KOSSUTH LAJOS ÜZENETEI

Szabad György összeállításaBudapest : Neumann Kht., 2004TARTALOM

Előszó

1828-1847

A "nemzeti előmenetel" feltételeiről
A szólás "kötelessége", a hallgatás "vétke"
"A többség" megállapítása
A cári zsarnokság ellen küzdő lengyelekről
A sajtószabadság szükségességéről
A reformerekre támadók módszereiről
Az Országgyűlési Tudósítások megindításának jelentőségéről
Szabadság és törvényesség
Kiváltság vagy szabadság
Az öröklött nemzetfelfogás megújításáért
A jobbágy-örökváltság megbuktatásakor
Kölcsey kényszerű lemondásakor
A nők közéleti szerepéről
Erkölcsös politikát törvényes úton!
Félelemkeltés helyett szeretetet a nevelésben
A státusfogoly első üzenete
A nyilvánosság az összeesküvések leghatékonyabb ellenszere
Nem utópia és teória, hanem a magyar valóság a kiindulópont
A nemzetközi gazdasági együttműködés fontossága
A lapszerkesztő céljáról és módszeréről
"Nyelvünk ügye"
"Betyárkodás"
A nevelés ügye, a nemzet ügye
A politika ne legyen a kiváltságosok monopóliuma
Az izgatás "nemzeti veszély"
"Bot, korbács nem jó nevelő"
"Egység a magyarnak!"
Szabadság és gazdasági versengés
"Szennyfolt nemzeti lobogónk fehér csíkjában"
Együttműködési készség Széchenyivel
Ész és szív
Szabadság és jólét
Közbizalmat "vak hódolat" helyett
A polgáriasodás útja
A szegény köznemesség méltánylandó szerepe
A szabadság társítása a gyengébb védelmével
Az iparosítás józan mértéke
A nemesség politikai kiváltságainak fenntartása "nemzeti szerencsétlenség"
Magyarország se "orosz tartomány", se "német gyarmat" ne legyen
"A testvérhon"
Reformot a forradalom elkerülésére
A politikai felvilágosítás közérdek és demokratikus követelmény
Teendők a nemesi megye fokozatosan népképviseletivé alakításáért
A polgárosodó nemzet érdekeinek megfelelő tisztképzést
"Polytechnicumot!"
A szaktudás fontosságáról
Pazarlás és fösvénység helyett okszerű gazdálkodást
A zsidók jogegyenlősítésének ideje elérkezett
(Pesti Hírlap, 1844. május 5.)
Az Iparegyesület lapjának programja
Miért és meddig tart szükségesnek védvámot a szabadkereskedelemnek híve?
A reménykedés nem pótolja cselekvést
"A teendők legfőbbike"
A korszerű az igazán hatékony
Gazdasági függés helyett érdekegyeztetést
"Menjünk, különben menettetünk"
"Az országos ellenzék konferenciájának nyilatkozata!"
Az elkésés veszedelméről
A követjelölt Kossuth programjából
A kiváltságrendszer lebontása a forradalom elkerülésének feltétele

