Források és irodalom

Kötetünk szűkre szabott keretei közt csak igen korlátozott mértékben meríthettünk Kossuth hatalmas kiadott és kiadatlan irathagyatékából. Eredeti kézirataiból ez alkalommal csak akkor idéztünk közvetlenül, ha felhasználásuk a politikai pálya ívének megrajzolásához elengedhetetlen volt, illetve – néhány esetben – a szöveghűség biztosítása érdekében. Így Kossuth kéziratából idéztük a következőket: Önéletrajzának 1844-ben papírra vetett töredékét (Magyar Országos Levéltár. R. 90. I. 152.); 1844. augusztus 27-i és 1847. január 25-i beszédeit (Uo. R. 109. II. P. 23, 45.); alkotmányjavaslatának és konföderációs tervének az 1850. július 15-i levelébe foglalt vázlatát (Uo. R. 90. I. 797.); 1851-ben kidolgozott alkotmányjavaslatának általa 1861 körül magyarra fordított és kiegészített szövegváltozatát (Uo. I. 1554.); 1857. szeptember 8-i glasgow-i előadásának fogalmazványát (Uo. I. 2637.); 1871. november 5-i levelét (Uo. I. 5355.); 1878. július 26-i, 1892. június 27-i leveleit (Uo. R. 65. 1–198, 398.) és 1882. május 10-i levelét (Országos Széchényi Könyvtár kézirattára. Fond XI/566.). – Pulszky Ferenc kéziratos másolatából idéztük Kossuth 1849. szeptember 12-i levelét. (Uo. Fond VIII/1856.). – A Dunai Szövetség tervének közlése a „Kossuth Lajos iratai” c. kiadványban megjelent fordítást követi, de a kiegészítések a francia nyelvű eredeti kéziratra támaszkodnak. (Archivio Centrale dello Stato, Róma. Fondo Ricasoli, B. 1. F. 2/g.) – Eredeti kézirataikból idéztük Görgey Artúr és Csányi László 1849. augusztus 11-i leveleit (Magyar Országos Levéltár. R. 90. I. 516, 517.). – Kossuth fogságára, illetve perére vonatkozóan az alább idézett forrásközléseken és feldolgozásokon kívül Vörös Antal közel egykorú kéziratos gyűjteményére (Uo. R. 90. I. 49.) is támaszkodtunk.

A Pesti Hírlapból, a Hetilapból és a Kossuth Hírlapjából vett idézeteket részben eredeti megjelenési helyükről, részben az alábbiakban felsorolt kiadványokból közöljük. A Negyvenkilenczből származó szemelvényeket kivétel nélkül az eredeti alapján adtuk közre. Ugyancsak az eredetiből idéztük Kossuth reformkori munkái közül a „Felelet gróf Széchenyi Istvánnak… Pest, 1841.” címűt, valamint a „Magyar Szózatok” (Hamburg, 1847.) és az „Ellenőr” (Szerk. Bajza József. [Lipcse] 1847.) c. kiadványokban megjelent tanulmányait.

Kossuth hatalmas életművének a kezdetektől 1837-ig, illetve 1847 őszétől 1849 nyaráig terjedő szakaszait átfogó kitűnő forráskiadvány: Kossuth Lajos összes művei. I–VI. (Kiad. Barta István.) Bp. 1948–1966, és XI–XV. (Kiad. Barta István, Sinkovics István.) Bp. 1951–1957. – A további, igen eltérő színvonalú forráskiadványok közül a fontosabbak – megjelenésük időrendjében – a következők: Select Speeches of Kossuth. (Ed. Francis W. Newman.) London 1853. – Kossuth, Louis: La question des nationalités. L'Europe, 1'Autriche et la Hongrie. (2. ed.) Bruxelles, 1859. – Kossuth, Louis: Le Congrès, l'Autriche et l'Italie… Bruxelles 1859. – Kossuth Lajos és fiainak az 1867-dik évben megjelent összes leveleik. (Kiad. Szodoray Sándor.) Pest 1868. – Kossuth Lajos: Irataim az emigráczióból. I–III. Bp. 1880–1882. – Kossuth Lajos iratai. (Kiad. Helfy Ignác–Kossuth Ferenc.) IV–XIII. Bp. 1894–1911. – Agg Kossuth levelei egy fiatal leányhoz. (Kiad. Hatvany Lajos.) Bp. 1919. – A Kossuth-emigráció Törökországban. I. (Kiad. Hajnal István.) Bp. 1927. – Gróf Széchenyi István írói és hírlapi vitája Kossuth Lajossal. I–II. (Kiad. Viszota Gyula.) Bp. 1930. – A Kossuth-emigráció Angliában és Amerikában. 1851–1852. I–II. (Kiad. Jánossy Dénes.) Bp.1940–1948. – Kossuth demokráciája. (Kiad. Ács Tivadar.) Bp. 1943. – Iratok a Kossuth-emigráció történetéhez. 1859. (Kiad. Koltay-Kastner Jenő.) Szeged 1949. – Kossuth Lajos levelei nemeskéri Kiss Miklóshoz (1851–1864.). (Kiad. Kun József–Bőhm Jakab.) Hadtörténelmi Közlemények, 1957–1958. – Kossuth Lajos levelei Földvári Károlyhoz. 1862–1863. (Kiad. Nagy Dezső.) Hadtörténelmi Közlemények, 1970. – Kossuth Lajos levelei Thallóczy Lajoshoz. (Kiad. Tömöry Márta.) Valóság, 1975.

