Mária Terézia hadvezére

Hadik András Hadtörténelmi Levéltárban őrzött iratainak levéltári segédlete


Szerkesztette: Farkas Gyöngyi


Hadik András portréja
Georg Weikert olajképe

(A Nemzeti Múzeum tulajdona)


HADTÖRTÉNELMI LEVÉLTÁRI KIADVÁNYOK
Sorozatszerkesztő dr. Szijj Jolán
PETIT REAL Könyvkiadó
Budapest, 2002

Szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta
Farkas Gyöngyi tanácsos
főlevéltáros
Az iratokat fordította
dr. Bőhm Jakab
ny. főlevéltáros
Lektorálta
dr. Dóka Klára
a történelemtudomány doktora

A kötet megjelenését az Országos Kiemelésű Társadalomtudományi
Kutatások Közalapítvány (OKTK) Kuratóriuma támogatta

A címoldalon
Hadik András portréja
Georg Weikert olajképe
(A Nemzeti Múzeum tulajdona)
A hátsó borítón
Részlet Hadik András Desseffy Andráshoz írt leveléből
(HL P 21.)

Kiadja
© Hadtörténelmi Levéltár
Felelős kiadó dr. Szijj Jolán igazgató

Minden jog fenntartva. Sokszorosítás, audiovizuális vagy számítógépes másolatkészítés, nyilvános előadás, rádió-
és televízióadás, idegen nyelvre fordítás kizárólag a Hadtörténelmi Levéltár és a kiadó hozzájárulásával

© PETIT REAL Könyvkiadó
Felelős vezető Szakály Gábor
Tipográfiai tervezés
Főnix Grafikai Stúdió
ISBN 963 85827 05 8
ISSN 1417-9598
Nyomás és kötés Danár Nyomda, Budapest
Felelős vezető Dancsó ÁrpádTartalom

Ajánlás

Farkas Gyöngyi: „Virtuti nihil invium” — Hadik András katonai pályafutása

A korszak eseményei

Hadik András életrajzi adatai

A Hadik-gyűjtemény levéltári segédlete

Szerkesztői megjegyzések

Rövidítések

IRATOK

A Hadik-levéltár könyveinek jegyzéke

Válogatás a Hadik-iratokból — Átírások és fordítások

Névmutató

Helymutató

Jegyzetek
Ajánlás


Mária Terézia magyar származású tábornokai között a porosz birodalmi főváros, Berlin elfoglalásával és megsarcolásával nagy hírnévre szert tevő Hadik András csillaga emelkedett a legmagasabbra – egészen a Habsburg-birodalom katonai vezető hivatala, az Udvari Haditanács elnökének a posztjáig.

A korának legjelentősebb háborúit és csatáit végigharcoló Hadik nemcsak szorosan vett katonaember, hanem jó diplomáciai érzékkel megáldott, művelt személyiség is volt. A magyar hadtörténeti irodalom azonban szinte semmit nem foglalkozott katonai pályafutásával, nem méltányolták életét és működését. Némiképpen ezt pótolandó, az I. világháború után a volt cs. és kir. 3. Hadik-huszárezred bajtársi szövetsége a budai várban az Úri utca és a Szentháromság utca kereszteződésében felállíttatta névadójuk szobrát. A huszárezred parancsnoka, Csernőy Gyula a szobrászművésszel együtt gyakran felkereste a Hadtörténelmi Levéltárat, hogy az egykori fegyverzetről és egyenruhákról tájékozódjanak. Kapcsolatba léptek a Hadik családdal is.

Gr. Hadik-Barkóczy Endre, a tábornagy unokájának unokája a Nemzeti Múzeum melletti palotájában igen sok eredeti tárgyat őrzött, többek között Hadik András kardját és híres berlini vállalkozásának több emlékét, de nemcsak muzeális tárgyakat, hanem 8-10 nagy, vaspántos ládában a család levéltárát is. Ezek egyrészt a magyarországi birtokaikról, másrészt az elszakított területekről átmentett iratanyagokat tartalmazták. Csernőy tábornok bemutatta Markó Árpádot, a Hadtörténelmi Levéltár régi gyűjteményeinek kezelőjét a grófnak, aki egyébként nagy érdeklődést tanúsított őse dolgai iránt. Hadik úr megengedte a történésznek, hogy betekinthessen a gyűjteménybe, és a fontosabb iratokról másolatot készítsen a Levéltár számára. Hamar kiderült azonban, hogy az anyag rendkívül gazdag forrásokat tartalmaz Mária Terézia és II. József kora történetének nemcsak a szorosan vett hadtörténelmi, hanem művelődéstörténeti vonatkozásában is. Hadik tábornagy szívesen vetette gondolatait papírra. Jól és sokat is írt. A hétéves háború időszakából évente gyakran 300-400 irata is keletkezett. Fennmaradt: a szinte teljes számú levelezése, életrajzi naplói, több kézírásos könyve, kinevezései, hadműveleti intézkedések, parancsok, rendeletek. Az iratok 1738 és 1789 között kísérik végig Hadik András katonai pályafutását.

Markó Árpád 1933-ban elkezdte a teljesen rendezetlen iratanyag szakszerű rendezését abból a célból, hogy azt a gróf letétként a Levéltárban fogja elhelyezni. Hetenként egy-egy délelőttöt töltött a palotában. Segítségére a gróf felfogadta Polányi Géza, németül is jól tudó, gazdasági alkalmazottját, aki a történész által kiválasztott anyagokról jegyzéket készített. A lajstromozott anyag átszállítása 3 nagy ládában 1935 nyarán megtörtént. Az egész gyűjteményt Markó Árpád szobájában külön szekrényben helyezték el. A levéltáros-történész hosszú levéltári működésének egyik legnagyobb sikereként értékelte ennek az iratanyagnak a megszerzését.

A Hadik-iratoknak pedig méltó helye volt a Hadilevéltárban, hiszen ő volt az, aki a bécsi Hadilevéltárat megalapította. 1776. május 8-án rendelte el, hogy az összes katonai levéltárat Bécsben a Kriegsarchiv épületében kell egyesíteni. December 21-én részletes utasítást adott ki az intézet rendeltetéséről, szervezetéről és hatásköréről. Sőt, arra is figyelemmel volt, hogy az elhalt tisztek hagyatékában található hadműveleti iratokat és haditérképeket is beszolgáltassák a Levéltárnak. Ezzel annak az alapját vetette meg, hogy a hadtörténeti események feldolgozásához szükséges katonai iratokat egy épületben őrizzék, ne különböző, sokszor ismeretlen helyen, s hogy az egybegyűjtött, eredeti forrásokra támaszkodva lehessen azután a háborúk hadműveleti tanulságait levonni, és azokat okulásra a jövendő tisztek tanítására felhasználni.

Magyarország 1526 után a Habsburg Birodalom keretei között élt majd négyszáz éven keresztül. Az ország életére vonatkozó legfontosabb döntések a császári udvarban születtek. A magyar hadtörténeti források is a bécsi Kriegsarchivba kerültek. Önálló magyar hadilevéltár megteremtésére csak 1918-ban kerülhetett sor. Az intézet először az I. világháború hadműveleti iratait kezdte gyűjteni. Szurmay Sándor honvédelmi miniszter rendeletére a honvéd és a népfelkelő seregek nem a bécsi Hadilevéltárba, hanem a magyar Honvédelmi Minisztériumba küldték irataikat, és azok csak lemásolás után kerültek ki Ausztriába. A trianoni békeszerződés 177. cikkelye kötelezte Ausztriát, hogy adja át Magyarországnak azokat az iratokat, amelyek magyar szellemi tulajdonnak tekinthetők. Ez az 1926-ban Baden bei Wienben kötött egyezmény után valósult meg. Ezután a Hadilevéltár a magyar hadtörténeti múlt legnagyobb hazai őrzési helyévé vált.

A visszakerült „régi” anyagok az ún. „világháború előtti” fondfőcsoportba kerültek. Ezeknek az iratoknak a feldolgozása a 30-as években indult meg. Ennek eredményeként a Levéltár kiadásában havonként megjelenő Magyar Katonai Közlöny csaknem minden számában közölt ebből az iratanyagból egy-egy darabot. Az osztályhoz beosztott két tiszt – Berkó István és Markó Árpád – több helyen megjelenő publikációi is hozzájárultak ahhoz, hogy a szakemberek és a nagyközönség is tudomást szerezzenek ezekről a forrásokról. Ennek a fondfőcsoportnak lett része a fent említett Hadik-irattár is.

Markó Árpád nagyszabású kétkötetes hadtörténelmi szakkönyvet akart összeállítani Hadik András életéről és koráról, bőséges jegyzettel, térképekkel, helyzetvázlatokkal. Tervezte, hogy bécsi és berlini levéltári kutatással is kiegészíti adatait. A II. világháború kitörése azonban megakadályozta ebben. A Hadik család irattárának másik része pedig továbbra is Szlovákia területén volt, amelyhez szintén nem tudott hozzájutni. Arra sem volt remény, hogy a Honvédelmi Minisztérium – a Levéltár fenntartója – vállalni tudja a könyv kiadásának költségeit. A segítség máshonnan érkezett. Az Athenaeum kiadóvállalat 1938 vagy 1939-ben Domanovszky Sándor professzor ajánlására felkérte a történészt, hogy írjon történeti hűségű, de a nagyközönség számára is élvezhető munkát az alig ismert tábornagyról. A könyv 1944-ben jelent meg. Azóta is ez az egyetlen tudományos igényű feldolgozás a tábornagy életéről és pályafutásáról.

A II. világháború levéltári anyagokkal kapcsolatos pusztításai majdnem végzetes következménnyel jártak. Budapest ostroma idején a Hadilevéltár nem evakuált iratanyaga az Országos Levéltár 3. és 4. emeletén volt elhelyezve. 1944 őszétől a különösen értékes irategyütteseket ládákban a kijelölt és megerősített alagsori raktárakban helyezték el. 1945 január–februárjában több gyújtólövedék- és bombatalálat következtében az épület súlyos sérüléseket szenvedett, a raktárak egy részét romok borították. Az ott tárolt iratanyag 15-20%-a elpusztult. Szerencsére a Hadik-iratokat nem érte számottevő károsodás.

A háborús romok eltakarítása után a legnagyobb munkát az iratanyagok újbóli összegyűjtése jelentette. A Szövetséges Ellenőrző Bizottság nem járult hozzá a Levéltár működéséhez, így a legértékesebb gyűjteményeket a Hadimúzeum vette gondozásába. 1947 márciusában visszaállították a Honvéd Levéltárat. Raktárait a Nándor laktanya egyik szárnyában alakították ki, ahol a mai napig működik. A visszakerült iratok rendezésénél most már a proveniencia, az iratok keletkezési helye szerinti rendezést vették alapul. Az így kialakított hét fondcsoport közül az utolsóban nyertek elhelyezést a személyek és a családok iratai. Ennek lett része a Hadik-gyűjtemény is. Mivel a háború utáni években kevés érdeklődés volt a régi katonai nemesi famíliák történeti iratai iránt, valamint a Hadik család tagjainak többsége is külföldre került, az iratanyag többi részének sorsáról nincs tudomásunk. Bár az azóta eltelt évek során néhány kisebb anyaggal – vásárlás és ajándékozás útján – még bővült a gyűjtemény.

Dr. Szijj Jolán


HADIK ANDRÁSNAK, AZ UDVARI HADITANÁCS ELNÖKÉNEK LEVELE A CSEHORSZÁGI GENERAL COMMANDÓNAK AZ OTTANI JUDICIUM DELEGATUM MILITARE PERES ÜGYÉRŐL.
BÉCS, 1779. DEC. 16. (HL HADIK LT. 1779-23.)


MÁRIA TERÉZIA MAGYAR KIRÁLYNŐ CS. KIR. TÁBORNOKKÁ NEVEZI KI HADIK ANDRÁST.
1747. MÁRC. 6.

(HL HADIK LT. 1747/III-3.)


HADIK ANDRÁS TÁBORNOK
(A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM TULAJDONA)


Farkas Gyöngyi: „Virtuti nihil invium”
Hadik András katonai pályafutása


A Hadtörténelmi Levéltár egyik igen értékes anyaga Hadik András iratgyűjteménye, amelyet Barkóczy-Hadik Endre adományozott 1935-ben a levéltárnak. Ez a fond a mintegy 5000 iraton túl – amelyek főleg hadműveleti, hadseregszervezési, valamint kiképzési iratok, levelek – tartalmazza Hadik saját kezűleg írt 7 naplóját is. Az iratok bővelkednek a Mária Terézia és II. József korára vonatkozó politika- és művelődéstörténeti adatokban. Életrajzi naplói pedig arról tanúskodnak, hogy Hadik András nemcsak kitűnő hadvezér, korának művelt személyisége, hanem kiváló tollú író is volt.

Hadik András köznemesi sorból küzdötte fel magát tábornagyi rangig, az Udvari Haditanács elnöki posztjáig. A Mária Terézia-rend nagykeresztese, aki 24 háborút harcolt végig nemcsak becsülettel, de eredményesen is.

1711. október 16-án született a Csallóközből származó, szerény birtokkal rendelkező magyar nemesi családban. Születési helye pontosan nem ismert. (A történeti kutatások az Esztergom melletti táborban való születését valószínűsítik.) Édesapja, Hadik (II.) Mihály katonatiszt volt, aki 1704 és 1714 között a spanyol örökösödési háború különböző harctereit végigharcolva, 1709-ben kapitányi rangot kapott. S katonai teljesítményét és hűségét elismerve, III. Károly címeres nemesi oklevéllel jutalmazta. A luxemburgi származású Hardi Franciskát vette feleségül. Egyetlen fiuk, András a tudománynak szentelve életét, pap szeretett volna lenni. 1719 és 1728 között a kőszegi jezsuita gimnáziumban, majd a kassai jezsuita szerzetesi szemináriumban tanult. Apja kívánsága volt, hogy katonatiszt legyen. Ennek az akaratnak engedelmeskedve, 1730-ban otthagyta iskoláját, de ekkor még Kőszegre tért vissza, hogy jogi tanulmányokat folytasson. Két év múlva már engedett betegeskedő atyja kérésének: jelentkezett a Zala megyei Lentiben állomásozó Dessewffy-huszárezrednél (ebből lett a későbbi 3. Hadik-huszárezred). Az ezredtulajdonos báró Dessewffy István az ifjút – apja érdemeire való tekintettel – felfogadta zászlósnak.

A kort, amelybe beleszületett, az európai politika lassú átrendeződése jellemezte. Több évszázadon keresztül a Habsburg Birodalom és Franciaország ősi ellenségnek minősült. Messze Európától azonban kezdetét vette a harc a gyarmatok megszerzéséért, amelyben Anglia legnagyobb vetélytársa a spanyol örökösödési háború után a Bourbon uralkodóház által vezetett Franciaország volt. Angliának tehát érdeke a francia haderőt Európában lekötni, ehhez pedig kiváló eszköznek bizonyult Franciaország másik ősi ellensége, a Habsburg birodalom. Így tehát háborúkban nem volt hiány.

Hadik András kornétás[1] hamarosan túlesett a tűzkeresztségen. II. Ágost lengyel király elhunyta után a lengyel rendek egyik része nemzeti királyt kívánt uralkodónak, ezért Leszczynski Szaniszlót támogatta. A rendek másik része, orosz és osztrák befolyásra, a volt uralkodó fiát, III. Ágostot emelte a trónra. A kitört lengyel örökösödési háború Rajna-melléki hadműveleteiben (1734–1735) kezdődött el Hadik András katonai pályafutása: a Dessewffy-huszárezred két százada részt vett Phillippsburg ostrománál 1734-ben. Hadik kapitányi kinevezése nem váratott sokáig magára (1734. október).

A Habsburg Birodalom az oroszokkal kötött szövetség alapján 1736 nyarán bekapcsolódott a törökellenes háborúba. Hadik ezrede 1737 tavaszán az Alduna vidékére került a Nis várának elfoglalására rendelt hadtesthez. A Dessewffy-huszárezredet az elővédhez osztották be azzal a feladattal, hogy a Paracsin melletti szerb területre betörve, az útjába eső kisebb völgyzáró erősségeket tisztítsa meg a török védőőrségektől, és ezzel tegye szabaddá az utat Nis felé. Festetich József ezredparancsnok azt a feladatot bízta Hadikra, hogy egy 50 huszárból és 100 rác lovasból álló különítménnyel foglalja el Banját, a Morava völgyébe torkolló út legfontosabb pontját. Lovasaival úttalan utakon, sziklás hegyek között, karsztos, bozótos területen kellett haladnia. Feladatát sikerrel oldotta meg, hadicsellel, egyetlen puskalövés nélkül, tárgyalás útján sikerült a kis várat elfoglalniuk. A várparancsnok, egy öreg török pasa azzal búcsúzott a falu bírájától, hogy szőlőjét lelkiismeretesen gondozza, mert hamarosan úgyis visszatér. Neki lett igaza. A császári csapatok ugyan még elfoglalták Nist, és a huszárok egészen Szófiáig portyáztak, de a körülmények egyre nehezebbé váltak. Hadik feljegyzései szerint több mint 7000 ember pusztult el járványos betegségekben. A lovasság tönkrement. Hegyes-völgyes járhatatlan utakon kellett 7-8 órát lovagolniuk, hogy valami takarmányt szerezzenek a lovaknak. A tisztek fácánra vadásztak vagy teknősbékákat fogtak, hogy magukat ellássák. Őszre a törökök minden jelentősebb helyet visszafoglaltak. Banját is, és az öreg török valóban maga szüretelhetett.

Hadik Andrást 1738 őszén 150 huszárral Belgrádba vezényelték, ahol 7 hónapon keresztül végigélte a rettenetes pestis minden borzalmát. Megállapítása szerint ezen hónapok alatt 15 600 ember pusztult el. A halottakat 14 feketére festett, halálfejes kocsi szállította éjjel-nappal a városon kívüli tömegsírokba. Hadik mint gondolkodó és a körülményeket értő szemmel figyelő ember hamar rájött, hogy a tisztaság és a megelőzés óvhat csak meg a betegségtől. Huszárjaival egy nagy török árucsarnokban telepedett le, ahol szigorú fegyelmet és nagy tisztaságot tartatott. Az ivóvizet a városon kívüli kútból hozatta. Magát úgy óvta a betegségtől, hogy egy orvos tanácsára hetenként kétszer rebarbaragyökér-nedvet ivott. Így sem őmaga, sem csapata nem kapta el a szörnyű kórt.

Wallis gróf lett 1739-ben a fővezér, aki a török nagyvezír közeledésének hírére a védelemre kiválóan alkalmas Grocka felé vonult. A tábornagy Hadik Andrástól kért tanácsot, aki az előző évek tapasztalatai alapján igen jól ismerte a környéket. A kapitánynak két fontos észrevétele volt. Az egyik: mivel a szerémségi partvidéket júniusban rendszeresen elönti a víz, nem szabad azt megvárni, hanem minél előbb el kell érni Nándorfehérvárt, mert később nehéz lesz a hídverés. A másik tanácsa: feltétlenül el kell foglalni a grockai vidéket, amely az egész környező terület kulcspontja. Wallis az egyik tanácsot sem fogadta meg. Csak június közepén indult el Zimonyból, és így átkelése a megáradt Száván 1-2 nap helyett 10 napot vett igénybe. Ezután sem sietett Grocka felé, hanem előbb leromboltatta a Savoyai Jenő által Nándorfehérvár alatt építtetett sáncvonalat. Az 1739. július 23-i csata elveszett, mert a fővezér már akkor visszavonta csapatait, amikor az még nem volt indokolt. Az érthetetlen intézkedés annyira megzavarta a sereget, hogy rendetlenül menekültek. Hadik emlékirata szerint a hadsereg 5528 fős veszteségének nagyrésze nem a csatára, hanem a visszavonulásra esett. A grockai vereséggel befejeződött a hadjárat. A szeptember 1-jén Belgrádban megkötött békében pedig a Birodalom elvesztette mindazon területeket, amelyeket korábban Savoyai Jenő kiváló hadvezéri képességeivel a Birodalomnak szerzett. Hadik Andrást még egy feladat várta a béketárgyalások közben. Wallis gróf fővezér megbízta, hogy a török fogságban szenvedő magyarok kiváltásáról tárgyaljon a török sereg főparancsnokával, mivel az volt az érzése, hogy a tárgyalások vezetésével megbízott Neipperg gróf erre a fontos kérdésre nem fordít kellő gondot. Hadik küldetésének, mint ezt ő is elismerte, semmi eredménye nem volt, de legalább alkalma nyílott egy előkelő török vezért megismerni. Elismerése nem maradt el, 1739. augusztus 22-én főstrázsamesterré nevezték ki. Ez az első, végigharcolt háború mély nyomot hagyott benne. Önéletírásában mintegy 60 oldalon keresztül foglalkozik vele, pedig azt jóval később, 1774-ben írta, már mint az Udvari Haditanács elnöke.[2]

III. Károly 1740. október 20-án bekövetkezett halála után – az elfogadott Pragmatica Sanctio szerint – fia nem lévén, elsőszülött lánya, Mária Terézia (1740–1780) került a trónra. Üres állampénztár, a vesztes török háborúban demoralizálódott hadsereg, kimerült, elszegényedett adózók – mindez nem volt reményteljes indulás a 23 éves uralkodónő számára egy nagy európai birodalom élén. A külpolitikai helyzet is meglehetősen vigasztalannak látszott. Bár apja külpolitikájának legfontosabb elemévé az 1720-as évektől kezdve az vált, hogy még életében el tudja fogadtatni a fent említett szerződést az európai uralkodókkal. Nagy fáradsággal és sok áldozat árán sikerült is, de ez csak látszat volt. Halála után V. Fülöp spanyol király mellett a bajor választó Károly Albert (I. Ferdinánd egyik lányának leszármazottja) és a szász választó (I. József legidősebb lányának leszármazottja) is jelentkezett az örökségért. A helyzetet ismét az erő pozíciójából döntötték el. Az első döntő lépést mégsem a trónkövetelők, hanem II. Frigyes porosz király tette meg, országának követelve a monarchia leggazdagabb tartományát, Sziléziát. A Habsburg-udvar hosszas tanácskozás után elfogadta a porosz ajánlatot. Frigyes azonban sokkal türelmetlenebb volt annál, hogy ki tudja várni az osztrák tanácsosok csűrés-csavarását, és mielőtt az osztrák követ Berlinbe érkezett volna, szövetséget kötött Franciaországgal és a bajor választófejedelemmel, s 1740. december 16-án betört a tartományba. Franciaország Elszáz-Lotharingiára tartott igényt. Mária Terézia szövetségese, Anglia pedig arra, hogy a birodalmi sereg a franciákat távol tartsa a szigetországtól és Hannovertől. Ezzel kezdetét vették a sziléziai háborúk, illetve az osztrák örökösödési háború.

Ebben az időben minden hadviselő állam igyekezett olyan politikai helyzetet teremteni, amely lassította a hadműveleteket, hogy a szövetséges csapatok a helyszínre tudjanak érni. Ezért a legfontosabb feladatnak az ellenséges ország határa mentén fekvő terület megszállása volt. Nagy szerepet játszott a személyi és anyagi utánpótlás megszervezése is. A lakosságtól történő harácsolás egyre bizonytalanabbá vált, a csapatok ellátására megbízhatóan nem lehetett igénybe venni. A csapatokat nagyobb egységekben, általában ezredenként együtt tartották, és az államhatalom központilag gondoskodott ellátásukról. Ezért egyre inkább előtérbe került raktárak felállítása, és a hadműveletek egy része is az ellenfél raktárainak, készleteinek megszerzésére irányult. Ezáltal a háború lassan folyt, főleg a várak és megerősített raktárak ostromából állt.

A harctéren a lőfegyverek hatótávolságának fokozásával a fő cél a zárt kötelékek felbontása, a tűzerővel az ellenség sorainak megtizedelése volt, ami után jött a gyalogság szuronyrohama vagy a lovassági roham. A gyalogság ez ellen úgy tudott védekezni, hogy hosszú, három-négy sorból álló vonalakban sorakozott fel. Így minden katona könnyen tudta lőfegyverét használni, az ellenség tüze pedig kevesebbet ártott. Ezen hosszú gyalogosvonalak mozgatása az úgynevezett „Lineartaktik” azonban igen nehézkes volt, és alapos kiképzést igényelt. A harcok idejére toborzott és fegyelmezetlen zsoldos seregek egy ilyenfajta kiképzésre alkalmatlanok voltak, így az államok egyre inkább áttértek az állandó hadsereg tartására. A lovasság századonként hármas, majd kettes sorokban fejlődött fel, általában tűzzel való előkészítés nélkül, meglepetésszerű lovasrohammal igyekezett eldönteni az ütközetet. Ezek a hadjáratok egyben az Európa-szerte híressé váló magyar huszárság történetének legszebb lapjai. Hadik portyázó csatái, az úgynevezett „Kleinkrieg”-ek a felderítő, a biztosító és a meglepetésszerűen támadó könnyűlovassági harcmodor mintapéldái.

Hadik András az egész nagy küzdelem talán egyetlen magas rangú tábornoka volt, aki megszakításokkal ugyan, de 23 évig tartó harcokban az első naptól az utolsóig részt vett. Egy huszárezred fiatal törzstisztjeként vonult 1741-ben a sziléziai hadszíntérre. Olbendorfnál 300 huszárjával porosz lovas tiszteket szorított be egy kastélyba, és a felmentésükre siető 400 ulánusból álló különítményt visszavonulása közben szétzavarta. Hadik és csapata a felderítést olyan ügyesen végezte, hogy az első sziléziai háborúban volt olyan időszak – amint azt Hadik naplójában írja –, hogy eltelt sokszor 6-7 nap, amíg fehérneműt és ruhát tudtak váltani, és egyetlen pihenőnapjuk sem volt. A Maltsch községben levő porosz raktárak megsemmisítésére indított portya (1741. július 29–augusztus 4.) alatt Hadik vezetésével a Dessewffy-huszárezred 300 katonája kétszer vonult át 4 nap alatt az 5-600 méteres cseh határhegységen az ellenség által megszállt területen. Mintegy 200 kilométert tettek meg, főleg éjjel, napközben harcolva, emberveszteség nélkül, és 300 lovukból is csak 10 pusztult el. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez az akkori lovas teljesítmény csúcsát jelentette. Az pedig, hogy komolyabb veszteség nélkül teljesítette e feladatot, számára minden dicséretnél és kitüntetésnél többet ért, mivel – naplója szerint – mindig többre becsülte lelkiismeretének szavát és a becsületesen elvégzett munka után azt a megnyugvást, hogy a gondjaira bízott legénységet jól vezette, célját elérte, s katonáinak kevés veszteséget okozott.

Kellemetlen feladatai is adódtak, például a seregben egyre jobban elharapódzó szökések megállítása. Éjjelente huszárjaival a táborhelyek körül kellett őrjáratoznia és a szökevényeket visszahoznia, Hadik szerint ezen nem volt mit csodálkozni, mert a legénység hiányos ellátása, rongyos ruhája, fárasztó szolgálata a nagy hidegben mindenkit elkedvetlenített. Volt olyan nap, amikor több mint 1500 gyalogos szökött meg a császári táborból. Ezért is vállalkozott szívesen arra a feladatra, hogy a nélkülöző sereg élelmiszer-ellátását biztosítsa. 500 lovasából kiállított járőreit szétküldte az osztrák–morva–cseh határterület városaiba és falvaiba, s nyolc napon keresztül mindenütt kenyeret süttetett.

A téli táborozás alatt, 1742 januárjában kapta a hírt, hogy a királynő Beleznay ezredesnek megengedte, hogy az addig nemesi felkelő huszárezredét regulárissá szervezze át, ebben az alezredesi helyet Hadiknak adományozta. Ez az év más szempontból is meghatározó jelentőségű volt Hadik életében. Odrauban megismerte Lichnowsky lengyel gróf Mária Franciska nevű lányát, akit nemsokára feleségül vett. Negyvenöt esztendőt töltöttek boldog házasságban, hat lányuk és három fiuk társaságában. A grófkisasszonyból igazi katonafeleség vált. Zokszó nélkül vállalta a megélhetést a szerény tiszti fizetésből, a férje utáni utazásokat a harcterekre, és apjuk távollétében a gyerekek nevelését.

Hadik Andrást mintaszerű tervei, az előőrsök és a szétágazó kémhálózat megszervezése, személyes bátorsága, s az, hogy mindig csapatai élén harcolt, ugyanúgy élt, ugyanazt ette, mint a katonái – mindez korának egyik legnagyobb hadvezérévé tette. Mindig kész volt tanulni, hadvezetési készségét fejleszteni. 1747-ben Bergen Op Zoom (Németalföld, ma Hollandia) várának ostroma előtt önként jelentkezett arra, hogy a várban tanulmányozza a korszerű védműveket és az ostromharcászat részleteit. Mindehhez járultak emberi kvalitásai is. Feljegyzése tanúskodik arról, hogy a 7 hónapig tartó ostrom alatt jóformán egyetlenegy éjszaka sem aludt kényelmesen, levetkőzve az ágyában, pedig a mindennapok komoly harccal teltek. A várőrség számára 4000 főnyi sereg által kísért nagy élelmiszer-szállítmányt Hadik feleannyi huszárjával verte szét. Ennél az ostromnál adta példáját lovagias viselkedésének is, amely e korban a nemeslelkűség megnyilvánulása volt. De Blet gróf, a vár kapitánya súlyosan megbetegedett. Kérést intézett Hadikhoz, hogy engedje hozzá feleségét az ostromgyűrűn keresztül. Hadik nemcsak a kérést teljesítette, de az asszonynak Antwerpentől a várig katonáiból még kíséretet is adott, amelynek vezetője egy franciául jól beszélő altiszt volt.[3]

Az osztrák örökösödési háború az 1748. október 18-án Aachenben megkötött békével lezárult. Ausztria nemcsak ellenfelei katonai fölénye miatt kényszerült a tárgyalóasztalhoz, hanem mert kincstára kimerült, valamint hadereje is nagyon meggyengült. Szükségessé vált a hadsereg korszerűsítése. A haderőreform során 1749-ben új kiképzési és magatartási szabályzatot adtak ki. Ez nagyobb mozgékonyságot biztosított a gyalogság részére. 1750-ben részletesen szabályozták a tisztek, az altisztek és a legénység kötelességeit. Intézkedés született a tisztek szerepének növelésére. Bécsújhelyen katonai iskolát állítottak fel 1752-ben a tiszti utánpótlás és nevelés biztosítására. A királynő halálbüntetés terhe mellett megtiltotta a párbajokat. A létszámkeretek feltöltésére a toborzás egyre kevésbé járt eredménnyel, ezért fokozatosan áttértek a sorozásra. Az egységes hadsereg megteremtése érdekében bevezették a német vezényszavak használatát. Végül 1755-re egységes egyenruházattal látták el csapataikat. Mindezen intézkedések célja a porosz birodalom legyőzése és Szilézia visszaszerzése volt, de ezzel tulajdonképpen egy európai szintű hadsereg alapját vetették meg.

Hadik Andrást 1750-ben ezredével Erdélybe vezényelték a havasalföldi hágók megszállására. Ekkor bejárta a hágókat, pontos feljegyzéseket készített a vidékről, amely neki „nagy örömöt okozó szellemi munkálkodás” volt.

Nagyváradon 1754-ben királyi biztosként feladatának tekintette a görög, nem egyesült papságnak és a lakosságnak adott kiváltságok megvédését, és foglalkozott a vallásunió kérdéseivel is. Nem rajta múlott, hogy ez megoldatlan maradt.

Amikor Mária Terézia 1753-ban kiadja rendeletét, hogy békeidőben az ezredeket gyakorlótáborokba gyűjtsék össze a nyári hónapokban, ezek foglalkoztatási és gyakorlatozási tervét is Hadik állította össze. Egyébként is szívesen foglalkozott szabályzatok és hadi utasítások szerkesztésével.

Egy férfi volt, aki felismerte Ausztria eszköz-szerepét, azt, hogy az európai nagyhatalmak Mária Terézia uralkodásának ürügyét használják fel saját vitás ügyeik fegyveres rendezésére – Wenzel Kaunitz gróf, osztrák diplomata, aki az aacheni béketárgyalásokon részt véve, jól látta, hogy a megkötött béke tulajdonképpen az 1742. évi állapotot rögzítette. A háború elhúzódása csupán arra volt jó, hogy a korábbi szövetségesek is szembekerüljenek egymással. A Birodalom déli határainál még mindig ott volt az oszmán birodalom, amelyről az 1739-ben befejezett, a Habsburg-ház számára vesztes háború megmutatta, hogy még nem lehet leírni mint európai hatalmi tényezőt. És ott volt a másik, még veszélyesebb szomszéd, a II. Frigyes vezetésével felemelkedő Poroszország. Kaunitz 1749-ben írott emlékiratában lefekteti azon elképzeléseit, hogy Franciaországot ki kell iktatni az osztrák–porosz vetélkedésből, és ha lehet, szövetségesnek megnyerni a poroszok ellen. Mária Terézia először idegenkedett a gondolattól, de két hónap múlva kinevezte Kaunitzot párizsi követté az új külpolitikai koncepció megvalósítására. Hat évi, aprólékos diplomácia munka után mégis ismét Frigyes adta a döntő lökést az eseményeknek. 1756 januárjában aláírta Poroszország és Anglia azt a titkos megállapodást, amelyben a poroszok kötelezték magukat, hogy háború esetén nem támadják meg Hannovert, az angol király birtokát. Ennek fejében Anglia semlegesíti Oroszországot, amely anyagi támogatást remélt tőle. A felelet nem késett sokáig. Májusban Versailles-ban megkötötték az osztrák–francia barátsági szerződést. Most, hogy a Habsburg Birodalom súlypontja messze került a francia határoktól, nem volt értelme a korábbi ellenségeskedést fenntartani. Frigyes oroszországi reményei azonban nem váltak be, mert Erzsébet cárnő megmaradt korábbi szövetségei oldalán. A porosz király Szilézia megtartásáért készen állt a hadjáratra, s 1756. augusztus 29-én betört Szászországba, s ezzel kezdetét vette az osztrák örökösödési háború folytatása, az úgynevezett hétéves háború.

A Kolin mellett 1757. június 18-án a poroszokra Nádasdy huszárjaival mért nagy vereség után a hadműveletek súlypontja a nyugati hadszíntérre tevődött át. Itt aratta Hadik András egyik fényes győzelmét. Szeptember 5-én a szász őrgrófságban megrohanta Bautzen városát, annak 400 fős őrségét foglyul ejtette, ezzel megszakította az összeköttetést a porosz hadsereg két része között. A város meghódoltatása előtte csak egyetlen magyarnak, Mátyás királynak sikerült. Frigyes király a főhadiszállását 1757 októberében Weimar és Erfurt környékére helyezte át. Így az Elba és az Odera közötti nagy országrész, középen a fővárossal, Berlinnel gyengén védetté vált. E terület déli és keleti része Mária Terézia csapatainak birtokában volt. Berlint észak felől a királynővel szövetséges svéd csapatok veszélyeztették. Svéd felvetésre, a helyzetet kihasználva, Lotharingiai Károly fővezér, a királynő sógora portyázást indítványozott Brandenburg tartomány belsejébe. Ennek vezetésével Hadik altábornagyot bízták meg. Hadik egyetértett mind a vállalkozással, mind pedig az időponttal, „mert az ellenséget minden oldalról fenyegetik, félelem üli az egész országot, és a hirtelen összeszedett tartományi népfelkelők még nincsenek begyakorolva, s a király a sok ide-oda vonulása által határozatlanságot mutat”. Portyájához 6100 embert kért. Az akcióhoz 1757 szeptember 21-ére megérkezett Károly főherceg jóváhagyása, ám ekkor váratlanul az altábornagy ágynak dőlt. Régi betegsége kiújulván, csak október 8-án lett újra munkaképes. Végül 3400 katonával kezdte meg a berlini vállalkozást. (Tagja volt az akciónak gróf Gvadányi József, a Baranyay-huszárezred századosa, későbbi író, aki az 1789-es török háború kapcsán írt erről a nagyszerű tettről.) Hadik több részre osztotta csapatát, hogy a felvonulást, a támadást és a visszavonulást biztosítani tudja. Gyalogsága zömét felvonulás közben visszahagyta, így egyrészt gyorsabban tudott előrehaladni, másrészt az ő feladatuk lett a visszavonulás fedezése. 100 huszárt a felvonulási útvonalon őrsökre osztott szét, nekik kellett fenntartani az összeköttetést a portyázó csapat és Marschall táborszernagy főserege között. Kiindulási pontján, Elsterwerdában 2 ágyúval 1810 fős csapatot hagyott hátra, hogy a hátát biztosítsák. 300 huszárt pedig Újházy ezredes parancsnoksága alá rendelt, a főcsapat bal oldalának biztosítására, majd azzal a hadicsellel bízta meg őket, hogy róluk leválva, Mittenwalde irányába portyázva annyi hadisarcot szedjenek, amennyit csak bírnak, ezzel magukra vonva az ellenség figyelmét. Egy másik huszárosztálya, Vécsey István alezredes vezetésével Alt-Schadowba ment, ahol a porosz vasolvasztó huták és lőszertgyártó gépek voltak. A kemencéket és a gépeket megsemmisítették, a készletek nagy részét, 1236 darab bombát és golyót, Lübeckbe szállították, a többit pedig a Spree folyóba dobták, mivel a lakosság elmenekült és fuvart szerezni nem tudtak.[4]

Hadik végül is 3400 fővel, 2 falkonettel[5] és 2 gyalogsági ágyúval 6 napi menetelés után október 16-án ért Berlin alá. A város megtámadásának tervét úgy dolgozta ki, hogy régi hadicselének megfelelően, a helyőrségnek ne legyen fogalma az ostromlók számbeli nagyságáról. Két kikülönített osztaga közül Újházy ezredes Potsdam felől, Bosfort főstrázsamester Frankfurt irányából támadt a városra, míg ő maga csapatával dél felől. Hadik első ultimátuma elől a városi tanács megpróbált időhúzással kitérni, miközben a királyi család tagjai és a kormány észak felé, Spandau irányába elmenekült. A gyenge városi őrséget jól irányzott tüzérségi tűzzel hamar leszerelték, de a bevonulás Berlin belvárosába túl kockázatosnak tűnt, mivel nem volt tisztában azzal, milyen erők állomásoznak ott. Korábbi hadisarcigényét, 300 000 birodalmi tallért a szabadrablás megváltására 600 000 emelte. Ennek az volt az indoklása, hogy a városba történő betörés során Babócsay tábornok elesett, és első kérésére nem kapott kielégítő választ. Az Udvari Haditanács rendelete szerint egyébként katonáit a fosztogatástól és a gyújtogatástól vissza kellett tartania. A város a 8 órai határidő leteltével 200 000 tallért fizetett ki készpénzben, további 50 000 tallért váltóban, a császári hadipénztárba történő befizetéssel. Az ajánlatot azonban el kellett fogadni, mert hírszolgálata jelentette, hogy Móric herceg Torgaunál átkelt az Elbán nehéz ágyúival, 7 gyalogoszászlóaljjal, 2 dragonyos-, 2 huszár- és 2 lovasezreddel. Őt követi Frigyes király az egész porosz sereggel.[6] A király abban a hitben volt, hogy a területre betört ellenséges csapat Marschall tábornok hadteste, amely a Berlinhez legközelebb eső Bautzen város környékén táborozott. Csapatait is ennek a haderőnek az útjába küldte. Hadik tehát nagylelkű volt, elfogadta a Berlin által felajánlott összeget, amelyet a város kereskedői és a zsidók adtak össze, és megkímélte a lakosságot a beszállásolásoktól! Amikorra a Móric anthalti herceg vezette csapat október 18-án Berlin alá érkezett, Hadik seregeivel már két órája elhagyta a várost, és egyhuzamban 50 kilométert megtéve, biztos helyre vonult. A hadisarcon felül 425 porosz hadifoglyot is ejtett, míg saját vesztesége 88 ember és 57 ló volt. Ekkor írta a porosz király testvérének, Henrik hercegnek a következő sorokat: ”...ezeket az embereket élve vagy halva meg kell kaparintanunk! Milyen idők, milyen évek! Boldogok, kedves fivérem, a halottak!”[7] Hadik elfogásának terve azonban nem sikerült, holott még attól sem riadt vissza, hogy az akkori nemzetközi jogot felrúgva, Teplitz fürdőhelyen, ahol mindkét fél beteg tisztjei bántatlanul gyógyulhattak, kísérelje meg elfogni a tábornokot. Kleist német ezredes egy különítménnyel rátört Hadik tartózkodási helyére Teplitzben, azonban itt is elkéstek, mert Hadik aznap reggel elutazott.

