Angyali üdvözlet

Horvát-Kódex

Bocsáttaték Gábriel angyal Istentől Galileának várasában, kinek neve Názáret, férfiúnak jegyzett szűzhez, kinek vala neve József, Dávidnak házából. És a szűznek neve Mária. (…) Ezenképpen ez mennyei fülemile, szent Gábriel arkangyel, mikoron megéneklé az mézzel folyó édes éneket, azaz az Ave Mariát, akkoron Istennek fia leszálla mennyországból az szűznek méhében, az mi idvességünknek mívelködésiért. (…) Minémű legyen avagy volt Gábriel arkangelnak jeleneti asszonyonk Máriához, kiről lehetnek négy elmélködésök avagy gondolatok. Első elmélködés az angelnak bemenéséről. Másod elmélködés az szűz Máriának foglalatosságáról. Harmad elmélködés az szűznek állásáról. Negyed elmélködés az angelnak látásáról. Mondám, hogy az első elmélködés az angelnak bemenéséről, azaz hogyha az angyal ajtóbetéve ment be az szűznek imádó helyében, vagy kedig megnyitotta az ajtót az angyal. Erre feleltetik rövidedön Nagy Albertnak mondása szerént, ezképpen mondván: Hisszük Gábriel arkangyalt bemenni az szűzhöz ajtóbetéve. És ezt tehette az angyal az ő természetének gyengeségeért és az égből vett testnek mineműségéből. (…)

Másod elmélkedés asszonyonk Máriának az időbe való foglalásáról, azaz minemű mívelködetekben vala foglalván asszonyonk Mária az imádó helyében, és minemő dologban lelé őtet az angyal? Ezre feleltetik doktoroknak mondások szerént rövidedön, hogy asszonyonk Mária ez időben vala foglaltatván négyféle mívelködetben:

 

Előszer olvas vala Szentírást.
Másodszer áll vala isteni elmélkedésökben.
Harmadszer sírván fázkódik, sóhajt vala.
Negyedszer ájtatoson imádkozik vala. (…)

 

Harmad elmélködés avagy gondolat az szűznek állásáról. Azaz hogy mikoron asszonyonk Máriához az angyal jöve, asszonyonk, Mária az időben leterjezködvén imádkozik vala, vagy ülvén, vagy állván, vagy térdeire letérdepelvén? Erre megfelel Nagy Albert, mondván: Hisszük ez boldog Szűz Máriát az angelnak jöveti koron, ő térdeit meghajtván és ő tiszta kezeit és szemeit mennyországban felemelvén, az irgalmasságoknak Atyjához ájtatos imádságokat ötteni siralmakkal Isten fiának megtestesüléseért. És az bejövő angelnak eleiben tisztességgel felkelni, mert ezek az tisztességhez illnek vala. (…)

Negyed elmélkedés az angelnak látásáról, hogy ha asszonyonk Mária az angyalt testi látással látta, vagy csak értelem szerént. Tehát ezről veteködhetnél te, hogy ez Isten fiának megtestesölésének kellett meghirdettetni angyaltúl értelem szerént való látással, és nem testi látással. Mert az értelem szerént való látás jobb az testi látásnál. Mert azok, kik értelem szerént való látással látták Krisztust, bódogoknak hirdettetnek. (…) Ennek ellene vagyon szent doktoroknak mondása értelme. Azért mondja Szent Ágoston és némőnemő prédikációjában előhozza szűz Máriát, ki így mondott: Jöve énhozzám Gábriel arkangyal, orcával fényledözvén, ruházattal fényellvén, járásában csodálatos. Ezek kedig nem történhetnek egyébképpen, hanem testi jelenetben. Azért az angyal testi jelenetben jelent meg asszonyonk Máriának. Ó, azért én lelkem elmélkedjél, gondolkodjál mastan, kérlek téged. Ez velágnak asszonya miképpen könyereg siralmas szemekkel, vidám orcával te idvességedért és mind teljes emberi nemzetnek megváltásaért, hogy Istennek fia elbocsáttassék. Gondoljad meg, ó én lelkem, miképpen az angyal legottan hamarsággal ajtók berekesztvén bemene nagy velágossággal. És letérdepelvén idvezlé az édes szűz Máriát. Gondoljad meg, miképpen megijede az szűz Mária, és felkelvén az letérdepelt angelnak eleiben, alázatoson és ájtatosan az fejét lehajtván, az isteni izenetet hallhatván áll. (…) Ó én lelkem, ha én az időben ott voltam volna, és az angellal egyetemben én térdeimre esvén teelőtted, én asszonyom, elterjeszködtem volna, bizonnyal én teneked könyergöttem volna, és azt mondtam volna: Ó dicsőséges asszonyom, minden csillagok felett felmagasztatott, hallgassad, minő nagy dicsőség neked hirdettetik. Íme, mely fiú neked ígértetik. Íme, mely nagy használatosság temiattad mind ez teljes velágnak kerestetik. Azért kérlek, édességes szűz, ne akarj késned, felelj az angelnak, és fogadjad Istennek fiát az te megszentelt méhedben. Emléközzél meg, édes Mária, hogy miértönk, bűnesekért vagy te választatott, hogy légy Istennek bizon anyja. Azért kérlek, hogy soha ne akarj mirólonk elfeledkezni, fogadjad az Igét, hogy légy Istennek szűz szüleje, angeloknak királné asszonya, mind ez velágnak császárné asszonya és bűneseknek szószólója, hogy temiattad adassék minekünk mennyei dicsőség.
Hátra Kezdőlap Előre