1848-1849

A parlamentáris demokráciáról és a választójog fokozatos kiterjesztéséről
A "proletariusok" mellőzésének veszélyeiről
Az átalakulás szükségességéről
A megújhodás követelményei
Felelősségteljes cselekvést
A vívmányok biztosítása
A szabadság rendjének megteremtése
A zsidókat sújtó előítéletek ellen
Népképviselet az önkormányzatokban is
Nemzetek együttélése
A "közszabadság közáldásait" a nemzetiségiek is élvezzék
Átalakulásunk alapja jövőnknek, belső megbékélésünknek, sőt európai befogadtatásunk lehetőségének is
A cenzorok fizetésének megvonása
Irányadás az állami gazdaságoknak
Az egymás iránti gyűlölet a zsarnokok ereje
A felelős kormány rágalmazásának elutasítása
A haza veszélyeztetettsége összefügg a reformok késleltetésével
Hadügyi és pénzügyi tárca nélkül nincs önrendelkezés
Nemzetközi helyzetünk körképe
Erőfeszítéseket "a haza megmentésére"
Magyarország történelmi fenyegetettsége
A közteherviselés megalapozása az átalakulás viszonyai között
Az erdélyi parasztság dézsmaszedéssel zaklatása ellen
A politika meghatározóiról
Az elemi oktatás ingyenességéről
Helytállás és engedmény a haza megmentése érdekében
Erőfeszítések a támadás elhárítására és az anarchia elkerülésére
A nem magyarok hűsége méltánylandó, az erdélyi érdekek érvényesítendők
A múltbeli román sérelmek orvoslandók
A jobbágyfelszabadítás vívmányait biztosítani kell, még vereség esetére is
A törvényes rend biztosítása a haza érdeke
A nép kész megvédeni a hazát
A szegedi toborzóbeszédből
Gondoskodást a hősi halott családjáról
Békekísérletek ösztönzése
A pazarlás és az érdemtelen előléptetések ellen
Gondoskodás a sebesültekről és rokkantakról
Rokkantak alkalmaztatása
Katonai szakkérdésekben Görgeié a döntés joga és felelőssége
Felkérés amerikai közvetítésre fegyverszünet létrehozása érdekében
A német légió felállításának feltételei
A kadétok előjogainak megszüntetése a hadseregben
A régészeti leletek védelméről
Kiáltvány Bem kinevezéséről
Magyarország törvényes jogainak elismerése esetén lehetséges a megbékülés
A békési földigény csak törvényes úton érvényesíthető
Gondoskodás egy fogságba esett képviselő feleségéről
Biztosítandó előleg a Gyáralapító Társaságnak
Az alsópapság létfenntartásának biztosítása
Damjanich tábornoki kinevezésének előkészítése
Görgei szemrehányásairól
Intézkedés egy szerszámgép megszerzése érdekében
"Míg seregünk van, van hazánk"
Teendők a főváros kiürítésének szükségessége esetén
Békekötést csak a nemzet törvényes jogainak biztosításával
Intézkedések az állami fegyvergyár Nagyváradra telepítése kapcsán
A nép védelmezése az erőszakoskodó katonáktól
Az ágyúöntésre felajánlott bajai harangokról
Bánásmód a foglyokkal
Politikai cél: a nemzet érdekeinek érvényesítése
Jobbágysorból szabadult románok panaszainak kivizsgáltatása
Parasztbérlők kölcsönnel támogatása
Görgei megbízása a fősereg vezérletével
Március 15. megünnepléséről
A hat "történeti jegyző" hivatása
Bem kitüntetése
Egyetértést a hadvezérek közt
A parlamentáris kormányzás alapkérdéseiről
Választ Magyarország beolvasztásának parancsára!
Indítvány Magyarország függetlenségének kinyilvánítására
Európai jelenlétünk fontossága
Drágos kiküldése Erdélybe a magyar-román megbékélés előmozdítására
A hadügyminiszterség felajánlása Görgeinek
Kossuth Zsuzsa főápolónői kinevezése
A jobbágyfelszabadítást újraértelmező és tágító rendelet
Tájékoztatás a francia köztársaság elnöke számára
Az olasz földön állomásoztatott magyar katonák hazahívása
A magyar-román megbékélés feltételeiről
A székelyek polgárosítása
A kormányzóelnök hatáskörének szabályozása az új kormány hivatalba lépésekor
Állásfoglalás az erdélyi vasútvonal megépítése mellett
A cseh földön szolgáló magyar katonák hazahívása
Kormányzói eskü és nyilatkozat
"A magyar nemzet ünnepélyes óvása az orosz avatkozás ellen"
Államsegély az Állatorvosi Intézet felállításához
Külföldi születésű császári tisztek távozásának feltételei
A hadirokkantak végkielégítésének biztosítása
A kialakított egységes hadműveleti terv irányadóvá tétele
A szerbekkel való megegyezés feltételei
Görgei előléptetése és kitüntetése
Köszönet a főváros lakosságának
Célszerű pénzfelhasználást
A hősi halottak emlékének megörökítése
Gondoskodás egy kivégzett honvédtiszt házasságon kívül született gyermekeiről is
Kiáltvány Európához
Kísérlet átfogó egyeztetésre Görgeivel
A népakaratot megtestesítő országgyűlés nélkülözhetetlen támasz a súlyos helyzetben
A magyar-román megbékélés tervezetének Kossuth és Balcescu által jóváhagyott politikai rendelkezései
Magyar-román fegyverszünet kísérlete
Lemondólevél és a hatalom Görgeire ruházása
A lemondott kormányzó üzenete Görgeinek

1850-1894

Az eltiport Magyarország megérdemli a szolidaritást
Alkotmányjavaslat
Köszönet az amerikai képviselőháznak az "igaz ügy" megbecsüléséért
A demokrácia meghatározása
Politikai nézetek és célok
A hallgatás a vétkes cinkosává tehet
A társadalmi béke feltételeiről
"Csak a demokrácia azonos a szabadsággal"
Mérlegelés a francia-olasz-osztrák háború előestéjén
Egyértelmű állásfoglalás kérése a hazai nemzeti és alkotmányos ellenállás vezetőitől (1861. január 18.)
A kalandorság a józan törekvések sikerét is veszélyezteti
Az esélyek mérlegelése
A "Dunai Szövetség" tervezete
A lapszerkesztői túlbuzgalom következményeiről
Az önmagát túlélt birodalom helyett az együttélő népekkel kell szövetségre törekedni
Biztosítandó a változó viszonyokhoz alkalmazkodás lehetősége
A közös államiság végveszélybe sodorja Magyarországot
A "Cassandra-levél" intelmei
Ragaszkodjék a nemzet önrendelkezéséhez
Az 1848-as átalakulás örvendetes társadalmi következményeiről
A közműveltség fejlesztésének fontosságáról
A dualizmus a gazdasági fejlődés ellenére végveszélybe sodorja Magyarországot
A hazafiságról
A magasztalások ellen
Csehország önkormányzata a pánszlávizmustól fenyegetett Magyarország érdeke
A boszniai beavatkozás ellen
A magyar emigráció szerepéről
Visszatekintés a Dunai Szövetség tervezetére
A kereskedők lebecsülése ellen
Csak egy független Magyarország érthet szót a balkáni népekkel
A magyarság európaisága
A balkáni hódítás káros
A társadalmi kérdések mellőzése ellen
Az 1848-as átalakulás a nemzet közös műve
Az antiszemitizmus elítélése
Mit tekintett "tartozásának" Kossuth?
"Visszaemlékezések. Széchenyi István"
A tudomány művelésének és az ismeretek terjesztésének fontosságáról
A "magvető" üzenete
A függetlenség hívei ne forduljanak szembe a reformtörekvésekkel
Az utolsó üzenet

Rövidítések