Mária Terézia elsőszülött fia, József – apja, Lotharingiai Ferenc halála után – 1765-ben került a német–római császárság trónjára, édesanyja pedig maga mellé vette társuralkodónak. József nagy tisztelője volt II. Frigyes porosz királynak. Őt már nem érintette olyan érzékenyen Szilézia elvesztése, mint édesanyját. Ellenben elgondolásai és tervei államának vezetésére sokban megegyeztek Frigyes világnézetével. Igyekezett vele baráti viszonyt teremteni, ezért 1769-ben meglátogatta a sziléziai Neisse melletti táborában, a következő évben pedig viszontlátogatásra hívta. A Neustadt melletti táborban a király tiszteletére Laudon tábornagy alatt 16 000 fős sereg tartott hadgyakorlatot. Ezen a találkozón Hadik is részt vett. A porosz királyban azonban olyan mélyen élt még a 13 évvel ezelőtti berlini vállalkozás keserves emléke, hogy feltűnően mellőzte Hadik személyét. Sőt, nyíltan meg is bántotta őt, amikor a búcsúestélyen minden magasabb rangú résztvevőnek adott valami ajándékot, kivéve a tábornokot.[8]

A híres berlini vállalkozása hadművészeti erényeit dicséri: a közel- és távolfelderítés megszervezése, az élelemről és a takarmányról való gondoskodás, a terep tökéletes ismerete, az előrenyomulási és visszavonulási utak biztosítása. Hitte, hogy a siker titka az előkészületek alaposságán és a támadásindítás megfelelő idején múlik. Hadik fegyverténye bebizonyította, hogy egy kis csapat is – megfelelő, alapos előkészítéssel, merész vezetéssel – nagy zavart okozhat az ellenség hátországában. Az már nem rajta múlott, hogy a birodalmi sereg fővezérei határozatlanságuk és tétovázásuk miatt ezt a zavart nem tudták kihasználni, és – alig több mint egy hónappal később – Frigyes döntő vereséget mért Lotharingiai Károly seregére Leuthen mellett.

A tisztességes katona arcképe bontakozik ki előttünk abban is, hogy a hadi jogot és szokásokat mindig messzemenően betartotta, csak a szokásos hadisarcot vetette ki, rablást nem engedett katonáinak még az átvonulási területeken sem. A hadizsákmányból pedig sosem tartott meg magának egy garast sem. A Mária Terézia által jutalomként felajánlott 3000 arany dukátot is visszautasította, bár vagyontalan volt. Helyette inkább egy kis földet kért, hogy feleségét és 6 gyerekét el tudja tartani. Beosztottjairól sem feledkezett meg, messzemenően támogatta tisztjei előléptetési és kitüntetési javaslatait. Katonáiról így írt a királynőnek: „Semmiképpen nem felejtkezhetek meg azokról, akik kitüntették magukat, és bizonyságot adok arról, hogy a csapatok mind az oda-, mind a visszafelé menetelésben az elkerülhetetlen fáradalmakat teljes készséggel és engedelmességgel állották ki, a harcban részt vevők teljes bátorsággal és bravúrral küzdöttek.”[9]

Nemcsak a háborúkban mutatkozott meg tisztessége és alapossága, hanem béke idején is. Buccow tábornok a székely határőrség erőszakos megszervezésével és ennek kapcsán a mádéfalvi vérengzéssel írta be magát a történelembe, s bizalmatlan és forrongó Erdélyt hagyott maga mögött, amikor 1764-ben meghalt. A királynő számára szükségessé vált egy közmegbecsülésnek örvendő személy kijelölése Erdély katonai parancsnokának és királyi biztosának posztjára. A megbízást 1764. június 17-én Hadik kapta meg. Tanulási és ismeretszervezési vágya itt is megmutatkozott. Bejárta Erdélyt, ismerkedett történelmével, közigazgatási viszonyaival. Diplomáciai érzéket követelő feladat volt a közvetítés a királynő és az erdélyi kormányzat megromlott viszonyai között. Lelkiismeretes munkájának eredményeképpen sikeres volt a határőrség megszervezése és az ott állomásozó katonaság fegyelemre szoktatása.

Azt, hogy mennyire jól oldotta meg feladatát, az is mutatja, hogy Lengyelország 1772. évi felosztásával a Habsburg Birodalomhoz kerülő Galícia és Lodoméria katonai parancsnokává nevezték ki. Feladata szintén kényes volt, nagy körültekintést igényelt: a sok helyi hagyomány és törvény, számos ellentétes érdek között a legnagyobb emberi tisztességgel ellátni feladatát mindkét fél javára.

Az Udvari Haditanács élére kerülve, közismerten kiváló hírszerzésének köszönhetően 1775 májusában a porosz szervezési adatokból rekonstruálni lehetett hadrendjüket. Poroszország és Oroszország erődítési munkálatait is figyelemmel kísérte. Ugyanilyen gondot fordított a cseh–morvaországi hadi létesítmények állapotának gondozására is, amelyet 1768 folyamán saját maga ellenőrzött. Katonai igazgatási tevékenysége mellett fontos intézkedése volt a bécsi katonai levéltár felállítása.

Katonai szakértelmét elismerve, Mária Terézia ezredessé nevezte ki 1744-ben – 34 évével Hadik volt a birodalmi sereg legifjabb ezredese. Altábornagy lett a berlini vállalkozás idején, 1758-ban pedig lovassági tábornok. A királynő az elsők között tüntette ki az újonnan alapított Mária Terézia-renddel. Nádasdy Ferenccel együtt a rend nagykeresztjét kapták meg. Hadik egyike volt annak a 4 magyar tisztnek, akik az első világháború végéig elnyerték e magas kitüntetést, amelyet a rend 160 éves fennállása alatt csak 44 tiszt ért el. Ő volt az első magyar tábornok, akit a királynő alkalmasnak talált egy 32 gyalogzászlóaljból, 25 gránátosszázadból, 28 lovassvadronból, összesen 22 500 főből álló birodalmi sereg vezetésére, majd 1762–1763-ban a főhadsereg élére nevezte ki, tábornagyi ranggal, amely a birodalom legmagasabb katonai rangja volt. A hétéves háború lezárásával a királynő az Örökös Tartományok grófi rangjára emelte, és a dél-magyarországi Futakot, valamint a csernovici uradalmat adományozta neki. 1764-ben udvari titkos tanácsos, Erdély katonai parancsnoka és a kormányszék vezetője. 1774. július 22-től tábornagy, és haláláig a legnagyobb katonai méltóságként az Udvari Haditanács élén állt. Addig magyar tábornok ilyen elismerésben nem részesült. 1777-ben birodalmi grófi rangot kapott.

Műveltségét mutatja, hogy a haditanács elnökeként bécsi lakásukon zenekedvelő feleségével gyakran rendezett zeneestélyeket. Ezeken – 1786. évi megismerkedésük után – Mozart is többször részt vett, s igen kedvezően jellemezte leveleiben Hadik műveltségét és szívélyes modorát. „Semmi nyoma nincs benne annak a dölyfösségnek, ami a művészek és a művészetek lebecsülésének, ami az osztrák tábornokok és főurak nagy részét oly szomorúan jellemzi és ellenszenvessé teszi. Művelt, finom érzésű ember, aki mindenkinek megadja a tiszteletet. Nála származás, rang nem számít. Mindenkit megbecsül, aki arra érdemes. Hogy valaki gróf vagy herceg, az nála semmit nem számít jellem, tudás és tehetség nélkül.[10]

Mindezek mellett szembe kellett néznie irigyeivel és rosszakaróival, akik minden alkalmat felhasználtak, hogy rossz hírét költsék. Az egyik eset az 1759. szeptember 21-i, sokat vitatott, de döntést nem hozó ütközet volt, amely után hadtestét is elvették tőle. Ügyének tisztázása meglehetősen elhúzódott, csak november 23-án érkezett meg a levél Daun fővezértől, aki visszahelyezte őt a hadvezetésbe.

II. József 1787-ben elkötelezte magát Katalin cárnő Törökország elleni háborúja mellett. Az volt a cél, hogy visszaszerezze az 1739-es belgrádi békében elveszített szerbiai és havasalföldi területeket. A kezdeti sikertelen akciók után a császár menesztette Lacyt, és Hadikot nevezte ki a császári hadak főparancsnokává. Ám ekkor a már 79 éves, erősen elhízott Hadik csillaga leáldozóban volt, mégis teljesen tisztán értette a helyzet nehézségeit. A hadvezetés szokás szerint lassú és határozatlan volt, Erdélyben és a Délvidéken zavargások voltak, Oroszország segítségére sem számíthatott a kívánt mértékben és saját egészsége is cserbenhagyta. Fiatalabb korában sem vezetett soha ekkora hadsereget, de katona volt, nem hátrált meg, bár tudta, egész eddigi sikeres pályafutását lerombolhatja egy esetleges dicstelen szerepléssel. Még Bécsben 48 pontban kidolgozta haditervét minden részletre kiterjedően, pontosan, alaposan, a terepet és a helyi viszonyokat jól ismerve. 1789-ben Belgrád ostromára készülve súlyosan megbetegedett. Ezért a császár hazarendelte, utódjául Laudon tábornagyot nevezte ki, aki Hadik tervei alapján 1789. október 8-án be is vette a várat.

Amitől tartott, bekövetkezett. A császár felmentő elhatározásából kegyvesztettséget és elégedetlenséget érzett kicsendülni, amely teljesen elkeserítette. „Egy 78 éves férfi, aki 57 éve hűségesen és becsülettel szolgál, és nincs mit önmagának a szemére vetnie, nem tudja már sokáig elviselni a sors ilyen csapásait.”[11] Ezzel a tudattal hunyt el 1790. március 12-én, 80 éves korában, 20 nappal élve túl uralkodóját.

A Habsburg Birodalom történetében játszott szerepének osztrák részről történő megbecsülését mutatja egyrészt az, hogy Mária Terézia bécsi lovasszobrának mellékalakjai között ott találjuk, másrészt az, hogy az I. világháború után a bécsi Burg külső várkapujának tetején, a volt Monarchia hadseregének 400 éves fennállását megörökítő pantheonban felsorolt hadvezérek között egyedüli magyarként ő szerepelt.

Mi ezzel a kiadvánnyal adózunk történelmi nagysága előtt.


A korszak eseményei


1718. július 21. III. Károly és III. Ahmed megkötik Pozsarevácon a békét, ezzel Magyarország egész területe felszabadul a török uralom alól.

1722. február 19. A Nagyszebenben ülésező erdélyi országgyűlés elfogadja a Habsburg-család trónöröklési 1713. évi házi törvényét (Pragmatica Sanctio).

1723. június 19. A magyar országgyűlés is elfogadja a fenti törvényt.

1725. április 30. III. Károly császár bécsi szerződés alapján elismerteti V. Fülöp spanyol királlyal a Pragmatica Sanctiót

1725. szeptember. Herrenhausenben (Hannover mellett) Anglia, Franciaország, Poroszország és több német fejedelemség szövetséget köt Belgium elcsatolására a Habsburg Birodalomtól. (1726-ban Hollandia is csatlakozik).

1726. augusztus 26. III. Károly és I. Katalin orosz cárnő megbízottjai Bécsben törökellenes szövetséget kötnek.

1726. Poroszország a wüsterhauseni szerződésben elismeri a Pragmatica Sanctiót.

1731. március 16. Anglia kereskedelmi előnyök fejében elismeri a Pragmatica Sanctiót.

1732. A német birodalmi gyűlés is elfogadja a Pragmatica Sanctiót.

1733. február 1. Meghal II. Ágost lengyel király és szász választófejedelem.

1733–1735. A lengyel örökösödési háború.

1735. október 3. Békekötés Bécsben: a Habsburg-ház a leányági örökösödés elismerése fejében lemond Nápolyról és Szicíliáról, Szaniszló pedig a lengyel trónról.

1736. február 12. III. Károly lánya, Mária Terézia Bécsben házasságot köt Lotharingiai Ferenc herceggel.

1736. május 2. I. Mahmud szultán hadat üzen Anna orosz cárnőnek és szövetségesének. III. Károlynak.

1737. július 11. Megkezdődnek a hadműveletek: a birodalmi sereg létszáma 120 000 reguláris katona, 50 000 határőr; a fővezér Lotharingiai Ferenc és F. H. Seckendorf.

1737. július 28. A császári hadsereg elfoglalja Nis városát, majd Viddint (júl. 31.).

1737. október 11. A császári hadsereg feladja Nist.

1738. tavasza. Mehmed nagyvezér visszanyomja a császári seregeket a bánsági határőrvidékig.

1738. június 28. A császári hadsereg új főparancsnoka Joseph von Königsegg.

1738. augusztus 15. Az osztrák csapatok egy hónapos ostrom után átadják Orsova várát a törököknek.

1738-1742. Országos pestisjárvány.

1739. július 23. A császári hadsereg új főparancsnoka, Oliver Wallis tábornagy vereséget szenved Grockánál (Szerbia) Hadzsi Mehmed nagyvezértől.

1739. július 29. A törökök megkezdik Belgrád ostromát, augusztus 2-án a várat a császáriak feladják.

1739. szeptember 18. Békekötés Belgrádban: a törököké Belgrád, Szabács, Orsova, Szerbia, Havasalföld.

1740. október 20. III. Károly halála.

1740. október 22. Mária Terézia kihirdeti trónra lépését.

1740. november 21. Mária Terézia kormányzótársként maga mellé veszi férjét, Lotharingiai Ferencet.

1740. december 16. II. Frigyes megtámadja Sziléziát, ezzel megkezdődik az osztrák örökösödési háború.

1740. Az Udvari Haditanács országos főhadparancsnokságokat szervez Buda, Temesvár, Zágráb, Pétervárad és Nagyszeben székhellyel.

1741. január 3. Boroszló, Szilézia központja megadja magát az ostromló porosz seregeknek.

1741. április 10. A porosz király Mollwitznál vereséget mér a gr. Neipperg által vezetett, Szilézia felmentésére küldött osztrák csapatokra.

1741. május 14. A királynő Pozsonyba összehívja a magyar országgyűlést.

1741 nyara. Károly Albert bajor választófejedelem Felső Ausztriába nyomul.

1741. június 25. A pozsonyi országgyűlésen magyar királynővé koronázzák Mária Teréziát.

1741. július 31. Károly Albert bajor választófejedelem elfoglalja Passaut, szeptember 21-én Linzet, majd

1741. november 26-án Prágát.

1741. szeptember 11. Mária Terézia a pozsonyi országgyűlésen megjelenve, a magyar rendek segítségét kéri trónja megmentéséért.

1741. október 9. Titkos fegyverszünet Klein-Schnellendorfban a porosz király és az osztrák sereg parancsnoka, gróf Neipperg között: az osztrák sereg kivonul Sziléziából, II. Frigyes viszont később megelégszik Alsó-Sziléziával és Neissével.

1741. október 29. Az e napon szentesített országgyűlési törvénycikkek 63. pontja szerint 13 új gyalog- és 15 új lovasezredet állítanak fel, és elrendelik a 21 622 főnyi nemesi felkelést.

1741. december 29. A cseh rendek Károly Albert bajor választófejedelmet cseh királlyá koronázzák.

1742. január 24. A német birodalmi gyűlés Károly Albert bajor választófejedelmet választja császárrá VII. Károly néven.

1742. február 13. Az osztrák–magyar csapatok megszállják Münchent, VII. Károly székhelyét.

1742. január. Az angol kormány megbukott, az új kormány franciaellenes álláspontot foglalt el.

1742. május 17. Osztrák vereség Chotusitznál (Morvaország).

1742. június 11. Mária Terézia és II. Frigyes megbízottjai Boroszlóban, angol közvetítéssel szerződést kötnek, melyben a királynő lemond Sziléziáról. A végleges megállapodást Berlinben július 28-án írják alá.

1742. december 6. Az osztrák–magyar seregek visszafoglalják Prágát.

1743. május 12. Mária Teréziát Csehország királyává koronázzák.

1743. június 27. Francia csapatok veresége Dettingennél a főleg magyar és horvát legénységű birodalmi csapatoktól.

1743. szeptember 13. A királynő, valamint Anglia, Hollandia és Szardínia megbízottjai aláírják a wormsi szerződést, amelyben elismerik Mária Terézia uralkodói jogait a Habsburg Birodalomban.

1744. április 5. A frankfurti szerződés megkötésével XV. Lajos francia király porosz segítséget kér Elzász és Lotharingia megmentéséhez.

1744. augusztus. II. Frigyes benyomul Csehországba – félve, hogy a háború kimenetele Szilézia elvesztésével fenyeget –, s elfoglalja Prágát, ahonnan csak az év végén tudják kiszorítani. Ezzel megkezdődik a II. sziléziai háború időszaka.

1744. szeptember 16. A poroszok elfoglalják Prágát, a cseh rendek ismét VII. Károly tekintik uralkodójuknak.

1745. január 20. Elhunyt Károly Albert.

1745. április 15. Batthyány Károly tábornagy elfoglalja Bajorországot.

1745. április 22. III. Miksa, az új bajor választófejedelem a füsseni különbékében elismeri Mária Terézia örökösödési jogát.

1745. júniustól. Porosz győzelmek: Hohenfriedberg (jún. 4.), Soor (szept. 30.), Kesseldorf (dec. 15.).

1745. október 4. Lotharingiai Ferencet német–római császárrá koronázzák Frankfurt am Mainban.

1745 ősze. Osztrák vereségek: Soornál (szept. 30.), Kesseldorfnál (dec. 15.).

1745. december 25. Mária Terézia és II. Frigyes megbízottai aláírják Drezdában a békét, amely megerősíti Poroszország jogát Sziléziára.

1746. június 1. Mária Terézia és Erzsébet cárnő poroszellenes szövetséget köt.

1748. október 18. Az aacheni békében Mária Terézia lemond Sziléziáról, Parmáról, Piacenzáról, de visszakapja Belgiumot, és elismerteti uralkodói jogait.

1751. november 1. Mária Terézia kiadja új katonai szabályzatát (Regulamentum militare) a katonaság elhelyezéséről és a részükre adandó természetbeni szolgáltatásokról. Eltörli a jobbágyok ingyenes katonai fuvarkötelezettségét.

1752. A bécsújhelyi katonai akadémia megnyitása.

1753. Kaunitz államkancellári kinevezése.

1756. január. Angol–hannoveri–porosz szövetségkötés.

1756. május 1. Mária Terézia és XV. Lajos francia király aláírják a versailles-i barátsági szerződést Poroszország ellen. A koalícióhoz társul Oroszország, Szászország, Svédország és a német–római birodalmi államok nagyobb része.

1756. augusztus 29. II. Frigyes benyomul Szászországba, és megszállja Drezdát. Kezdetét veszi a hétéves háború.

1756. október 1. A porosz csapatok győzelme Lobositznál (Szászország) a szászok segítségére siető osztrák–magyar seregeken, majd betörésük Csehországba.

1756. október 14. III. Ágost szász választó Pirnában megadja magát a poroszoknak.

1757 eleje. Oroszország és Svédország is belép a háborúba.

1757. május 6. Porosz diadal Prága mellett, és a város körülzárása.

1757. június 18. Nádasdy Ferenc és magyar huszárjai győzelme Kolinnál (Csehország) II. Frigyes fölött.

1757. június 22. Mária Terézia megalapítja a katonai Mária Terézia-rendet a csata emlékére (június 18-i keltezéssel).

1757. október 3. A bécsi államtanács jóváhagyja Hadik berlini vállalkozásának tervét, 16-án a várost megsarcolják Hadik csapatai.

1757. november 5. Porosz győzelem Rossbachnál.

1757. november 12. A Nádasdy-sereg beveszi Schweidnitz várát.

1757. november 22. Braunschweig-Bevern hg. csapatainak veresége Boroszlónál.

1757. december 5. Porosz győzelem Leuthennél (Szilézia).

1758. augusztus 25. Porosz győzelem Zorndorfnál az orosz seregek fölött.

1758. október 14. Az osztrák–magyar seregek győzelme Hochkirchnél (Szászország), visszavonulásuk Csehországba.

1759. augusztus 13. Az egyesült orosz–osztrák–magyar csapatok győzelme Kunersdorfnál (Odera-Frankfurt mellett).

1760. június 23. A Laudon vezette cs. kir. csapatok győzelme Landeshutnál a poroszok elsáncolt tábora ellen

1760. november 3. Porosz diadal Torgau mellett.

1761. október 1. Schweidnitz várát elfoglalják a cs. kir. csapatok, jelentős felszerelést és hadianyagot zsákmányolva.

1762. Elhunyt I. Erzsébet orosz cárnő, utóda III. Péter, aki Poroszországnak ad segélyhadat. Néhány hetes uralkodása után megölték utóda II. Katalin.

1763. február 15. A hubertusburgi béke lezárja a hétéves háború küzdelmeit. Szilézia Poroszországé marad. Ausztria 303 592 embert, 82 000 lovat, 102 zászlót és 474 ágyút vesztett.

1764. január 7. Siskowicz altábornagy vezetésével katonaság rohanja meg Mádéfalvánál a határőrsorozás ellen tiltakozó csíki székelyeket.

1764. április 3. Mária Terézia fiát, Józsefet Frankfurtban római királlyá koronázzák.

1765. augusztus 18. Meghalt Lotharingiai Ferenc.

1765. szeptember 21. A királynő fiát, II. Józsefet kormányzótársául veszi.

1769. április. A lengyelországi zavarokat kihasználva, az osztrák csapatok megszállják az 1412-ben elzálogosított 13 szepesi várost.

1772. augusztus 5. Mária Terézia, II. Katalin cárnő és II. Frigyes a megbízottjaik által Pétervárott aláírt szerződésükben felosztják Lengyelországot. A Habsburg Birodalom megkapja Kelet-Galíciát és Lodomériát.

1772. november 5. a királynő az elzálogosított 13 szepességi várost visszacsatolja Magyarországhoz

1777. II. Frigyes és II. Katalin cárnő szövetséget köt, amely Mária Terézia ellen irányul.

1778. március 13. A Habsburg-monarchia és Poroszország között kitör a bajor örökösödési háború. Károly Tódor bajor választófejedelem lemond a bajor trónról II. József javára, amelyet a porosz király nem ismer el.

1778. április. A porosz hadak benyomulnak Csehországba, de ütközetre nem kerül sor. Ezt nevezték „krumpliháború”-nak vagy „szilvarumli”-nak.

1779. május 13. A tescheni béke lezárja a bajor háborút. Mária Terézia lemond Bajorországról, de megkapja az Inn kerületet, Braunau és Scharding helységeket.

1780. november 29. Mária Terézia halála. Trónra lép II. József.

1784. október 31. A Zaránd megyei Mesztákonban kitör a román parasztfelkelés.

1784. december 31. Topánfalvánál (Fehér m.) a császári csapatok leverik Horea és Closca parasztseregét, és a vezetőket elfogják.

1786. augusztus 17. Meghal II. Frigyes porosz király.

1787. május 23. II. József és II. Katalin Kerszonban (Ukrajna) szövetséget köt a török ellen.

1787. augusztus 24. A törökök hadat üzennek Oroszországnak.

1787. december 2. II. József belép a háborúba.

1788. február 9. Hivatalos osztrák hadüzenet a török Portának.

1788. március 14. II. József megérkezik a császári sereg futaki (Bács m.) táborába. A sereg létszáma 200 000 fő, parancsnoka Franz Moritz Lacy tábornagy.

1788. április 24. Az osztrákok elfoglalják Szabácsot.

1788. május 8. II. József rendelete szerint minden magyar ezredet 400 újonccal kell kiegészíteni, és a birtokosok kötelesek földjeik arányában a sereg részére fél áron gabonát szolgáltatni.

1788. augusztus 7. A török sereg benyomul a temesi bánságba.

1788. szeptember 20. Juszuf pasa török nagyvezér Lugosnál (Krassó m.) megfutamítja a cs. kir. sereget.

1789. július 25. II József „arany és ezüst katonai becsület emlékérmet” alapított a legénység számára „A vitézségnek” felirattal.

1789. szeptember 22. Az egyesült orosz–osztrák sereg Martinestinél (Havasalföld) legyőzi a törököket.

1789. október 8. Belgrádot beveszik a cs. kir. csapatok.

1790. Belgium kimondja függetlenségét Ausztriától.

1790. január 31. II. Frigyes Vilmos porosz király szövetséget köt III. Szelim szultánnal a Habsburgok ellen.

1790. február 20. Elhunyt II. József.

1790. július 27. A rechenbachi egyezmény megkötése: a Habsburg Birodalom kénytelen csatlakozni Anglia, Németalföld, Poroszország és Lengyelország megállapodásához az oszmán török birodalom területi épségének fenntartására.

1791. augusztus 21. Békekötés Szisztovóban: Törökország visszakapta mindazokat a területeket, amelyeket Ausztria a háborúban elfoglalt.


Hadik András életrajzi adatai


1711. október 16-án született

1732. október 22. Zászlós a Dessewffy-huszárezrednél

1734. október 22. Kapitány

1739. augusztus 22. Főstrázsamester

1742. január. Alezredes a Beleznay-huszárezredben

1742. július 9-én megnősült

1744. január 22. Ezredes, a Beleznay-huszárezred parancsnoka

1747. március 6. Tábornok (vezérőrnagy)

1749. január. Új állomáshelye Debrecen

1750 tavasza. Erdélyben Szászváros, majd Nagyszeben a huszárezred állomáshelye

1751 októbere. Új állomáshelyük Máramaros, Bereg és Ugocsa megyék

1752. szeptember 28. A Ghillány-ezred ezredtulajdonosa

1753. november 8. Valóságos dandárparancsnok 4 huszárezred fölött, állomáshelye Lőcse

1754. augusztus. Királyi biztos a nagyváradi székhelyű, vallási ellentéteket vizsgáló bizottságban

1756. július. Dandárával Königgrätznél állomásozik

1756. november 10. Altábornagy

1757. szeptember 6. Bautzen meghódoltatása

1757. október 11–17. Berlini vállalkozása

1758. november – február 6. Visszamenőleges ranggal lovassági tábornok

1758. március 7. A Mária Terézia-rend nagykeresztjét kapja, átveszi április 23-án

1760. szeptember 27. Torgau elfoglalása

1763. május 7. Budai kormányzó, a pesti kerületi lovasság felügyelője; magyar grófi címet kap

1764. június 17. Erdély katonai parancsnoka, királyi biztosa 1768-ig

1765. január 6. 1758-ig visszamenően kinevezik valóságos belső titkos tanácsossá

1768. Az előző két évben tett körutazásának tapasztalatai alapján emlékiratot nyújt be az Államtanácsnak Erdély politikai és gazdasági viszonyainak megjavítási lehetőségeiről

1768. április 10. A volt Pálffy-huszárezred tulajdonosa

1769. április. Karlócán az illir nemzeti kongresszus királyi biztosa

1769. október 13. Futak (Bács m.) birtokosa, pereskedés miatt csak 1771-ben iktatják be

1770. június. A Raguzából visszaszerzett Szent Jobb Schönbrunnból Budára kísérésének királyi biztosa

1771. nyara–szeptember 11. A Pest melletti Rákos környékén megrendezendő gyakorlótábor parancsnoka

1772. május 4. A Galíciát és Lodomériát megszálló csapatok fővezére

1772. október 31. Galícia és Lodoméria legfőbb katonai parancsnoka

1774. január 7. Galícia katonai parancsnoka és polgári kormányzója

1774. május 17. Tábornagy (legmagasabb katonai rang)

1774. július 22-től 1790-ig. Az Udvari Haditanács elnöke

1776. január 26. – 1785. május 10. Bács vármegye főispánja

1777. február 4. Birodalmi gróf

1778. október. A bajor örökösödési háborúban részt vevő csapatok fővezére

1780. július. Mária Terézia meglátogatja baumgarteni (Schönbrunn melletti) nyaralójában

1787. augusztus 26. Felesége elhunyt Futakon

1789. február 20. II. József kinevezi a török ellen harcoló csapatok fővezérévé, majd július 28-án felmenti

1790. március 12. Elhunyt Bécsben, Futakon temették el


A Hadik-gyűjtemény levéltári segédlete


Szerkesztői megjegyzésekA Hadik-család levéltára a Hadtörténelmi Levéltárban VII. 35. fondszámon szerepel. A 2,5 iratfolyóméternyi (21 doboz) anyag tartalmazza gróf futaki Hadik Antal tábornagy (1738–1790) és családja (1809–1894) iratait. Az eredeti regisztratúrához készített korabeli segédletet adjuk közre, amelyet azonban hozzáigazítottunk napjaink kiadványozási elvárásaihoz. Közöljük az irat dátumát; feladóját; címzettjét; tartalmi kivonatát; terjedelmét és jellegét. Tekintettel arra, hogy az iratgyűjtemény német nyelvű, jellegét tekintve eredeti, kiadványunkban csak az ettől eltérő nyelvezetet, illetve jelleget jelöltük.

Közreadjuk a Hadik-levéltár könyveinek jegyzékét is.

Néhány érdekesebb irat teljes terjedelmében, betűhív német átírásban, valamint magyar fordításban szerepel a kiadványban. A német nyelvű dokumentumok végén a szöveg jobb megértését elősegítő archeográfiai jegyzetek találhatók.

E dokumentumokat kiegészítő név- és helymutatóban az irat jelzete szerepel, amely a keletkezés évét, hónapját és az utólag adott hónapon belüli sorszámot tartalmazza.

A kötetet néhány jellegzetes iratról készített faximile-összeállítás zárja.

Előrebocsátjuk: az akkori helyesírásnak még nem voltak szilárd alapelvei, meghatározott szabályai. Ezért a kis- és nagybetűk alkalmazásában, a szavak egybe- és különírásában, a rövidítésekben nagy ingadozás mutatkozik akár egy iraton belül is. A hely- és a személynevek írása is nagy változatosságot mutat, olvasásuk így gyakran bizonytalan.

Sajnos Hadik András számos saját készítésű iratát nem tudjuk közreadni, mivel nagy kedvvel, hosszan írt, sok sajátos rövidítést alkalmazott, így ezen iratok teljes egészében és teljes terjedelmükben való közlése meghaladta volna e kötet terjedelmi korlátait.

Rövidítésekalez. alezredes
altbn. altábornagy
br. báró
cs. kir. császári királyi
ezds. ezredes
fhg. főherceg
gr. gróf
hdn. hadnagy
hg. herceg
HL Hadtörténelmi Levéltár
lov. lovassági
lt. levéltár
m. p. manu propia
őrgy. őrnagy
Pers. Personalia gyűjteménye
szds. százados
tbk. tábornok
tbn. tábornagy
tbszn. táborszernagy

IRATOK


1737. VIII. 25.
Bevern herceg porosz tábornagy


Az augusztus 25-től november 23-ig kapott parancsok rövid kivonata.

1738/1. Másolat. 1 oldal
1738. X. 1.
Gróf Königseck tábornagy Károly császárnak


Jelentés Zimonyból a déli részek helyzetéről.

1738/2. Másolat. 1 oldal
1738. IX. 25.
Gróf Neipperg táborszernagy Károly császárnak


Jelentés Belgrádból.

1738/3. Másolat. 1 oldal
1738. IX. 26.
Szász Koburg herceg táborszernagy Károly császárnak


Vélemény Belgrád helyzetéről.

1738/4. Másolat. 1 oldal
1739.
Schmettau táborszernagy Károly császárnak


Jelentés Belgrád feladásáról.

1738/5. Másolat. 1 oldal
1739. IX. 13.
Münich orosz tábornagy Lobkovitz herceg tábornoknak


Értesítés a török elleni harcokról a Prut melletti táborból.

1738/6. Másolat. 1 oldal
1741. II. 27.
Gróf Browne altábornagy Hadik András őrnagynak


Meneteljen holnap 2 századával Banthohból Rautenbergbe, onnan a következő napon Freudenthallba. A poggyászt fedezet mellett hagyja Rautenbergben, ahová pár nap múlva visszajön.

1741/II-1. 2 oldal
1741. III. 3.
Báró Roth ezredes Hadik András őrnagynak


Báró Reisewitz és gróf Arov államfoglyokra – akik a porosz király javára a népet a királynő ellen izgatták – különösen ügyeljen, és ha az ellenség kiszabadítani akarná, inkább vágassa le őket. A hadifoglyokra is éberen vigyázzon.

1741/III-2. 3 oldal
1741. III. 5.
Gróf Browne altábornagy Hadik András őrnagynak


Zuckmantelbe 2 század Dessewffy- és 2 század Ghillány-huszár megy, állítson őrséget és figyelje az ellenség mozdulatait. Túlerő támadása esetén Würmbthall irányába vonuljon vissza. Küldjön 1 századost 50 lovassal Neysba, 1 tisztet, 20 embert Johannesthalba. Ha a fenti 4 század megérkezik, saját 100 emberét vonja vissza, hogy 200 lovasnál többje legyen. Élelmet és takarmányt az ottani polgármestertől szerezzen nyugta ellenében.

1741/III-3. 3 oldal
1741. III. 7.
Gróf Browne altábornagy Hadik András őrnagynak


Helyesli, hogy Würmbthallban 20 embert hagyott, Jägerndorff felől veszély nem fenyeget, mert háta Freudenthall és Johannesthall felől fedve van, ha Würmbthalltól elvágnák, útja Freywaldau felé nyitott. A Ghillány-ezredtől még 100 embert ad pótlásul, ha az ezred többi része megérkezik, még kaphat további erősítést. Küldöncvonalat állítson fel Zuckmanteltől – Einsiedelen át – Engelbergig, Engelbergtől – Braunseiffenen át – már van küldöncszolgálat. Römerstadtból 400 adag zabot kap, élelemről és takarmányról gondoskodni fog, addig is a várostól követelje be a szükségeseket. Ha a ziegenhalsi polgármester felesége még Zuckmantelben volna, tartóztassa le. A lakosságot figyelmeztesse, ne levelezzen a ziegenthaliakkal, akinél ilyen levelet találnak, akasztófára jut.

1741/III-4. 4 oldal
1741. III. 8.
Báró Roth ezredes Hadik András őrnagynak


Levelét közölje a parancsnokló tábornokkal. A porosz király 200 lovassal Klein Glogauból Hoyendorff felé indul. Poggyásza Weydenauból Ziegenhalsba volt irányítva, de mert Arnsdorfból előfogatot nem kaptak, és Ziegenhals megtámadásától tartanak, a poggyász ma Weydenauban marad. Így vagy az Arnsdorf-Ziegenhals vagy a Ziegenhals-Neustadt úton lehetne szerencsét próbálni, ehhez a Neysban lévő 50 huszárt elküldi.

1741/III-5. 4 oldal
1741. III. 9.
Báró Roth ezredes Hadik András őrnagynak


Segítségül 80 huszárt küld, bár a magyar lovasságot nehezen nélkülözi. Szombaton a poroszok Otmachanból Münsterbergbe tüzérséget visznek, jó fogást csinálhatna, ehhez segítség kell, de Zuckmantel se maradjon üresen. Fontos iratokat küld gróf Browne altábornagynak kézbesítésre.

1741/III-6. 2 oldal
1741. III. 9.
Gróf Browne altábornagy Hadik András őrnagynak


Élelmező tisztet küld az élelem- és takarmányellátás keresztülvitelére, adjon ehhez karhatalmat. A 10 napra szóló jelszót küldi.

1741/III-7. 1 oldal
1741. III. 10.
Gróf Browne altábornagy Hadik András őrnagynak


Jelentését megkapta, takarmányozási rendelkezéseit helyesli. Mind a römerstadti 100 adag zab, mind az Ollmützből küldött takarmány és élelem egy élelmező tiszttel ma vagy holnap megérkezik. Egy erdőőrt és egy molnárt küld, akik az 50 huszárt Neysba visszavezetik.

1741/III-8. 3 oldal
1741. III. 10.
Gróf Browne altábornagy Hadik András őrnagynak


Örömét fejezi ki, hogy az ellenségre mindjárt első ízben sikerült csapást mérni, ezt a haditanácsnak azonnal jelenti. Az őrségeket tetszése szerint állítsa fel Einsiedelben és Engelbergben. Küldöncnek elég 2-2 ember. Miután a Ghillány-huszárezred még útban lévő részéből Würmbthallba is megy egy csapat, beérkezésük után saját embereit onnan bevonhatja. Ha még találna elfogott iratokat, küldje be azokat.

1741/III-9. 2 oldal
1741. III. 11.
Frigyes porosz király Wedell porosz őrnagynak


Legyen résen, és támadás esetén jól védje magát. Segítséget kap, Münsterbergből egy zászlóaljat küld.

1741/III-10. Egykorú hitelesített másolat. 1 oldal
1741. III. 11.
Báró Roth ezredes Hadik András őrnagynak


A küldött iratcsomagot továbbítsa gróf Browne altábornagyhoz. Azonnali átvételi elismervényt kér. Az 50 huszárt mielőbb várja vissza. Hol, mikor vehetné át félúton a nagyon fontos iratokat?

1741/III-11. 2 oldal
1741. III. 12.
Gróf Browne altábornagy Hadik András őrnagynak


Jelentését és a küldött iratokat megkapta, talán jobban felriasztották, mint a helyzet indokolná, nem valószínű, hogy olyan nagy ellenséges erő lehetne a közelben. Neysből sem jelentenek ellenséges csapatösszevonást. Ha mégis, és túlerővel szemben nem tarthatná magát, Einsiedelre vonuljon vissza. Erősítésül 40 huszárt küld. Johannesthalban a 30-40 emberes őrséget tartsa fenn.

1741/III-12. 2 oldal
1741. III. 13.
Báró Roth ezredes Hadik András őrnagynak


A küldött 50 huszárt sürgősen kéri vissza. Ma 2 helyen üthetett volna rajta az ellenségen, de nincs hozzá csapata. Bár lenne 500 huszárja. Hol adhatná át félúton a parancsnoksághoz irányított iratcsomagot?

1741/III-13. 4 oldal
1741. III. 13.
Gróf Browne altábornagy Hadik András őrnagynak


Johannesthalban 40 huszár maradjon őrségen, onnan figyelje az ellenségett. A küldött 40 ember már bizonnyal beérkezett, így kb. 200 lovasa lehet. Gróf Grünne tábornok odautazik szemlére, utasításainak tegyen eleget.

1741/III-14. 1 oldal
1741. III. 15.
Gróf Browne altábornagy Hadik András őrnagynak


Nehogy az ellenség meglepje vagy levágja, fölösleges veszélynek magát kitenni nem helyes. Célja legyen Zuckmantelt megtartani és becsületet szerezni. Túlerő esetén jó visszavonulást biztosítson. A lakossággal szembeni követelései miatt sok a panasz, élelmet lehetőleg a front előtti helységekből szerezzen.

1741/III-15. 2 oldal
1741. III. 15.
Báró Roth ezredes Hadik András őrnagynak


Altmann nevű weidenaui napszámos a poroszok kémje. Neysben is volt, most Zuckmantelbe készül. Személyleírást ad, hogy könnyebben kézre kerítsék.

1741/III-16. 1 oldal
1741. III. 17.
Báró Roth ezredes Hadik András őrnagynak


Egy elfogott levél szerint az ellenség e vidéken védekezni és nem támadni akar, úgy látszik, a gyalogságot Ziegenthalban hagyja, és a tegnap Neustadtból Weidenau felé menetelő lovasságával fenyeget, nehogy Zuckmantelből támadás érje. A nála lévő huszárokat segítségül küldi, remélhetőleg a parancsnokság is küld erősítést. A küldött iratcsomagot továbbítsa.

