mert stella maris, tenger csillagának méltán neveztetik Mária, úgy mint aki az felháborodott tengeri habok közül a kévánatos csendességnek révpartjára, az ő áhítatosit kivezérli. És ugyanerre célozott Szent Amadeus, midőn ezt a titkos értelmű csillagot az Anyaszentegyház szavaival így üdvözlötte: Ave maris stella, Üdvözlégy tenger csillaga, Mária! Te vagy az a csudálatos erejű csillag, aki az tengernek felindult habjait lecsendesíted. Te vagy az a csillag, aki az Istennek bűneinkért felgerjedt haragját kegyes esedezésed által megengeszteled, és rólunk elfordítod. Oh bizony! csudálatos nagy erő a mi titkos értelmű csillagunkban.

 

1708
Hátra Kezdőlap Előre