Perényi Klára*
  férjének, Gersei Pethő Lászlónak (57.)**

[1686. február 20.]

Mint nékem kedves hitös társamnak ajánlom alázatos szolgálatomat; Isten minden jókkal és jó egészséggel áldja meg Kegyelmedet, szívből kívánom. Vettem az Kegyelmed levelét, melyben mit írjon Kegyelmed jól értem; igen fáj azon az szívem édes szerelmem, hogy Kegyelmednek vékony egészsége vagyon, az kit az én Istenemtől kívánok mennél jobban Kegyelmednek édes szívem és az Kegyelmed sanyarún való tartásán igen bánkódok és búsulok, az kit az én Istenem könnyebítsen meg és örvendetesb hírt hallani adjon énnékem az én szerelmem felől. Édes szerelmesem, az ki az magam állapotját illeti, most hála Istennek friss egészséggel bírok, melyhez hasonlót az egy Istenemtől kívánok, hogy az én Istenem tartsa meg az én árva szerencsémre és tegye boldoggá ez elmulandó világon Kegyelmedet édes szép szerelmesem. Az mi az pénzt illeti, az bizony valóban szűken van nálam, mert az sok romlás, pusztulás miatt az jobbágyok sem adhatnak adót s másunnét nincs hun vennem; az Kegyelmed bátyja is soha még egy rosz sillinget is nem adott, noha eleget kértem, nem ugyan az magam szükségeért, mint az Kegyelmedeért. Az mi penig az fehér ruhát illeti, nincsen módom benne, hogy küldjek, mert félek, hogy meg nem adják Kegyelmednek, úgy is csak ha volna. Az mit Kegyelmed izent Pető Ferenc uramnak, örömest jó szívvel megmondom, ha hazajő, de most nincsen itthon, Varannóra ment; ha penig maga az úr el nem akarna menni oda, az Kegyelmed dolgába, hát én ha Kegyelmed parancsolja, magam odamegyek és ha az generalis uramnak, ha az lábát is fogom csókolni, még is kikérem Kegyelmedet; talán tekintetbe veszi az én árva állapotomat. Ezek után Isten tartsa és éltesse Kegyelmedet sok számos esztendeig igaz jó egészségbe édes lelkem, maradok Kegyelmednek holtig való szerelmes, igaz hites társa.

Datum Sztropko die 20 febr. 1686.

Perényi Klára

 

[Kívül] Tekintetes és nagyságos gersei Pethő László uramnak, nekem kedves és szerelmes hitves társamnak adassék Kassára.
Hátra Kezdőlap Előre