1741/III-17. 2 oldal
1741. III. 18.
Báró Roth ezredes Hadik András őrnagynak


Iratok átvételére helyet, időt kér megjelölni. A most küldött iratcsomót továbbítsa. Sajnálkozik a huszárság hiányán, mert így nem csaphat rá a poroszokra.

1741/III-18. 2 oldal
1741. III. 19.
Gróf Browne altábornagy Hadik András őrnagynak


Jelentését megkapta. A holnap Freudenthallba utazó gróf Grünne tábornok utasítást kapott a szükséges intézkedések megtételére, főként a Zuckmantel johannesthali őrségét illetőleg. A baadeni gránátosszázadot Braunseiffenből Wümbthallba küldte a vidék őrzésére, és még több gyalogság megy oda. Ghillány őrnagy 3 századdal Neusiedelbe megy. Legyen óvatos, ne kockáztassa az embereket és a lóanyagot, óvja meg. Helyesli, hogy a zuckmanteliekben nem bízik. Ha hűtlenségre talál, és szükségszerűen ki kell vonulnia, a legerősebb eszközöket alkalmazhatja a várossal szemben.

1741/III-19. 2 oldal
1741. III. 19.
Báró Browne altábornagy Hadik András őrnagynak


A tábori jelszót küldi 10 napra. Ajánlja, hogy a kínálkozó alkalommal csapjon rá az ellenségre, de ha nem sikerülne a rajtaütés, ne veszítsen embert.

1741/III-20. 1 oldal
1741. III. 20.
Báró Roth ezredes Hadik András őrnagynak


Widunmb porosz ezredes 170 lovassal Weidenauban van. Jó volna rácsapni, kb. 100 huszárt küldhetne, 21-22-én éjjel Kutzendorffnál találkozhatnának.

1741/III-21. 2 oldal
1741. III. 21.
Báró Roth ezredes Hadik András őrnagynak


A poroszok kb. 1000 aranyat kitevő zsoldját szállító, 50 ember fedezetű pontonját el lehetne csípni, ezért küldi gróf Hoditz századost 100 lovassal Strehlen felé; Hadik is kapjon lóra, hogy így két tűz közzé foghatják. A küldött iratcsomagot továbbítsa.

1741/III-22. 4 oldal
1741. III. 21.
Gróf Browne altábornagy Hadik András őrnagynak


A Grundban hagyott 30 lovasnyi őrséget 10 emberrel erősítse meg. Közölje a Zuckmantelben visszamaradt sebesült porosz huszár nevét és tartózkodási helyét. Minden huszár részére 5 napi széna legyen tartalékban.

1741/III-23. 3 oldal
1741. III. 23.
Báró Roth ezredes Hadik András őrnagynak


A küldött iratokat továbbítsa. A tervezett rajtaütés a levélkézbesítés sikertelensége miatt nem történhetett meg. Neki nincs elég lovassága ilyen célra. Münsterberg vidéke a huszárokat látva félreveri a harangokat, és lövöldözni kezd, így az ellenséget meglepni nem tudja.

1741/III-24. 2 oldal
1741. III. 24.
Gróf Browne altábornagy Hadik András őrnagynak


Mulasztás volt a sebesült porosz huszárt Zuckmantelből vissza nem szállítani, mert erre lett volna elég idő. Annak nincs jelentősége, ha az utóbbi összecsapás nem sikerült, s ha nem volt veszteségünk, sikertelen sem volt.

1741/III-25. 2 oldal
1741. III. 27.
Gróf Browne altábornagy Hadik András őrnagynak


Néhány napon belül odaér gróf Grünne tábornok, akinek a mindhárom huszárezredet vezénylő Dessewffy alezredes is az alárendeltje, majd tőle kap szóbeli parancsot. Hermanstadtból és vidékéről csak Neipperg gróf igazolványával szabad bárkit is kiereszteni.

1741/III-26. 2 oldal
1741. III. 27.
Báró Roth ezredes Hadik András őrnagynak


A küldött iratokat továbbítsa. Az ellenség erősen portyázik, igyekezzék az utat biztosítani, e célból ő is küldött járőröket.

1741/III-27. 2 oldal
1741. III. 28.
Báró Roth ezredes Hadik András őrnagynak


Az ellenséges csapat Otmochauból Ziegenthal felé vonul. A hegyen át Neys felé vezető utat tartsa nyitva, hogy a körülzárást elodázzák.

1741/III-28. 2 oldal
1741. III. 28.
Gróf Browne altábornagy Hadik András őrnagynak


Jelentését megkapta, utasításokat gróf Grünne tábornoktól fog kapni.

1741/III-29. 1 oldal
1741. IV. 8.
Neipperg gróf tábornagy Hadik András őrnagynak


A hadivállalkozás sikeréhez gratulál.

1741/III-30. 1 oldal
1741. IV. 18.
Baranyay altábornagy Hadik András őrnagynak


A jelentés vételét elismeri.

1741/IV-31. Magyar nyelvű. 1 oldal
1741. IV. 23.
Trips altábornagy Hadik András őrnagynak


Az ellenséges járőrtől elvett 8 darab lovat a parancsnokló tábornok szeretné megvenni a kincstárnak – remondaárban, készpénzért, küldje hát át a lovakat. Ha még elfognának lovakat, jelentse, hogy azokat vagy az ezredek vagy a parancsnokság részére megvegyék.

1741/IV-32. 3 oldal. (Megjegyzés: remonda=pótló)
1741. V. 4.
Báró Roth ezredes Hadik András őrnagynak


A beküldött kém átvételét elismeri. Ha Grassalkovich személynöknek ír, az ő tiszteletét is jelentse.

1741/V-33. 2 oldal
1741. V. 12.
Báró Roth ezredes Hadik András őrnagynak


Gróf Pückler részére kíséret kiadatását kéri.

1741/V-34. 1 oldal
1741. VII. 17.
Gróf Neipperg tábornagy Hadik András őrnagynak


Braunautól Tonnhausen irányába kell haladnia. Járjon gróf Festetich tábornok kezére. Tonnhausen körül naponta változtassa a táborhelyet. Schweidnitzen át a porchwitzi és a polkwitzi úton igyekezzék az ellenséges futárokat elfogni, valamint a Schweidnitz felé történő szállításokat megakadályozni. Ellenséges túlerő elől Braunaura vagy Trautenaura hátráljon. A továbbiakat Festetich tábornokkal szóbelileg egyeztesse, akihez jelentéseit is küldenie kell. Szigorú fegyelmet tartson, a néppel csínján bánjon, semmi kihágás ne legyen. A kereskedelmet a községek között ne akadályozza, az ellenségnek szóló polgári szállítmányt elzsákmányolhatja, de a parasztok fogatait küldje vissza. A katonai szállítmányt mindenestül kobozza el, a zsákmányt feloszthatja, ha nagyobb pénzszállítmányt fogna el, abból részesedik, de a java a kincstáré. A hadifoglyokat Trautenauba adja le. A császárhű alattvalókat nem szabad bántalmazni, sőt, védeni kell.

1741/VII-35. 4 oldal
1741. IX. 4.
Gróf Neipperg tábornagy Hadik András őrnagynak


Miután hírek vannak az ellenség visszavonulásáról, Sziléziába további parancs nélkül ne menjen be, csak a sziléziai–cseh határt portyázza, és szerezzen híreket.

1741/IX-36. 2 oldal
1741. IX. 8.
Gróf Neipperg tábornagy Hadik András őrnagynak


Az ellenség erre felé vonul. Braunauban hagyjon 1 századost 100 lovassal, maga pedig a glatzi vidékre húzódjék.

1741/IX-37. 2 oldal
1741. IX. 10.
Gróf Neipperg tábornagy Hadik András őrnagynak


Ha Braunauban már nincs rájuk szükség, vonja magához a 100 embert Mittelsteinre. Az ellenséges csapatmozdulatokat erősen figyelje. Silberberg felé sűrűn portyáztasson. A horvátok parancsnokát, báró Bacsinszky alezredest figyelmeztesse, hogy ügyeljenek, és szükség esetén Glatzba vonuljanak. Glatz parancsnoka Fontana alezredes.

1741/IX-38. 2 oldal
1741. IX. 12.
Gróf Neipperg tábornagy Hadik András őrnagynak


A 100 huszárt hagyja Braunauban, ő maga 400 huszárjával vonuljon be hozzá Lipperweidébe, Neys irányában.

1741/IX-39. 1 oldal
1742. IV. 20.
Ghillány altábornagy Hadik András alezredesnek


A csapatok minőségéről, a jablunkai sánc őrzéséről ír. Erősítést küldhet.

1742/IV-1. Magyar nyelvű. 3 oldal
1742. IV. 26.
Ghillány altábornagy Hadik András alezredesnek


Távozása alkalmából köszönetet mond Hadiknak, érdemeit kiemeli. Szóvá teszi 12 ember erőszakoskodását.

1742/IV-2. 3 oldal
1742. VI. 8.
Festetich József altábornagy Hadik András alezredesnek


Sikeres akcióját a legfelsőbb helyen jelentette.

1742/VI-3. 1 oldal
1744. I. 22.
Ferenc német birodalmi császár Hadik András ezredesnek


A Beleznay-huszárezredben ezredessé nevezi ki.

1744/I-1. 1 oldal
1744. III. 7.
Az Udvari Haditanács Hadik András ezredesnek


A Beleznay-huszárezred felszereléséről értesíti, hadi készségének fokozására szólítja fel.

1744/III-2. 2 oldal
1744. IV. 1.
Az Udvari Haditanács Hadik András ezredesnek


A legfelsőbb elégedetlenséget tolmácsolja amiatt, hogy hivatalos értesítését megelőzve, parancsnokló tábornokai előtt már ezredparancsnokként hirdette ki magát.

1744/IV-3. 3 oldal
1744. IV. 18.
Az Udvari Haditanács Hadik András ezredesnek


A törzstisztek rangsorának megállapítása céljából az előléptetés napja is jelentendő.

1744/IV-4. 1 oldal
1744. IV. 22.
Az Udvari Haditanács Hadik András ezredesnek


A katonai eskü alóli felmentés eseteiről.

1744/IV-5. 3 oldal
1744. VI. 13.
Az Udvari Haditanács Hadik András ezredesnek


A Beleznay-huszárezred szolgálati és létszámkimutatása.

1744/IV-6. 1 oldal
1744. VI. 17.
Desebourg vicomte Hadik András ezredesnek


Panaszt emel egy huszár erőszakoskodása és garázdálkodása miatt, amely Rombis községben, Desebourg és Valencienne közelében történt.

1744/VI-7. Francia nyelvű. 2 oldal
1744. VII. 25.
Az Udvari Haditanács Hadik András ezredesnek


A rokkantjárulék befizetése.

1744/VII-8. 1 oldal
1744. VIII. 26.
Az Udvari Haditanács Hadik András ezredesnek


A magyar nemesi fölkelők betanításához az ezred nélkülözhető tisztjei kiküldendők.

1744/VIII-9. 2 oldal
1744. IX. 23.
Az Udvari Haditanács Hadik András ezredesnek


A vármegyék által kétes elemekből kiállított újoncok szigorúan kezelendők. Csak teljesen rokkant embereket szabad elbocsátani.

1744/IX-10. 3 oldal
1744. X. 30.
Az Udvari Haditanács Hadik András ezredesnek


Horst hadnagy büntetése. A verekedés miatti orvosi költség a zsoldjából levonandó.

1744/X-11. 1 oldal
1744. XI. 5.
Lonchier Hadik András ezredesnek


A németalföldi és a Haynau-vidéki képviselők nevében kéri, hogy kíméljék országukat és a népet. Mindent megtesznek, hogy a lakosság a csapatokat támogassa.

1744/XI-12. Francia nyelvű. 2 oldal
1744. XII. 6.
Az Udvari Haditanács Hadik András ezredesnek


A legénység és a lóanyag pótlására szükséges egyének Magyarországra kivezénylendők.

1744/XII-13. 1 oldal
1744. XII. 23.
Az Udvari Haditanács Hadik András ezredesnek


A lovasezredek lóállományát telelés előtt szigorúan át kell vizsgálni, és a szolgálatra alkalmatlanokat el kell pusztítani.

1744/XII-14. 2 oldal
1744. XII. 27.
Ahrenberg herceg Hadik András ezredesnek


A Beleznay-ezred kikülönített osztagai az ezredhez csatlakozzanak. Menetparancs: Tournay vidékéről Brüsszelen keresztül Tirlemontba.

1744/XII-15. Francia nyelvű. 1 oldal
1745. I. 2.
Az Udvari Haditanács Hadik András ezredesnek


A folyó évi újoncozáshoz és a pótló sorozáshoz Eötvös alezredest küldik ki Magyarországra. Mielőbb utazzék oda gróf Pálffy tábornagyhoz.

1745/I-1. 2 oldal
1745. I. 17.
Ahrenberg herceg Hadik András ezredesnek


Menetparancs.

1745/I-2. Francia nyelvű. 2 oldal
1745. II. 9.
Ahrenberg herceg Baranyay altábornagynak


A Beleznay-huszárezredből 1 tisztet és 30 embert küldjön ki, hogy Monjoie városból 5 főbb polgárt hozzanak be túszként.

1745/II-3. 2 oldal
1745. II. 10.
Ahrenberg herceg Baranyay altábornagynak


A Beleznay-huszárezredből 1 tisztet és 30 embert küldjön Sinzig városba a kirótt élelem behajtására.

1745/II-4. 1 oldal
1745. II. 10.
Az Udvari Haditanács Hadik András ezredesnek


Az ezredek az újoncozási pénzekről számoljanak el.

1745/II-5. 2 oldal
1745. II. 12.
Az Udvari Haditanács Hadik András ezredesnek


A Horst hadnagyra büntetésként kirótt és zsoldjából levonandó bírság összegét mielőbb küldje be.

1745/II-6. 1 oldal
1745. II. 20.
Az Udvari Haditanács Hadik András ezredesnek


Amennyiben az elmúlt évi toborzási pénzekről rendesen el nem számol az ezred, a hátralék a jelen év toborzási költségéből fog levonatni.

1745/II-7. 2 oldal
1745. III. 9.
Az Udvari Haditanács Hadik András ezredesnek


A számadások beküldését sürgeti.

1745/III-8. 2 oldal
1745. III. 10.
Az Udvari Haditanács Hadik András ezredesnek


A magyar nemesi fölkeléshez vezényelt, de oda még be nem vonult Celari százados maradjon az ezrednél.

1745/III-9. 1 oldal
1745. III. 23.
Az Udvari Haditanács Hadik András ezredesnek


Miután a Horst hadnagyra kirótt büntetéspénz még nem folyt be, a kérdéses összeget Hadik illetményeiből vonják le.

1745/III-10. 1 oldal
1745. V. 5.
Az Udvari Haditanács Hadik András ezredesnek


Számadások beküldését sürgeti.

1745/V-11. 3 oldal
1745. VI. 19.
Az Udvari Haditanács Hadik András ezredesnek


Miskó János szökevény huszár ügye.

1745/VI-12. 2 oldal
1745. VII. 14.
Az Udvari Haditanács Hadik András ezredesnek


Semsey és Sándor Miklós századosok bevonulnak az ezredhez az újoncokkal és a pótlovakkal.

1745/VII-13. 2 oldal
1745. VII. 28.
Az Udvari Haditanács Hadik András ezredesnek


Semsey százados túlkapásai a rábízott 3 század újoncélelmezési pénzének behajtásánál.

1745/VII-14. 4 oldal
1745. VII. 4.
Éger város tanácsa a cseh udvari kancelláriának


Semsey százados túlkapásai.

1745/VI-14/a. 5 oldal
1745. VII. 12.
A cseh udvari kancellária az Udvari Haditanácsnak


Semsey százados túlkapásai.

1745/VII-14/b. 5 oldal
1745. VIII. 21.
Az Udvari Haditanács Hadik András ezredesnek


Az ezred egyes tisztjei által az újoncok beszállítása közben elkövetett kihágásokat és túlkapásokat meg kell büntetni.

1745/VIII-15. 2 oldal
1745. IX. 28.
Az Udvari Haditanács Hadik András ezredesnek


Semsey százados és újoncszázada által elkövetett túlkapások és kihágások.

1745/IX-16. 2 oldal
1745. VIII. 2.
Szedmáky József esküdt Pozsony megye alispánjának


Semsey százados túlkapásai Farkashidán és Keresztesen.

1745/IX-16/a, b. Latin nyelvű, másolat. 1 oldal
1745. VIII. 8.
Wissnovecki József Pozsony megye alispánjának


Semsey százados túlkapásai Szakácsiban.

1745/IX-16/c. Latin nyelvű, másolat. 1 oldal
1745. X. 9.
Az Udvari Haditanács Hadik András ezredesnek


A kórházba küldött betegeket kellő élelmezési pénzzel kell ellátni.

1745/X-17. 2 oldal
1745. X. 28.
Az Udvari Haditanács Hadik András ezredesnek


Semsey százados ügye.

1745/X-18. 2 oldal
1745. XI. 24.
Az Udvari Haditanács Hadik András ezredesnek


Újoncok toborzása ügyében megbízható embereket küldjön Magyarországra.

1745/XI-19. 2 oldal
1745. XII. 15.
Az Udvari Haditanács Hadik András ezredesnek


Rokkantalap létesítése tárgyában kiadott rendelet.

1745/XII-20. 3 oldal
1745. XII. 22.
Az Udvari Haditanács Hadik András ezredesnek


Az ezredeknél esetleg beszerzendő zászlók a régi forma szerint készítendők.

1745/XII-21. 2 oldal
1745. XII. 25.
Az Udvari Haditanács Hadik András ezredesnek


Az 1745. évi újoncozási pénzekről szóló elszámolások mielőbb beküldendők.

1745/XII-22. 2 oldal
1746. IV. 20.
Gróf Battyhány tábornagy Hadik András ezredesnek


Érdemeit mindig kiemelni és előhaladásában támogatni fogja.

1746/IV-1. 1 oldal
1746. V. 17.
Gróf Battyhány tábornagy Baranyay altábornagynak


Hadműveleti intézkedés.

1746/V-2. Másodpéldány. 2 oldal
1746. V. 18.
Gróf Battyhány tábornagy Hadik András ezredesnek


Hadműveleti intézkedés.

1746/V-3. 2 oldal
1746. V. 27.
Gróf Battyhány tábornagy Hadik András ezredesnek


Amennyiben valami fontosabb vállalkozást tudna kieszelni, annak keresztülvitelében mindenképpen támogatja. A huszárok kihágásait szigorúan büntesse meg.

1746/V-4. 2 oldal
1746. VI. 12.
Gróf Battyhány tábornagy Hadik András ezredesnek


A jelentés átvételét elismeri.

1746/VI-5. 1 oldal
1746. VI. 15.
Gróf Battyhány tábornagy Hadik András ezredesnek


Csapatainak kiegészítésül gyalogságot küld.

1746/VI-6. 1 oldal
1746. VI. 16.
Storek ezredes Hadik András ezredesnek


Közli, hogy a felváltásáról szóló hír téves, parancsnokságában továbbra is megmarad, sőt, hatásköre bővül.

1746/VI-7. 2 oldal
1746. VI. 17.
Gróf Battyhány tábornagy Hadik András ezredesnek


Hírszerő jelentése arról, hogy nagyobb ellenséges erők általános takarmány- és élelemszerzésre indulnak.

1746/VI-8. 1 oldal
1747. III. 1.
Az Udvari Haditanács Hadik András ezredesnek


Miután a királynő tábornokká nevezi ki, az ezredparancsnokságot át kell adnia.

1747/III-1. 1 oldal
1747. III. 6.
Ferenc német birodalmi császár Hadik András ezredesnek


Császári tábornokká való kinevezése.

1747/III-2. 1 oldal
1747. III. 6.
Mária Terézia Hadik András tábornoknak


Császári királyi tábornokká való kinevezése.

1747/III-3. 1 oldal
1747. III. 22.
Mária Terézia Hadik András tábornoknak


A németalföldi sereghez tábornoki szolgálatra beosztja.

1747/III-4. 1 oldal
1747. VII. 2.
Neipperg tábornagy Hadik András tábornoknak


A Beleznay-huszárezred adományozása céljából örömest közbenjár, de ajánlatosabb erre közvetlen parancsnokát, gróf Batthyányt megnyerni.

1747/VII-5. 4 oldal
1748. I. 2.
Braunschweig Wolffenbüttel Lajos herceg Hadik András tábornoknak


Jelentése vételét és a hadifoglyok beérkeztét elismeri, továbbá a ruházati pénzek nyugtázását kéri.

1748/I-1. 2 oldal
1748. I. 14.
Braunschweig Wolffenbüttel Lajos herceg Hadik András tábornoknak


Ellenséggel szembeni akciójáért elismerés, ha az ellenség részéről hadmozdulat nem várható, a hozzávezényelt segéderőket küldje vissza; esetleges ellenséges megmozdulást a hochstrateni őrség parancsoka neki is jelentse.

1748/I-2. 2 oldal
1748. I. 18.
Braunschweig Wolffenbüttel Lajos herceg Hadik András tábornoknak


Érdemeiről és buzgalmáról a legmagasabb helyen jelentést tett. Némi csapaterősítést küld.

1748/I-3. 2 oldal
1748. I. 23.
Braunschweig Wolffenbüttel Lajos herceg Hadik András tábornoknak


Egy huszár kihágásáról felvett tényállás. Az ellenséggel szemben legutóbb elért eredményekért neki és a horvát bandériumnak a vezénylő tábornagy legteljesebb elismerését fejezi ki, reméli, hogy a horvát bandérium részére a legmagasabb helyről a pénzbeli jutalom is mihamarább megérkezik.

1748/I-4. 2 oldal
1748. III. 15.
Braunschweig Wolffenbüttel Lajos herceg Hadik András tábornoknak


Újabb sikeres vállalkozásához gratulál, elismerése a tisztekkel és a legénységgel is közlendő, az eredményt gróf Batthyány tábornagynak jelentette. A hadifoglyokat mielőbb várja, az elfoglalt két ágyú egyelőre maradjon ott. Óvatosságra int, nehogy az esetleges ellenséges revans sikerüljön.

1748/III-5. 2 oldal
1748. III. 21.
Gróf Battyány tábornagy Hadik András tábornoknak


Az ellenséggel szemben elért eredményeiért neki és csapatainak elismerését fejezi ki.

1748/III-6. 1 oldal
1748. III. 25.
Neipperg tábornagy Hadik András tábornoknak


A Bergen op Zoom melletti, a franciákkal szemben elért sikerekhez gratulál.

1748/III-7. 4 oldal
1748. IV. 4.
Braunschweig Wolffenbüttel Lajos herceg Hadik András tábornoknak


Az ellenséges támadás elhárítására tett intézkedéseket helyesli; 1 zászlóalj bánáti gyalogságot küld megerősítésül, az elfoglalt 2 ágyúhoz lőszert és tüzéreket fog küldeni.

1748/IV-8. 3 oldal
1748. IV. 6.
Braunschweig Wolffenbüttel Lajos herceg Hadik András tábornoknak


Csapatváltoztatások, hírek az ellenséges hadmozdulatról.

1748/IV-9. 2 oldal
1748. IV. 8.
Braunschweig Wolffenbüttel Lajos herceg Hadik András tábornoknak


A hírek vételét elismeri. Április 9-re magához kéreti.

1748/IV-10. 1 oldal
1748. IV. 10.
Braunschweig Wolffenbüttel Lajos herceg Hadik András tábornoknak


Rendelkezéseit helyesli, ellenségről hírek szerzendők, a legközelebbi csapatok helyéről értesíti, szükség esetén 300-400 gyalogost küldhet.

1748/IV-11. 2 oldal
1748. IV. 13.
Braunschweig Wolffenbüttel Lajos herceg Hadik András tábornoknak


Csapatelhelyezések; megerősítésül 1 holland zászlóaljat kap Cornabé tábornok vezényletével, a kordon fölötti főparancsnokság továbbra is Hadiknál marad.

1748/IV-12. 3 oldal
1748. IV. 15.
Braunschweig Wolffenbüttel Lajos herceg Hadik András tábornoknak


Értesíti, hogy a hesseni huszárok Loenhutba mennek, és neki rendelik alá a csapatot.

1748/IV-13. 1 oldal
1748. IV. 15.
Braunschweig Wolffenbüttel Lajos herceg Hadik András tábornoknak


Fogatot küld a hadifoglyok szállítására. Herzogenbusch kormányzatának levelét egy trombitással küldje Antwerpenbe.

1748/IV-14. 1 oldal
1748. IV. 17.
Gróf Batthyány tábornagy Hadik András tábornoknak


A királynő legmagasabb elismerését és abbéli szándékát közli, hogy a legközelebb megüresedő huszárezred ezredtulajdonosságába helyezi.

1748/IV-15. 1 oldal
1748. IV. 20.
Braunschweig Wolffenbüttel Lajos herceg Hadik András tábornoknak


A királynő legmagasabb elismerését közli. Egy szökevény jelentése az ellenségről, megállapítandó, milyen ellenséges erők tanyáznak Malines és Brüsszel (sic) között.

1748/IV-16. 3 oldal
1748. IV. 24.
Braunschweig Wolffenbüttel Lajos herceg Hadik András tábornoknak


A csapatokat nyolc napra el kell látni szénával, ennek megfelelően intézkedjék.

1748/IV-17. 1 oldal
1748. VI. 1.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


A Beleznay-huszárezred Hadik tábornoknak történt adományozása, de az ezred ezután is a Beleznay nevet viseli. A beosztott tiszteket első alkalommal parancsnoksághoz juttassa.

1748/VI-18. 2 oldal
1748. VI. 18.
Beleznay János tábornok Hadik András tábornoknak


A Beleznay-huszárezred átruházása.

1748/VI-19. Magyar nyelvű. 2 oldal
1748. VII. 7.
Vilmos cumberlandi herceg Hadik András tábornoknak


A franciák jogtalan szállításai tárgyában.

1748/VII-20. 1 oldal
1748. VII. 18.
Gróf Batthyány tábornagy Hadik András tábornoknak


A Beleznay-huszárezred adományozásához gratulál, rendelkezéseit jóváhagyja. A csapatok felváltása.

1748/VII-21. 2 oldal
1748. VIII. 10.
Beleznay János tábornok Hadik András tábornoknak


A huszárezredének átadásával kapcsolatos ügyek.

1748/VIII-22. Magyar nyelvű. 4 oldal
1748.


Az egyesült tartományok hadseregének állománykimutatása.

1748/23. 7 oldal
1750. I. 3.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Az Erdélyben működő gyújtogatókról adott hír.

1750/I-1. 2 oldal
1750. I. 7.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


A Magyarországon és Erdélyben működő gyújtogatókról tett jelentése vételét elismeri.

1750/I-2. 2 oldal
1750. I. 14.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Az Erdélyben működő gyújtogatókról adott hír.

1750/I-3. 1 oldal
1750. I. 17.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Az Erdélyben működő gyújtogatókról adott újabb hír.

1750/I-4. 2 oldal
1750. II. 3.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


A Beleznay-huszárezred erdélyi elszállásolása és az őrségek átvétele.

1750/II-5. 2 oldal
1750. II. 4.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


A Beleznay-huszárezred elszállásolása.

1750/II-6. 2 oldal
1750. II. 7.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Legfelsőbb rendelet, hogy a főtisztek az ezredtulajdonos és az ezredparancsnok engedélye nélkül nem házasodhatnak, rangvesztés terhe mellett. A házassági biztosíték századosnál 2000, hadnagynál 1500, zászlótartónál 1000 Ft, mely összeg biztosított elhelyezéséről szóló okiratot az ezredpénztárban kell megőrizni. Minden esetet a haditanácsnál jelenteni kell, főként a biztosíték felülvizsgálása céljából.

1750/II-7. 3 oldal
1750. II. 11.
Braunschweig Wolffenbüttel Lajos herceg Hadik András tábornoknak


A személye és az ezrede iránti rokonszenvéről és nagyrabecsüléséről biztosítja.

1750/II-8. 2 oldal
1750. II. 18.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Az ezredpénztárt minden ezrednél 3 törzstiszt kezelje, és feleljenek érte.

1750/II-9. 2 oldal
1750. II. 20.
Mária Terézia Hadik András tábornoknak


Miként teljesítendők az ezredek 1748. október hó 6-ig terjedő időszakáig szóló elszámolások.

1750/II-10. 6 oldal
1750. III. 2.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Hartmann János tábori sebész elmaradt járulékai iránti kérvénye.

1750/III-11. Másolat. 1 oldal
1749. XII. 18.
Hartmann János tábori sebész Mária Teréziának


A Beleznay-huszárezrednél tábori sebészi működéséből eredő követelésének kiutalása iránti kérvény.

1750/III-11/a. 2 oldal
1750. III. 7.
Legfelsőbb leirat gróf Browne táborszernagynak


Gáloss Antal atya tábori vikáriusként tekintendő az Erdélyben állomásozó ezredek tábori lelkészei által.

1750/III-12. Kivonat. 1 oldal
1750. III 10.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


A jövő havi általános megbeszélésre egy meghatalmazással ellátott tisztet küldjön.

1750/III-13. Másolat. 1 oldal
1750. III. 11.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Az altisztek és a legénység szabadságolásánál tekintetbe veendő szabályok.

1750/III-14. 2 oldal
1750. III. 14.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Az erdélyi kormányzóság panasza a Beleznay-huszárezred elszállásolása miatt.

1750/III-15. 1 oldal
1750. III. 18.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Az ezredek elszámolása az 1748. október hó 6-ig szóló időre.

1750/III-16. 1 oldal
1750. III. 22.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


A Beleznay-huszárezred elszállásolása, és emiatti panaszok.

1750/III-17. 2 oldal
1750. IV. 4.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Hivatalos felterjesztések postai szállítása Bécsbe és vissza, postaindulás és érkezés.

1750/IV-18. 1 oldal
1750. IV. 11.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Gróf Teleky ezredes, Halász és Somogyi századosok szabadságolása.

1750/IV-19. 3 oldal
1750. IV. 15.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


A huszárezredek ez évben sem vonulnak gyakorlótáborokba.

1750/IV-20. 1 oldal
1750. IV. 16.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Beleznay alezredes szabadságolása.

1750/IV-21. 1 oldal
1750. IV. 18.
Hadik András tábornok gróf Browne táborszernagynak


A gróf Teleky ezredes és Beleznay alezredes közötti ellentét olyan nagy, hogy jobb volna, ha az alezredes nem térne vissza ezredéhez.

1750/IV-22. 1 oldal
1750. IV. 18.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Az ezred egy szökevény huszárja 10 évi sáncfogságra ítéltetett, küldje Kolozsvárra.

1750/IV-23. 1 oldal
1750. IV. 18.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Beleznay alezredes szabadságolása.

1750/IV-24. 2 oldal
1750. IV. 22.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Gróf Teleky ezredes, Beleznay alezredes, Halász és Somogyi századosok ügye.

1750/IV-25. 1 oldal
1750. IV. 29.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


A Beleznay-huszárezred egy szökevényét Aradon elfogták. Beleznay alezredes távozása. Hadik nem akar-e Hátszegről Szászvárosra költözni?

1750/IV-26. 2 oldal
1750. V. 2.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Talmot Ádám, a Beleznay-huszárezred hadnagyának rangátruházási kérelme.

1750/V-27. 1 oldal
1750. V. 5.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


A gyalogság gyakorlatozása idejére a Beleznay-huszárezredtől két helyre vezénylendő csapatok.

1750/V-28. 3 oldal
1750. V. 5.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Hadik szászvárosi elszállásolása. Egy zászlótartó részére fürdőszabadságot engedélyez.

1750/V-29. 1 oldal
1750. V. 8.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


A Beleznay-huszárezred nyári felülvizsgálatát májusban kell megtartani. Gróf Teleky ezredes szabadságidejét meghosszabbította.

1750/V-30. 1 oldal
1750. V. 12.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Pénzérmék tárgyában kiadott legfelsőbb rendelet.

1750/V-31. 1 oldal
1750. V. 12.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


A postai levél- és csomagforgalom szabályozásáról szóló legfelsőbb rendelet.

1750/V-32. 1 oldal
1750. V. 15.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Ha báró Bornemissza kincstárnok kívánná, részére a Beleznay-huszárezredből katonai kíséretet vagy karhatalmat kell adni.

1750/V-33. 1 oldal
1750. V. 19.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


A Beleznay-huszárezred 1750/51. évi elszállásolása.

1750/V-34. 3 oldal
1750. V. 19.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Jelentést kér arról, hogy az ezred tényleg megkapta-e a természetben kiszolgáltatandó kenyéradagot, s milyen annak a minősége.

1750/V-35. 1 oldal
1750. V. 20.
Az Udvari Haditanács Hadik András ezredesnek


A rokkantellátásról szóló legfelsőbb rendelet kísérőlevele.

1750/V-36. 1 oldal
1750. V. 22.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Közli a Beleznay alezredes részére engedélyezett szabadság meghosszabbításáról szóló legfelsőbb elhatározást.

1750/V-37. 1 oldal
1750. V. 28.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Az ezred részére természetben kiszolgáltatott kenyér minőségéről szóló jelentés vételét elismeri.

1750/V-38. 1 oldal
1750. VI. 9.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


A Hunyad megyében garázdálkodó rablók kiirtására a polgári hatóságnak katonai karhatalmat kell adni.

1750/VI-39. 1 oldal
1750. VI. 11.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


A Temesvárról érkező újoncok átvétele.

1750/VI-40. 1 oldal
1750. VI. 16.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


A gyalogság táborozása alatt külön szolgálatra vezénylettek részére vezénylési pótdíjat kell adni.

1750/VI-41. 1 oldal
1750. VI. 19.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Aranyosszékbe karhatalomként 1 tisztet, 2 altisztet és 20 embert küldjön.

1750/VI-42. 2 oldal
1750. VI. 26.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


A Beleznay-huszárezred elszállásolásáról.

1750/VI-43. 1 oldal
1750. VI. 26.
Az Udvari Haditanács gróf Browne táborszernagynak


A rokkant katonák részére tett alapítványokról és az adományokról szóló iratok beszerzése.

1750/VI-44. 2 oldal
1750. VI. 30.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Az Aranyosszékbe karhatalmul küldött legénység kenyérellátása.

1750/VI-45. 1 oldal
1750. VII. 18.
Az Udvari Haditanács gróf Browne táborszernagynak


A rokkantként elbocsátott legénységet kísérettel kell a rokkantházakba küldeni.

1750/VII-46. Másolat. 1 oldal
1750. VII. 20.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Az Aranyosszékbe küldött karhatalom már nem szükséges, bevonulását elrendelte.

1750/VII-47. 1 oldal
1750. VII. 20.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Thulmann hadnagy rangját 100 aranyért Steiner zászlótartónak átengedheti.

1750/VII-48. 1 oldal
1750. VIII. 2.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Báró Bornemissza részére adandó katonai karhatalom.

750/VIII-49. 1 oldal
1750. VIII. 25.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Dévára utaztában Hadiknál ebédel. Sebesvárról a Beleznay-huszárokat gyalogsággal váltja fel.

1750/VIII-50. 1 oldal
1750. IX. 4.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


A Beleznay-huszárezred egy szökevénye Gyulafehérváron van, alkalomadtán küldjön érte.

750/IX-51. 2 oldal
1750. IX. 9.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Gróf Ionau alezredes özvegye részére adjon kísérőül 2-3 huszárt a bánáti határig.

1750/IX-52. 2 oldal
1750. IX. 12.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


A gyalogság távollétében Fogarason szolgálatot teljesítő Beleznay-huszárezredbeli hadnagy gróf Székelynek illetéktelen helyen házépítést engedett meg. Hallgassa ki, és tegyen jelentést.

1750/IX-53. 1 oldal
1750. IX. 17.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Halász Péter százados kérvénye, hogy a Beleznay-huszárezrednél lévő századát 300 aranyért átengedhesse az ugyancsak Beleznay ezredbeli Szatmáry századosnak.

1750/IX-54. 1 oldal
1750. IX. 18.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Útitervét közli.

1750/IX-55. 1 oldal
1750. X. 4.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Útitervét közli.

1750/X-56. 2 oldal
1750. X. 4.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


A Beleznay-huszárezred alezredese a kért szabadságot csak a haditanács engedélyével kaphatja meg. Az ezred egyes századainak kiállítása hanyag (ló, egyenruha), a tisztek vegyék komolyan a felügyeletet. Két huszár lopott a vöröstoronyi vesztegzárintézetből.

1750/X-57. 3 oldal
1750. IX. 29.
Schwall főhadnagy gróf Browne táborszernagynak


Planka Ádám és Nagy Iván Beleznay-huszárok a vöröstoronyi vesztegzárintézetből egy köteg kordovánt loptak.

1750/X-57/a. 2 oldal. (Megjegyzés: kordován = szömörcével cserzett, de nem fényezett juh- vagy kecskebőr.)
1750. X. 8.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


A szászvárosi szék 1749. évi tartozásának behajtása.

1750/X-58. 1 oldal
1750. X. 8.
Hadik András tábornok gróf Browne táborszernagynak


Válasz a Beleznay-huszárezred elhanyagolt egyenruhája és lóállománya ügyében.

1750/X-59. Fogalmazvány. 3 oldal
1750. X. 9.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Halász Péter százados legfelsőbb engedéllyel a Beleznay-huszárezrednél lévő századát Szatmáry századosnak adhatja át 300 arany díj mellett.

1750/X-60. 2 oldal
1750. X. 11.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


A Beleznay-huszárezred egyes századainál tapasztaltak – az egyenruha és a lovak elhanyagolása – az illető tisztek mulasztása. A vöröstoronyi szorosnál lopáson kapott 2 huszárt büntesse meg.

1750/X-61. 3 oldal
1750. X. 16.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Gratulacióját köszöni.

1750/X-62. 1 oldal
1750. X. 16.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Az ellátmányi kinnlevőségek behajtása.

1750/X-63. 2 oldal
1750. X. 30.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Jobrobszky assessor részére a Bánát határáig adjon kíséretet.

1750/X-64. 1 oldal. (Megjegyzés: assessor = ülnök vagy bírósági tag.)
1750. XII. 2.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Az ezredparancsnok a legénységet saját hatáskörében szabadságolhatja, ez időre napi 1 garas útiköltséget kapnak, zsoldjuk többi részét az ezredpénztárban kell megőrizni.

1750/X-65. 3 oldal
1750. XII. 18.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Bősz zászlótartó részére 2 havi szabadságot ad, ennek leteltével azonnal vonuljon be, hogy a többi tisztnek is alkalma legyen szabadságra menni. Reméli, hogy az ezredet a tisztek mielőbb rendbehozzák.

1750/XII-66. 3 oldal
1750. XII. 25.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Somogyi százados szabadság-meghosszabbítási kérvényét a haditanácshoz adja be.

1750/XII-67. 1 oldal
1750. XII. 26.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Somogyi százados részére 4 havi szabadság meghosszabbítást engedélyez.

1750/XII-68. 1 oldal
1751. I. 2.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Szeleczky, Beleznay-huszárezredbeli alezredesnek 4 havi szabadságot engedélyez.

1751/I-1. 1 oldal
1751. I. 5.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Szászvárostól 1500 forintot hajtottak be. Ordonáncszolgálatra 1 tizedest, valamint 9 huszárt küldjön.

1751/I-2. 1 oldal. (Megjegyzés: ordonánc = tiszt melletti szolgálat.)
1751. I. 12.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


A Szászvárostól behajtott 1500 forintot Klein főhadbiztossal juttassa el.

1751/-3. 1 oldal
1751. I. 14.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Somogyi Ferenc Beleznay-huszárezredbeli százados 2000 forintot tett le, házassági engedélye kiadható. A kötelezvényt az ezredpénztárban kell megőrizni, míg kiadatását a haditanács el nem rendeli.

