Telek József

Mária gyöngyvirág

Alig lehet az emberi szívnek vidámítására kedvesebb állapot, alig találkozhatik kellemetesebb gyönyörködtetés, mint a piros rózsákkal virító tavaszon mulatozni a virágos térmezőkön, gyönyörködni a zöldellő erdők ligetesein. Nem most költ találmány, amit beszélek, hanem mindjárt kezdetben önnön maga, az emberi szívnek alkotója, mintegy csöppönként öntözgette ezt az új emberbe, akkor tudniillik, midőn Ádámot gyönyörködtetni akarván, nem vezette valami kolcsos várakba, nem márványkő oszlopokkal tornyozott épületekbe, hanem vivé a különbféle virágokkal ékesített paradicsomi gyönyörűségbe, amint az Irás előhozza: Posuit eum in paradiso voluptatis, ut operaretur, et custodiret illum. Helyhezteté őtet a gyönyörűségnek paradicsomában, hogy mívelné és őrízné azt. Nemkülönben a mennyei Jegyes, mikor a vőlegényt szíveket serkengető édességgel akarja vala gyönyörködtetni, nem hívá őtet a kincses tárházakba vagy hímes palotákba, hanem sietteté a gyöngyvirágokkal, rózsákkal, violákkal kedvesen virító mezőkre, mondván: Veni dilecte mi egrediamur in agrum; Jer én szerelmesem, menjünk ki a mezőre, mivel én magam is mezők virágja és lilium convallium, gyöngyvirág vagyok.

Ha így vagyon, vajon, Isten Anyjának kedves hívei, miféle zöld mezőkre, miféle gyöngyvirágszálakkal illatozó ligetesekre vezesselek én e mai jeles ünnepen titeket, hogy itt a Seraficus Szent Ferenc Fiai Klastroma mellett hajdan a nagy Bátori familiának istenes költségével Boldogasszony látogatásának tiszteletére felépült templomban, mint egyház napjára öszvegyűlt nemes vendégeket, szívébresztő szépségekkel, gyöngy, rózsa, liliom s viola virágszálakkal gyönyörködtesselek? Jó volna talán, ha kiköltöznénk a Jerikó tartományinak gazdagon virágzó mezeire, mert ott gyönyörködhetnénk ama különös szépségű rózsáknak illatjában, melyekkel a bölcs dicsekeszik, midőn így szól: Quasi plantatio rosae in Jericho; mint a rózsa plántálása Jerikóban. Vagy talán inkább, hasznos volna, ha e mai jeles ünnepen a Szent Erzsébet látogatására siető názáreti Szűz Máriával mi is mindnyájan kiutaznánk Judaeának hegyes tartományira, mert ott, azoknak áldott határin s mezein szemeinket örvendeztethetnénk, szíveinket gyönyörködtethetnénk ama titkos értelmő gyöngyvirágszálnak, az örökké boldog Szűz Máriának szépségében, aki önnön maga felől méltán mondja: Ego flos campi, et lilium convallium. Én a mezőknek virágja vagyok, és gyöngyvirág.

De hova fáradnánk oly messze határokra, itt is, nemes Gyöngyös várasának határán, találtam én oly kedves ligetet, mely minekelőtte Gyöngyös várasa lett volna, már a gyöngytermő fákról vagy a Gyöngyös pataka mellett bokrosan nevekedő gyöngyvirágokról Gyöngyösnek neveztetett. Találtam oly kedves ligetet, melyen e mai napig is egy elhervadhatatlan szépségű tiszta gyöngyvirágszál szünet nélkül illatozik, és a gyöngyösi népnek szívét mindenkor örvendezteti, gyönyörködteti. Hogy világosban szóljak, ez a Szent Ferenc Fiainak Klastroma mellett szép zöld fákkal környülvétetett szentegyház, az a kedves, az a gyönyörűséges liget, melyen négyszáz esztendőknél tovább virít s illatozik ama titkos értelmű gyöngyvirágszál, a názáreti szentséges Szűz Mária, aki ma Szent Erzsébet asszony látogatására sietvén, és a hegyes tartományon s ligetes erdőkön utazván, méltán maga felől mondotta: Ego lilium convallium. Én gyöngyvirág vagyok.

 

1769
Hátra Kezdőlap Előre