A korviszonyokat tükröző néhány további forráskiadvány és feldolgozás mellett az igen kiterjedt, de nagyon változó értékű Kossuth-irodalomból az alábbi fontos, illetve jellegzetes állásfoglalásokat tükröző munkákra hívjuk fel a figyelmet: Áldor Imre: Arany könyv… Kossuth Lajos műveiből. Pest 1871. – [Áldor Imre:] A közelmúlt titkaiból. I–II. Bp. 1878. – Andics Erzsébet: 1848–1849. Tanulmányok. Bp. 1968. – Arató Endre: Kossuth és a csehszlovák nép. Kortárs, 1971. – Balassa József: Kossuth Amerikában 1851–1852. Bp. 1931. – Balázs József: Adatok a Kossuth-emigráció történetéhez. Hadtörténelmi Közlemények, 1957. – Barta István: A fiatal Kossuth. Bp. 1966. – Barta István: A kormány parasztpolitikája 1849-ben. Századok, 1955–1956. – Barta István: Kossuth és Csányi. Századok, 1952. – Barta István: A magyar szabadságharc vezetői és a bécsi októberi forradalom. Századok, 1951. – Berzeviczy Albert: Az absolutizmus kora Magyarországon 1849–1865. I–IV. Bp. 1922–1937. – Chiala, Luigi: Politica segreta di Napoléone III. e di Cavour in Italia e in Ungheria (1859–1861). Torino–Róma 1895. – Csabai Tibor: Kossuth Lajos és az irodalom. Bp. 1961.– Csizmadia Andor: A magyar választási rendszer 1848–1849-ben. Bp. 1963. – A czeglédi százas küldöttség Kossuth Lajosnál… Bp. 1877. – Dányi Károly: Kossuth és a Deák-párt hírlapi vitája 1867-ben. Kolozsvár 1941. – Deák Ferencz beszédei. I–VII. (Kiad. Kónyi Manó. 2. kiad.) Bp. 1903. – Deák Imre: A száműzött Kossuth. I. Törökországban. Bp. é. n. – Emlékkönyv Kossuth Lajos születésének 150. évfordulójára. I–II. (Szerk. I. Tóth Zoltán.) Bp. 1952. – Erdmann Gyula: Lónyay Gábor naplója. Századok, 1976. – Erdődy Gábor: Magyarország vezető politikusai és a németországi változások 1848-ban. Sajtó alatt. – 1848. Arcok, eszmék, tettek. (Szerk. Dávid Gyula.) Bukarest 1974. – Fekete Sándor: Kossuth Lajos. Bp. 1970. – Ferenczi Zoltán: Kossuth, Wesselényi és az úrbér ügye 1846–47-ben. Századok, 1902. – Forradalom és szabadságharc 1848–49. Bp. 1948. – Gál István: Magyarország, Anglia és Amerika… Bp. 1945. – Gergely András–Veliky János: A politikai közvélemény fogalma Magyarországon a XIX. század közepén. Magyar történeti tanulmányok. VII. Debrecen 1974. – Hajnal István: A Batthyány-kormány külpolitikája. Bp. 1957. – Hanák Péter: Magyarország a Monarchiában. Bp. 1975. – Hentaller Lajos: Kossuth és kora. Bp. 1894. – Horváth Mihály: Huszonöt év Magyarország történelméből… I–II. Genf 1864. – Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi harczának története 1848–1849-ben. I–III. Genf 1865. – Horváth Zoltán: Teleki László 1810–1861. I–II. Bp. 1964. – Irányi, D.–Chassin, Ch. L.: Histoire politique de la révolution de Hongrie 1848–1849. I–II. Paris 1859–1860. – Jánossy, Dénes: Great Britain and Kossuth. Bp. 1937. – Jászi Oszkár: A Monarchia jövője. Bp. 1918. – Kakuk Zsuzsa: Kossuth kéziratai a török nyelvről. Bp. 1967. – Károlyi Árpád: Az 1848-diki pozsonyi törvénycikkek az udvar előtt. Bp. 1936. – Károlyi Árpád: Németújvári gróf Batthyány Lajos… főbenjáró pöre. I–II. Bp. 1932. – Kastner, Eugenio: Mazzini e Kossuth. Firenze 1929. – Kávássy Sándor: Kossuth Lajos nemzetelmélete. Szegedi Tanárképző Főiskola… közleményei, 1966. – Kemény G. Gábor: A magyar nemzetiségi kérdés története. I. Bp. 1947. – Kiss Géza, Hegyaljai: Kossuth. Miskolc 1928. – Koltay-Kastner Jenő: A Kossuth-emigráció Olaszországban. Bp. 