1751/I-4. 2 oldal
1751. I. 15.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Szeleczky Beleznay-huszárezredbeli alezredes 3 havi szabadságát engedélyezi azzal, hogy a szabadságot ne lépje túl, mert nyáron az ezred egy része a Bánátba megy és minden tisztre szükség van.

1751/I-5. 2 oldal
1751. II. 2.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


A Beleznay-huszárezredbeli Feyérvári hadnagynak 3 havi szabadságot engedélyez.

1751/II-6. 1 oldal
1751. II. 2.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Az Alsó-Fehér megyében uralkodó betegség vizsgálatára kiküldött Grosse dr. részére szükség esetén a Beleznay-huszárezred ottani százada katonai segítséget nyújtson.

1751/II-7. 1 oldal
1751. II. 23.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


A Beleznay-huszárezred Dobrán lévő különítménye éberen őrködjék, vajon a Zaránd megyébe jövő egyéneket útlevéllel vagy igazolvánnyal ellátták-e.

1751/II-8. 2 oldal
1751. II. 23.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


A vezényeltek ellátása a hatóságok által történik, azon felül igényeket ne támasszanak.

1751/II-9. 2 oldal
1751. II. 23.
Legfelsőbb leirat gróf Browne táborszernagynak


Kisebb egyenruházati kellékeket az ezredek Erdélyben szerezzenek be.

1751/II-10. Kivonat 1 oldal
1751. II. 25.
Az Udvari Haditanács gróf Browne táborszernagynak


Egyenruha viselés szabályozása.

1751/II-11. Másolat. 4 oldal
1751. III. 2.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Kísérőlevél a behajtandó járulékok kimutatásához. Az eredményről 14 naponként tegyen jelentést.

1751/III-12. 2 oldal
1751. III. 3.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Báró Jósika Imrét a királynő a Beleznay-huszárezredhez zászlótartóvá nevezte ki.

1751/III-13. 1 oldal
1751. III. 5.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Szeleczky alezredes ellen, kihágásai és túlkapásai miatt, Marosigen község által beadott panaszt vizsgálja ki, az eredményről tegyen jelentést.

1751/III-14. 1 oldal
1751. III. 12.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Tudomásul veszi, hogy Halász százados lemondott, és századát Szatmáry százados veszi át. Alsófehér megyében a betegség megszűnt, ezért az ott elszállásolt századok állomáshelyüket újra elfoglalhatják.

1751/III-15. 1 oldal
1751. III. 16.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


A kormányzóság panasza a Beleznay-huszárezredbeli Eötvös alezredes kihágásai miatt.

1751/III-16. 1 oldal
1751. III. 19.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


A behajtott pénzekről szóló kimutatás vételét elismeri.

1751/III-17. 1 oldal
1751. III. 26.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Váczi zászlótartó szabadságot a haditanácstól kérjen. Eötvös alezredes ügyében mielőbb jelentést kér.

1751/III-18. 2 oldal
1751. III. 31.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Királyi kegyelem a szökevényeknek és egyéb katonai bűnösöknek a királynő szerencsés szülése alkalmából.

1751/III-19. 1 oldal
1751. IV. 2.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Eötvös alezredes ügyében tett jelentést a kormányzóságnak megküldte.

1751/IV-20. 1 oldal
1752. IV. 2.
Az Udvari Haditanács gróf Browne táborszernagynak


Markl hadi ügynök özvegyének a férjét megillető 380 forint és 4 és fél korona követelése kifizetendő.

1751/IV-21. Másolat. 1 oldal
1751. IV. 9.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


A tíz évi sáncfogságra ítélt Tóth Pál huszár Temesvárra szállítása.

1751/IV-22. 1 oldal
1751. IV. 10.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Szerényi hadnagy Nyitrába 2 havi szabadságot kapott.

1751/IV-23. 1 oldal
1751. IV. 16.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Egyezség Törökországgal, hogy az Oláhországba és Moldvába menekülő katonaszökevényeket nem tűri meg, hanem azonnal visszaszállítja őket.

1751/IV-24. 1 oldal
1751. IV. 23.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Az 1751/52. évi téli elszállásolási terv elkészült, de hajlandó kívánságait figyelembe venni.

1751/IV-25. 1 oldal
1751. IV. 24.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


A katonaszökevényeknek adott kegyelem. Ha az ezrednél ilyenek lennének, jelentse.

1751/IV-26. 1 oldal
1751. V. 12.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


A Beleznay-huszárezred téli elszállásolása változatlan. Gróf Teleky Sámuel Magyarországra távozásával a beosztott Eötvös alezredes nem veheti át az ezredparancsnokságot. 2 közlegény részére Karánsebes-Mehádiára útlevelet ad, Kézdivásárhelyre nem kell.

1751/V-27. 2 oldal
1751. V. 12.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Kivonat a cs. kir. szabályzat második részéből, a beosztott tisztekről.

1751/V-27/a. 1 oldal
1751. V. 14.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


A fogarasi kerület a Beleznay-huszárezrednek kiutalt 4119 forintot elsajátította, az erről szóló jelentést a főhadbiztosnak átadta.

1851/V-28. 2 oldal
1751. V. 15.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Szörényi hadnagy századossá lép elő, helyébe Fehérváry hadnagy lép.

1751/V-29. 2 oldal
1751. V. 17.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


A Beleznay-huszárezred panaszát a hadbiztossághoz áttette. Malik hdn. szabadsága.

1751/V-30. 1 oldal
1751. V. 17.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Hadik elszállásolása Szászváros helyett Leschkirchenbe.

1751/V-31. 2 oldal
1751. VI. 2.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Szeleczky Sámuel alezredes szabadság-meghosszabbítás iránti kérvénye.

1751/VI-32. 2 oldal
1751. VI. 2.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


A jövőben az ezredszámtiszt rendes tisztállományba veendő és a főhadbiztosságtól bizonyítványt szerezzen képességeiről és elszámolásai helyességéről.

1751/VI-33. 2 oldal
1751. VI. 21.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Oláh határsértés ügyében.

1751/VI-34. Latin nyelvű, másolat. 2 oldal
1751. VI. 26.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


A katonaszökevényeket a hadicikkely alapján sáncfogság helyett újra halállal büntessék az ezredek.

1751/VI-35. 2 oldal
1751. VI. 28.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Bősz zászlótartó részére újabb 3 havi szabadságot engedélyez.

1751/VI-36. 1 oldal
1751. VII. 3.
Gróf Batthyány tábornagy Hadik András tábornoknak


Kész a Beleznay tábornoknál való közbenjárásra.

1751/VII-37. 1 oldal
1751. VII. 4.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Örül, hogy elégedett a Beleznay-huszárezred elszállásolásával.

1751/VII-38. 1 oldal
1751. VII. 9.
Gróf Browne táborszernagy gróf Porporat tábornoknak


Legfelsőbb leirat arról, hogy a szökevények ezután sáncfogság helyett halállal büntetendők.

1751/VII-39. Kivonatos másolat. 1 oldal
1751. VII. 12.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Semsey századosnak 6 havi szabadságot engedélyez.

1751/VII-40. 1 oldal
1751. VII. 12.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Malik hadnagy részére 3 havi szabadságot engedélyez.

1751/VII-41. 2 oldal
1751. VII. 12.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Szeleczky alezredesnek további 3 havi szabadságot engedélyez.

1751/VII-42. 1 oldal
1751. VII. 13.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


A behajtandó adókról szóló kimutatást küldi, az eredményről 14 naponként tegyen jelentést.

1751/VII-43. 2 oldal
1751. VII. 15.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Beleznay Mihály százados részére 2 havi szabadságot engedélyez.

1751/VII-44. 1 oldal
1751. VII. 17.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Gróf Teleky Sámuel ezredparancsnok panasza, hogy nincs megfelelő szállása, nincs kulcsa az ezredpénztárhoz és tudta nélkül történnek vezénylések.

1751/VII-45. 3 oldal
1751. VII. 17.
Az Udvari Haditanács gróf Teleky Sámuel ezredesnek


Benyújtott panaszára adott válaszleirat.

1751/VII-46. Másolat. 4 oldal
1751. VII. 19.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Bősz Antal zászlótartó családi körülményei miatt rangjáról lemond.

1751/VII-47. 1 oldal
1751. VII. 23.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


A rablók megfékezésére tett intézkedéseit jóváhagyja.

1751/VII-48. 2 oldal
1751. VII. 27.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Az előzővel azonos tartalmú levél.

1751/VII-49. 1 oldal
1751. VIII. 3.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Somogyi, Beleznay és Semsey századosok szabadsága.

1751/VIII-50. 1 oldal
1751. VIII. 11.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Gróf Teleky Sámuel helyett Beleznay Miklóst nevezték ki ezredparancsnokká. Beleznay helyébe Eötvös alezredes lép.

1751/VIII-51. 1 oldal
1751. VIII. 18.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Szörényi százados házassági biztosítéka nem megfelelő, szabályszerű kötelezvényre kell kicserélni.

1751/VIII-52. 2 oldal
1751. VIII. 23.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Gróf Teleky Sámuel tábornokká lépett elő, az ezredparancsnokság és a pénztár átvétele lehetőleg békésen történjék.

1751/VIII-53. 1 oldal
1751. VIII. 24.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


A Nagyszebenbe vezényelt huszárok szeptemberben bevonulhatnak.

1751/VIII-54. 1 oldal
1751. VIII. 28.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Somogyi százados házassági biztosítékának kötelezvénymásolatát küldje be.

1751/VIII-55. 3 oldal
1751. VIII. 31.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


A Nagyszebenbe vezényelt huszárok bevonulása. Somogyi százados az egyenruházati ügyben eljárhat.

1751/VIII-56. 1 oldal
1751. IX. 6.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Báró Andrási tábornok részére 2-3 huszárt adjon kíséretül, és útjában előfogatszerzéssel segítse.

1751/IX-57. 1 oldal
1751. IX. 7.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Váczy zászlós azon kérését támogatja, hogy a legközelebbi előléptetésnél sorra kerüljön.

1751/IX-58. 1 oldal
1751. IX. 10.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Szabó János káplár részére 2 havi szabadságot engedélyez.

1751/IX-59. 1 oldal
1751. IX. 17.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Beleznay százados elleni panaszok kivizsgálása.

1751/IX-60. 2 oldal
1751. IX. 24.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


A Beleznay százados által megsértett gróf Mikes főispánnak adandó elégtétel.

1751/IX-61. 2 oldal
1751. IX. 25.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


A huszárezredek részére készült gyakorlati szabályzatból 14 darabot küld, ezek gondosan megőrzendők, és a szabályok begyakorlandók. Az eddigi 10 zászló helyett csak 5 zászló marad ezredenként; az így felszabaduló 5 zászlótartót hadnagyi szolgálatra kell beosztani.

1751/IX-62. 3 oldal
1751. IX. 27.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Celari beosztott százados a legközelebb megürülő századparancsnoki állásba helyezendő.

1751/IX-63. 2 oldal
1751. IX. 30.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Beleznay századost, amíg bocsánatkérő levelét meg nem írta, fogságban kell tartani.

1751/IX-64. 2 oldal
1751. X. 5.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Beleznay százados ügyében nem vezetheti a vizsgálatot Beleznay alezredes, mert testvére és még hivatalosan nem lett ezredparancsnokul beiktatva.

1751/X-65. 2 oldal
1751. X. 13.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Beleznay százados bocsánatkérését gróf Mikes elfogadta, így a fogságból kibocsátható.

1751/X-66. 2 oldal
1751. X. 15.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


Beleznay alezredes a Beleznay-huszárezred ezredesévé és parancsnokává lett kinevezve.

1751/X-67. 1 oldal
1751. X. 17.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


A Festetich- és a Beleznay-huszárezredek szálláscseréje.

1751/X-68. 1 oldal
1751. X. 8.
Gróf Salburg tábornok hadbiztos gróf Browne táborszernagynak


A Festetich-ezred Erdélybe megy, a Beleznay-huszárezred Magyarországra, éspedig 4 század Máramarosba, 4 század Beregbe és 2 század Ugocsába.

1751/X-68/a. Kivonatos másolat. 1 oldal
1751. X. 22.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


A Beleznay-huszárezred kivonulása Erdélyből, erről Lobkowitz herceg magyarországi főparancsnok értesítendő.

1751/X-69. 2 oldal
1751. X. 22.
Gróf Salburg tábornok hadbiztos Raid főhadbiztosnak


Ezentúl minden huszárezrednél csak 5 zászlótartó lesz, a többi 5 hadnagyi szolgálatra lesz beosztva, de a törzsnél kell nyilvántartani.

1751/X-70. Másolat. 1 oldal
1751. X. 28.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Szeleczky őrnagy rangjáról Somogyi százados javára 300 aranyért lemond, századát Merschevics hadnagynak 500 aranyért átadja.

1751/X-71. 2 oldal
1751. X. 29.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


A parancsnoksága alatti viseletéért elismerését fejezi ki.

1751/X-72. 1 oldal
1751. X. 30.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Csorba hadnagy 1500 forint biztosítékot letett, megnősülhet.

1751/X-73. 2 oldal
1751. XI. 2.
Gróf Batthyány tábornagy Hadik András tábornoknak


Somogyi százados ügyében legfelsőbb helyen eljárt.

1751/XI-74. 1 oldal
1751. XI. 8.
Lobkowitz herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


A szabadságolt legénység napi 3 krajcárt kap, az élelmezési pénz többi része a pénztárban helyezendő el.

1751/XI-75. 1 oldal
1751. XI. 8.
Lobkowitz herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


1752-ben a huszárezredeknél nem lesz újoncozás, a lovak pótlása 400 pótlóig mehet. A szükséges lovak számáról és a pénzről a hadbiztosságnak tegyen jelentést. A nős tisztekről és gyermekeikről minden év októberéig kimutatást kell készíteni.

1751/XI-76. 2 oldal
1751. XI. 9.
Lobkowitz herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


A kincstár részére bármikor karhatalmat kell adni, ennél a legénységet jó viseletre kioktatni. A tiszántúli főispánságokban elszállásolt ezredek Marquis de Ville altábornagynak vannak alárendelve.

1751/XI-77. 2 oldal
1751. XI. 9.
Lobkowitz herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


A Beleznay-huszárezred elszállásolása. A Festetich-ezredből a még ott tartózkodó őrségek felváltása.

1751/XI-78. 2 oldal
1751. XI. 17.
Lobkowitz herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


Az ezredeknél csak katolikus vallású és vizsgázott sebészek alkalmazhatók.

1751/XI-79. 1 oldal
1751. XI. 24.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Őrszolgálat után a legénységtől az éles töltényeket be kell szedni, nehogy esetleges szökéskor használhassák, a szabadságolt legénység tüzifegyvert nem vihet magával, a helyi hatóságok értesítendők, hogy a legénységnek lőport és ólmot ne adjanak el.

1751/XI-80. 3 oldal
1751. XI. 26.
Lobkowitz herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


Malik hadnagy hat havi szabadság-meghosszabbítást kér.

1751/XI-81. 1 oldal
1751. XI. 26.
Lobkowitz herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


A Beleznay-huszárezred nős tisztjeiről és gyermekeikről a kimutatást mielőbb küldje meg.

1751/XI-82. 1 oldal
1751. XI. 26.
Lobkowitz herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


Az ezredlelkészek egyházi ügyekben Campmiller Ignác jézustársasági atya fönnhatósága alá tartoznak.

1751/XI-83. 2 oldal
1751. XII. 6.
Hadik András tábornok Lobkowitz herceg tábornagynak


Jelentés a kiadott rendeletekre.

1751/XII-84. Fogalmazvány. 1 oldal
1751. XII. 10.
Lobkowitz herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


Elszállásolási és létszámkimutatást sürget.

1751/XII-85. 2 oldal
1751. XII. 14.
Lobkowitz herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


Csak azok a tisztek kérhetnek nyug- vagy rokkantdíjat, kiknek szolgálatképtelensége kellőképp igazolva van.

1751/XII-86. 1 oldal
1751. XII. 18.
Lobkowitz herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


Közli az alapítandó katonai akadémiáról szóló legfelsőbb elhatározást.

1751/XII-87. 2 oldal
1751. XII. 14.
Legfelsőbb leirat Lobkowitz herceg tábornagynak


Alapítandó katonai akadémiára kik pályázhatnak felvételre.

1751/XII-87/a. Másolat. 3 oldal
1751. XII. 19.
Lobkowitz herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


A helytartótanács átirata Ugocsa megye panaszával, mert oda az őrnagy helyett az alezredest szállásolta az ezred.

1751/XII-88. 1 oldal
1751. XII. 21.
Lobkowitz herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


Az egyenruhákat kímélni kell, hogy tovább tartson. Csak katolikus vizsgázott sebész lehet az ezredeknél.

1751/XII-89. 3 oldal
1751. XII. 25.
Gróf Batthyány tábornagy Hadik András tábornoknak


Az ezredtulajdonosságért tegyen lépéseket Beleznay tábornoknál, ki már nagyon öreg.

1751/XII-90. 1 oldal
1751. XII. 25.
Lobkowitz herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


Amelyik ezrednél lelkész nincsen, a hiány egy hónapon belül pótlandó. A lovak téli tartásáról szóló legfelsőbb rendelet.

1751/XII-91. 2 oldal
1751. XII. 14.
Legfelsőbb leirat Lobkowitz herceg tábornagynak


A Beleznay-huszárezred téli lótartásának szabályozása.

1751/XII-91/a. Kivonatos másolat. 1 oldal
1751. XII. 28.
Lobkowitz herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


A havi jelentések úgy küldendők, hogy az minden hó első napjaiban megérkezzék. Az küldje a létszám kimutatást, aki jelentéstételre kötelezett.

1751/XII-92. 2 oldal
1751. XII. 30.
Lobkowitz herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


A Magyarországon lévő katonaság részére a legfőbb tábori lelkész: Mayer Kristóf jézustársasági atya Budán.

1751/XII-93. 2 oldal
1752. I. 2.
Lobkowitz herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


A tisztek elszállásolásáról, név és hely szerinti pontos jegyzéket küldjön.

1752/I-1. 1 oldal
1752. I. 7.
Lobkowitz herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


Nős tisztekről szóló kimutatás vételét elismeri. Malik hadnagy szabadsága.

1752/I-2. 1 oldal
1752. I. 14.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Ezredenként egy zászlótartói helyet betöltetlenül kell hagyni, hogy oda a wienerneustadti katonai akadémiáról lehessen megfelelő egyént elhelyezni.

1752/I-3. Másolat. Összesen 6 oldal
1752. I. 22.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Az új szabályzat rendelkezései szerint a tábori alsebészek a botbüntetés alól kivétetnek.

1752/I-3/a.
1752. I. 26.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Az ezred nős tisztjeiről és gyermekeikről szóló kimutatást mielőbb küldje be.

1752/I-3/b.
1752. II. 2.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Szörényi százados házassági biztosítékául szolgáló 2000 Ft bevétele.

1752/I-3/c.
1752. II. 12.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Szörényi százados rangban megelőzi Merskovits századost.

1752/I-3/d.
1752. III. 1.
Az Udvari Haditanács Beleznay ezredesnek


Somogyi őrnagy rangjának időpontja hibásan van beírva.

1752/I-3/e.
1752. II. 14.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Recsky hadnagy halálával megürült hely betöltése.

1752/I-3/f.
1752. I. 18.
Lobkowitz herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


Hadik András szabadságot kap Esztergomba. Semsey százados 3 havi, Steiner hadnagy 2 havi szabadságának engedélyezése. Szálláskimutatás pótlandó.

1752/I-4. 2 oldal
1752. I. 18.
Hadik András tábornok Lobkowitz herceg tábornagynak


Jelentése több rendeletre.

1752/I-5. Fogalmazvány. 3 oldal
1752. I. 29.
Lobkowitz herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


Ezredenként egy zászlótartói hely betöltetlen hagyandó, hogy oda a wienerneustadti katonai akadémiából lehessen megfelelő egyént helyezni.

1752/I-6. Másolat. 2 oldal
1752. II. 16.
Lobkowitz herceg tábornagy Beleznay ezredesnek


A magyarországi és az erdélyi huszárezredek szemlélője gróf Nádasdy altábornagy. Nyáron az ezred Máramarosban gyakorlatra összpontosul.

1752/I-6/a.
1752. II. 5.
Lobkowitz herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


Jelentés vételét elismeri, Hadik és Kovács György kapitány-hadnagy szabadsága.

1752/I-6/b.
1752. III. 16.
Hadik András tábornok Lobkowitz herceg tábornagynak


Jelentése a rendeletekre.

1752/III-7. Fogalmazvány. 1 oldal
1752. V. 20.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


A zászlótartói üresedések legfelsőbb rendeletre 1753. december végéig, még az ezredek által tölthetők be.

1752/V-8. 1 oldal
1752. V. 27.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Csak a hivatalosan vizsgázott és kipróbált egyének közül lehet az új tábori alsebészeket az ezredekbe fölvenni.

1752/V-9. 3 oldal
1752. VI. 2.
Lobkowitz herceg tábornagy Beleznay ezredesnek


Az ezredek élelmezési pénzét a hátralékos adó terhére kell behajtani, az illetményen felül befolyó összegek a hadipénztárba fizetendők.

1752/VI-10. Másolat. 4 oldal
1752. V. 30.
Raid főhadbiztos Beleznay ezredesnek


Élelmezési pénzek elszámolása.

1752/VI-10/a. Másolat
1752. VI. 20.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


A vesszőfutás büntetést lehetőleg mellőzni kell.

1752/VI-11. 2 oldal
1752. VII. 3.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Az öreg legénységet, míg nem teljesen szolgálatképtelen, nem szabad elbocsátani.

1752/VII-12. 1 oldal
1752. VIII. 3.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Szökevényeknek halálbüntetés jár, de ha még az országban fogják el és szállítják be, 10 évi sáncfogságot kapnak.

1752/VIII-13 3 oldal
1752. VIII. 7.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Celari százados részére 6 havi szabadságot engedélyez Breslauba.

1752/VIII-14. 1 oldal
1752. VIII. 26.
Gróf Batthyány tábornagy Hadik András tábornoknak


Tábornoki javadalma kiegészítéséhez gratulál.

1752/VIII-15. 1 oldal
1752. IX. 13.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


A Magyarországon állomásozó ezredek új illetményszabályzata.

1752/IX-16. 2 oldal
1752. IX. 24.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


A Károlyi-huszárezred egy beosztott századosa a Beleznay-ezredhez helyeztetik át.

1752/IX-17. 2 oldal
1752. IX. 28.
Mária Terézia Hadik András tábornoknak


A volt Ghillány-huszárezred adományozása.

1752/IX-18. 1 oldal
1752. IX. 28.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


A volt Ghillány-huszárezred adományozásáról értesíti.

1752/IX-19. 2 oldal
1752. X. 10.
Serbelloni gróf Babocsay ezredesnek


A lengyel határvidéken bujdosó katonaszökevényeknek megkegyelmeznek.

1752/X-20. Másolat. 3 oldal
1752. X. 12.
Gróf Károlyi Ferenc Hadik András tábornoknak


A volt Ghillány-huszárezred adományozásához gratulál.

1752/X-21. Magyar nyelvű. 1 oldal
1752. X. 14.
Gróf Porporat tábornok Hadik András tábornoknak


A volt Ghillány-huszárezred adományozásához gratulál.

1752/X-22. 2 oldal
1752. X. 17.
Gróf Nádasdy altábornagy Hadik András tábornoknak


A volt Ghillány-huszárezred adományozásához gratulál.

1752/X-23. Magyar nyelvű. 1 oldal
1752. X. 20.
Lobkowitz herceg tábornagy Babocsay ezredesnek


A Magyarországon állomásozó huszárezredek nyári összpontosítása.

1752/X-24. Másolat. 1 oldal
1752. X. 21.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


A párbajok betiltásáról szóló legfelsőbb rendeletet közli.

1752/X-25. Másolat. 1 oldal
1752. VI. 20.
Mária Terézia Hadik András tábornoknak


A hadseregben elharapózott „párbajjárvány” betiltásáról szóló rendelet.

1752/X-25/a. Másolat. 8 oldal
1752. X. 24.
Gróf Browne táborszernagy Hadik András tábornoknak


A volt Ghillány-huszárezred adományozásához gratulál.

1752/X-26. 1 oldal
1752. XI. 9.
Az Udvari Haditanács Babocsay ezredesnek


Barbasy László hadbírót a Hadik-huszárezredhez századosként osztja be.

1752/XI-27. Másolat. 1 oldal
1752. XI. 9.
Az Udvari Haditanács Babocsay ezredesnek


Magyary István századost, a Hadik-huszároktól a Beleznay ezredbe osztja be.

1752/XI-28. Másolat. 1 oldal
1752. XI. 10.
Gróf Batthyány tábornagy Hadik András tábornoknak


A kért tiszti áthelyezésről értesít.

1752/XI-29. 1 oldal
1752. XI. 10.
Braunschweig Wolffenbüttel Lajos herceg Hadik András tábornoknak


A volt Ghillány-huszárezred adományozásához gratulál.

1752/XI-30. 2 oldal
1752. XI. 29.
Hadik András tábornok gróf Batthyány tábornagynak


Közbenjárásáért köszönetet mond. Zischka hadnagy előléptetését ajánlja támogatásra.

1752/XI-31. Fogalmazvány. 2 oldal
1752. XII. 1.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Hadik Antal állítólagos unokatestvére, ezredébe hadapródként felvételét kéri, adjon információt róla.

1752/XII-32. 1 oldal
1752. XII. 11.
Hadik András tábornok az Udvari Haditanácsnak


Hadik Antal a család más ágából való csavargó, haszontalan egyén, ezredénél nincs számára hely, ha szolgálni akar, álljon be egy gyalogezredbe.

1752/XII-33. Fogalmazvány. 2 oldal
1752. XII. 14.
Gróf Batthyány tábornagy Hadik András tábornoknak


Zischka hadnagy előléptetési ügye.

1752/XII-34. 1 oldal
1752. XII. 27.
Lobkowitz herceg tábornagy Hebendantz alezredesnek


Az ezredek is kötelesek levélpostai díjat fizetni, ha nem a haditanácshoz vagy a főparancsnokhoz írnak.

1752/XII-35. 1 oldal
1753. I. 7.
Lobkowitz herceg tábornagy Hebendantz alezredesnek


A kamarai hivatalnokok által igényelt katonai karhatalmat haladéktalanul ki kell rendelni.

1753/I-1. Másolat. 1 oldal
1753. I. 14.
Lobkowitz herceg tábornagy Babocsay ezredesnek


Alkimisták elleni eljárásoknál a polgári hatóságok által igényelt katonai karhatalmat ki kell rendelni.

1753/I-2. Másolat 1 oldal
1753. I. 17.
Lobkowitz herceg tábornagy Hebendantz alezredesnek


A Lengyelországban és a lengyel-török határon elharapózott ragályos betegség felől pontos értesüléseket szerezzen be és azokat jelentse.

1753/I-3. Másolat. 1 oldal
1753. I. 17.
Hadik András tábornok Mária Teréziának


Előterjesztés Zischka hadnagy előléptetésére, valamint ezzel az ezredében való megtartására.

1753/I-4. Fogalmazvány. 1 oldal
1753. II. 2.
Lobkowitz herceg tábornagy Hebendantz alezredesnek


Értesítés a Magyarországon állomásozó huszárezredek júliusi összpontosításáról.

1753/II-5. Másolat. 1 oldal
1753. II. 10.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Zischka hadnagy századosi rangot kap.

1753/II-6. 2 oldal
1753. II. 22.
Gróf Batthyány tábornagy Hadik András tábornoknak


Zischka hdn. előléptetése sikerült. Báró Koch kabinetirodai titkár rokona, báró Nimpsch nagyon szeretne valóságos alezredes lenni, jó lenne ez ügyben valamit tenni.

1753/II-7. 2 oldal
1753. III. 1.
Hadik András tábornok gróf Batthyány tábornagynak


Köszönőlevél Zischka hadnagy előléptetése ügyében mutatott jóindulatáért.

1753/III-8. Fogalmazvány. 1 oldal
1753. III. 5.
Hadik András tábornok gróf Batthyány tábornagynak


A 64 éves Hebendantz alezredes nyugdíjazását, helyére báró Nimpscht valóságos alezredessé, báró Vécseyt beosztott alezredessé, Nozdroviczky századost őrnaggyá való előléptetését javasolja.

1753/III-9. Fogalmazvány. 3 oldal
1753. III. 15.
Lobkowitz herceg tábornagy Hebendantz alezredesnek


A magyarországi huszárezredek nyári táborozása ügyében.

1753/III-10. Másolat. 2 oldal
1753. III. 17.
Az Udvari Haditanács Babocsay ezredesnek


A huszárezredek trombitásai továbbra is az eddigi javadalmazásban részesülnek és ne hivatkozzanak a vértesezredek trombitásainak javadalmazására.

1753/III-11. Másolat. 1 oldal
1753. III. 20.
Lobkowitz herceg tábornagy Hebendantz alezredesnek


A huszárezredek trombitásainak javadalmazása.

1753/III-12. Másolat. 1 oldal
1753. III. 24.
Lobkowitz herceg tábornagy Hebendantz alezredesnek


Katonai és polgári személyek esketését a helybeli lelkész végzi, és övé a stólapénz; ha a községben más pap nincs, úgy az ezredlelkész esket, és a stólapénzt megfelezi az illetékes lelkésszel.

1753/III-13. Másolat. 1 oldal
1753. III. 24.
Lobkowitz herceg tábornagy Hebendantz alezredesnek


A katonai személyeknek járó napidíjak táblázata.

1753/III-14. Másolat. 2 oldal
1753. III. 24.
Mária Terézia Hadik András tábornoknak


A Magyarországon állomásozó huszárezredek nyári gyakorlatozásához szolgálattételre beosztja.

1753/III-15. Másolat. 2 oldal
1753. III. 25.
Lobkowitz herceg tábornagy Hebendantz alezredesnek


Az Udvari Haditanácsnál katonai igazságügyi osztály létesíttetett gróf Cordua tábornagy főnöksége alatt; ide tartozó ügyek felsorolása.

1753/III-16. Másolat. 2 oldal
1753. III. 29.
Lobkowitz herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


A Magyarországon állomásozó huszárezredek nyári gyakorlatozásához szolgálattételre a királynő név szerint megnevezve őt rendelte ki.

1753/III-17. 2 oldal
1753. III. 30.
Lobkowitz herceg tábornagy Hebendantz alezredesnek


Értesíti, hogy a nyári összpontosításnál a huszárezredeket gróf Nádasdy altábornagy mellett Széchenyi és Hadik tábornokok fogják vezényelni.

1753/III-18. Másolat. 1 oldal
1753. III.
Hadik András tábornok gróf Batthyány tábornagynak


Előterjesztés báró Nimpsch alezredes ügyében.

1753/III-19. Fogalmazvány. 3 oldal
1753. IV. 1.
Lobkowitz herceg tábornagy Hebendantz alezredesnek


Nyári összpontosításhoz minden huszárezred 5 kovácsot hozzon magával.

1753/IV-20. 1 oldal
1753. IV. 1.
Lobkowitz herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


Az összpontosításhoz kiadott legfelsőbb rendelet kísérőlevele.

1753/IV-21. 1 oldal
1753. IV. 6.
Az Udvari Haditanács Babocsay ezredesnek


Egy ének 200 nyomtatott példányát küldi az ezred részére, istentiszteleteken énekelni kell.

1753/IV-22. Másolat. 1 oldal
1753. VII. 1.
Gróf Wilczek Babocsay ezredesnek


A Splényi-huszárezred 34 pótlóval többet vett a kelleténél, ebből 10 darabot a Hadik-huszárezred részére kell leadnia, ha arra szüksége van.

1753/IV-22/a. Másolat. 1 oldal
1753. IV. 11.
Hadik András tábornok gróf Batthyány tábornagynak


Köszönőlevél a huszárezredek összpontosításánál való beosztásért.

1753/IV-23. Fogalmazvány. 1 oldal
1753. IV. 12.
Lobkowitz herceg tábornagy Hebendantz alezredesnek


”Freut Euch ihr lieben Seelen” kezdetű éneket az istentiszteletek alkalmával énekelni kell.

1753/IV-24. Másolat. 1 oldal
1753. IV. 16.
Lobkowitz herceg tábornagy Hebendantz alezredesnek


A tavaszi felülviszgálatra az ezredet készítse elő, a felülvizsgálat eredményét jelentse.

1753/IV-25. Másolat. 1 oldal
1753. IV. 17.
Gróf Batthyány tábornagy Hadik András tábornoknak


A nyári összpontosításhoz való vezénylése.

1753/IV-26. 1 oldal
1753. IV. 18.
Lobkowitz herceg tábornagy Hebendantz alezredesnek


A katonai igazságszolgáltatási ügyek különválasztása tárgyában kiadott legfelsőbb rendelet ismertetése.

1753/IV-27. Másolat. 1 oldal
1753. V. 1.
Lobkowitz herceg tábornagy Hebendantz alezredesnek


A nyári összpontosítás után a Hadik-huszárezred Gömör, Torna és Abaúj megyékbe vonul szállásra.

1753/V-28. Másolat. 1 oldal
1753. VI. 6.
Legfelsőbb hadbiztosság Babocsay ezredesnek


Az ezred költségeire vonatkozó szabályzat kísérőlevele.

1753/VI-29. 2 oldal
1753. VI. 12.
Lobkowitz herceg tábornagy Hebendantz alezredesnek


Miután a toborzás eredménye nem kielégítő, sorozás lett a német örökös tartományokban elrendelve, a sorozás elől menekülők szökevényekként elfogandók és illetőségű helyükre visszaszállítandók.

1753/VI-30. Másolat. 3 oldal
1753. VI. 16.
Lobkowitz herceg tábornagy Hebendantz alezredesnek


Az áthelyezés alkalmából a Hadik-huszárezred részére megállapított menet, elszállásolási és a nyári élelmezési szabály.

1753/VI-31. Másolat. 2 oldal
1753. VI. 22.
Mária Terézia Hebendantz alezredesnek


A tisztek eladósodása ellen hozott rendelet.

1753/VI-32. Másolat. 4 oldal
1753. VI. 23.
Gróf Salburg Babocsay ezredesnek


A Hadik-huszárezred elszámolásai lezárattak, jóváhagyattak, a tartozások kiegyenlítése.

1753/VI-33. Másolat. 4 oldal
1753. VII. 20.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


A huszárezredek összpontosítása és gyakorlatozásának eredményessége alkalmából a királynő Babocsay ezredest tábornokká, a Hadik-huszárezred ezredesévé pedig Komáromit, a Splényi-huszárezred alezredesét nevezte ki. Hebendantz alezredes ezredesi ranggal távozik, helyébe báró Nimpsch alezredes lép.

1753/VII-34. 2 oldal
1753. VIII. 18.
Az Udvari Haditanács az ezredparancsnoknak


Ezentúl minden huszárezredben csak 5 trombitás, de 5 kovács is legyen.

1753/VIII-35. Másolat. 1 oldal
1753. VI. 22.
Az Udvari Haditanács az ezredparancsnoknak


A tisztek eladósodása ellen kiadott legfelsőbb rendeletről.

1753/VIII-35/a. Másolat. 1 oldal
1753. VIII. 25.
Lobkowitz herceg tábornagy az ezredparancsnoknak


A legénységet hibákért bottal vagy karddal ütni nem szabad.

1753/VIII-36. Másolat. 2 oldal
1753. IX. 7.
Az Udvari Haditanács az ezredparancsnoknak


A tüzérezredek tisztjeinek rangmegállapítása.

1753/IX-37. Másolat. 2 oldal
1753. X. 7.
Gróf Salburg Hadik András tábornoknak


Az alkalmazása tárgyában írt köszönőlevelet nyugtázza.

1753/X-38. 1 oldal
1753. X. 10.
Hadik András tábornok Komáromi József ezredesnek


Instrukció a Hadik-huszárezred részére.

1753/X-39. Fogalmazvány. 9 oldal
1753. XI. 8.
Mária Terézia Hadik András tábornoknak


Liechtenstein herceg magyarországi főparancsnok és gróf Nádasdy altábornagy parancsnoksága mellett a Magyarországon állomásozó huszárezredek dandárparancsnokává nevezi ki.

1753/XI-40. 3 oldal
1754. III. 28.
Braunschweig Wolffenbüttel Lajos herceg Hadik András tábornoknak


Dandártábornoki kinevezéséhez gratulál.

1754/III-1. 2 oldal
1754. X. 19.
Hadik András tábornok Eötvös ezredesnek


Az Oroszországból nem hivatalos útlevéllel érkező egyéneket az ezred körzetéből azonnal el kell távolítani.

1754/X-2. Másolat. 1 oldal
1754. XII. 21.
Liechtensten herceg tábornagy


A Dukláról egy orosz tiszt kíséretében érkezett Batthyán Mihály, Lázár János közlegények és Banyin Gábor tizedes letartóztatását helyesli, mivel titkos toborzásban gyanúsak.

1754/XII-3. Másolat. 1 oldal
1754. X. 24.
Wernicsek Sándor hadbíró hadnagy


Batthyán Mihály és Lázár János orosz szolgálatban álló közlegények kihallgatásáról felvett jegyzőkönyv hiteles másolata.

174/XII-3/a. 4 oldal
1755. I. 3.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


A Splényi-huszárezred hibás lovainak kicserélése. Ki az a két Sáros vármegyei földesúr, aki a parasztoknak megtiltotta, hogy a katonáknak sót adjanak?

1755/I-1 2 oldal
1755. I. 6.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


A magyarországi lengyel határról magyar honosokat és katonaszökevényeket orosz szolgálatba toborzókkal szemben óvatosan, de erélyesen járjon el, és erre a dandárához tartozó huszárezredeket is utasítsa.

1755/I-2. 2 oldal
1755. I. 9.
Hadik András tábornok helyettese Liechtensten herceg tábornagynak


A Hadik dandár január havi létszámjelentésének kísérőlevele. A Baranyay-huszárezredbeli Greven százados január 1-től századával már Lőcsén van.

1755/I-3. Másolat. 1 oldal
1755. I. 17.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Hadik András tábornoknak


A Franciaországgal szemben alkalmazandó Jus Albinagy-t tárgyaló haditanács jegyzéket a dandárához tartozó huszárezredek instruálása céljából megküldi.

1755/I-4. 2 oldal
1754. XI. 20.
Az Udvari Haditanács jogi osztálya Liechtenstein herceg tábornagynak


A Franciaországgal szemben alkalmazandó Jus Albinagy-t tárgyaló szabályzat.

1755/I-4/a. Másolat. 3 oldal
1755. I. 19.
Hadik András tábornok helyettese Liechtenstein herceg tábornagynak


A Splényi-huszárezredbeli Eötvös ezredes jelentése azon két Sáros vármegyei földesúrról, akik a só kiszolgáltatását megtiltották, és panasza Bártfa város ellen a hús túl magas ára miatt. Roskoványi százados, Turcsány hadnagy és Pécsi György zászlós szabadságot kérnek.

1755/I-5. Másolat. 1 oldal
1755. I. 23.
Liechtenstein herceg tábornagy Czóbel ezredesnek


Fenti jelentést tudomásul veszi, a kért szabadságokat engedélyezi.

1755/I-6. 1 oldal
1755. I. 26.
Czóbel ezredes Liechtensten herceg tábornagynak


A Baranyay-huszárezred és Szepes vármegye közötti egyezséget 1754. november és december haváról beterjeszti.

1755/I-7. Másolat. 1 oldal
1755. I. 27.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


Feiler János porosz tiszti szolga gazdáját meglopva valószínűleg Magyarországra szökött. Ha feltűnne, azonnal le kell tartóztatni.

1755/I-8. 2 oldal
1754. XI. 26.
Schönaich herceg Klinggraf báró porosz követnek


Feiler János személyleírása.

1755/I-8/a. Másolat. 1 oldal
1755. II. 3.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


Jelentse a dandárához tartozó huszárezredekről, hogy 1748 óta melyik, hol és mennyi ideig állomásozott, hol volt a törzs beszállásolva.

1755/II-9. 1 oldal
1755. II. 3.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


A titkos toborzás gyanúja miatt letartóztatott, orosz szolgálatban álló Batthyán Mihályt és Lázár Jánost a határra kell kísérni. Újra figyelmeztet, hogy csak az orosz udvarral kötött megállapodás szerinti útlevelek érvényesek.

1755/II-10. Másolat. 1 oldal
1755. II. 3.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


Feiler János szökött porosz tisztiszolgát Ausztriában elfogták, tovább kutatni nem kell.

1755/II-11. 1 oldal
1755. II. 4.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


A Nagyfaluban lévő őrséget 1 tisztre, 1 tizedesre és 8 emberre csökkentse.

1755/II-12. 2 oldal
1755. II. 7.
Czóbel ezredes Liechtenstein herceg tábornagynak


A Hadik-huszárdandár február havi létszámkimutatásának kísérőlevele.

1755/II-13. Másolat. 1 oldal
1755. II. 14.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


Zemplén vármegye felirata a helytartótanácshoz, hogy az orosz szolgálatba való toborzással gyanúsított és letartóztatott egyéneket a Splényi-huszárezred egyes tisztjei elengedték. Tartson szigorú vizsgálatot és tegyen jelentést.

1755/II-14. Másolat és eredeti. 1 oldal
1755. II. 16.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


A Nagyfaluban felállított őrsre vonatkozó február 4-i rendelet vételét elismeri, utasításait megadta.

1755/II-15. Fogalmazvány. 1 oldal
1755. II. 17.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


Az elharapózott szökések meggátlására és a büntetésekre vonatkozó felsőbb rendeletet megküldi.

1755/II-16. 1 oldal
1754. X. 29.
A haditanács jogi osztálya minden ezredneknek


A szökések meggátlására és azok büntetésére kiadott rendelet.

1755/II-16/a. Másolat. 7 oldal
1755. II. 19.
Czóbel ezredes Liechtenstein herceg tábornagynak


A Hadik-huszárezred 4 ezredének elszállásolási kimutatása 1748-tól.

1755/II-17. Másolat. 1 oldal
1755. II. 20.
Czóbel ezredes Liechtenstein herceg tábornagynak


Jelenti, hogy a Hadik-huszárdandár helyettes vezetését Komáromi József Hadik-huszárezredbeli ezredesnek átadta.

1755/II-18. Másolat. 1 oldal
1755. II. 28.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Hadik András tábornoknak


Udvari haditanácsi rendelet, hogy a Baranyay-huszárok ezredese az Ausztriában lévő 4 század vezényletétől Fukar őrnagy által leváltassék. Utasítsa Fukar őrnagyot.

1755/II-19. 2 oldal
1755. II. 26.
Az Udvari Haditanács Liechtenstein herceg tábornagynak


Újházy ezredest felváltotta Fukar őrnagy.

1755/II-19/a. Kivonatos másolat. 2 oldal
1755. III. 3.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Hadik András tábornoknak


Miután Magyarországon még mindig forog porosz a poltura és a krajcár, szigorúan utasítsa ezredeit ezek forgalmának meggátlására.

1755/III-20. 2 oldal
1755. III. 7.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Hadik András tábornoknak


Haditanácsi rendeletet küld a főtisztek tábori felszerelésének megszerzése, illetve biztosítása tárgyában.

1755/III-21. 2 oldal
1755. III. 1.
Az Udvari Haditanács Liechtenstein herceg tábornagynak


Hogy a főtisztek tábori felszerelése háború esetére biztosítassék, az országos segélyt mindaddig vissza kell tartani és az ezredpénztárban részükre a felszerelés céljára megőrizni, míg ezen összeg századosnál 400, hadnagynál 200, zászlótartónál 150 forintot nem ér el.

1755/III-21/a. 2 oldal
1755. III. 7.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Komáromi József ezredesnek


A Splényi-ezred tisztjei által letartóztatott, majd elbocsátott állítólagos orosz toborzók ügyének vizsgálata. Schmidt Mátyás porosz szökevény újoncnak ajánlkozása.

1755/III-22. 2 oldal
1755. III. 14.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Hadik András tábornoknak


A Mórocz-ezredbeli Beleznay szabadsága. Szigorúan megintendő, hogy ezentúl kéréseinél a szolgálati utat pontosan tartsa be.

1755/III-23. 2 oldal
1755. III. 15.
Komáromi ezredes Liechtenstein herceg tábornagynak


Jelentés az orosz szolgálatba toborzó egyének elfogatása és a Splényi-ezred által való elbocsátása tárgyában tartott vizsgálatról.

1755/III-24. Másolat. 3 oldal
1755. III. 9.
Almásy Ignác alezredes Komáromi József ezredesnek


Tényállás a Splényi-ezred által letartóztatott, majd felsőbb rendeletre kitoloncolt Battyán Mihály és Lázár János rácok, állítólagos orosz toborzók ügyében.

1755/III-24/a. 3 oldal
1755. III. 17.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Hadik András tábornoknak


A Varasd vidékére gróf Neuperg tábornagy parancsnoksága alatt kiküldött bizottság kíséretéül a Mórocz-huszárezred 50 jól felszerelt huszárt ad, akik 1 százados, 1 hadnagy, 1 zászlós, 1 őrmester, 3 tizedes, egy sebész kíséretében és teljes tábori felszereléssel mielőbb Pozsonyba jöjjenek, ahol további utasítást kapnak. A nős tisztek családjukat nem hozhatják magukkal. Az egész Mórocz-huszárezredet helyezze készenlétbe, hogy szükség esetén azonnal útnak indulhassanak.

1755/III-25. 3 oldal
1755. III. 23.
Mária Terézia Liechtensten herceg tábornagynak


A magyarországi huszárezredek ez évben nem változtatnak szállást. Pontos kimutatást készítsenek, hogy körzetükben melyik községben hány férőhely van és hogyan vannak elszállásolva.

1755/III-26. Másolat. 1 oldal
1755. III. 24.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Komáromi József ezredesnek


A Splényi-huszárezred ellen Zemplén megye panaszáról tett jelentését megkapta. A Mórocz-ezredből vezénylendő 50 huszár kiküldése iránti rendelete.

1755/III-27. 2 oldal
1755. III. 24.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Hadik András tábornoknak


A Mórocz-ezredből kiküldendő 50 huszár vezénylése iránti rendeletét megismétli.

1755/III-28. 2 oldal
1755. III. 24.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Komáromi József ezredesnek


Battil, Splényi-huszárezredbeli zászlótartó részére 6 heti szabadságot engedélyez Nógrád megyébe.

1755/III-29. 1 oldal
1755. III. 14.
Temesvári Antal hadnagy Farkas századosnak


Jelentés a Jurgov községben talált, Drezdából jött két idegenről, akik állítólag ásványokat vizsgálnak.

1755/III-30. Magyar nyelvű, másolat. 2 oldal
1755. III. 25.
Komáromi József ezredes Somogyi alezredesnek


A Mórocz-huszárezred gróf Neipperg tábornagy és bizottsága részére kíséretül 50 huszárt ad, valamint 1 századost, 1 hadnagyot, 1 zászlóst, 1 őrmestert, 3 tizedest, 1 sebészt. Teljes tábori felszereléssel azonnal induljon Pozsonyba.

1755/III-31. Másolat. 2 oldal
1755. III. 26.
Komáromi József ezredes Liechtenstein herceg tábornagynak


Jelenti, hogy a Mórocz-huszárezredtől kivezényelt 50 ember 25-én Rozsnyóról elindult. A Velka-Vesnél levő őrség szemléjéről Somogyi alezredes még nem adott jelentést, amint ez beérkezik, azonnal továbbítja.

1755/III-32. Másolat. 1 oldal
1755. III. 26.
Palásthy Ferenc alezredes Komáromi József ezredesnek


A Jurgovban lévő 2 szász utas még ott van, Temesvári hadnagy parancsot kapott, hogy vigyázzon rájuk.

1755/III-33. 2 oldal
1755. III. 29.
Komáromi József ezredes Liechtenstein herceg tábornagynak


Jelentés a Jurgov községben lévő 2 szász utasról. Felügyelet alá helyezte őket.

1755/III-34. Másolat. 1 oldal
1755. IV. 2.
Komáromi József ezredes Liechtenstein herceg tábornagynak


A Velka-Vesnél lévő őrség és azon vidéknek Lengyelországgal összekötő útjáról a Mórocz-huszárezredbeli Somogyi alezredes jelentését továbbítja. A Mórocz-ezredből kivezényelt 50 huszár a tisztek parancsnoksága alatt március 25-én elindult. A Hadik- huszárdandár létszámkimutatását beterjeszti.

1755/IV-35. Másolat. 2 oldal
1755. IV. 7.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Hadik András tábornoknak


Az ezredek tavaszi felülvizsgálata, lehetőleg személyesen legyen ezeken jelen.

1755/IV-36. 1 oldal
1755. IV. 7.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Komáromi József ezredesnek


A Szászországból Jurgovba jött két utas ügyét az udvarnál jelenti, amíg onnan határozat nem jön, udvarias felügyelet alatt Jurgovban maradnak.

1755/IV-37. 1 oldal
1755. IV. 16.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


A huszárezredek tavaszi szemléjére, valamint a 2 szászországi utasra vonatkozó rendeletet megkapta, annak értelmében fog eljárni.

1755/IV-38. Fogalmazvány. 1 oldal
1755. IV. 17.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


A két szászországi utasra vonatkozó haditanácsi rendelet.

1755/IV-39. 1 oldal
1755. IV. 12.
Az Udvari Haditanács Liechtenstein herceg tábornagynak


A Szászországból jött 2 utast a felügyelet alól feloldja és őket szépszerével Lengyelországba kell visszakísérni.

1755IV-39/a. Kivonatos másolat. 1 oldal
1755. IV. 18.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


A főhercegek, főhercegnők, királyi származású hercegek és hercegnők részére az uralkodópár a Királyi Fenség címet állapította meg.

1755/IV-40. 2 oldal
1755. IV. 21.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


Az április 16-án kelt jelentésének vételét elismeri.

1755/IV-41. 1 oldal
1755. IV. 22.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


A magyarországi huszárezredek ez évben nem változtatnak szállást. Pontos kimutatás a mostani elhelyezéséről. Egy-egy századot legfeljebb három községben lehet majd elhelyezni.

1755/IV-42. 1 oldal
1755. IV. 26.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


Jelentés az április 14., 18., 21., 22. napokon kelt rendeletekre.

1755/IV-43. Fogalmazvány. 2 oldal
1755. IV. 30.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


A két szászországi utas Lengyelországba visszament.

1755/IV-44. Fogalmazvány. 1 oldal
1755. V. 1.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Hadik András tábornoknak


A 2 szászországi utas ügyében a haditanácsnak tett előterjesztésre adandó választ be kell várni. Borsiczky hadnagy és Újlaky zászlótartó szabadságát engedélyezi, az orvos szabadságkérését a haditanácshoz felterjesztette.

1755/V-45. 2 oldal
1755. V. 3.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


A Hadik-dandár 4 ezredének májusi létszámkimutatását beterjeszti. A 2 szászországi utas ápril 29-én visszatért Lengyelországba.

1755/V-46. Fogalmazvány. 1 oldal
1755. V. 5.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Hadik András tábornoknak


A 2 szászországi utas távozását a haditanácsnak jelenti. Ottlik százados a tavaszi felülvizsgálat után szabadságra mehet.

1755/V-47. 1 oldal
1755. V. 8.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


A Hadik-dandár 4 ezredének szálláskimutatását beterjeszti. Anyósa, Lichnovszky grófné elhalván, a hagyaték rendezésére 2 heti szabadságot kér.

1755/V-48. Fogalmazvány. 1 oldal
1755. V. 12.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Hadik András tábornoknak


Szabadsága ügyében a haditanácshoz tett előterjesztést.

1755/V-49. 1 oldal
1755. V. 13.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


Felesége örökségi ügyében 24-én Odrauban kell lennie. A kért szabadság sürgős engedélyezését kéri.

1755/V-50. Fogalmazvány. 1 oldal
1755. V. 15.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


A magyar helytartótanács átirata a volt Beleznay- (most Mórocz-) huszárezred volt közlegénye, Nagy István ügyében. Az ezred részletes jelentését a helytartótanács átiratával együtt terjessze fel.

1755/V-51. 2 oldal
1755. V. 16.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


Liechtenstein herceg és Serbelloni gróf távolléte alatt a magyarországi főparancsnokság ügyeit gróf Radicati altábornagy fogja intézni.

1755/V-52. 1 oldal
1755. V. 18.
Radicati gróf altábornagy Hadik András tábornoknak


Liechtenstein herceg távollétében az ügyek vezetését átvette. A Mórocz-huszárezredből Steiner hadnagy részére 2 havi, Székely hadnagy részére 6 havi szabadságot engedélyez. Zischka százados részére Morvaországba szabadságot csak a haditanács engedélyezhet.

1755/V-53. 2 oldal
1755. V. 21.
Radicati gróf altábornagy Hadik András tábornoknak


Sürgős szabadságkérési ügyében Liechtenstein herceg levelének kivonatát közli.

1755/V-54. 1 oldal
1755. V. 19.
Liechtenstein herceg tábornagy Radicati gróf altábornagynak


Közli, hogy Hadik szabadsága ügyében a haditanácsnál sürgősen eljárt.

1755/V-54/a. Kivonatos másolat. 1 oldal
1755. V. 21.
Radicati gróf altábornagy Hadik András tábornoknak


A haditanács 1 havi szabadságot engedélyez Odrau-ba. Az ezredek felülvizsgálatánál a legidősebb ezredes helyettesítse.

1755/V-55. 2 oldal
1755. V. 24.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


Jelentés az április 15., 16., 18. és 21. napokon kelt rendeletekre. A dandár ügyeit szabadsága idejére Czóbel ezredesnek átadta. A Splényi-ezred felülvizsgálatánál még ott volt. Tisztek szabadságolási ügye.

1755/V-56. Fogalmazvány. 2 oldal
1755. V. 29.
Radicati gróf altábornagy Hadik András tábornoknak


Ezredének felülvizsgálatáról szóló jelentést megkapta. Almásy alezredes Szamarossy és Jaklin századosok szabadsága, Stuppart Löventhall alezredesnek a Baranyay-huszárezredhez való beosztása.

1755/V-57. 2 oldal
1755. V. 29.
Czóbel ezredes Liechtenstein herceg tábornagynak


Jelenti, hogy a Hadik-huszárdandár (Baranyay-, Splényi-, Mórocz- és Hadik-ezredek) átmeneti vezetését átvette. Nagy István huszárt 1745. július 24-én eltűntként vezették be az akkori Beleznay-huszárezred létszámkimutatásába.

1755/V-58. Másolat. 1 oldal
1755. V. 30.
Radicati gróf altábornagy Hadik András tábornoknak


A Hadik-huszárezredbeli Zischka százados részére az Udvari Haditanács 2 havi szabadságot engedélyezett Morvaországba.

1755/V-59. 1 oldal
1755. VI. 8.
Czóbel ezredes Liechtenstein herceg tábornagynak


A Hadik-huszárdandár június havi létszámkimutatását beterjeszti. Báró Vécsey Hadik-huszárezredbeli alezredes 3 heti szabadságot kér.

1755/VI-60. Másolat. 1 oldal
1755. VI. 12.
Radicati gróf altábornagy Czóbel ezredesnek


Jelentés vételét elismeri. Báró Vécsey alezredes szabadság iránti kérését a haditanácsnak felterjesztette.

1755/VI-61. 1 oldal
1755. VI. 19.
Czóbel ezredes Liechtenstein herceg tábornagynak


A Mórocz-huszárezredbeli báró Jósika zászlótartó 6 havi szabadságot kér Erdélybe.

1755/VI-62. Másolat. 1 oldal
1755. VI. 23.
Radicati gróf altábornagy Hadik András tábornoknak


Hadik-huszárezredbeli Schwartzenfeld hadnagy részére Grotkauba, porosz Sziléziába a haditanács 3 havi szabadságot engedélyez.

1755/VI-63. 2 oldal
1755. VI. 23.
Radicati gróf altábornagy Hadik András tábornoknak


Az elszállásolás céljára a községeket a vármegyék jelölik ki. Fontos ok nélkül a megegyezésnek útjában állani nem szabad; az élelmezés tekintetében is a vármegyékkel kell megegyezni.

1755/VI-64. 1 oldal
1755. VI. 24.
Radicati gróf altábornagy Hadik András tábornoknak


Az ezredzászlótartói ügyben kiadott Udvari Haditanácsi rendeletet megküldi.

1755/VI-65. 1 oldal
1755. VI. 7.
Az Udvari Haditanács az összes ezrednek


A wienerneustadti katonai akadémia végzett növendékeinek elhelyezése céljából az ezredeknél megüresedő, vagy már üresedésben lévő első zászlótartói hely a kadétok részére fenntartandó, a második zászlótartói üresedést az ezredtulajdonos töltheti be, a harmadik üresedés a kadétoké. Ezért minden zászlótartói üresedést azonnal jelentenie kell.

1755/VI-65/a. Másolat. 2 oldal
1755. VI. 24.
Radicati gróf altábornagy Hadik András tábornoknak


Haditanácsi engedély a Hadik-huszárezredbeli Ströhlein Simon orvos részére 4 hónapi szabadságra, a Mórocz-ezredbeli báró Jósika zászlótartónak 6 havi szabadságot engedélyez.

1755/VI-66. 2 oldal
1755. VI. 27.
Radicati gróf altábornagy Hadik András tábornoknak


Haditanácsi rendelet az ezredek felülvizsgálata alkalmával alkalmatlanoknak talált lovak gondos mérlegelés utáni kiselejtezése ügyében, a kiselejtezendő lovakról külön kell jelentést tenni.

1755/VI-67. 2 oldal
1755. VI. 21.
Az Udvari Haditanács Liechtenstein herceg tábornagynak


Az alárendelt dandárnokokat utasítsa, hogy az ezredek felülvizsgálatán személyesen vegyenek részt, különösen vizsgálják az alkalmatlannak jelzett lovakat és csak a tényleg szolgálatra alkalmatlanokat selejtezzék, minden kedvezés nélkül.

1755/VI-67/a. 2 oldal
1755. VI. 28.
Radicati gróf altábornagy Hadik András tábornoknak


A július végéig kért engedély meghosszabbítása iránt a haditanácshoz felterjesztést tett.

1755/VI-68. 1 oldal
1755. VI. 30.
Radicati gróf altábornagy Hadik András tábornoknak


A Hadik-huszárezredbeli báró Vécsey alezredes részére a haditanács 3 heti szabadságot engedélyezett.

1755/VI-69. 1 oldal
1755. VII. 6.
Czóbel ezredes Liechtenstein herceg tábornagynak


A Hadik-huszárdandár július havi létszámkimutatását küldi, valamint az eddig Borsod vármegye által fogva tartott Kiss János katonaszökevény beszállítása ügyében kapott nyílt parancsot beterjeszti. Saját részére 3 havi szabadságot kér.

1755/VII-70. Másolat. 1 oldal
1755. VII. 7.
Czóbel ezredes Liechtenstein herceg tábornagynak


Szabadságengedélye következtében a Hadik-dandár átmeneti vezetését a Splényi-ezredbeli Eötvös ezredesnek adta át. A Mórocz-ezredhez beosztott Magyary százados 2 havi szabadságot kér Bécsbe.

1755/VII-71. Másolat. 1 oldal
1755. VII. 18.
Radicati gróf altábornagy Hadik András tábornoknak


Haditanácsi engedély gróf Kinsky, Baranyay-huszárezredbeli százados részére, hogy kamarási szolgálata ellátására 3 hónapra Bécsbe mehessen.

1755/VII-72. 1 oldal
1755. VII. 23.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


Szabadságáról megérkezett, a dandár vezetését átvette.

1755/VII-73. Fogalmazvány. 1 oldal
1755. VII. 27.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


Tudomásul veszi, hogy a dandár vezetését újra átvette.

1755/VII-74. 1 oldal
1755. VII. 24.
Radicati gróf altábornagy Hadik András tábornoknak


Haditanácsi rendelet, hogy az ezredek összevontabb elhelyezése ügyében a dandárparancsnokok személyesen tárgyaljanak az illetékes vármegyékkel.

1755/VII-75. 2 oldal
1755. VII. 23.
Az Udvari Haditanács Radicati gróf altábornagynak


Az ezredeket úgy kell elszállásolni, hogy egy század legfeljebb 2-3 községben legyen elhelyezve, egyöntetűen egész Magyarországon. A dandárparancsnokok személyesen rendezzék ezen ügyet az illetékes megyékkel, győződjenek meg a kijelölt szállások egészséges voltáról, valamint az élelem és széna biztosításáról. Eljárásukról augusztus végéig jelentést tegyenek.

1755/VII-75/a. Kivonatos másolat. 2 oldal
1755. VII. 30.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


Fenti rendeletet a haditanácstól közvetlenül is megkapta, miután azonban arról nincs említés, hogy ez irányban a vármegyéket a helytartótanács is utasította volna, kétes, hogy ennek hiányában tárgyaljanak; intézkedést kér. Hivatalos postakrajcár adása iránt többször, de hiába fordult a kassai főhadbiztoshoz, intézkedést kér, miután még eddig semmi visszatérítést nem kapott. A Baranyay-ezredbeli Dessewffy zászlótartónak 2 havi szabadságot adott.

1755/VII-76. 3 oldal
1755. VIII. 1.
Radicati gróf altábornagy Hadik András tábornoknak


Pingizer Károly Ferenc ügynök a Wallis-ezredtől ruhavásárlásra felvett 3420 forintot elsikkasztotta, és eltűnt. Utasítsa a dandárához tartozó huszárezredeket, hogy ha Pingizert feltalálják, fogják el és ezt jelentsék.

1755/VIII-77. 2 oldal
1755. VIII. 4.
Radicati gróf altábornagy Hadik András tábornoknak


A magyar udvari kancellária által a vármegyék utasítva lettek a katonaság központibb elszállásolásának keresztülvitelére. Hivatalos postakiadás megtérítése iránt legfelsőbb helyen fog előterjesztést tenni; Dessewffy zászlótartó szabadságát jóváhagyja.

1755/VIII-78. 2 oldal
1755. VIII. 5.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


dandárának augusztusi létszámkimutatását beterjeszti. VII/24-i rendeletet Eperjes útján kapta meg. 7-én a Sáros megyei, 11-én a Gömöri, 16-án a Torna megyei gyűléseken vesz részt, és az összébb vont elszállásolás iránt mindent el fog követni, az eredményt jelenti. A Baranyay-huszárezred Ladislaides nevű zászlósa 2 havi szabadságot kér Trencsénbe.

1755/VIII-79. Fogalmazvány. 2 oldal
1755. VIII. 11.
Radicati gróf altábornagy Hadik András tábornoknak


Ladislaides (Baranyay-huszárezredbeli) zászlótartó részére 2 havi szabadságot engedélyez Trencsén megyébe.

1755/VIII-80. 1 oldal
1755. VIII. 20.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


A Splényi-huszárezrednél letartóztatásban van egy katonaszökevény, aki a Dessewffy-ezredből 7 évvel ezelőtt szökött meg. A Dessewffy-ezred most Erdélyben, a magyar határ mentén állomásozik. Küldje-e oda? A rokkantházból szabadságolt porosz közlegény tartózkodik Sáros megyében, Bajorvágáson. Rendeletet kér, mi történjék vele. A Splényi-ezredből Splényi alezredes 6 heti, Endrődi és Nemsovay hdgy. 3 havi, a Mórocz-ezredbeli Magyary százados 2 havi szabadságot kérnek.

1755/VIII. 81. 2 oldal
1755. VIII. 25.
Radicati gróf altábornagy Hadik András tábornoknak


A Dessewffy-huszárezred elfogott szökevényét küldje ezredéhez, erre nyílt parancsot küld. A porosz invalidust tartsák szemmel, ügyében az udvarhoz fordult. A kért szabadságokat megadja, Magyary kérését a haditanácshoz felterjeszti.

1755/VIII-82. 2 oldal. (Megjegyzés: invalidus = rokkant.)
1755. VIII. 25.
Radicati gróf altábornagy Hadik András tábornoknak


Komárom megye átírt a helytartótanácsnak, hogy jelenleg a Bethlen-gyalogezred, a Baranyay- és Hadik-huszárezred toborzói járják a megyét, kéri, hogy a Hadik-huszárezred toborzói menjenek át Győr megyébe. Intézkedjék ilyen irányban.

1755/VIII-83. 1 oldal
1755. VIII. 27.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


Jelentés az ezredek összpontosítottabb elszállásolása ügyében a vármegyékkel folytatott tárgyalásokról és azok eredményéről.

1755/VIII-84. Fogalmazvány. 5 oldal
1755. IX. 3.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


dandárának szeptemberi létszámkimutatását beterjeszti, a Hadik-huszárezred most kapott 50 pótlovat. A Baranyay-ezred parancsnoka 6 heti szabadságot kér.

1755/IX-85. Fogalmazvány. 1 oldal
1755. IX. 8.
Radicati gróf altábornagy Hadik András tábornoknak


A haditanácsi és a legfelsőbb rendeletet közli a jogos útlevéllel itt tartózkodó, de túlkapásokat elkövető egyes orosz tisztekkel szemben követendő eljárásra vonatkozólag. Ha dandára területén ilyen eset előfordulna, jelentse.

1755/IX-86. 1 oldal
1755. IX. 6.
Az Udvari Haditanács Liechtenstein herceg tábornagynak


Legfelsőbb rendelet, hogy a szabályszerű útlevéllel ellátott orosz tiszteket, ha kihágásaikra pontos bizonyíték van, polgári hatóság útján, de a katonaság közbenjöttével le kell tartóztatni.

1755/IX-86/a. Kivonatos másolat. 2 oldal
1755. VIII. 28.
Mária Terézia a Királyi Helytartótanácsnak


A szabályszerű útlevéllel ellátott, magánügyben Magyarországon tartózkodó orosz tisztek részéről többször előfordult, hogy nőkkel szemben erőszakoskodtak és más kihágásokat követtek el. Ha alapos bizonyítékok vannak ellenük, melyek a letartóztatást indokolják, ez polgári úton, de a katonasággal egyetértve történjék.

1755/IX-86/b. Latin nyelvű, kivonatos másolat. 2 oldal
1755. IX. 8.
Radicati gróf altábornagy Hadik András tábornoknak


A Sáros megyében tartózkodó rokkant porosz katona ügyében a haditanács a helytartótanácsot értesítette, mely az ügyet polgári úton rendezi. Ilyen esetekben a katonaság csupán megfigyelésre szorítkozzék, és a tapasztaltakat jelentse.

1755/IX-87. 1 oldal
1755. IX. 10.
Radicati gróf altábornagy Hadik András tábornoknak


A havi létszámkimutatást megkapta. A Baranyay-huszárok parancsnoka, Újházy ezredes 6 heti szabadságra mehet, távollétében az ezredet Palásthy alezredes vegye át.

1755/IX-88. 1 oldal
1755. IX. 13.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


A Lengyelországba bekebelezett 13 szepesi várossal felmerült határkérdések rendezésére kiküldött bizottság elnöke gr. Barkóczy egri püspök részére kirendelt díszkíséretről jelentés. Jelenti, hogy a Mórocz-huszárezredből Neipperg gróf tábornagyhoz kirendelt csapat újra bevonult.

1755/IX-89. Fogalmazvány. 3 oldal
1755. IX. 15.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


Legfelsőbb rendelet, hogy az ezred elhalt katolikus vallású legénységének lelki üdvéért az ezredlelkészek havonta 2 misét mondjanak, ezért nekik az ezredpénztárból 12 Ft fizetendő.

1755/IX-90. 1 oldal
1755. IX. 18.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


A gróf Barkóczy egri püspök részére adandó kíséret. Miután a püspök érdeke ez a díszkíséret, elhelyezésükről és élelmezésükről ő gondoskodjék, különben a kíséretet visszarendeli.

1755/IX-91. 2 oldal
1755. IX. 22.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


A körözött Pingizer ügynök hitelezőitől félévi haladékot kapott legfelsőbb engedéllyel, így a korábban elrendelt elfogatása mellőzendő.

1755/IX-92. 1 oldal
1755. IX. 24.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


Szeptember 15-én és 18-án kelt parancsokat megkapta, aszerint fog eljárni. Jelenti, hogy a Baranyay-ezred parancsnoka, Újházy ezredes 6 heti szabadságra utazott.

1755/IX-93. Fogalmazvány. 1 oldal
1755. IX. 30.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


A lovasezredek gazdálkodását rendező szabályzatot kaptak az ezredek.

1755/IX-94. 2 oldal
1755. IX. 6.
Az Udvari Haditanács az összes huszárezrednek


Főként az egyenruha és lófelszerelési tárgyakkal való gazdálkodás terén tapasztalható ellentétek kiegyenlítését célzó nyomtatott szabályzatot pontos betartás végett megküldi. Az őrmesterek ezentúl rangjuk elérésekor nem válthatják ki magukat az újoncpénz megtérítésével, hanem továbbra is a köteles szolgálatban maradnak, amíg érdemeikért esetleg tisztek nem lesznek. A züllött külsejű kovácsokat és szíjgyártókat rendbe kell hozni, vagy a rossz példa miatt el kell távolítani őket.

1755/IX-94/a. 3 oldal
1755. X. 4.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


A dandár októberi létszámkimutatását beterjeszti, valamint a Szepes megyével egyes cikkek ára tekintetében felmerült differenciák részletezését. A Pingizer-ügyben vett rendelet vételét elismeri.

1755/X-95. Fogalmazvány. 1 oldal
1755. X. 8.
Radicati gróf altábornagy Hadik András tábornoknak


A Vas megyében elfogott Hadik-huszárezredbeli szökevény Magyar Ádámot nyílt paranccsal további eljárás végett az ezredhez küldi. Megküldi Vas megye és a pozsonyi hadbíróság jegyzőkönyveit.

1755/X-96. 2 oldal
1755. X. 13.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


A lovasezredek ügyvitelére és Magyar Ádám szökevény huszár ügyére vonatkozó rendeletek vételét elismeri. A nős tisztekről és gyermekeikről szóló kimutatást beterjeszti.

1755/X-97. Fogalmazvány. 1 oldal
1755. X. 18.
Radicati gróf altábornagy Hadik András tábornoknak


A haditanácsi rendelet a Mórocz-huszárezredet Morvába helyezi át. Az ezredet azonnal helyezze készenlétbe, és a hadbiztosságtól beérkező menetirány megszabása után indítsa útnak. A tényleges indulás idejét jelentse.

1755/X-98. 2 oldal
1755. X. 15.
Az Udvari Haditanács Liechtenstein herceg tábornagynak


A Mórocz-huszárezredet legfelsőbb rendelet a Morva tartományba helyezi át. Az ezred odaérkezése után jelentkezzék Piccolomini herceg táborszernagy ottani főparancsnoknál.

1755/X-98/a. Másolat. 1 oldal
1755. X. 22.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


A Mórocz-huszárezredet a Morvába való elvonulás előkészítésére utasította. Az elindulás tényleges idejét jelenteni fogja.

1755/X-99. Fogalmazvány. 1 oldal
1755. X. 22.
Radicati gróf altábornagy Hadik András tábornoknak


A Baranyay-huszárezred parancsnoka, Újházi ezredes 2 havi szabadság-meghosszabbítást kért, és kapott.

1755/X-100. 1 oldal
1755. X. 22.
Radicati gróf altábornagy Hadik András tábornoknak


A Mórocz-huszárezred kivonulása halasztást szenved, de az ezred maradjon menetkészen.

1755/X-101. 2 oldal
1755. X. 21.
Az Udvari Haditanács Liechtenstein herceg tábornagynak


A Mórocz-huszárezred tényleges kivonulása halasztást szenved, amíg morvaországi elhelyezési és élelmezési ügye rendeződik.

1755/X-101/a. Másolat. 1 oldal
1755. X. 25.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


Miután a Mórocz-huszárezred még nem indul útnak, 28-án és 30-án megtartja ott az őszi felülvizsgálatot. A többi ezred felülvizsgálati tervét beterjeszti, ez december 3-án fog végződni. Miután Czóbel ezredes bevonulását naponként várják, Somogyi alezredes 5 havi szabadságot kér.

1755/X-102. Fogalmazvány. 2 oldal
1755. X. 24.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Hadik András tábornoknak


Az elfogott és beszolgáltatott katonaszökevények után jutalmat kell fizetni.

1755/X-103. 2 oldal
1755. X. 29.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Hadik András tábornoknak


Legfelsőbb leirat és szabályzat a Magyarországon állomásozó lovasezredek központosított elszállásolására és ezzel összefüggő kérdések rendezésére. Ezeket a kérdéseket a legnagyobb óvatossággal és türelemmel kell a vármegyékkel rendezni.

1755/X-104. 2 oldal
1755. X. 25.
Mária Terézia Liechtenstein herceg tábornagynak


A lovasezredek központibb elszállásolása és az ezzel összefüggő kérdések (a fizetendő 1 korona hozzájárulás, a szállás, a zsoldfizetés, a kenyérszolgáltatás, az élelmiszerárak, a takarmány, a fa, a világítás, az istállófelszerelés) egyöntetű rendezését célzó szabályzat érvényesítését türelemmel kell tárgyalni. A legénységet rendre és csendre inteni, a kicsapongásoktól visszatartani.

1755/X-104/a. 3 oldal
1755. X. 23.
A Főhadbiztosi Hivatal a magyarországi főhadbiztosoknak


A lovasezredek központibb elszállásolásával összefüggő kérdéseket rendező szabályzat november 1-jei érvénnyel hatályba lép. A főhadbiztosság körébe tartoznak: az országos hozzájáruláson felüli pótlék, naponta és fejenként; zsold, tiszti fizetés és egyéb ezredjárulék; kenyér; hús és egyéb élelmiszer; lótáp; fa, világítás, kiszolgálás, kaszárnyai és istállóberendezés.

1755/X-104/b. Másolat. 8 oldal
1755. X. 23.
A Főhadbiztosi Hivatal a magyarországi főhadbiztosoknak


A legénységet a kaszárnyákban megillető ágyfelszerelés részletezése.

1755/X-104/c. Másolat. 2 oldal
1755. X. 30.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Hadik András tábornoknak


Az ezredek őszi felülvizsgálati programja tekintetében tett jelentését megkapta. A Morvába irányított ezred tisztjei szabadságot már nem kaphatnak, az ezreddel együtt oda kell menniük, és ott kérjenek.

1755/X-105. 2 oldal
1755. XI. 2.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Hadik András tábornoknak


A magyarországi lovasezredek központosítottabb elszállásolása, valamint az ezzel egybefüggő kérdések ügyében a magyar helytartótanácshoz intézett legfelsőbb leirat kísérőlevele.

1755/XI-106. 1 oldal
1755. X. 30.
Az Udvari Haditanács Liechtenstein herceg tábornagynak


A magyarországi lovasezredek központibb elszállásolása és ezzel egybefüggő kérdések ügyében a magyar helytartótanácshoz intézett legfelsőbb leirat.

1755/XI-106/a. Másolat. 2 oldal
1755. X. 22.
Mária Terézia a helytartótanácsnak


A Magyarországon állomásozó lovasezredek központibb elhelyezése és az ezzel összefüggő kérdések szabályozására kiadott rendelet.

1755/XI-106/b. Latin nyelvű másolat. 13 oldal
1755. XI. 3.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Hadik András tábornoknak


A dandárához tartozó ezredek félévi felülvizsgálata ügyében a főhadbiztossággal lépjen érintkezésbe.

1755/XI-107. 1 oldal
1755. XI. 5.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


Az október 27-én, 29-én és 30-án kelt rendeletek vételét elismeri. A menetkész Mórocz-huszárezredet illetékes vármegyéik hozzájárulásával már összpontosította. A dandár novemberi létszámkimutatását beterjeszti. Miután a királynő rendelete alapján a nagyváradi bizottságba kell mennie, az ezredek felülvizsgálatát most nem végezheti el.

1755/XI-108. Fogalmazvány. 2 oldal
1755. XI. 8.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


November 2–3-án kelt rendeletek vételét elismeri; intézkedést kér, hogy a nagyváradi bizottsági ülésre az ezredek felülvizsgálata után menjen-e. Haditanácsi rendeleteket küld vissza.

1755/XI-109. Fogalmazvány. 1 oldal
1755. XI. 10.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Hadik András tábornoknak


Haditanácsi rendelet a tábori orvosoknak adandó előfogatról, ha beteglátogatásra mennek.

1755/XI-110. 1 oldal
1755. XI. 5.
Az Udvari Haditanács Liechtenstein herceg tábornagynak


A lovasezredek orvosainak a királynő évi segélyt engedélyezett, éspedig a vértes- és a dragonyosezredeknél 200 forintot, huszárezredeknek 150 forintot. Ezenfelül ha beteglátogatásra mennek, nekik előfogatot ad a polgári hatóság az ezredparancsnok utalványára, de nem az ezred, hanem a kincstár terhére.

1755/XI-110/a. Másolat. 2 oldal
1755. XI. 12.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


A szepesi 13 város határügyeit rendező bizottság tárgyalásait felhasználva az egri püspök útján érintkezésbe lépett gróf Mosczenszky lengyel helytartóval, a 13 város területére menekülő katonaszökevények elfogatása és kiadatása tárgyában, és sikerült a viszonosság ígéretével ilyen megállapodást létrehoznia.

1755/XI-111. Fogalmazvány. 2 oldal
1755. XI. 14.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Hadik András tábornoknak


Legfelsőbb leirat a tábori orvosok és sebészek javadalmazására.

1755/XI-112. 1 oldal
1755. XI. 8.
Az Udvari Haditanács Liechtenstein herceg tábornagynak


Az ezredorvosokat és sebészeket nem bocsáthatják el vagy vehetik fel tetszés szerint az ezredparancsnokok. Botbüntetéstől, vértviseléstől és hasonló büntetéstől mentesek, csak a szolgálati szabályzatban előírt gyakorlataikra szoríthatók, akkor is augusztus fegyverrel és táskával. Az ezredorvosok javadalmazása a gyalogezrednél 300 forint, a lovasezredek létszáma kevesebb, így dolguk is, tehát javadalmuk a vértes- és a dragonyosezrednél 200 forint. Hivatalos beteglátogatásnál az ezredparancsnok utalványára előfogatot igényelhetnek.

1755/XI-112/a. 3 oldal
1755. XI. 18.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Hadik András tábornoknak


A főhadbiztosság nem kifogásolja, hogy a Baranyay-huszárezred Ausztriában állomásozó 2 századához innen 1 hdn., 1 őrmester, 8 régi legény, 26 újonc és 11 pótló megerősítésül küldessék.

1755/XI-113. 1 oldal
1755. XI. 19.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


Az ezredorvosokra és a sebészekre vonatkozó rendeletet megkapta. Az ezredek felülvizsgálatát nagyváradi útja közben fogja megejteni. Az ezredek összpontosítottabb elhelyezése következtében felmerült kérdések eddig csak Árva megyében rendeződtek véglegesen.

1755/XI-114. Fogalmazvány. 1 oldal
1755. XI. 22.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


A Baranyay-ezrednek küldendő pótlás tárgyában kiadott rendeletet megkapta; miután Nagyváradra még nem kell mennie, a megejtett ezred felülvizsgálatok után állomáshelyére visszatér.

1755/XI-115. Fogalmazvány. 1 oldal
1755. XI. 28.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Hadik András tábornoknak


A helytartótanács átirata a Komárom szabadvárosban toborzáson lévő Baranyay-huszárezredbeli 1 százados, 1 hadnagy, 1 zászlós ellen; utasítsa az ezredet, hogy ezen 3 fő tiszt közül kettő a városból vidékre menjen és a szabályzatban megállapítottakon felül mást ne követeljenek.