1960. – Kecskeméthy Aurél: Vázlatok egy év történetéből. Pest 1862. – Kosáry Domokos: Kossuth és a Védegylet. Bp. 1942. – Kosáry Domokos: Kossuth fogsága. Magyarságtudomány, 1943. – Kosáry Domokos: Kossuth Lajos a reformkorban. Bp. 1946. – Kosáry, Domokos: Marx et Szemere. Revue d'Histoire Comparée, 1946. – Kossuth. (Írások Kossuthról.) (Kiad. Lukácsy Sándor.) Bp. 1952. – Kovács Endre: A Kossuth-emigráció és az európai szabadságmozgalmak. Bp. 1967. – Kovács Endre: A lengyel kérdés a reformkori Magyarországon. Bp. 1969. – Lukács Lajos: Garibaldival a szabadságért. Dunyov István élete és működése. 1816–1889. Bp. 1968. – Lukács Lajos: Magyar függetlenségi és alkotmányos mozgalmak 1849–1867. Bp. 1955. – Lukács Lajos–Mérei Gyula–Spira György: Kossuth Lajos. Bp. 1952. – Maller Sándor: Marx és Szemere. Századok, 1956. – Mérei Gyula: Föderációs tervek Délkelet-Európában és a Habsburg-monarchia 1840–1918. Bp. 1965. – Mód Aladár: Sors és felelősség. Bp. 1967. – Munkások és parasztok mozgalmai Magyarországon 1849–1867. Iratok. (Kiad. Sashegyi Oszkár.) Bp. 1959. – A negyvennyolcas forradalom kérdései. (Értekezések a történeti tudományok köréből, 77.) Bp. 1976. – Newman, F. W.: Reminiscences of two exiles (Kossuth and Pulszky) and two wars… London 1888. – Niklai Péter: Kossuth Lajos tanítása. Bp. é. n. – Ortutay Gyula: Kossuth Lajos a magyar nép hagyományaiban. Ethnographia, 1952. – Pándi Pál: Első aranykorunk. Bp. 1976. – Pásztor Imre: A Kossuth-emigráció Bulgáriában. Történelmi Szemle, 1974. – Pompéry Aurél: Kossuth Lajos 1837/39-i hűtlenségi perének története… Bp. 1913. – Pölöskei Ferenc: Az 1868-as alföldi parasztmozgalom. Századok, 1956. – Pulszky Ferenc: Életem és korom I–II. (Kiad. Oltványi Ambrus.) Bp. 1958. – Révai József: Marx és az 1848-as magyar forradalom. (4. kiad.) Bp. 1953. – Sőtér István: Eötvös József. (2. kiad.) Bp. 1967. – Spira György: A magyar forradalom 1848–49-ben. Bp. 1959. – Steier Lajos: Beniczky Lajos visszaemlékezései és jelentései… Bp. 1924. – Steier Lajos: Görgey és Kossuth… Bp. 1924. – Szabad György: Forradalom és kiegyezés válaszútján (1860–61). Bp. 1967. – Szabad, Gy.: Kossuth and the British „Balance of Power” Policy (1859–1861). Bp. 1960. – Szabad György: Kossuth az Amerikai Egyesült Államok politikai berendezkedéséről. Századok, 1975. – A szabadságharc fővárosa Debrecen. (Szerk. Szabó István.) Debrecen 1948. – Szabó István: Jobbágyok – parasztok. Bp. 1976. – Székely vértanúk 1854. (Kiad. Károlyi Dénes.) Bukarest 1975. – Sztripszky Hiador: Kossuth Lajos a rutén népköltészetben. Bp. 1907. – Tanárky Gyula: A Kossuth-emigráció szolgálatában… (1849–1866). (Kiad. Koltay-Kastner Jenő.) Bp. 1961. – Teleki Blanka és köre. (Kiad. Sáfrán Györgyi.) Bp. 1963. – Teleki Sándor: Emlékezzünk régiekről. (Kiad. Csetri Elek.) Bukarest 1973. – I. Tóth Zoltán: Magyarok és románok. Bp. 1966. – Trócsányi Zsolt: Wesselényi Miklós. Bp. 1965. – Urbán Aladár: A nemzetőrség és honvédség szervezése 1848 nyarán. Bp. 1973. – Vajda János válogatott politikai írásai. (Kiad. Komlós Aladár.) Bp. 1954. – Varga János: Az áruló… Történelmi Szemle, 1964. – Varga János: A jobbágyfelszabadítás kivívása 1848-ban. Bp. 1971. – Vas Zoltán: Kossuth Lajos élete. I–II. Bp. 1977. – Zlinszky János: Niamessny Mihály naplófeljegyzései… Századok, 1970. – Zsilinszky Mihály: Kossuth a magyar nép szívében és költészetében. Pest 1868.
Hátra Kezdőlap