1755/XI-116. 2 oldal
1755. XI. 24.
A helytartótanács Liechtenstein herceg tábornagynak


Komárom város panasza amiatt, hogy a Baranyay-huszárezredből 1 százados, 1 hadnagy, 1 zászlótartó jött toborzásra a városba. Ezek az ingyen szálláson felül fűtést és világítást is követelnek.

1755/XI-116/a. Másolat. 1 oldal
1755. XII. 1.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Hadik András tábornoknak


Haditanácsi rendelet 5 kivonatos példányát küldi az ezredek és saját használatára.

1755/XII-117. 1 oldal
1755. XI. 22.
Az Udvari Haditanács Liechtenstein herceg lovassági tábornagynak


A forgalomban lévő idegen arany- és ezüstpénzek 1756. január 1-jétől érvényes beváltási árfolyamát legfelsőbb rendelet szabályozza.

1755/XII-117/a. Kivonatos másolat. 2 oldal
1755. XII. 5.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Hadik András tábornoknak


A 13 szepesi város kormányzójával kötött megállapodását, hogy az oda menekülő katonaszökevényeket kiadja, a királynő jóváhagyta.

1755/XII-118. 2 oldal
1755. XII. 6.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


Havi jelentését beterjeszti. Az összpontosítottabb elszállásolás folytán adódott kérdéseknek a vármegyékkel való rendezésekor előállott nehézségeit jelenti. Szabadságot kérő tisztek. Rendeletek vételét elismeri. Az ezredek felülvizsgálatát befejezte, jelentését mielőbb beterjeszti.

1755/XII-119. 3 oldal
1755. XII. 8.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Hadik András tábornoknak


Legfelsőbb rendeletre a Mórocz- és a Baranyay-huszárezredek Morvába helyeztetnek. Árva és Liptó megyébe a Festetich-huszárezred jön és dandárába kebeleztetik. Mindkét ezredet helyezze menetkész állapotba. Morvában az ott parancsnokló tábornagy Piccolomini herceg fegyelmi hatósága alá tartoznak.

1755/XII-120. 2 oldal
1755. XII. 8.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Hadik András tábornoknak


Haditanácsi leirat az rokkantak elbocsátása ügyében.

1755/XII-121. 1 oldal
1755. XII. 3.
Az Udvari Haditanács Liechtenstein herceg tábornagynak


Miután túl sok embert bocsátanak el rokkantként, olyanokat is, kik helyi szolgálatra még alkalmasak, a királynő elrendelte, hogy csak az minősíthető rokkantnak, akinek keze, lába vagy mindkét szeme hiányzik, vagy olyan öreg vagy beteg, amely minden szolgálatra alkalmatlanná teszi. Aki idős, de még bírja magát, fél szeme, bal kézen egy-két ujja hiányzik, az nem rokkant.

1755/XII-121/a. Kivonatos másolat. 3 oldal
1755. XII. 9.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Hadik András tábornoknak


A francia Pollereczky-huszárezredben szolgáló Nemes Elek őrmester a haditanácstól útlevelet kapott Erdélybe. Egyben az összes katonaság parancsot kap, hogy jövés-menését kísérje figyelemmel és tapasztalatait jelentse.

1755/XII-122. 1 oldal
1755. XII. 12.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Hadik András tábornoknak


December 6-i jelentését tudomásul veszi. A Mórocz- és a Baranyay-ezred tisztjei innen már szabadságot nem kaphatnak, majd Morvában kérjék azt. A Hadik-huszárezred Nozdroviczky őrnagya és Haramic zászlótartó szabadságát engedélyezi.

1755/XII-123. 2 oldal
1755. XII. 13.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Hadik András tábornoknak


A Baranyay- és a Mórocz-huszárezred a Morvába való menetre készen álljon, hogy az érkező parancsra azonnal indulhasson.

1755/XII-124. 1 oldal
1755. XII. 17.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


A december 5., 8., 9., 12. és 13. napokon kelt 6 rendeletet megkapta, és intézkedéseit azok értelmében megtette.

1755/XII-125. Fogalmazvány. 2 oldal
1755. XII. 19.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Hadik András tábornoknak


Legfelsőbb parancs szerint a legközelebbi 2 évben az ezredeknél beosztáson kívüli, vagy más rendkívüli előléptetést a királynő nem engedélyez. Utasítsa tisztjeit, hogy ilyen kérelmeknél ne is álljanak elő, mert kereken el lesznek utasítva.

1755/XII-126. 1 oldal
1755. XII. 19.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Hadik András tábornoknak


Legfelsőbb rendelet folytán a Baranyay- és a Mórocz-huszárezredek további utasítás bevárása nélkül induljanak Morvába, a Festetich-ezred parancsnoka, a törzs és az őrnagy 4 1/2 századdal Liptóba, alezredese 5 1/2 századdal Árvába megy. A Hadik-huszárezred parancsnoka, törzse, őrnagya 8 századdal Szepességbe, alezredese 2 századdal Sárosba megy. A Splényi-ezred parancsnoka, törzse, őrnagya, 7 százada Sárosban, alezredese 3 századdal Zemplén megyében szállásol.

1755/XII-127. 2 oldal
1755. XII. 20.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


Jelentés, hogy a 13 szepesi város területén 3 katonaszökevény az éj leple alatt Lengyelországba menekült, így ott már elfogható nem volt, de a 13 város kormányzója erélyes lépéseket helyezett kilátásba a jövőt illetőleg.

1755/XII-128. Fogalmazvány. 1 oldal
1755. XII. 22.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Hadik András tábornoknak


A Baranyay- és a Mórocz-huszárezredek Morvába vonulása. Egy-egy tisztet küldjenek előre az ottani parancsnokló tábornokhoz annak jelentésére, mikor lépnek Morvaföldre, hogy az ottani menet és szállás tekintetében intézkedhessenek.

1755/XII-129. 2 oldal
1755. XII. 26.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


Udvari haditanácsi rendelet a rokkantság megállapítása tekintetében.

1755/XII-130. 1 oldal
1755. XII. 17.
Az Udvari Haditanács Liechtenstein herceg tábornagynak


A szolgálatra teljesen alkalmatlan rokkant katonákat az ezredek a hadbiztosság közbejöttével Magyarországról, Szlavóniából, a Temesi bánságból és Erdélyből a pesti rokkantházba szállítsák kellő fedezettel előfogaton. Élelmezési pénzzel ellátandók, és ha ilyen van, követelésük az ezredpénztárból kifizetendő.

1755/XII-130/a. 2 oldal
1755. XII. 26.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


Haditanácsi rendelet arról, hogy a dandárnokok, az ezredek felülvizsgálatáról szóló jelentéseikben arra is térjenek ki és ezredeiknél figyelemmel legyenek, hogy a megürülő tiszti helyek elsősorban ugyanazon ezred érdemesebb tisztjei által töltessenek be, az érdemek és a rátermettség határozzanak és idegeneket lehetőleg ne hozzanak az ezredekbe.

1755/XII-131. 2 oldal
1755. XII. 27.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


A december 19, 22, 23-án kelt rendeletek vételét elismeri, azoknak a megfelelő ezredek részére való továbbadását jelenti.

1755/XII-132. Fogalmazvány. 2 oldal
1755. XII. 31.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


A december 26-án kelt két rendelet vételét elismeri. Jelenti, hogy a Mórocz-ezred első menetoszlopa Rózsahegyen összpontosulva az ezredparancsnok és őrnagy vezetésével 5 század január 1-jén, a második menetoszlop, 5 század Somogyi alezredes vezetésével január 4-én indul Trencsén vármegyén át Morvába. A Baranyay-ezred törzse és 4 százada január 5-én, másik 4 százada január 7-én indul. Egy tisztet már elküldtek Morvába, érkezésüket jelentendő. A Sáros megyei Szebenben egy orosz őrmester van, aki az ugyancsak orosz szolgálatban álló Fukar őrnaggyal jött Magyarországra. Ennek útlevelét további rendelet céljából megküldi.

1755/XII-133. 2 oldal
1756. I. 2.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


A helytartótanács átirata Bártfa város panaszával. Nézzen utána, simítsa el az ellentéteket, és tegyen részletes jelentést.

1756/I-1. 1 oldal
1755. XII. 29.
A helytartótanács Liechtenstein herceg tábornagynak


Bártfa város panasza amiatt, hogy a katonaság 2 korona áron követeli a hús fontját, pedig az náluk mindig magasabb volt és ennyiért nem adhatják.

1756/I-1/a. Másolat. 2 oldal
1756. I. 5.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


A Szebenben lévő orosz őrmesternek őrnagya jogtalanul adott útlevelet; ha kíséretéből ilyen idegen tiszt valakit maga mellől elküld, részére a legközelebbi parancsnoktól kell menetlevelet kérnie. Intézkedett, hogy az orosz őrnagyot e tekintetben kioktassák.

1756/I-2. 2 oldal
1756. I. 7.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


A januári létszámkimutatást beterjeszti. A Hadik-huszárezred áthelyezése. A Festetich-ezred még nem jött meg. Az ezredek áthelyezése következtében a már felvett előlegek elszámolása a vármegyékkel. Batik zászlós szabadságkérése. Bártfa város panaszát rendezi. 14-én Nagyváradra utazik, addig a dandár vezetését Eötvös ezredesnek adja át.

1756/I-3. Fogalmazvány. 2 oldal
1756. I. 8.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


Az ércpénzek fogalmát szabályozó rendelet nyomtatott pótlását megküldi az ezredek részére.

1756/I-4. 1 oldal
1756. I. 14.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


A nagyváradi bizottság még nem ült össze, így a dandárvezetést megtartotta. Az orosz őrmester ügyében és a pénzérmék tekintetében kiadott rendeleteket tudomásul vette. Bártfa város panasza tárgyában Eötvös ezredes jelentését beterjeszti. A panasz annál alaptalanabb, mert a hús fontja azon vidéken 2 krajcárnál olcsóbb. A Festetich-ezred megérkezett. Az ezredeket új szálláshelyükre vezényelte.

1756/I-5. Fogalmazvány. 3 oldal
1756. I. 13.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Hadik András tábornoknak


A Szepes és Sáros megyék által megtagadott pótlék krajcár kiszolgáltatása iránt a helytartótanácshoz átír. Batik zászlós szabadságát engedélyezi.

1756/I-6. 1 oldal
1756. I. 19.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Hadik András tábornoknak


Főhadbiztossági jelentés arról, hogy a huszárezredek hol táborozhatnak és hol vásárolhatnak pótlovakat.

1756/I-7. 1 oldal
1756.
A legfelsőbb hadbiztosság az összes huszárezrednek


Kimutatása azon kerületeknek, amelyekben a huszárezredek a toborzást és a lóbeszerzést végezhetik (a Hadik-huszárezred a pozsonyi kerületben toborozhat, Pest és Bács megyében meg a Temesi bánságban szerezhet lovat) összesen 10 huszárezredről van szó: Splényi-, Hadik-, Baranyay-, Festetich-, Kálnoky-, Mórocz-, Dessewffy-, Károlyi-, Nádasdy-, Eszterházy-huszárezredek.

1756/I-7/a. 2 oldal
1756. I. 22.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


A Moldvában, Podóliában és Lengyelországban uralkodó járványos betegség behurcolása elleni intézkedésekre a vármegyék a helytartótanács rendeletét megkapták. Utasítsa ezredeit, hogy aki Lengyelországból jövet nem mutat fel hiteles útlevelet és egészségügyi bizonyítványt, azt azonnal vigyék vissza a határon. A betegségről kapott híreket azonnal jelentse.

1756/I-8. 2 oldal
1756. I. 28.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


A pótlék krajcár kifizetése ügyében Szepes megye válaszát megküldi. Abaúj megye alispánja a megkeresésére nem válaszolt. Ez a pénz a legénységnek okvetlen szükséges, nehogy ez is ok legyen a szökésre. Az ezredpénztárból fizetteti ki részükre, míg a vármegyéktől befolyik. A toborzási és lóvásárlási beosztás betartását az ezredek lelkére kötötte. A lengyelországi ragályos betegség terjedésének megakadályozására a szorosok vidékén lévő csapatait szigorú útlevélvizsgálatra utasította. Egy Baranyay-huszárt a 13 város területéről kiadtak, őt az ezred után küldi. Ezredének orvosa 4 havi szabadságot kér.

1756/I-9. 3 oldal
1756. I. 31.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


A helytartótanács átirata Szeben város panaszával. Vizsgálja ki a körülményeket és tegyen jelentést.

1756/I-10. 1 oldal
1755. XII. 30.
Szeben szabad királyi város az udvari helytartótanácsnak


Szeben város panasza: a megállapított fontonkénti 2 korona áron nem adhat húst a katonaságnak.

1756/I-10/a. Kivonatos másolat. 1 oldal
1755. XII. 30.
Szeben szabad királyi város az udvari helytartótanácsnak


A Szeben város által a katonaság részére kiszolgáltatott élelem, takarmány árának kimutatása 1755. október, november és december hónapokról.

1756/I-10/b. Másolat. 1 oldal
1756. II. 2.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


Szepes és Abaújvár megye által ki nem fizetett pótlék krajcár miatt írt a helytartótanácsnak és a haditanácsnak. A lengyelországi ragályos betegség behurcolása elleni intézkedéseit helyesli, híreket közöljön. Huszárezredének orvosa szabadságra mehet. Gróf Széchenyi tábornokot utasította, hogy ezredeihez közelebb menjen lakni, valamint a lengyelországi betegség behurcolása elleni felügyeletet körzetében szigorúan eszközölje.

1756/II-11. 3 oldal
1756. II. 4.
Hadik András tábornok Liechtensten herceg tábornagynak


Dandárának havi létszámkimutatását beterjeszti. Toborzásra a Festetich-ezred csak egy embert jelölt, a Splényi-ezred egyenruha hiány miatt nem vezényelt, a Hadik-ezred toborzói elmentek. A Festetich-ezred 150 pótlóból 19-et, a Splényi-ezred 15 darabot, a Hadik-ezred az egész 40 darabnyi szükségletét beszerezte. Szepes megye addig nem fizeti a pótlék krajcárt, amíg a helytartótanács nem intézkedik. Szabó százados 2 havi szabadságot kér. Szeben város adatait kivizsgálja és jelentést tesz.

1756/II-12. Fogalmazvány. 2 oldal
1756. II. 7.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


Utasítsa dandárának tisztjeit, hogy Bécsbe, ha csak 1 napra is, csak az ő írásbeli engedélyével mehetnek, ott a haditanács és gróf Daun vezénylő tábornoknál jelentkezzenek. Az igazolvány nélküli tiszteket Bécsben letartóztatják.

1756/II-13. 2 oldal
1756. II. 9.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


Az orosz őrnagy által szabadságolt orosz őrmester ügyében Marquis de Ville tábornokhoz intézett rendelet és a haditanács leirata. A helytartótanácsot újból megsürgette a Szepes megye által megtagadott pótlék krajcár ügyében. Szabó százados szabadságát Gyöngyösre engedélyezi.

1756/II-14. 2 oldal
1756. II. 9.
Liechtensten herceg tábornagy Marquis de Ville tábornoknak


Az orosz őrnagyot oktassa ki, hogy az ő szabályszerű útlevele nem jogosítja fel arra, hogy a kíséretéhez tartozó egyéneknek menetlevelet adjon, azt a legközelebbi parancsnoktól kérjen.

1756/II-14/a. Másolat. 2 oldal
1756. II. 7.
Az Udvari Haditanács Liechtenstein herceg tábornagynak


Az orosz őrmestert Marquis de Ville rendelje magához Sárosból Nagyváradra, magyarázza meg, hogy passzust a bécsi orosz követtől kérjen, és amíg az meg nem érkezik, tartsa őt magánál.

1756/II-14/b. Kivonatos másolat. 2 oldal. (Megjegyzés: passzus = útlevél.)
1756. II. 12.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


Jelentés Szeben város panaszára, amelyben a hús fontonkénti 2 krajcár árának felemelését kívánja. A panasz alaptalan, a hús még olcsóbban is kapható. Az árat a legfelsőbb rendelet csak az Ausztriával szomszédos megyékben engedi fontonként 2 1/4–2 1/2 krajcárra emelni. A város polgárai nem kézművesek, hanem gazdálkodók, termelik a húst, nem veszik. Szamárossy és Jaklin századosok, továbbá br. Luzsénszky ezredes szabadsága.

1756/II-15. Fogalmazvány. 3 oldal
1756. II. 16.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


Haditanácsi leirat a lengyelországi Massinában tartózkodó 29 katonaszökevénynek adott kegyelem tárgyában. Ha ezek közül némelyik nem akarna saját ezredéhez bevonulni, az okokra nézve ki kell hallgatni, és jelentést kell tenni.

1756/II-16. 3 oldal
1756. II. 13.
Az Udvari Haditanács Liechtenstein herceg tábornagynak


Gróf Szirmay Tamás kérvénye folytán a királynő a lengyel Massina községben összegyűlt 29 katonaszökevénynek visszatérésük esetére megkegyelmezett, vagy a saját ezredükhöz térhetnek vissza, vagy más ezredhez.

1756/II-16/a. Másolat. 2 oldal
1756. II. 16.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


A Podolinban fellépett, de már elfojtott járványról a jelentést megkapta, további híreket vár. Szeben város panasza ügyében tett jelentését áttette a helytartótanácshoz és intézkedett, hogy végre a szabályzat alapján megadják az előírt járandóságot. A tisztek szabadságát engedélyezi.

1756/II-17. 2 oldal
1756. II. 18.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


A Szebenben tartózkodó orosz őrmester addig felügyelet alatt ott marad, amíg az orosz követségtől érvényes útlevelet nem kap. Szebenben az orosz őrnagy 600 csákós kalpagot rendelt. Ezredének ügyeit elintézendő Martius szds.-t Bécsbe küldi, erre engedélyt kér. Miután a Szepes megye által megtagadott és egyelőre az ezredpénztárakból előlegezett pótlékkrajcár ilyen kifizetését a hadbiztosság kifogásolja, a megye utasítására a helytartótanácsnál újabb intézkedést kér. A podolini járványt ugyan elfojtották, de azért 20 napi vesztegzárat rendelt el. Az Eszterházy-gyalogezred Paulikovics Jakab nevű szökevénye önként jelentkezett az ezredéhez való visszatérésre, amíg parancsot nem kap, őrizetbe helyezte.

1756/II-18. Fogalmazvány. 4 oldal
1756. II. 21.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


A podolini járvány ügyében vett rendelet szerint fog eljárni. Gróf Szirmay Tamásnak írt, hogy közölje miként lehetne a Massinában lévő 29 katonaszökevénnyel megkegyelmeztetésüket közölni.

1756/II-19. Fogalmazvány. 1 oldal
1756. II. 22.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


Az ezredek és vármegyék közötti differenciákat közvetlen tárgyalás útján kell kiegyenlíteni, írásban és udvarias modorban. Ez akár sikerül, akár nem, csak a tárgyalások után terjesszék fel az iratokat.

1756/II-20. 2 oldal
1756. II. 23.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


A Szebenben tartózkodó orosz őrmester ügyében tett intézkedéseit helyesli, még egyszer figyelmeztesse Eötvös ezredes útján, hogy szabályszerű útlevélről gondoskodjék. Martius századosnak Bécsbe utazási engedélyt ad. A Szepes megye által megtagadott pótlék krajcár ügyében a helytartótanácsnál és a haditanácsnál eljárt, amíg a kérdés el nem dől, a pénzt ne előlegeztesse az ezredpénztárakból. Az Eszterházy-gyalogezredbeli Paulikovics Jakab, katonaszökevényt kézről-kézre adva kísértesse Pozsonyba.

1756/II-21. 3 oldal
1756. II. 27.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


A lengyelországi Massinában lévő 29 hazatérni akaró katonaszökevény megkegyelmezése tárgyában haditanácsi rendelet.

1756/II-22. 1 oldal
1756. II. 25.
Az Udvari Haditanács Liechtenstein herceg tábornagynak


A Lengyelországban lévő 29 megkegyelmezett katonaszökevény visszatérése után régi ezredéhez szolgálattételre bevonul. Ha más ezredhez kívánkoznának, oda küldendők, amennyiben ezen kérésük indokát Hadik megfelelőnek találja.

1756/II-22/a. Kivonatos másolat. 2 oldal
1756. III. 1.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


Haditanácsi leirat a zászlótartói állások adományozása ügyében.

1756/III-23. 1 oldal
1756. II. 21.
Az Udvari Haditanács Liechtenstein herceg tábornagynak


Legfelsőbb elhatározás a zászlótartói állások betöltéséről. Az első üresedés a wienerneustadti akadémikusoké, a másodikat az ezredtulajdonos tölti be, a harmadik betöltése a királynő részére tartatik fenn, a negyediket az ezredtulajdonos tölti be, az ötödik az akadémikusoké, a hatodikat az ezredparancsnok, a hetediket a királynő tölti be, további változásig ez a szabály. Az üresedéseket a nap megjelölésével azonnal jelenteni kell.

1756/III-23/a. Másolat. 2 oldal
1756. III. 1.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


A haditanács parancsára a dandárához tartozó ezredek levéltárában nézessen utána annak, nem szolgált-e ott a burgundi két Provot de Plousez mint tiszt. Az eredményről tegyen jelentést. Amennyiben meghaltak volna, mellékelje a hiteles halotti bizonyítványt.

1756/III-24. 1 oldal
1756. III. 3.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


A február 22-én, 23-án, 27-én kelt rendeleteket megkapta, azok értelmében fog eljárni. A lengyelországi 29 szökevénynek gróf Szirmay útján elküldte a megkegyelmezésükről szóló leiratot.

1756/III-25. Fogalmazvány. 2 oldal
1756. III. 5.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


Haditanácsi leirat a wienerneustadti kadétok elhelyezésére az 1754-ben kiadott legfelsőbb rendelet értelmében.

1756/III-26. 1 oldal
1756. II. 28.
Az Udvari Haditanács Liechtenstein herceg tábornagynak


A megüresedő zászlótartói állásokat egy évig betöltetlenül kell hagyni, hogy a kinevezendő kadétok szolgálati helyük elfoglalásakor az egy évi fizetést felszerelésükre felhasználhassák.

1756/III-26/a. Másolat. 1 oldal
1756. III. 6.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


Havi kimutatást küld dandáráról. A Festetich-ezred segédtisztje Hadik tudta nélkül az ezredtulajdonostól nyert szabadságlevél alapján Pozsonyba és Baltavárra ment két hónapra. Újoncok: a Festetich-ezrednél 2, a Splényi-ezrednél 1, a Hadik-ezred még csak most ment toborozni, az eredmény ismeretlen. Lókiegészítés: Festetich-ezred 150-ből fedezett 23 darabot, a Splényi-ezred 40-ből 29-et pótolt, a Hadik-ezred lóállománya pótolva van. A járvány nemcsak Podolinban, hanem Lengyelországban is megszűnt, Bender vidékére húzódott. A szoros határzárt további utasításig fenntartja. A március 1-jén kelt kétrendbeli utasítást megkapta, aszerint jár el.

1756/III-27. 2 oldal
1756. III. 8.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


A Lengyelországban lévő katonaszökevényeknek gróf Szirmay útján való értesítése a nyert kegyelemről, helyes volt. Az eredményt részletesen jelentse.

1756/III-28. 1 oldal
1756. III. 11.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


Jelentését megkapta. A huszárezredek főként arra ügyeljenek, hogy a szükséges lovakat századosaik megvegyék és pedig mindig jó és szolgálatképes lovakat vegyenek, a hibásakat és a szolgálatra alkalmatlanokat utasítsák vissza.

1756/III-29. 1 oldal
1756. III. 13.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


A lengyelországi katonaszökevényekből néhány már visszajött. Kihallgatási jegyzőkönyveiket küldi. Ezek nem beszéltek össze a hazajövetelre, a kegyelemlevelet gyanakodva fogadják, nem is mindnyájan vannak Massinában. Továbbiak hazatérését várja, ezeket ezredükhöz továbbítja. A járványra vonatkozó kapott értesítést beterjeszti. Hadbiztosi értesítés szerint a Festetich-ezred májusban Máramarosba kerül, helyébe a Nádasdy-ezred jön.

1756/III-30. 2 oldal
1756. III. 17.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


Az újabban visszatért katonaszökevények jegyzékét beterjeszti. A lóbeszerzésre vonatkozó rendeletre jelenti, hogy a lovakat a kijelölt kerületekben a hadbiztosság sorozza és küldi az ezredekhez. A pótlovakat a tavaszi felülvizsgálatnál veszi szemügyre.

1756/III-31. Fogalmazvány. 1 oldal
1756. III. 19.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Hadik András tábornoknak


Állítólag Lengyelországban megszűnt a járvány, de a szomszédos vidéken erős, 7000 ember pusztult el. Így az eddig elrendelt szigorú határzárt továbbra is fenn kell tartani.

1756/III-32. 2 oldal
1756. III. 22.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Hadik András tábornoknak


Tudomásul veszi, hogy a visszatért 20 katonaszökevényt régi ezredeikhez visszaküldte.

1756/III-33. 2 oldal
1756. III. 24.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


Lengyelországból újabb 4 katonaszökevény jelentkezett, kihallgatási jegyzőkönyvüket beterjeszti, a határzárral kapcsolatban rendeletet kér, vajon az ilyen katonaszökevényeket is feltartóztassa-e? Hadik-ezredbeli Kruplanits hadnagy szabadságot kér.

1756/III-34. Fogalmazvány. 1 oldal
1756. III. 26.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Hadik András tábornoknak


Az ezredek tavaszi felülvizsgálatának ideje elérkezik, ezeket a hadbiztosság közbenjöttével személyesen ejtse meg, a részletes eredményt ezredenként jelentse.

1756/III-35. 2 oldal
1756. III. 26.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Hadik András tábornoknak


A Festetich- és a Nádasdy-huszárezredek szálláscseréje ügyében haditanácsi leirat.

1756/III-36. 2 oldal
1756. III. 24.
Az Udvari Haditanács Liechtenstein herceg tábornagynak


A Schwingheimb hadbiztos által terjesztett hír a Festetich- és a Nádasdy-huszárezred helycseréjéről annál alaptalanabb, mert ilyen áthelyezést a parancsnokló tábornagy megkérdezése nélkül nem rendel el.

1756/III-36/a. Kivonatos másolat. 1 oldal
1756. III. 29.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Hadik András tábornoknak


Tudomásul veszi, hogy Lengyelországból újabb négy katonaszökevény tért meg, és őket az ezredeikhez továbbította. Onnan esetleg még megtérő katonaszökevények mikénti kezelése iránt az udvartól utasítást kér. A Hadik-huszárezredbeli Kruplanits hdn. szabadságát engedélyezi, de úgy, hogy az ezred felülvizsgálatán jelen legyen.

1756/III-37. 2 oldal
1756. III. 29.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Hadik András tábornoknak


Haditanácsi rendelet szerint a huszárezredek létszáma a királynő rendeletére 600 ember, 600 ló legyen. A dandárparancsnokok ennek keresztülvitelét ellenőrizzék, valamint a lovak jó állapotát és szolgálatképességét.

1756/III-38. 1 oldal
1756. III. 27.
Az Udvari Haditanács a huszárezredek parancsnokainak


A királynő elrendelte, hogy a huszárezredek létszáma ezentúl 600 ember és ló legyen. Az ehhez szükséges pénzt a hadbiztosság haladéktalanul kiutalja. Ez irányban utasítsa toborzó és lóvásárló különítményeit, főként jó szolgálati lovakra igyekezzék szert tenni. Ha a bevásárló tiszt véleményére a megjelölt körzetben megfelelő jó lovat szerezni nem lehetne, Havasalföldről és Moldvából is hozathatnak.

1756/III-38/b. Másolat. 2 oldal
1756. IV. 3.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


Bár az áthelyezés, mint a felülvizsgálatra való sürgős ok megszűnt, Schwingheimb köti magát a Festetich-ezred április 11–13-i szemléjére, Hadik megkerülésével utasította az ezredet a kivonulásra. A Lengyelországban volt katonaszökevények nem maguk akartak bűnbánóan hazatérni. Szirmay gróf beszélte rá őket. A kapott kegyelem a legénységet még több szökésre csábította, s olyan is volt, hogy valaki akkor szökött már meg, amidőn híre járt, hogy kegyelmet fognak kapni. Két porosz szökevény is jött a Lengyelországban működő lósorozó bizottságtól, kiket Pozsonyba küldött. A huszárezredek létszámáról szóló rendeletet megkapta.

1756/IV-39. Fogalmazvány. 3 oldal
1756. IV. 5.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Hadik András tábornoknak


Haditanácsi rendelet egy Splényi-ezredbeli őrmester letartóztatására.

1756/IV-40. 1 oldal
1756. IV. 3.
Az Udvari Haditanács Serbelloni gróf lovassági tábornoknak


Splényi-ezred egy szökevény őrmestere hadnagynak adva ki magát, a magyar határon toborzott, és az embereket Kribába szállította. Letartóztatni.

1756/IV-40/a. Másolat. 1 oldal
1756. IV. 7.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


Dandárának áprilisi kimutatásait beküldi. A Festetich- és a Hadik-huszárezred újoncait már megkapta, a Splényi-ezrednél még 9 fő hiányzik. A pótlovakat sem tudták hiánytalanul megszerezni. A létszámkiegészítésről szóló rendelet már a toborzók visszaérkeztével jött. Nehéz lesz a szükséges számú újoncot összeszedni. Ha Havasalföldre vagy Moldvába kell menni lóért, hogyan jut oda a kirendelt tiszt, és kihozhatja-e onnan a lovakat? A járvány elleni védekezésre a helytartótanács a vármegyéknek még nem adott rendeletet.

1756/IV-41. Fogalmazvány. 2 oldal
1756. IV. 12.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


Utasítsa a dandárához tartozó ezredeket, hogy a vármegyék által létesített útfásításokat és erődítéseket kíméljék és ne tördeljék.

1756/IV-42. 1 oldal
1756. IV. 12.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


Jelentését az újoncozás és a lóvásárlás eredményéről megkapta. Havasalföldről vagy Moldvából közvetítővel hozassák a lovat a határra és úgy vegyék át. A Temesi bánságból való lókivitel ügyében felírt a haditanácshoz. Ha a vármegyékkel differenciáik vannak, igyekezzenek azt közvetlenül elintézni.

1756/IV-43. 1 oldal
1756. IV. 14.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


Újabb 5 katonaszökevény jelentkezett. Hírek a Splényi-ezredből megszökött őrmesterről. Egy porosz katonaszökevényt küld Pozsonyba, aki a porosz háborús készülődésről ad hírt.

1756/IV-44. Fogalmazvány. 1 oldal
1756. IV. 15.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


A lengyelországi szökevényeknek adott kegyelem következményeiről, valamint a Festetich-ezred felülvizsgálata dolgában Schwingheimb főhadbiztos önhatalmú intézkedéséről szóló jelentését a haditanácshoz fölterjesztette. Scwingheimbot kioktatta, de azért a Festetich-ezred szemléjét mielőbb tartsák meg, hogy nagy feltűnés ne legyen a dologból.

1756/IV-45. 2 oldal
1756. IV. 16.
Liectenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


Haditanácsi leirat a huszárezredek 600 ember és 600 ló létszámáról, valamint a jó lovak beszerzéséről.

1756/IV-46. 1 oldal
1756. IV. 14.
Az Udvari Haditanács Liechtenstein herceg tábornagynak


A létszám megállapításokkal kapcsolatban a megfelelő lóanyag beszerezésére ezredenként 9000 forint, lovanként 45 forint lett kiutalva. A ló 4 és 6 év közötti legyen, 14 markos (4 bécsi hüvelyk), egészséges és hibátlan. A hadbiztosság az ezredekkel szerződést köt és ettől számított 3 hónap alatt kell a lovakat beszerezni felelősség mellett.

1756/IV-46/a. Másolat. 2 oldal
1756. IV. 19.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


Helyes, hogy a porosz szökevény huszárt Pozsonyba irányította. Ha Lengyelországból nem a dandárához tartozó szökevény térne vissza, Kassára küldje. Egyben jelentse további intézkedés végett. Az előbb jelzett 2 porosz szökevény még nem ért Pozsonyba.

1756/IV-47. 2 oldal
1756. IV. 19.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


Azon Lengyelországban lévő szökevényeknek, akik 2 hónapon belül visszatérnek, a királynő kegyelmet ad. Ezt adja valami úton-módon tudtukra. Schwingheimb főhadbiztos ügyében haditanácsi leirat.

1756/IV-48. 2 oldal
1756. IV. 17.
Az Udvari Haditanács Liechtenstein herceg tábornagynak


A tábornok hadbiztosság Schwingheimb főhadbiztost rendre utasította és a jövőben eljárásának szabályszerűségét rendelte el.

1756/IV-48/a. Kivonatos másolat. 1 oldal
1756. IV. 21.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


Az április 12-i, 15-i, 16-i rendeleteket megkapta. Beterjeszti az ezredek felülvizsgálati tervét. Schwingheimb főhadbiztos előterjesztése a Festetich-ezred szemléjére már megállapított terminusokba ütközik. Berzeviczy volt tábornok 16-án Darócon elhúnyt. A Hadik-huszárezredbeli báró Ghillány százados a szemle után 2 havi szabadságot kér.

1756/IV-49. Fogalmazvány. 2 oldal
1756. IV. 24.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


A szökevényeknek adott kegyelmi rendelet vételét elismeri. A porosz szökevények nevét és nemzetiségét jelenti, kiket Pozsonyba irányított. 2 megtért katonaszökevény pár nap múlva kincstári lovon és fölszereléssel újból megszökött. Az egyiket visszahozták.

1756/IV-50. Fogalmazvány. 2 oldal
1756. IV. 26.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


Jelentését megkapta. Báró Ghillány százados kért szabadságát engedélyezi.

1756/IV-51. 1 oldal
1756. IV. 26.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


Zemplén megyének a helytartótanács útján közvetített kérésére az egészségügyi viszonyok helyreálltával elrendeli, hogy a katonai határzárt Zemplénben szüntesse be.

1756/IV-52. 1 oldal
1756. IV. 27.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


Az egy hónappal ezelőtt állítólag Ukrajnából bejött két porosz katonaszökevény még mindig nem jött Pozsonyba. Kutasson utánuk, ha megtalálják, biztos fedezet mellett küldje Pozsonyba és ha csak hírt is hall róluk, azonnal jelentse.

1756/IV-53. 2 oldal
1756. IV. 29.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


A két megtért, de újra megszökött huszár ügyét a haditanácsnak jelentette. A 2 porosz szökevény még mindig nem jelentkezett, a harmadik tegnap Pozsonyba érkezett.

1756/IV-54. 1 oldal
1756. IV. 30.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


Néhány orosz tiszt engedélyt nyert arra, hogy az orosz kivándorlásra vállalkozó montenegróiakat Szlavóniában gyűjtse össze. Ez nem történ meg, de úgy látszik, hogy nem csak ott, hanem az országban másutt is a görög szertartású itteni alattvalókat Szerbiába való kivándorlásra csábítanak. Tehát a Magyarországon engedéllyel tartózkodó orosz tiszteket óva kell inteni ilyen túlkapásoktól és másféle kicsapongásoktól is, és ha a területén ilyen előadódnék, azonnal jelentse.

1756/IV-55. 2 oldal
1756. V. 1.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


Legfelsőbb parancsra a nagyváradi bizottsági gyűlésre 5-én elutazik, a dandár vezetését s így a felülvizsgálatok megtartását a Splényi-ezred parancsnokára Eötvös ezredesre bízza. Rendeletek vételét elismeri. Eötvös ezredest a két eltűnt porosz katonaszökevény nyomozásával megbízza. Útlevelük az egyenes útvonalra szól. 2 ilyen egyén Nagyszombatban mutatkozott. A napokban a Pálffy-ezrednél is megfordult 2 idegen. A szepesi városok ügyét rendező bizottság az egri gróf Barkóczy Ferenc elnökletével 15-én Iglón újra összeül, adjanak-e díszőrséget?

1756/V-56. Fogalmazvány. 3 oldal
1756. V. 3.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


Legfelsőbb parancs, hogy a katonaság összpontosított elszállásolása folytán akár polgári, akár katonai részről felmerült panaszt, ami például az elszállásolás vagy az ellátás kérdését illeti, a polgári hatóság és a hadbiztosság intézze el, ha ez eredménytelen lenne, a katonaság tegyen jelentést a főparancsnokságnál.

1756/V-57. 3 oldal
1756. V. 3.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


A megtért és újra megszökött katonák ügyében haditanácsi leirat.

1756/V-58. 1 oldal
1756. IV. 30.
Az Udvari Haditanács Liechtenstein herceg tábornagynak


Egyetértenek vele, hogy ezek a megtérő szökevények rendes szolgálatra alkalmatlanok, sőt károsak, miután azonban a királynő megkegyelmezett nekik, a szolgálatára jelentkezőket vissza kell venni.

1756/V-58/a. Kivonatos másolat. 1 oldal
1756. V. 20.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


Április 29-30-án és május 30-án kelt rendeleteket, miután ő már Nagyváradon van, végrehajtás végett helyettesének, Eötvös ezredesnek megküldte.

1756/V-59. Fogalmazvány. 2 oldal
1756. VII. 12.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


A porosz csapatösszevonások következtében a királynő is a megfigyelő táborok összevonását rendelte el. Miután Hadik is ide lesz beosztva, gondoskodjék tábori fölszerelésről, hogy az érkező parancs esetén azonnal útra kelhessen.

1756/VII-60. 2 oldal
1756. VII. 16.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Hadik András tábornoknak


Haditanács fenti rendeletét közli.

1756/VII-61. 1 oldal
1756. VII. 18.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


A már a königgrätzi táborba rendelt Hadik- és Festetich-huszárezredet igyekezzék oda mielőbb követni. Parancsnoka gróf Browne tábornagy, akadályoztatása esetén báró Buccow altábornagy.

1756/VII-62. 2 oldal
1756. VII. 21.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Hadik András tábornoknak


Fenti haditanácsi rendelet közli.

1756/VII-63. 1 oldal
1756. VII. 22.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Hadik András tábornoknak


Haditanácsi rendelettel a königgrätzi táborban összpontosított 4 huszárezred parancsnokául Hadik neveztetett ki.

1756/VII-64. 1 oldal
1756. VII. 21.
Az Udvari Haditanács Serbelloni gróf lovassági tábornoknak


A már táborba irányított Festetich- és Hadik-huszárezredeken kívül a Splényi- és a Kálnoky-huszárezredek is a königgrätzi táborba vonulnak. Parancsnokuk Hadik tábornok lesz. A szálláshelyeken maradnak: a tiszti asszonyok, a beteg legénység, a lovak, a havi élelmezési járulékot az ezredek után szállító tiszt, a toborzó és a lóvásárló különítmény.

1756/VII-64/a. Másolat. 2 oldal
1756. VII. 25.
Az Udvari Haditanács Serbelloni gróf lovassági tábornoknak


Haditanácsi rendelet alapján a kivonulásra rendelt ezredek főtisztjeinek az ezredpénztárban őrzött, megtakarítani rendelt járulékai, felszerelésük kiegészítésének beszerzésére most kifizetendő.

1756/VII-65. 1 oldal
1756. VII. 25.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


A nagyváradi bizottságból való felváltását kéri, hogy a königgrätzi táborba való elutazásra készen állhasson.

1756/VII-66. Fogalmazvány. 1 oldal
1756. VII. 26.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Hadik András tábornoknak


Haditanácsi rendelet, hogy a nagyváradi bizottságbeli tagság (amelynek átvételére gróf Széchenyi tábornok kap utasítást) alóli felváltás bevárása nélkül, mielőbb induljon a königgrätzi táborba.

1756/VII-67. 1 oldal
1756. VII. 28.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


Megkapta a rendeletet a königgrätzi táborba való bevonulásra és minden lehetőt elkövet, hogy ennek mielőbb eleget tehessen.

1756/VII-68. Fogalmazvány. 1 oldal
1756. VIII. 1.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


Miután a királynő által rábízott nagyváradi bizottsági tagsága alól felmentve még nem lett, egyelőre nem mozdulhat. Mindenesetre úgy fogja felszerelését beszerezni, hogy a Splényi- és a Kálnoki-ezreddel egyidejűleg érkezzék a königgrätzi táborba.

1756/VIII-69. 1 oldal
1756. VIII. 8.
Hadik András tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


Július 25, 26-án kelt rendeleteket megkapta, amint az ügyeket gróf Széchenyi tábornoknak átadta, a lehető leggyorsabban útnak indul a königgrätzi táborba.

1756/VIII-70. 1 oldal
1756. VIII. 9.
Gróf Serbelloni lovassági tábornok Hadik András tábornoknak


A nagyváradi bizottsági tagsággal gróf Széchenyi tábornok lett megbízva, tehát a felváltást be se várva, azonnal induljon a königgrätzi táborba.

1756/VIII-71. 1 oldal
1756. VIII. 10.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Gróf Széchenyi érkezését ne várja be, hanem azonnal induljon útnak Königgrätzbe.

1756/VIII-72. 2 oldal
1756. IX. 2.
Serbelloni gróf lovassági tábornok Hadik András tábornoknak


Tudomásul veszi, hogy a haditanács némi időt engedélyezett felszerelése beszerzésére, dicséretes ügybuzgalmát ismerve, ez már bizonnyal megtörtént, és elutazott Königgrätzbe.

1756/IX-73. 1 oldal
1756. X. 1.
Hadik András tábornok a főparancsnokságnak


Jelentés a huszárság ténykedéséről a balszárnyon, a Lobositz melletti ütközetben.

1756/X-74. Fogalmazvány. 3 oldal
1756. X. 13.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


A királynő a huszárezredek létszámát 12 század (egyenként 110 lovas) létszámban állapította meg, a magyarországi rendeknek megengedte, hogy a kiegészítésre szükséges legénységet és lovakat vagy természetben, felszerelve bocsássák az ezredtulajdonosok rendelkezésére vagy az ehhez szükséges pénzt. Az ezredenként felállítandó 2 századhoz a főtiszteket ők nevezhessék ki (a rendek) az ezredektől már működő sorozóbizottságok ebbe a kiegészítésbe bevonandók, valamint a hadbiztosságok is.

1756/X-75. 4 oldal
1756. X. 13.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Egy huszárezred létszámának részletes kimutatása 1335 ember és ló állománnyal. Törzs 15, 4 törzsszázad egyenként 110, 4 közönséges század egyenként 110 emberből.

1756/X-75/a. Másolat. 2 oldal
1756. X 14.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


A szász hadsereg visszavonulása Pirnába.

1756/X-76. Francia nyelvű másolat. 5 oldal
1756. X. 13.
Gróf Browne tábornagy Rutovsky tábornagynak


Miután híreket nem kapott, azt kell föltételeznie, körülzárták, s ha 14-én reggel 9-ig nem kap választ, a maga részéről is mindent elkövet az összeköttetés helyreállítására.

1756/X-76/a. Másolat. 1 oldal
1756. X. 14.
A szász király[?] Rutovsky tábornagynak


Rábízza, hogy az egész sereggel hadifogságba megy-e, vagy pedig kard és éhség által pusztulnak el.

1756/X-76/b. Másolat. 1 oldal
1756. XI. 1.
Gróf Browne tábornagy Hadik András tábornoknak


Tábori jelszó november 1-30-ig.

1756/XI-77. 2 oldal
1756. XI. 8.
Gróf Browne tábornagy Hadik András tábornoknak


Irányelvek a cs. kir. hadsereg részére az 1756/57. évi téli toborozásra vonatkozólag.

1756/XI-78. Másolat. 6 oldal
1756. XI. 30.
[?] alezredes Hadik András tábornoknak


Jelentés a Joachimsthal és Éger között őrségre rendelt horvátok és huszárok elhelyezéséről.

1756/XI-79. 2 oldal
1756. XI. 10.
Ferenc császár Hadik András tábornoknak


Altábornagyi kinevezési okmánya.

1756/XI-80. 1 oldal
1756. XI. 10.
Mária Terézia Hadik András tábornoknak


Altábornagyi kinevezési okmánya.

1756/XI-81. 1 oldal
1756. XI. 10.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Altábornagygyá való kinevezéséről értesíti.

1756/XI-82. 2 oldal
1756. XI. 19.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


A huszárezredek létszámemelésével kapcsolatban elrendeli, hogy hat zászlótartó legyen, és hat alhadnagy zászlótartói fizetéssel.

1756/XI-83. 2 oldal
1756. XII. 1.
Gróf Browne tábornagy Hadik András tábornoknak


Tábori jelszó 1756. december 1-31-ig.

1756/XII-84. 2 oldal
1756. XII. 9.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Legfelsőbb rendelet, hogy amennyiben a huszárezredek január 31-ig a már régebben elrendelt 800 főre való létszámemelést keresztül nem viszik, vagy az ezredtulajdonos vagy az ezredparancsnok vagy mindketten rangjukat vesztik. Az újabban elrendelt 1335 főnyi létszám elérését is igyekezzenek mielőbb keresztülvinni.

1756/XII-85. 3 oldal
1756.


Az Eszterházy-huszárezred elszállásolása és előőrsi szolgálatáról szóló emlékeztető.

1756/XII-86. Másolat. 2 oldal
1756.


Előőrsi szolgálati rendelkezés az Eszterházy-huszárezred részére.

1756/XII-87. Másolat. 7 oldal
1756.


Általános előőrsi szolgálati rendelkezés.

1756/XII-88. Másolat. 7 oldal
1756.
Hadik András altábornagy


Irányelvek az 1756/57. téli előőrsi szolgálatra.

1756/XII-89. Fogalmazvány. 6 oldal
1757. I. 1.
Gróf Browne tábornagy Hadik András altábornagynak


Tábori jelszó január hóra.

1757/I-1. 1 oldal
1757. I. 2.
Gróf Browne tábornagy Hadik András altábornagynak


Január 8-ára a csoportjához tartozó német lovasságból, éspedig a vértesekből küldjön Ausszigba 1 ügyes hadnagyot és 35 lovast gr. Thurn alezredeshez a hadifoglyok kölcsönös kicserélése alkalmából. Létszámkimutatást megkapta. Az előőrsi szolgálatban felváltandó német lovassággal Schultz alezredesben egy mindenképpen hasznos tisztet kap. A tolvaj porosz szökevény Struppe, ha előkerül, letartóztatandó.

1757/I-2. 3 oldal
1757. I. 2.
Gróf Browne tábornagy Hadik András altábornagynak


Személyleírás Struppe Henrik porosz szökevényről.

1757/I-2/a. 1 oldal
1757. I. 3.
Gróf Browne tábornagy Hadik András altábornagynak


A küldött iratokat azonnal továbbítsa egy trombitással az ellenséges előőrsökig.

1757/I-3. 1 oldal
1757. I. 4.
Hadik András altábornagy gróf Browne tábornagynak


Egy állítólag Szászországból jövő, magát porosz főbiztosnak, majd lengyel funkcionáriusnak kiadó egyént letartóztatott és Prágába kísértetett. A helybeli postamester által beszolgáltatott, az ellenséges vonalba irányított levelet küld.

1757/I-4. Fogalmazvány. 2 oldal
1757. I. 4.
Hadik András altábornagy gróf Browne altábornagynak


A magát porosz főtisztnek kiadó és 3-án Budinon át Prágába kísért Winckle Hyeronimus a Töplitzben lakó Löbel Jakab zsidóval Drezdában volt, és vele meg Motz Jakab zsidóval a zsidó iskolában beszélgetett, és azzal bíztatta őket, hogy Prágából visszatérve, megmondja, miért is ment oda.

1757/I-5. Fogalmazvány. 1 oldal
1757. I. 4.
Gróf Browne tábornagy Hadik András altábornagynak


A létszámkimutatásokat a részletezés kiegészítése céljából visszaküldi.

1757/I-6. 1 oldal
1757. I. 6.
Gróf Browne tábornagy Hadik András altábornagynak


A Winckle-féle züllött alakokat az előőrsi vonalon küldje vissza ezentúl. A Wimmersperg, Serbelloni-vértesezredbeli századosnak adott szabadságot jóváhagyja. Az ezred létszámkiegészítési és felszerelési ügyeinek lebonyolítására a Splényi-huszárezred 1 hadnagyot, 3 altisztet, 15-16 embert küldjön Miskolcra. Ezek Baranyay lovassági tábornoknak lesznek alárendelve.

1757/I-7. 2 oldal
1757. I. 6.
Hadik András altábornagy gróf Browne tábornagynak


A hadifoglyok kicseréléséhez a vérteskülönítményt elküldte; a porosz szökevény, Struppe körözését elrendelte; a részletezett létszámkimutatásokat beterjeszti.

1757/I-8. Fogalmazvány. 1 oldal
1757. I. 8.
Hadik András altábornagy gróf Browne tábornagynak


A Sächsisch Einsiedelbeli főerdész küldeményét, melyet neki tegnapelőtt Drezdából egy ezredes hozott, beküldi. A főerdész azt az utasítást kapta, hogy a választ várja be.

1757/I-9. 1 oldal
1757. I. 11.
Gróf Browne tábornagy Hadik András altábornagynak


A Wallis-gyalogezredbeli báró Stein alezredes az ezredbeli őrnagyot az előőrsi szolgálatban leváltja. A mellékelt választ kézbesítse annak, aki a hozzá szóló írást hozta.

1757/I-10. 1 oldal
1757. I. 13.
Gróf Browne tábornagy Hadik András altábornagynak


Gróf Maquire altábornagy dicséri a Splényi-huszárezred parancsnokát Eötvös ezredest, úgy az ezred állapota, mint az előőrsi szolgálat jó megszervezéséért, és még huszárokat kér. Ha csak lehet, küldjön gróf Marquirenek huszárságot, Hadiknak pótlásul inkább német lovasságot küld. Mielőbb küldjön Vogtern altábornagyhoz Égerbe is 1 századost 30 huszárral, az előőrsi szolgálat jobb ellátása érdekében.

1757/I-11. 2 oldal
1757. I. 16.
Hadik András altábornagy gróf Browne tábornagynak


A Splényi-ezredet toborzó különítmény küldésére utasította. A Drezdába küldött iratokat a főerdésznek átadta. A 30 huszárt Égerbe elküldötte. Eötvös ezredes dandárához tartozása alatt is kiváló képességekről tett tanúságot. A rendes félhavi jelentést beterjeszti.

1757/I-12. Fogalmazvány. 3 oldal
1757. I. 19.
Hadik András altábornagy gróf Browne tábornagynak


Az altábornagyi kinevezési díj elengedése iránti kérvényére báró Koch kabinetirodai titkár válasza. Gróf Maquire altábornagy 500 huszárt kért, de csak 120 huszárt, 3 tisztet és a megfelelő altiszteket adhatja, mert a nála lévő 3 ezred összes létszáma 461 lovas.

1757/I-13. 2 oldal
1757. I. 20.
Gróf Browne tábornagy Hadik András altábornagynak


Jelentését megkapta, ha az előőrsi szolgálatban lévő 300 lovasához erősítést kíván, ezt csak fölfelé jelentheti, mert helyben e célra sem lovassága, sem gyalogsága nincsen. Splényi kapitány hadnagy áthelyezése a Pálffy János-gyalogezredhez és vezénylése Zemplén megyébe toborzásra.

1757/I-14. 3 oldal
1757. I. 21.
Hadik András altábornagy gróf Browne tábornagynak


Az ellenségről semmi bizonyosat nem tudni, de a Csehországba betörés nem valószínű, mert a hegyi utakat a hó elzárja. Szükség esetén a szomszéd dandárok gyalogsággal kisegíthetik. Az Elbán túlra már nem küldhet huszárságot, mert az ellenség könnyen elvághatja.

1757/I-15. Fogalmazvány. 1 oldal
1757. I. 24.
Gróf Browne tábornagy Hadik András altábornagynak


Helyesli, hogy gróf Maquire altábornagy kívánságára csak 120 huszárt küldött. A Franciaországgal, a szökevények kölcsönös kiszolgáltatására kötött egyezményt megküldi.

1757/I-16. 2 oldal
1757. I. 25.
Gróf Browne tábornagy Hadik András altábornagynak


Gróf Maquiret utasította, hogy a Splényi-ezred újoncainak beérkezése után a 120 huszárt küldje vissza. A magyarországi ügyeihez kért segélyét szívesen adja. Utasítsa ügynökét, hogy amint gr. Browne egyszer Bécsbe megy, ott keresse föl, az utak-módok kieszelésére. Gróf Széchenyi tábornok hadseregéhez küldetett, saját kérésére Hadikhoz osztja be. Informálja őt a helyi viszonyokról. A februári tábori jelszót küldi.

1757/I-17. 2 oldal
1757. I. 25.
Gróf Browne tábornagy Hadik András altábornagynak


Februári havi tábori jelszó.

1757/I-17/a. 1 oldal
1757. I. 28.
Hadik András tábornagy gróf Browne tábornagynak


Két Drezdából érkezett levelet beterjeszt. A kért gabonát és malátát átengedheti-e? Január 24. és 25-én kelt rendeletet megkapta, az ezredekkel közölte. Gróf Széchenyi tábornokot a balszárnyra helyezi. A kilátásba helyezett támogatásért köszönetet mond.

1757/I-18. Fogalmazvány. 2 oldal
1757. I. 29.
Gróf Browne tábornagy Hadik András altábornagynak


A kapott értesítést betekintés végett megküldi. A jövőben az ilyet Hadik bontsa fel és elolvasás után terjessze fel, hogy időt nyerjen. A gabona kiszállítása tárgyában azt válaszolja, hogy az polgári ügy, és ha azon hatóság erre engedélyt ad, a katonaság ne akadályozza meg.

1757/I-19. 2 oldal
1757. I. 23.
[?] Gróf Browne tábornagynak


Kémjelentés a porosz hadsereg raktárairól, továbbá azok helyéről. Eszerint Oberlausitzban 40 000 emberes tábor készül, a porosz szekereket gyorsan javítják. Sziléziából hoznak élelmiszert Szászországba, melyet teljesen feléltek. A porosz sereget kiegészítik. A raktárakban sok gabona megromlott, a lovak tönkre mentek, a hadsereg hangulata nyomott.

1757/I-19/a. 4 oldal
1757. I. 31.
Hadik András altábornagy gróf Daune tábornagynak


A havi létszámkimutatásokat beterjeszti. A Splényi-ezredbeli báró Splényi kapitány hdn. a Pálffy János-gyalogezredhez távozott. A szökéssel gyanúsított Müller puskaműves a felváltását kérni távozott, de már visszahozták. A porosz király állítólag február 6-án Görlitzbe megy, és néhány ezredet Lausitzba rendelt. Az ellenség 1000 szekeret rendelt, amelyek 2 héten belül kiállítandók. Gieshübel mögött egy raktár létesítését kezdték meg.

1757/I-20. Fogalmazvány. 2 oldal
1757. II. 1.
Hadik András altábornagy gróf Daune tábornagynak


Huszár előőrsök helységek szerint.

1757/II-21. Fogalmazvány. 2 oldal
1757. II. 1.
Báró Vécsey alezredes Hadik András altábornagynak


A coulmi felügyelet alá tartozó gyalogos és lovas előőrsök táblázata.

1757/II-21/b. 1 oldal
1757. II. 1.
Báró Barkóczy Mihály ezredes Hadik András altábornagynak


A balszárny előőrseinek részletezése.

1757/II-21/c. 1 oldal
1757. II. 1.
Báró Barkóczy Mihály ezredes Hadik András altábornagynak


Az Égerbe vezényeltek kimutatása.

1757/II-21/d. 1 oldal
1757. II. 2.
Hadik András altábornagy Daun gróf tábornagynak


Herceg Sulkovszky ezredes tervét az ellenség megbolygatására beterjeszti, maga részéről a tervet pártolja, mert saját részre veszélyt nem lát és az ügybuzgalmat elfojtani nem akarja. Utasításokat kér.

1757/II-22. Fogalmazvány. 2 oldal
1757. II. 7.
Daun gróf tábornagy Hadik András altábornagynak


Lobkowitz herceg zimmerwaldi bányamestere érdekében eljárt. Bécsbe utazik és így a főparancsnokságot távolléte idejére Kollowrath gróf táborszernagynak adja át. Csapatainál a vadászatot a legszigorúbban tiltsa be.

1757/II-23. 3 oldal
1757. II. 7.
Daun gróf tábornagy Hadik András altábornagynak


A tisztek és a legénység vadászata miatti panaszirat.

1757/II-23/a. Kivonatos másolat. 2 oldal
1757. II. 15.
Gróf Daun tábornagy Hadik András altábornagynak


Babocsay tábornokot a csoportjához tartozó 4 huszárezrednél a megfelelő beosztással lássa el.

1757/II-24. 1 oldal
1757. II. 16.
Hadik András altábornagy a főparancsnokságnak


A szokásos félhavi jelentést beterjeszti. Drezdából érkezett 2 jelentést mellékel. Ezen a részen nyugalom van. Gieshübel irányából jelentenek kisebb változásokat. A Baranyay-ezrednek nincsen tölténye.

1757/II-25. Fogalmazvány. 1 oldal
1757. II. 18.
Hadik András altábornagy a főparancsnokságnak


A már kibocsátott vadászati tilalmat szigorúan megújította és az illető erdőőröket felhívta, hogy adandó esetben a legközelebbi huszártisztnél karhatalmat kérjenek. Hogy a polgári lakosság vadászik, az bizonyítva van, és nem olyan veszedelmes az egész, mint ahogy felfújják. Az ellenségnél nyugalom van, csak Gieshübelnél váltották fel a 2 zászlóaljat. Lausitzban 22 zászlóalj és 15 escadron van.

1757/II-26. Fogalmazvány. 2 oldal. (Megjegyzés: escadron = század.)
1757. II. 19.
Kollowrat gróf táborszernagy Hadik András altábornagynak


A létszámjelentést elég havonta egyszer beküldeni, a Baranyay-ezred töltényszükségletéről adjon be igénylést, ha a késedelem veszélyes lenne, kérjen egyenesen Lietmeritzből. Az ellenséget előőrsi állásában nem kell háborgatni, fő dolog a mi területünktől távol tartani.

1757/II-27. 2 oldal
1757.
Hadik András altábornagy Daun gróf tábornagynak


Az őt ért sérelem miatt panaszt emel, és orvoslást kér. (Nem világlik ki pontosan, mi volt ez a sérelem.)

1757/II-28. Fogalmazvány. 2 oldal
1757. II. 25.
Hadik András altábornagy gróf Kollowrat Cajetan táborszernagynak


A keresett kémek leírását közölte. A huszárezredek töltényszükségletének kimutatását bekérte. A hegyekben levő magas hó most nagy veszteséggel tenné lehetővé az ellenséges előőrsök nyugtalanítását, ha az idő és az alkalom kedvező, előterjesztést fog tenni. Az ellenség azt a hírt terjeszti, hogy a szökevényeket elfogjuk és szolgálni kényszerítjük, ezt megbízható emberek útján cáfolta. Trautmannsdorff százados panasza, hogy az ezredtől nem kapott furirokat. A huszárezredek még hiányzó létszámának kiegészítésére a vezényeltek elküldése.

1757/II-29. 2 oldal. (Megjegyzés: furir = hadiirnok, élelmezési altiszt.).
1757. II. 26.
Kollowrat gróf táborszernagy Hadik András altábornagynak


Haditanácsi rendelet a huszárezredek felülvizsgálati és létszámkimutatása tárgyában. Az alhadnagyok és a zászlótartók havi 1 öl fa járandóságának 1756. november 1-től való visszamenőleges kiutalása.

1757/II-30. 2 oldal
1757. II. 9.
Az Udvari Haditanács gróf Browne tábornagynak


Az ezredek havi létszámkimutatásának egyöntetűségét célzó főhadbiztosi leirat.

1757/II-30/a. Másolat. 1 oldal
1757. I. 31.
A főhadbiztosság az Udvari Haditanácsnak


A huszárezredek havi és felülvizsgálati kimutatása egyöntetűség céljából a mellékelt létszám rendszeresítés alapján történjék.

1757/II-30/b. Másolat. 1 oldal
1757. I. 31.
A főhadbiztosság az Udvari Haditanácsnak


Egy huszárezred megállapított létszámának részletezése.

1757/II-30/c. Másolat. 1 oldal
1757. II. 28.
Hadik András altábornagy a főparancsnokságnak


A havi létszámjelentés és töltényszükséglet kimutatása. Az ellenséges lovasság hírek szerint Drezdánál gyülekezik a király előtti szemlére. Pirna és Königstein között tábort készítenek elő; Gieshübel és Gottlenbe mellett sáncokat hánynak, Marienburg vidékén egyes őrségeket megerősítenek.

1757/II-31. Fogalmazvány. 2 oldal
1757. II. 28.
Kollowrat gróf táborszernagy Hadik András altábornagynak


Február 25-én kelt jelentését megkapta, abban ismertetett intézkedéseit jóváhagyja. A furirok küldése iránt átírt gróf Stampach lovassági tábornoknak. A huszárezredek toborzó különítményei a főparancsnokságnál jelentkezve útnak indulhatnak.

1757/II-32. 2 oldal
1757. III. 1.
Kollowrat gróf táborszernagy Hadik András altábornagynak


Tábori jelszó március hóra.

1757/III-33. 2 oldal
1757. III. 4.
Kollowrat gróf táborszernagy Hadik András altábornagynak


A cseh kamara megkeresésére elrendeli, hogy az előfogatok természetbeni szolgáltatásokról szóló nyugtatványokat az ezredek külön-külön állítsák ki.

1757/III-34. 1 oldal
1757. III. 4.
Kollowrat gróf táborszernagy Hadik András altábornagynak


A horvát ezredek parancsnokainak szigorú parancsot ad, hogy csapataiknál a vadászatot szüntessék meg úgy a legénység, mint a tisztek részére, ellenkező esetben nemcsak a tetteseket, de a parancsnokló törzstiszteket is megfelelő büntetés éri.

1757/III-35. 2 oldal
1757. III. 4.
Hadik András altábornagy a főparancsnokságnak


Kiküldött hírszerzői cáfolják a Drezda melletti táborkészítésről érkezett hírt. Az ellenben bizonyos, hogy az ellenség jobbszárnyán, Marienberg és az itteni vidéken a gyalogságát visszavonta. Ellenben olyan községeket is megszállott és őrjáratoz a huszársága, hol az előtt semmi sem volt.

1757/III-36. Fogalmazvány. 1 oldal
1757. III. 6.
Hadik András altábornagy a főparancsnokságnak


Hírek az ellenségről: Drezdánál tábor, ezredek szemléje a porosz király előtt; előőrsök megerősítése, központosítás Drezda körül.

1757/III-37. Fogalmazvány. 1 oldal
1757. III. 7.
Kollowrat gróf táborszernagy Hadik András altábornagynak


A Baranyay-, a Splényi-, az Eszterházy-, a Hadik huszárezredek jelentsék név szerint a teljesen vagy csak hadiszolgálatra alkalmatlan (de helyi szolgálatra alkalmas) rokkant tiszteket. Egy kém személyleírását küldi.

1757/III-38. 1 oldal
1757. III. 7.
Kollowrat gróf táborszernagy Hadik András altábornagynak


A március 4-én kelt jelentésének vételét elismeri.

1757/III-39. 1 oldal
1757. III. 8.
Hadik András altábornagy a főparancsnokságnak


Az ellenségről március 6-án leadott jelentésével kapcsolatban közli, hogy az ő szakaszain ez ideig minden csendes.

1757/III-40. Fogalmazvány. 1 oldal
1757. III. 8.
Batthyány gróf tábornagy Hadik András altábornagynak


Kérésére a királynőnél eljárt, hogy Hadikot az ő hadseregébe osszák be, miután azonban már előzőleg Laudont is kérte magához, Daun tábornagy mindkettőjüket nem akarja nélkülözni, ez most nem valószínű. Ami haditervének kivitelét illeti, ajánlja, hogy pontos értesüléseket szerezzen Szászországból, valamint pontos térképet is. Nozdroviczky őrnagy előléptetési ügyében eljárt.

1757/III-41. 4 oldal
1757. III. 8.
Draskovits tábornok Hadik András altábornagynak


2 horvát zászlóalj és 2 gránátosszázad elhelyezése az előőrsi vonal jobbszárnyán.

1757/III-42. 1 oldal
1757. III. 10.
Gróf Kollowrat táborszernagy Hadik András altábornagynak


Jelentését megkapta, gróf Maquire altábornagy részére erősítésül küldjön 150 Eszterházy huszárt és az Ogulini ezredből 400, de legalább 200 embert.

1757/III-43. 1 oldal
1757. III. 10.
Gróf Kollowrat táborszernagy Hadik András altábornagynak


A polgári hatóság panasza folytán elrendeli, hogy az ezredek az 5 font széna és a 7 font takarmányszalmából álló napi adagokat vegyék át.

1757/III-44. 1 oldal
1757. III. 11.
Martius százados Hadik András altábornagynak


Reinitz, Zuckmantel, Saare, Böhmisch, Khlam, Frukklam, Kleinkahn községek leírása, valamint lakosságuk száma a férőhely szempontjából.

1757/III-45. 1 oldal
1757. III. 12.
Hadik András altábornagy a főparancsnokságnak


A gróf Maquire altábornagy részére küldendő 400 horvát és 150 huszár vezénylése az ő állásaira veszélyes, mert az ellenséges előőrsöket már megerősítették és az előőrsi vonal saját részéről kiterjedt és laza lesz. Újabb rendeletet kér.

1757/III-46. Fogalmazvány. 3 oldal
1757. III. 13.
Kollowrat gróf táborszernagy Hadik András altábornagynak


Miután úgy Maquire, mint Lacy egybehangzóan az ő vonaluk előtti ellenséges csapatösszevonásokról, és így a fenyegető veszélyről tesznek jelentést, 150 Eszterházy huszárt és legalább 200 horvátot indítson útnak.

1757/III-47. 2 oldal
1757. III. 13.
Hadik András altábornagy


Előőrsi rendelkezés az Elbától kezdődő területen a szász határ mentén Égerig.

1757/III-48. Fogalmazvány. 5 oldal
1757. III. 13.
Draskovits tábornok Hadik András altábornagynak


A gyalogság által megszállva tartott előőrsi állások beosztása.

1757/III-48/b. 1 oldal
1757. III. 14.
Hadik András altábornagy a főparancsnokságnak


Hadik-huszárezredet és az Ogulini 200 horvátot útnak indította. Gróf Maquire altábornagyot értesítette. A rokkant tisztek kimutatására a huszárezredeket utasította.

1757/III-49. Fogalmazvány. 2 oldal
1757. III. 15.
Hadik András altábornagy a főparancsnokságnak


Hírek az ellenségről: Drezdánál 25 zászlóalj van, egy részük Zittau felé menetel, Brandenburgból 15 darab 12 fontos ágyú érkezett, a porosz király állítólag szintén Zittauba megy. Az országból nagy takarmányszállítások vannak, az Elbán feljövő takarmány Pirnában raktározódik. Gieshübelbe 3 ezred dragonyos érkezett, Gottlaube 20 ágyúval van ellátva.

1757/III-50. Fogalmazvány. 2 oldal
1757. III. 15.
Kollowrat gróf táborszernagy Hadik András altábornagynak


Újabb jelentés szerint Friedlandból az ellenség kivonult, így gróf Maquiret utasította, hogyha a viszonyok nem változtak, az oda indított csapatokat küldje vissza.

1757/III-51. 1 oldal
1757. III. 16.
Hadik András altábornagy


A jobbszárny előőrsi szolgálatának elosztása.

1757/III-52. Fogalmazvány. 4 oldal
1757. III. 16.
Hadik András altábornagy


Tervezet az előőrsök tavaszi elhelyezésére.

1757/III-52/a. Fogalmazvány. 1 oldal
1757. III. 17.
Kollowrat gróf táborszernagy Hadik András altábornagynak


Az ellenségről szóló jelentését megkapta. Igyekezzék mennél több biztos adatot szerezni, és ismert éberségével az esetleges ellenséges vállalkozásokat meghiúsítani.

1757/III-53. 1 oldal
1757. III. 18.
Hadik András altábornagy a főparancsnokságnak


Drezdát és Freyburgot az ellenség lezárta. Néhány ezred Zittauból Freyburgba vonult, hol fiókraktárakat létesítenek. Gieshübel és Pirna közt a dragonyosezredek még állnak.

1757/III-54. Fogalmazvány. 1 oldal
1757. III. 18.
Kollowrat gróf táborszernagy Hadik András altábornagynak


Haditanácsi rendelet Wabst Proto medikus kinevezéséről. Az ezredekkel közölje.

1757/III-55. 1 oldal
1757. III. 9.
Az Udvari Haditanács gróf Browne tábornagynak


A királynő Wabst Proto medikust az összes kórház főnökévé nevezte ki. Az ezredeket utasítsa az előírt napidíjak teljes kifizetésére.

1757/III-55/a. Másolat. 1 oldal
1757. II. 20.
Kollowrat gróf táborszernagy Hadik András altábornagynak


Március 18-i jelentését megkapta. Értesíti gróf Browne tábornagy visszatéréséről Bécsből.

1757/III-56. 1 oldal
1757. III. 20.
Hadik András altábornagy a főparancsnokságnak


Drezdában 15-én a várost lezárva 3 órás kutatás után minden szolgálatra alkalmas férfit összefogtak és Torgauba szállították. Freyburgból 100 bányászt állítottak elő. 16-án Moritz hg. Gieshübel és Gottlaube előőrseit megvizsgálta és a meglévő 2 sánchoz egy harmadik készítését elrendelte.

1757/III-57. Fogalmazvány. 1 oldal
1757. III. 21.
Kollowrat gróf táborszernagy Hadik András altábornagynak


Egy Dillon de Poligmahou nevű tiszt Angliában 6000 font sterlinget örökölt, felkeresendő és Prágába küldendő, hogy öröksége felvétele végett eltávozhasson.

1757/III-58. 1 oldal
1757. III. 21.
Gróf Browne tábornagy Hadik András altábornagynak


Gróf Maquire altábornagyot utasította, hogy ha a Hadik-huszárezredet nem is, de az Eszterházy-ezred kivezényelt részét küldje vissza.

1757/III-59. 2 oldal
1757. III. 22.
Hadik András altábornagy gróf Browne tábornagynak


Kitüntetéséhez gratulál, jóindulatú pártfogását kéri. Az ellenség sok fát szállít Drezdához és a sáncolást is folytatja. Egyes vidékeken táborokat készítenek elő. Újabb híreket vár. Lovassága megerősítésére egyelőre nincs szükség.

1757/III-60. Fogalmazvány. 2 oldal
1757. III. 22.
Gróf Browne tábornagy Hadik András altábornagynak


Haditanácsi rendelet a szerencsejáték betiltásáról, és hogy a tisztek feleségei a hadsereget hagyják el.

1757/III-61. 1 oldal
1757. III. 9.
Az Udvari Haditanács gróf Browne tábornagynak


A csapatoknál elharapódzott szerencsejátékot a királynő szigorú büntetés terhe mellett megtiltotta. A tábornokok és a tisztek feleségei április 1-ig a csapatok szállásterületét hagyják el és a nekik múlt évben kiutalt szállásaikra vonuljanak vissza.

1757/III-61/b. Másolat. 1 oldal
1757. III. 23.
Hadik András altábornagy gróf Browne tábornagynak


Egy peterswaldi fuvaros és 2 katonaszökevény elmondása szerint a drezdai garnizon, de egyéb ezredek is Pirnáig vonultak, honnan az Elbán át Zittauba mennek, hová a király már megérkezett. A Freyburgba irányított 3 ezredet Zwikauba rendelték, ahová Torgauból és Leipzigből is jönnek csapatok, Drezdából pedig 18 ágyú. Különben is az ellenségnél minden menetkész.

1757/III-62. Fogalmazvány. 1 oldal. (Megjegyzés: garnizon = helyőrség.)
1757. III. 24.
Hadik András altábornagy gróf Browne tábornagynak


2 megbízottja jelenti, hogy a király a trónörökössel, testőrségével és 3 gyalogezreddel Drezdából Pirna mögé Lochowitzba vonult 22-én. A meglévőkhöz újabb csapatok nem jöttek. Gieshübelben és Groszkottenben Moritz herceg-gyalogezredét 2 gránátoszászlóalj váltotta fel. Gottlebenben maradt a 2 zászlóalj. Gottlebenből 300 ember ment 2 ágyúval Harmausbachba. Drezdából nehéz tüzérséget még nem vont a király magához. A drezdai raktárba naponta jönnek szállítmányok. A legközelebbi szállítmányok Pirnába vannak irányítva. Az utakat nem javítják, előfogatokat nem gyűjtenek, amiből előnyomulásra lehetne következtetni, mégis 26-ra az ezredek menetparancsot kaptak. Hol lesz tábor alakítva, még mindig bizonytalan.

1757/III-63. 2 oldal
1757. III. 24.
Gróf Daun tábornagy Hadik András altábornagynak


Mellékelt iratokat küldje egy trombitással az ellenséges előőrsökhöz. 23-i jelentését megkapta. Igyekezzék pontos és megbízható híreket szerezni.

1757/III-64. 1 oldal
1757. III. 25.
Hadik András altábornagy gróf Browne tábornagynak


A küldött iratokat az ellenséghez továbbította. A szinte atyai jóindulatáért köszönetet mond, tanácsa szerint jár el. Az ellenség a beérkezett hírek szerint Zittauba 20 000 embert vont össze, erős tüzérséggel. A porosz király valószínűleg oldalát biztosítani és minket zavarba hozni akar. Tegnap Rosenthalnál a Széchenyi-huszárok 1 tizedest és 1 közlegényt fogtak el, akik megerősítik: a porosz király a drezdai garnizonnal előrenyomult.

1757/III-65. Fogalmazvány. 2 oldal
1757. III. 27.
Hadik András altábornagy gróf Browne tábornagynak


Beérkezett hírek szerint a porosz király a trónörökössel Lochowitzban van. Drezdához közeli tábor létesítéséről beszélnek. Drezda elsáncolásán állandóan dolgoznak. A bányászok a pirnai kapu előtt aknákat készítenek. 24-én Drezdába 24 hajórakomány gabona és árpa érkezett. 26-án Gottlenbe kapui előtt is munkába kezdtek. Drezdába tegnapra várták a szász csapatokat. Bizonygatják, hogy a királyné és Brühl grófné ajtaja előtt őrség áll, mert bizalmas küldöncüket elfogták.

1757/III-66. 1 oldal
1757. III. 27.
Orsich ezredes Hadik András altábornagynak


A Wayer és Kulm között 2 zászlóalj által megszállt előőrsök kimutatása és részletezése.

1757/III-67. 1 oldal
1757. III. 27.
Gróf Daun tábornagy Hadik András altábornagynak


A királynő elrendelte, hogy altábornagyi kinevezési okmánya kiadassék a szokásos díj lefizetése nélkül, és előjegyeztessék, hogy jobb időkben leróhassa. Egyben a királynő 300 arany kifizetését rendelte el részére a múlt téli előőrsi szolgálat kiadásai fedezetéül.

1757/III-68. 1 oldal
1757. III. 28.
Hadik András altábornagy gróf Browne tábornagynak


A királynőnél részére kijárt eredményekért hálás köszönetet mond. Az újabb hírek megerősítik az eddigi értesüléseket a Zittau melletti tábor összevonásáról, Drezda megerősítéséről és az erőszakos sorozásról.

1757/III-69. Fogalmazvány. 1 oldal
1757. III. 30.
Hadik András altábornagy gróf Browne tábornagynak


A porosz király Gieshübel és környékét bejárta, a csapatokat és a helyzetet megnézte. Az elfogott szászokból alakított 4 ezred Drezdába jött 27-én, 29-én és 3-án. Itügennél a porosz király sáncokat hányatott és Königsberg Csehország felőli útjait elzárta.

1757/III-70. Fogalmazvány. 2 oldal
1757. III. 30.
[?] alezredes Hadik András altábornagynak


Jelentés az ellenségről beérkezett hírekről, az olvadás az utakat teljesen tönkretette, egyes őrhelyeket el kellett hagynia, mert megközelíthetetlenek.

1757/III-71. 4 oldal
1757. III. 30.
Hadik András altábornagy


Jelentés az ellenséges viszonyokról, csapatmozdulatokról.

1757/III-72. 2 oldal
1757. III. 31.
Gróf Daun tábornagy Hadik András altábornagynak


Április 4-én Doxau kolostorban lesz, ott keresse fel, esetleg 5-én reggel. Wolfersdorf tábornokot is magával hozhatja.

1757/III-73. 3 oldal
1757. III. 31.
Gróf Daun tábornagy Hadik András altábornagynak


Pecsétlenyomatot küld, az ilyennel lezárt csomagot külön futárral azonnal szállítsa be hozzá. Ha valaki ilyen pecséttel az előőrsöknél jelentkezik, azt egy megbízható tiszt kísérje hozzá. Két egyén személyleírása, akiket élve vagy halva kézre kell keríteni.

1757/III-74. 4 oldal
1757. IV. 1.
Hadik András altábornagy gróf Browne tábornagynak


Március 31-én kelt 2 rendelet megkapta, intézkedéseit megtette. 4-én Doxauban jelentkezni fog. Ellenségről szóló híreket küldi.

1757/IV-75. Fogalmazvány. 1 oldal
1757. IV. 1.
Hadik András altábornagy gróf Browne tábornagynak


Püstel Ferenc Petersdorfból leadott jelentése az ellenség tevékenységéről, erődítésekről és a hadmozdulatokról 9 pontban összefoglalva.

1757/IV-75/a. Fogalmazvány. 1 oldal
1757. IV. 2.
Hadik András altábornagy gróf Browne tábornagynak


Egy ellenséges trombitás által hozott iratot küld.

1757/IV-76. Fogalmazvány. 1 oldal
1757. IV. 4.
Gróf Browne tábornagy Hadik András altábornagynak


A haditanács emlékeztet azon rendeletre, hogy egy 1300 főnyi huszárezredhez 5 élelmiszeres szekér tartozik. Utasítsa ezredeit.

1757/IV-77. 1 oldal
1757. IV. 6.
Hadik András altábornagy gróf Browne tábornagynak


Az ellenségről szóló híreket beküldi. Székely-féle porosz huszárezred 1 közlegényét március 22-én a horvátok járőrben elfogták. Teschenen át a főhadiszállásra, azután Prágába szállítják.

1757/IV-78. Fogalmazvány. 4 oldal
1757. IV. 6.
Hadik András altábornagy Orsich gróf ezredesnek


A Wayer és Kulm közötti előőrsök elhelyezése és létszáma április 1-jétől.

1757/IV-79. 1 oldal
1757. IV. 7.
Gróf Browne tábornagy Hadik András altábornagynak


Az ellenségről szóló jelentéseknél ne írja ki, hogy kitől erednek. Szükséges-e még a 4. karabélyos század az Auchalt-Zerbst ezredtől? Schultz alezredes, mint adjutáns vonuljon be a főparancsnoksághoz. A Harrach és Bethlem zászlóaljak maradjanak ott, mert az ezredek is odakerülnek. Csak a Harrach-ezred ezredese, báró Baumbach jöjjön, az ezredparancsnokságot átvenni, helyébe Bruckendeys alezredest küldi. Megtarthatja a császár Bayreuthi és Jung-Wolffenbüttel zászlóaljakat is. A Wallis zászlóalj vonuljon be ezredéhez. Ma a Splényi-ezred 132 lovasa vonult be, holnap az Eszterházy-ezredtől 230 lovas.

1757/IV-80. 2 oldal
1757. IV. 8.
Hadik András altábornagy gróf Browne tábornagynak


Az április 4-én kelt mindkét rendeletet megkapta, azok értelmében jár el. A hadbiztosság értesítése szerint a napokban kezdik meg az alárendelt csapatok tavaszi felülvizsgálatát.

1757/IV-81. Fogalmazvány. 1 oldal
1757. IV. 8.
Hadik András altábornagy gróf Browne tábornagynak


Hírek az ellenségről. A király is átment az Elbán csapatai után, de újra visszajött és a csapatok is visszajöttek régi szállásaikra. A huszárok száma megkettőzött. 15-re várják a király támadását Csehország ellen Dipoldswalde vidékén.

1757/IV-82. Fogalmazvány. 1 oldal
1757. IV. 9.
Braunschweig Wolffenbüttel herceg Hadik András altábornagynak


Hogyléte iránt érdeklődik régi barátságuk alapján.

1757/IV-83. 2 oldal
1757. IV. 9.
Gróf Daun tábornagy Hadik András altábornagynak


A cs. kir. képviselet leirata a tiszti asszonyoknak kiutalt szállásokról és az elutazásukról. A Bunzlaui körzetben lévő ezredek betegei Danbrawitzba, a plaui körzetből Klattauba, a Loboschitz és Budin vidékiek a prágai főkórházba utalandók.

1757/IV-84. 1 oldal
1757. IV. 9.
Gróf Daun tábornagy Hadik András altábornagynak


A Splényi- és a Hadik-huszárezredből Wyhymowba és Khotinburgba, az Eszterházy- és Baranyay-huszárezredből Selthbe és Petschitzbe irányítandók a tiszti asszonyok a nehéz poggyásszal.

1757/IV-84/a. Kivonatos másolat. 1 oldal
1757. IV. 12.
Gróf Browne tábornagy Hadik András altábornagynak


5 napra Gabel, Reichenberg vidékére utazik, jelentések utánküldéséről Eckel ezredes útján intézkedett. Drezdából vagy Keith porosz tábornagytól érkező leveleket elolvasás után továbbítsa. Bár Hadik vonalán a rossz időjárás miatt ellenséges tevékenység még nem valószínű, gróf Stampach, lovassági tábornokot utasította, hogy 4 lovasezredével a Budinon át való előnyomulásra készen álljon.

1757/IV-85. 2 oldal
1757. IV. 12.
Hadik András altábornagy gróf Browne tábornagynak


Április 9-i rendeletet megkapta, a huszárezredeket dandárparancsnokai útján utasította. Mellékelt levelet egy bányász hozta Freyburgból. Az ellenségről érkezett híreket beterjeszti (3 új ezred érkezése, szekerek kirendelése).

1757/IV-86. Fogalmazvány. 2 oldal
1757. IV. 14.
Hadik András altábornagy gróf Browne tábornagynak


Manstein porosz tábornok levele. Horstig bányamester a császári birtokon alkalmazást kér. Az ellenség szekereket rendelt a raktár áthelyezésére. Állásait megszemlélve rendben találta. Csapatait úgy csoportosítja, hogy minden irányban akcióképes legyen.

1757/IV-87. Fogalmazvány. 2 oldal
1757. IV. 15.
Ahrenberg herceg Hadik András altábornagynak


25 ezer főnyi hadtest Zwickauból Éger irányába mozdult. Véleménye szerint az Egra túlsó partját akarják megszállni és a területet megsarcolni.

1757/IV-88. 2 oldal
1757. IV. 15.
Ahrenberg herceg Hadik András altábornagynak


Keith porosz tábornagy levele.

1757/IV-89. Francia nyelvű, másolat. 1 oldal
1757. IV. 16.
Ahrenberg herceg Hadik András altábornagynak


Előőrsök jelentése szerint az ellenség váratlanul visszavonult. Zwickauban helyőrséget és 6 heti élelmet hagyott.

1757/IV-90. 2 oldal
1757. IV. 17.
Clerici Marquis Hadik András altábornagynak


Szakaszán semmi újság. Ha valami érdekes adódnék, közlést kér.

1757/IV-91. 2 oldal
1757. IV. 17.
Hadik András altábornagy gróf Browne tábornagynak


Keith porosz tábornagy által küldött irat. Egy kosárban 4 butélia angol sör stb. érkezett, amit holnap továbbit Prágába.

757/IV-92. Fogalmazvány. 1 oldal
1757. IV. 18.
Hadik András altábornagy gróf Browne tábornagynak


Pirnaból 2 ezred 6 ágyúval Neustadt felé indult, Pirna környékéről 6 napi élelemmel indult el a gyalogság és a lovasság. A király még Lochowitzban van. A Drezdába rendelt fuvarok lisztet és takarmányt rakodnak.

1757/IV-93. Fogalmazvány. 1 oldal
1757. IV. 19.
Gróf Browne tábornagy Hadik András altábornagynak


Intézkedéseiben megbízik. Ahrenberg herceget hadtestével Budinba rendeli. Otterwolff tábornoknak adjon át a Wolfferstorf tábornok 8 zászlóaljából 4 zászlóaljat.

1757/IV-94. 1 oldal
1757. IV. 19.
Gróf Browne tábornagy Hadik András altábornagynak


A cs. kir. képviselet átirata a raktárak és a készletek ide-oda szállítása miatt. Amíg szalmája van, fele széna, fele szalmát etessen, ha szalma már nincs, fél adag szénát és 1 1/2 adag zabot.

1757/IV-95. 1 oldal
1757. IV. 13.
Az udvari kamarai képviselet gróf Browne tábornagynak


Hadik a szénákat a csűrökből kihozatja és szabad ég alatt rakatja össze, sok megy veszendőbe, intézkedést kér.

1757/IV-95/a. Kivonatos másolat. 1 oldal
1757. IV. 20.
Gróf Browne tábornagy Hadik András altábornagynak


Jelentését megkapta. Schultz alezredes szóban közli majd az eddigi intézkedéseket. Keith porosz tábornagyhoz intézett levelet szokott módon továbbítsa.

1757/IV-96. 1 oldal
1757. IV. 21.
Hadik András altábornagy gróf Browne tábornagynak


A porosz király tüzérséggel Ottendorfban megjelent. A Gyalogság és a lovasság előnyomul. Az utak megnyitására állítólag parancs érkezett. Sprecher altábornagynak írt, hogy a 2 zászlóaljat megfelelő tüzérséggel és 2 haubitzcal Leitmeritzből Preysach tábornokkal Ponyslau Schima községbe küldje. A Schultz alezredessel közvetített parancsokat követni fogja.

1757/IV-97. 1 oldal. (Megjegyzés: haubitz = tarackágyú.)
1757. IV. 23.
Gróf Browne tábornagy Hadik András altábornagynak


Miután az ellenség Hadik előőrseit támadja, seregével Komottaunál van, s az utat Reichenberg felé erőszakolja, vonja össze ezredeit, és ha kell, Howlitz irányába hátráljon. Draskovits tábornok 200 horvátot és gyalogost hagyjon Schrecksteinbaun huszársággal a hídverés megakadályozására.

1757/IV-98. 3 oldal
1757. IV.
Gróf Browne tábornagy Hadik András altábornagynak


Az ellenségről megbízható híreket szerezzen, és az állítólagos hídverésről is. A hadsereg 2 oszlopban fog menetelni.

1757/IV-99. 2 oldal
1757. IV.
Gróf Browne tábornagy Hadik András altábornagynak


Materni tábornokot egy ezreddel Doxauba rendelte. Küldjön 200 lovast az ellenség figyelésére.

1757/IV-99/a. 2 oldal
1757. IV.
Gróf Browne tábornagy Hadik András altábornagynak


A huszárokkal tetszés szerint marad, vagy jön. Jó volna, ha a 200 dragonyos Kamnitzba érkezne holnap délre. A futárokat kísértesse 1 huszárral.

1757/IV-99/b. 2 oldal
1757. IV.
Gróf Browne tábornagy Hadik András altábornagynak


A figyelésre kiküldött csapat reggelig tartsa magát Welwartnál. A szerzett híreket haladéktalanul jelentse.

1757/IV-99/c. 1 oldal
1757. IV.
Hadik András altábornagy gróf Browne tábornagynak


Két ezreddel Penitz felé megy az ellent figyelni. Az Éger folyót elhagyja és gróf Browne akaratát látva a sereghez vonul elővédnek.

1757/IV-99/d. 1 oldal
1757. IV.
Gróf Browne tábornagy Hadik András altábornagynak


Vonuljon Schlau felé, az Ahrenberg-hadtest is odamegy. Schlau és Welwart közt lesz a tábor.

1757/IV-99/e. 1 oldal
1757. IV.
Gróf Browne tábornagy Hadik András altábornagynak


Welwartot a lehetőség szerint tartani raktárkiürítés miatt, azután 2 ezredével Schlaura hátráljon, a harmadikat Babocsay tábornokhoz küldje Minkovikra. Kenyér nincs, lássa el magát liszttel és zabbal Welwarton. Híreket gróf Draskovits tábornokhoz küldjön.

1757/IV-100. 1 oldal
1757. IV. 28.
Gróf Browne tábornagy Hadik András altábornagynak


Örömmel vette a horvátok kiváló viseletét. Maradjon Minkovicznál. Merre vonul az ellenség?

1757/IV-101. 1 oldal
1757. IV. 29.
Hadik András altábornagy gróf Browne tábornagynak


Egy ellenséges hadtest Welwarton áthaladt. A sereg maga a Moldva folyó felé vonul. Csapatot küld megfigyelésre a folyóhoz. Gróf Browne a jelentés vételét nyugtázza.

1757/IV-102. 1 oldal
1757. V. 5.
Eckel ezredes Hadik András altábornagynak


József főherceg beszélni akar Hadikkal tábornokkal, mielőbb jelentkezzék a főhadiszálláson, addig helyettesítse gróf Széchenyi.

1757/V-103. 1 oldal
1757. V. 5.
Eckel ezredes Hadik András altábornagynak


József főherceg a jelentést megkapta, minden változás jelentendő. A főhadiszállást áthelyezik Wallesitzbe.

1757/IV-104. 1 oldal
1757. V. 6.
Eckel ezredes Hadik András altábornagynak


Jelentés átvételét elismeri.

1757/V-105. 1 oldal
1757. V. 8.
Breisach báró lovassági tábornok Hadik András altábornagynak


Porschiz és Sassova környékén lézengő gyalogos és lovas katonákat járőrökkel szedesse össze és szállítsa Beneschauba.

1757/V-106. 1 oldal
1757. V. 11.
Breisach báró lovassági tábornok Hadik András altábornagynak


Jelentését megkapta, sűrűn küldjön járőröket, míg gróf Daun tábornagy mást nem rendel, maradjon a huszárokból és horvátokból álló csapataival Janowitzban. A Kolinból Janowitzon át érkező szénásszekereket ne tartsa ott, hanem küldje tovább Czesinbe.

1757/V-107. 2 oldal
1757. V. 11.
Breisach báró lovassági tábornok Hadik András altábornagynak


Holnap küldjön néhány tisztet gróf Daun tábornagyhoz Kolinba. Ma még maradjon Janowitzba. Gróf O’Donell altábornagy a Starenberg-gyalogezred, a Porporat- és a Modena-dragonyosezredekkel Maluschauba indul. Breisach hadtestének többi részével Morvába megy május 13-án.

1757/V-108. 1 oldal
1757. V. 11.
Gróf Daun tábornagy Hadik András altábornagynak


A Nimburgnál lévő hidat sürgősen állítsa helyre, hogy a túlparton lévő 200 szekér széna és egyéb készlet átszállítható legyen. A hidat csak sürgős ellenséges veszély esetén szabad lerombolni. Báró Beck tábornok Nimburgból a 400 embert elvezényelte, vonuljanak be a hadsereghez. A sereg balszárnyát védje. Az ellenség hátába is küldjön járőröket. Megállapítandó az ellenség ereje és elhelyezése. A német gyalogságot küldje be a hadsereghez.

1757/V-109. 3 oldal
1757. V. 12.
Gróf Daun tábornagy Hadik András altábornagynak


Jelentését megkapta, intézkedéseit helyesli. Holnap délben legyen csapataival Kolinban, ahonnan Daun a hadsereggel a Kuttemberg melletti magaslatokon száll táborba. Kolinban marad Hadik és báró Beck tábornok csapataival, Hadiknak alárendelve. 200 Eszterházy-huszárt kap.

1757/V-110. 3 oldal
1757. V. 13.
Gróf Daun tábornagy Hadik András altábornagynak


Az ellenségről pontos híreket szerezzen. Megérkezett-e Kolinba báró Beck? Mi a Beck és az ő csapatainak létszáma? Elmendorff alezredest Pardubitzban váltassa fel 200 horváttal; Suckdolba küldjön 1 altisztet 6 huszárral őrségre.

1757/V-111. 2 oldal
1757. V. 15.
Gróf Daun tábornagy Hadik András altábornagynak


Wettes és Wittmann alezredesek az ellenség kikémlelésére jelentkeztek. Magyarázza meg nekik az ellenséges és a saját állásainkat és adjon hozzájuk kíséretet. A trombitásnak saját nevében való kiküldése ellen nem emel kifogást. Ha van készletben, a kért töltényeket megküldi. Gróf Seckendorf ezredes további jelentését várja. A varasdi ezrednél elárusító Lippmann zsidó és 2 társa porosz kémek. Értesítse báró Becket, nyomozzanak utánuk és ha elfogták őket, szállítsák be a főhadiszállásra.

1757/V-112. 3 oldal
1757. V. 15.
Schultz alezredes adjutáns Hadik András altábornagynak


Jelentése megjött. Csaszlau Kanerein irányába kér járőrözést és jelentést erről.

1757/V-112/a. 1 oldal
1757. V. 16.
Gróf Daun tábornagy Hadik András altábornagynak


Az ellenséges katonaszökevényeket nem szabad bántalmazni és kirabolni. Erre utasítsa a huszárokat. A horvátok csak tiszti felügyelet mellett mozdulhatnak, mert főleg ezektől való félelem tartja vissza a porosz szöknivágyókat. A kémkedő zsidókról és Wettes alezredesről híreket vár.

1757/V-113. 2 oldal
1757. VII. 21.
Gróf Daun tábornagy Hadik András altábornagynak


Július 19-i jelentését az ellenségre mért csapásról örömmel vette. Remélhetőleg ezután is erősen nyugtalanítja az ellent. A magukat kitüntetett tisztekről, így Kleefeld ezredesről nem fog megfeledkezni.

1757/VII-114. 1 oldal
1757. VIII. 3.
Frigyes Ferenc herceg porosz tábornok Hadik András altábornagynak


Ezredétől egy Ebert nevű katona megszökött, hálótársát megrabolva. Kéri, hogy a felsorolt lopott tárgyakat Eberttől vegyék el, és a trombitással küldjék vissza.

1757/VIII-115. 3 oldal
1757. VIII. 12.
Az Udvari Haditanács Komáromi József ezredesnek


A hűtlen kezelés miatt elbocsátott Scheffer János György ügyében jelentését mielőbb tegye meg, az elbocsátás okának részletezésével.

1757/VIII-116. Másolat. 1 oldal
1757. VII. 11.
Az Udvari Haditanács Komáromi József ezredesnek


A királynő parancsára úgy a lovas, mint a gyalogezredek egyenruha szükségletüket nem maguk szerzik be, hanem az a hadbiztosság közbenjöttével 1757. november 1-től kezdve a bécsi raktárból fog kiadatni. Az ezredpénztárakat a bécsi városi bankban kell letétbe helyezni.

1757/VIII-116/a. Másolat. 1 oldal
1757. VIII. 13.
Gróf Daun tábornagy Hadik András altábornagynak


A Katonai Mária Terézia-rend alapításáról, a rendbe való felvétel alapjairól és módozatairól. Csapatait értesítse.

1757/VIII-117. 4 oldal
1757. VIII. 19.
Hadik András altábornagy gróf Daun tábornagynak


A katonai Mária Terézia-rend alapításáról szóló értesítést megkapta. Az ellenséges mozdulatokról semmi hír.

1757/VIII-118. Fogalmazvány. 1 oldal
1757. IX. 1.
Gróf Daun tábornagy Hadik András altábornagynak


Malz v. Walda wienerneustadti kadét ügyében azonnal el fog járni, mihelyt közli, hol és kinél kell Bécsben eljárnia a kadét felszerelése és az akadémiáról való kibocsátása ügyében.

1757/IX-119. 1 oldal
1757. IX. 3.
Frigyes Ferenc herceg porosz tábornok Hadik András altábornagynak


A porosz szökevény Ebert által ellopott holmik visszaküldését köszöni. A keresett szolgát és a lovat nem találták meg, de a nagyseregnél is kerestetni fogja.

1757/IX-120. 1 oldal
1757. IX. 3.
Hadik András altábornagy Frigyes Ferenc herceg porosz tábornoknak


A porosz szökevény Ebert kihallgatási jegyzőkönyve. A mellékelt leírás szerinti ló megkerestetését kéri.

1757/IX-121. Fogalmazvány. 1 oldal
1757. IX. 10.
Hadik András altábornagy gróf Daun tábornagynak


Kleefeld ezredest nagyon súlyosan érintette előléptetésének elmaradása. Annál inkább sajnálja, mert kiváló, minden körülmények között megbízható tiszt.

1757/IX-122. 1 oldal
1757. IX. 11.
Gróf Daun tábornagy Hadik András altábornagynak


Kleefeld ezredes dicsérő minősítését megkapta, gondja lesz rá a jövőt illetőleg. A hesseni herceg által kért útleveleket további kézbesítés céljából megküldi.

1757/IX-123. 1 oldal
1757. IX. 17.


A poroszok és az oroszok közti zorndorffi csata leírása Fermers tábornok irodájából.

1757/IX-124. Fogalmazvány. 3 oldal
1757. X. 4.
Gróf Solm Hadik András altábornagynak


A gróf Herberstein alezredes által kézbesített pénzösszeg, a zsoldra kért 8400 forint nyugtázása, illetve utalványozása.

1757/X-125. 4 oldal
1757. X. 4.
Az Udvari Haditanács Hadik András altábornagynak


A Brandenburgba való bevonulásra vonatkozó utasításokat Marschall táborszernagy útján kapja meg. Bár ellenséges földre megy, akkor is a legnagyobb fegyelmet tartsa fenn. Rablás, gyújtogatás, erőszakoskodás, fölösleges zsákmányolás szigorúan tilos, amiben nemcsak a huszárok és a horvátok, de a német csapatok is részesek szoktak lenni.

1757/X-126. 2 oldal
1757. X. 11.
Hadik András altábornagy az Udvari Haditanácsnak


A Brandenburgba való benyomulásra tett előterjesztésére adott választ megkapta. A csapatok viseletére már elkészített rendelkezéseit beterjeszti. Ma indul útnak és 5. napon a királynő neve napján Berlin előtt akar állani, ha csak valami különös ok meg nem akadályozza ebben. Miután a kért 6100 ember helyett csak 3400 embert kapott mindössze 700 huszárral, a vállalkozás hatása sem lehet a tervezett. Az Elsternél 1400 embert hagy fedezetül. Küldöncállomásokat rendezett be br. Marschall táborszernaggyal való összeköttetés fenntartására.

1757/X-127. Fogalmazvány. 2 oldal
1757. X. 11.
Hadik András altábornagy az Udvari Haditanácsnak


A Brandenburgba benyomuló csapatok részére kiadott utasítás, a vállalkozás alatti magaviseletüket illetőleg 9 pontban.

1757/X-127/a. Fogalmazvány. 3 oldal
1757. X. 11.
Hadik András altábornagy az Udvari Haditanácsnak


Az ellenséges területre lépés előtti parancsa a csapatoknak a miheztartás végett. Rendeletek és ideiglenes utasítások.

1757/X-128. Fogalmazvány. 7 oldal
1757. X. 12.
Hadik András altábornagy Brandenburg népéhez


Felhívás és figyelmeztetés a Hadik-különítmény Brandenburgba lépése alkalmából.

1757/X-129. 1 oldal
1757. X. 12.
Hadik András altábornagy Kleefeld tábornoknak


Utasítás Kleefeld tábornok számára a berlini expedíció alatti magatartására nézve. Nieder Lausitzban maradjon, hogy Hadik hátát fedezze.

1757/X-130. Fogalmazvány. 5 oldal
1757. X. 14.
Hadik András altábornagy Bausfort őrnagynak


Utasítás az október 15–16–17–18–19-én részére kijelölt működés végrehajtására, a környék felverésére és a hadisarc behajtására.

1757/X-131. Fogalmazvány. 3 oldal
1757. X. 14.
Hadik András altábornagy Újházy ezredesnek


Az október 16-i berlini akció utáni magatartására vonatkozó utasítás.

1757/X-131/a. Fogalmazvány. 1 oldal
1757. X. 14.
Báró Vécsey alezredes Hadik András tábornoknak


Az alt-schadowi porosz királyi öntödéből elhozott és Lobenbe elszállított hadianyag kimutatása.

1757/X-132. 1 oldal
1757. X. 16.
Hadik András altábornagy Berlin város tanácsához


Felhívás, hogy 300 000 birodalmi tallér hadisarcot fizessenek és 1 órán belül 4 megbízottat küldjenek hozzá.

1757/X-133. 1 oldal
1757. X. 16.
Berlin város tanácsa Hadik András altábornagynak


Berlin város kormányzójának rendeletére visszautasítják Hadik követeléseit, még senki sem hallott az ellenséges csapatok jelenlétéről, így nem is hisznek benne. Hadik megjegyzése: „Leichtsinnige Antwort”.

1757/X-134. 1 oldal
1757. X. 16.
Virmont szül. Nesselrode grófnő Hadik András altábornagynak


Nesselrode tábornagy leánya pártfogását és védelmét kéri.

1757/X-135. Francia nyelvű. 1 oldal
1757. X. 16.
A porosz posta igazgatója Hadik András altábornagynak


Régi ismeretségük alapján a porosz posta védelmére pártfogását és kíméletét kéri, házát szállásul felajánlja. Néhány üveg tokaji bort küld.

1757/X-136. 2 oldal
1757. X. 16.
Dánia és Hollandia követe Hadik András altábornagynak


A Berlinben lévő külföldi követségek és személyek részére pártfogását és kíméletét kérik.

1757/X-137. Francia nyelvű. 2 oldal
1757. X. 16.
Dánia és Hollandia követe Hadik András altábornagynak


A követek jegyzéke.

1757/X-137/a. Francia nyelvű. 1 oldal
1757. X. 16.
Dánia és Hollandia követe Hadik András altábornagynak


A Berlinben felkeresendő intézmények és személyek jegyzéke.

1757/X-138. Francia nyelvű. 3 oldal
1757. X. 21.
Hadik András altábornagy


Jelentés a brandenburgi benyomulásról, Berlin bevételéről, megsarcolásáról, a visszavonulásról, az expedícióban magukat kitüntetett tisztekről.

1757/X-139. 11 oldal
1757. X. 21.
Hadik András altábornagy gróf Daun tábornagynak


A berlini expedícióról szóló jelentést beterjeszti. Szász Moritz herceg, a porosz király, Keith tábornagy nem tudták körülfogni és most fáradt csapataival Syrenenbergbe vonul és onnan figyeli az ellenséges mozdulatokat.

1757/X-140. Hitelesített másolat. 2 oldal
1757. X. 26.
Mária Terézia Hadik András altábornagynak


A berlini vállalkozás sikere fölötti legfelsőbb megelégedése és elismerése.

1757/X-141. 2 oldal
1757. X. 27.
Az Udvari Haditanács Hadik András altábornagynak


A berlini vállalkozás sikere fölötti legfelsőbb megelégedésről és elismerésről szóló leirat.

1757/X-142. 2 oldal
1757. X. 28.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


A berlini vállalkozás eredményéről szóló értesítést örömmel vette, nagyrabecsüléséről biztosítja.

1757/X-143. 2 oldal
1757. X. 28.
Gróf Daun tábornagy Hadik András altábornagynak


A berlini vállalkozás sikeréről szóló jelentést örömmel vette, szerencsekívánatait küldi. Báró Mitrovszky tábornok és báró Ried érdekében szívesen nyújt segédkezet.

1757/X-144. 23 oldal
1757. X. 31.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Írását megkapta. Báró Koch útján a királynő elé terjeszti. Nem kételkedik abban, hogy sikerül a nyugtalan elemeket jobb fegyelemre bírni.

1757/X-145. 1 oldal
1757. X. 31.
De Buggenhagen porosz alezredes Hadik András altábornagynak


A Buchholtz városából való aranyozott ezüst kehely átvételét elismeri, azt a buchholtzi lelkészhez továbbította.

1757/X-146. 1 oldal
1757. X.
Hadik András altábornagy gróf Daun tábornagynak


Kéri, hogy a berlini sikeres vállalkozás alapján terjessze föl a Mária Terézia-rend nagykeresztjére.

1757/X-147. Fogalmazvány. 1 oldal
1757. XI. 6.
Hadik András altábornagy az Udvari Haditanácsnak


Legfelsőbb megelégedésről szóló leirat vétele; a berlini vállalkozásban részt vett csapatok részére engedélyezett 25 000 tallért, azaz 37 000 forintot a csapatok között kiosztja. A Brandenburgban behajtott hadisarc beszolgáltatása.

1757/XI-148. Fogalmazvány. 2 oldal
1757. XI. 6.
Hadik András altábornagy az Udvari Haditanácsnak


A Brandenburgban és Berlinben behajtott és báró Marschall táborszernagy rendeletére befizetett hadisarc részletezése.

1757/XI-148/a. Fogalmazvány. 1 oldal
1757. XI. 8.
Nieder Lausitz rendjei Hadik András altábornagynak


Miután báró Kleefeld tábornok már nagyon sok takarmányt és abrakot szedett be rajtuk, Hadik pártfogását kérik, hogy a hadbiztosság által rájuk most kirótt szolgáltatások alól mentesüljenek.

1757/XI-149. 2 oldal
1757. XI. 13.
Finck porosz ezredes Hadik András altábornagynak


Értesíti, hogy Hadik utalványára gróf Cziryaki részére 1000 tallért fizettetett ki.

1757/XI-151. 1 oldal
1757. XI. 13.
Berlin város tanácsa Hadik András altábornagynak


A hadisarcból még fennmaradt 12 500 tallér összeg kiegyenlítésére követeket küld. A hadisarc szállítására annak idején elvitt 28 ló és a szállítószekerek visszaadását kéri.

1757/XI-152. 2 oldal
1757. XI. 13.
Berlin város tanácsa Hadik András altábornagynak


A Berlin város által követeinek adott utasítás.

1757/XI-152/a. 2 oldal
1757. XI.
Hadik András altábornagy Berlin város tanácsa elnökének


A hadisarcnak váltóban adott része leszámítoltatott. A váltó kiegyenlítése, a különbségek rendezése. A berlini lovakból csak 12 van, a többit keresteti.

1757/XI-153. Fogalmazvány. 2 oldal
1757. XI. 13.
Chotek gróf Hadik András altábornagynak


Miután a Berlin megsarcolásában részt vett csapatok részére engedélyezett 25 000 tallér jutalomból saját magának semmit sem adott, a királynő Hadiknak külön 12 000 forint jutalmat engedélyezett.

1757/XI-154. 2 oldal
1757. XI. 16.
Az Udvari Haditanács Hadik András altábornagynak


A királynő a cs. kir. hadsereg kötelékébe felvette Heldensperg József huszárhadnagyot, ki eddig holland szolgálatban állott. Nevezettet Hadikhoz utalják, valamelyik huszárezredbe ossza be.

1757/XI-155. 2 oldal
1757. XI. 19.
Az Udvari Haditanács Hadik András altábornagynak


A csapatainak engedélyezett 25 000 tallérból önmagának nem juttatott, a királynőnek ez nagyon tetszett, és részére külön 3000 arany jutalmat engedélyezett.

1757/XI-156. 2 oldal
1757. XI. 19.
Az Udvari Haditanács Komáromi József ezredesnek


A elhunyt tisztek özvegyei és rokonai részére az illető minden vagyona kiadandó, ha hozzátartozói nincsenek, a rokkantalapnak átadandó.

1757/XI-157. Másolat. 2 oldal
1757. XI. 16.
Az Udvari Haditanács Komáromi József ezredesnek


Minden hónapban jelenteni kell részletesen az egyes katonaszökevényeket. Mindent el kell követni a szökések megakadályozására.

1757/XI-157/a. Másolat 1 oldal
1757. XI. 19.
Az Udvari Haditanács Hadik András altábornagynak


Az elhunyt tisztek hátramaradottainak az illető minden java és a levonások utáni járuléka kiadandó, rokonok hiányában a rokkantalapnak átadandó.

1757/XI-158. 2 oldal
1757. XI. 19.
Az Udvari Haditanács Marschall báró táborszernagynak


Az előzővel azonos tartalmú levél.

1757/XI-159. Másolat. 2 oldal
1757. XI. 21.
Hadik András altábornagy gróf Choteknek


A királynő által adományozott külön 12 000 forint jutalom. A királynő kegyességéért hálás köszönetet mond. A Berlin városa által fizetett hadisarc váltóban adott része, a megállapított teljes összeg kiegyenlítése.

1757/XI-160. Fogalmazvány. 3 oldal
1757. XI. 24.
Koeber Frigyes János Hadik András altábornagynak


Köszönőirat Hadik pártfogásáért és jóindulatáért.

1757/XI-161. 3 oldal
1757. XI. 27.
Az Udvari Haditanács Hadik András altábornagynak


Heldensperg hadnagy a Nádasdy-huszárezredbe lesz elhelyezendő. A huszárezredek törzsszázadánál létesített kapitányhadnagyi állás.

1756/XI-162. 2 oldal
1757. XII. 6.
Sprecher gróf őrnagy


Napló 1757. december 6-tól 20-ig, vagyis Boroszló körülzárásától annak feladásáig.

1757/XII-163. Másolat. 15 oldal
1757. XII. 19.


Jegyzőkönyv a boroszlói tábornokok és törzstisztek tanácskozásáról a helyőrségnek a porosz király által követelt feladására vonatkozólag.

1757/XII-163/a. Másolat. 19 oldal
1757. XII. 7.
Ponicka János Frigyes Hadik András altábornagynak


Az ellenségről megbízható híreket nem tud adni, csak mendemondákat.

1757/XII-164. 4 oldal
1757. XII. 11.
Hadik András altábornagy az Udvari Haditanácsnak


Heldensperg hadnagy elhelyezésére és az összes huszárezred törzsszázadainál rendszeresített kapitányhadnagyi állásokra vonatkozó rendeleteket megkapta, tudomásul veszi.

1757/XII-165. Fogalmazvány. 1 oldal
1757. XII. 13.
Berlin város tanácsa Hadik András altábornagynak


A hadisarcból Hadik szerint még ki nem egyenlített összeg elszámolása, a váltóösszegnek a bank általi elszámolása. A 18 ló és a 9 szekér ügye.

1757/XII-166. 3 oldal
1757. XII. 23.
Finck porosz ezredes Hadik András altábornagynak


A Finck által Ernst századosnak előlegezett 200 tallér megtérítése. Kéri a pénzt Troopauba Meyer alezredeshez küldeni, aki Ernst százados kötelezvényét kiadja.

1757/XII-167. 1 oldal
1757. XII. 27.
Az Udvari Haditanács Komáromi ezredesnek


A huszárezredek részére kiadott javadalmi szabályzatot megküldi.

1757/XII-168. Másolat. 2 oldal
1757. XII. 27.
Az Udvari Haditanács Komáromi ezredesnek


A huszárezredek tisztjeinek, altisztjeinek és legénységének javadalmi szabályzata a harctéren és Magyarországon.

1757/XII-168/a. Másolat. 3 oldal
1757. XII. 30.
Gróf Daun tábornagy Hadik András altábornagynak


Keith porosz tábornagy helyzetéről szóló jelentést megkapta. Időről-időre az eseményekről értesítést kér. Mutz Antal von Walda ügyében írt Bécsbe, remélhetőleg jó eredménnyel.

1757/XII-169. 1 oldal
1757. XII.
Hadik András altábornagy Daun tábornagynak


Rajta lesz, hogy a tél folyamán a csapatok a fegyelemből ne veszítsenek, hanem abban megerősödjenek, és egyéb katonai erényekben is.

1757/XII-170. Fogalmazvány. 2 oldal
1757. XII.
Hadik András altábornagy az Udvari Haditanácsnak


Duquenoi gránátos századost haditettei. Hősi magatartásáért figyelemre ajánlja, és előléptetésre javasolja.

1757/XII-171. Fogalmazvány. 1 oldal
1757. XII.
Hadik András altábornagy báró Pussaintnak


Értesíti, hogy Duquenoi századost Károly lotharingiai hercegnek és a haditanácsnak jutalomra és előléptetésre ajánlotta.

1757/XII-171/a. Fogalmazvány. 1 oldal
1757. XII.
Hadik András altábornagy az Udvari Haditanácsnak


Huszárezrede beteg és kimerült lovakat kapott, 5 már kimúlt, a többi is olyan rossz fajta, hogy huszárszolgálatra sohasem lesz alkalmas. Ezredéhez küldött 70 újoncát gróf Kollowrath egyszerűen más ezredhez helyezte Sziléziába. Intézkedést kér, hogy ilyen szolgálatellenes esetek ne történjenek.

1757/XII-172. Fogalmazvány. 2 oldal
1757.


A svéd hadsereg szervezete.

1757/XII-173. 23 oldal
1757. XII. 31.
Báró Marschall táborszernagy


Az ezredek által készítendő kimutatások mintáját és az erre vonatkozó pontokat az ezredekkel közölje.

1757/XII-174. Másolat. 1 oldal
1757. XII. 31.
Báró Marschall táborszernagy


Pontok az ezredek által készítendő nyilvántartási kimutatások kiállításához.

1757/XII-174/a. Másolat. 3 oldal
1757. XII.
Báró Marschall táborszernagy


Vértes-, dragonyos- vagy huszárezred által kiállítandó létszámtáblázat mintája.

1757/XII-174/b. Másolat. 3 oldal
1757. XII. 31.


Egy lovasezred kimutatási mintája a vezénylettekről, a sebesültekről, a betegekről és a gyengélkedőkről.

1757/XII-174/c. 1 oldal
1757. XII. 31.


Egy lovasezred kimutatási mintája a sebesültek és a betegek gyógyulás utáni állapotáról.

1757/XII-174/d. 1 oldal
1757. XII. 31.


Egy gyalogezred létszámkimutatási táblázatának mintája.

1757/XII-174/e. 1 oldal
1757. XII. 31.


Kimutatási minta egy gyalogezred vezényeltjeiről, sebesültjeiről és betegeiről.

1757/XII-174/f. 1 oldal
1757. XII. 31.


Kimutatási minta egy gyalogezred sebesültjei és betegei gyógyulás utáni állapotáról.

1757/XII-174/g. 1 oldal
1757. XII. 31.


Kimutatás egy Sziléziában lévő gyalogzászlóalj létszámkimutatásához.

1757/XII-174/h 1 oldal
1757. XII. 31.


Egy gyalogzászlóalj és gránátosszázad kivonuló létszámának kimutatási mintája.

1757/XII-174/i. 1 oldal
1757. XII. 31.


Jegyzékminta arról, hogy egy gyalogezredtől mi adatik le a törzsezred részére.

1757/XII-174/k. 1 oldal
1758. I. 1.
Báró Marschall táborszernagy Hadik András altábornagynak


A csapatok elhelyezéséről szóló jelentését megkapta. Laudon tábornok átvette a trautenaui előőrsöket Buccow altábornagytól, így nem fog már hatáskörébe tartozni. József főherceg értesíti, hogy egyetlen embert sem nélkülözhet. A horvátokat és a huszárokat a leggyorsabban küldje az Elbán át Friedlandba és Seidenbergbe. Sincere altábornagy a német zászlóaljakkal január 5-én odaérkezik. Nem biztos, hogy Lausitzot tartani tudjuk, miután pár ezer főnyi porosz előnyomulásáról máris van hír. Tschartalowitzből és Kostelezből 80 huszár bevonul Jung Bunzlauba Mitrovszky tábornok ezredéhez. A még József főhercegnél lévő huszárok is lassanként bevonulnak. A Sincere altábornaggyal küldött német csapatok elhelyezési terve.

1758/I-1. 8 oldal
1757. XII. 26
Az Udvari Haditanács báró Marschall táborszernagynak


A huszárezredek pontosan mutassák ki, merre és hol vannak vezényletteik és távollévőik, mert a kis létszám miatti panaszuk annál érthetetlenebb, mivel létszámkimutatásuk szerint a leggyengébb is 800 lovast számlál, a többi pedig 1000, sőt 1000-en felüli létszámú.

1758/I-1/a. Kivonatos másolat. 1 oldal
1758. I. 2.
Báró Marschall táborszernagy Hadik András altábornagynak


Báró Netoliczky útján azt a hírt kapta, hogy a bajor csapatok Morvába Ollmütz és Brünn várába mennek, a würtembergiek pedig Prágába. Így a német csapatokat Sincere altábornagy vezetése alatt másként osztotta be. Leitmeritz, Komottau Caaden üresen áll, a Blau-Würtzburg-gyalogezredet szánta ide, de ennek érkezése bizonytalan, jó volna, ha e helyeket Hadik szállná meg ideiglenesen. A legsürgősebben az előőrsök elhelyezését intézze el, amit felülről is sürgetnek.

1758/I-2. 4 oldal. (Megjegyzés: Schlafkreuzer = szálláspénz.)
1758. I. 2.
Báró Marschall táborszernagy Hadik András altábornagynak


Az úgynevezett Schlafkreuzer ügye még nincs rendezve, a csapatok a szálláshelyükről való kivonuláskor fizessék ezt meg. A nyugtákat a továbbiakban tartsa vissza.

1758/I-2/a. 2 oldal
1758. I. 3.
Báró Marschall táborszernagy Hadik András altábornagynak


Milyen csapatok vannak az itteniekből a kir. hercegnél és viszont?- Nagy a hideg, ha ágy nem is, legalább takaró jusson. Kihágások szigorú tiltása (vadászat, halászat, rablás stb.). Althann altábornagy 4 ezredével szállásaira vonul. A württembergiek br. Spiznas altábornagy vezénylete alatt Saazba mennek. Br. Vécsey szerint Lausitzban ellenség nincs.

1758/I-3. 4 oldal
1758. I. 5.
Gróf Daun tábornagy báró Marschall táborszernagynak


A királynő elrendelte, hogy a bécsi városi banknál letétbe helyezett ezredpénztárakat a bécsi egyetemes hadi fizető hivatalhoz kell áttenni. Utasítsa az ezredeket.

1758/I-4. Másolat. 1 oldal
1758. I. 5.
De Bosfort Hadik András altábornagynak


1758/I-5. Francia nyelvű. 4 oldal
1758. I. 6.
Gróf Daun tábornagy báró Marschall táborszernagynak


A királynő a hadbiztosságot megszüntette és ennek ügyeit a politikai és kamarai igazgatóság hatáskörébe utalta. Ugyanennek rendelte alá az ezredkvártélymestereket is, akiket az ezredek fennhatósága alól azonnal ki kell bocsátani.

1758/I-6. Másolat. 3 oldal
1758. I. 7.
Báró Marschall táborszernagy Hadik András altábornagynak


Felsőbb rendeleteket küld – ezeket csapatainak adja tovább –, valamint József főherceg megelégedésének kifejezését adja tudtul a múlt évi teljesítményekért. Csapatainak elhelyezési kimutatását megkapta. Báró Orczy jász ezredesnek 14 nap szabadságot ad Bécsbe.

1758/I-7. 3 oldal
1758. I. 1.
A királyi herceg báró Marschall táborszernagynak


A Sziléziából behozott idegen pénznemeket az ezredek a hadipénztáraknál beváltásra adják be. Az ezredeknél lévő élelmezési osztályhoz a lovakat le kell adni elismervény ellenében. 8 naponként a valódi létszámnak megfelelő élelemiszerigénylést kell benyújtani.

1758/I-7/a. Kivonatos másolat. 2 oldal
1758. I. 3.
A királyi herceg báró Marschall táborszernagynak


Legfelsőbb rendelet a hadseregszervezet köréből.

1758/I-7/b. Másolat. 1 oldal
1758. I.


A háború tartamára a gyalogezredeknél 18 gyalogos-, 2 gránátosszázad egyenként 140 emberrel legyen, 3 zászlóalj egyenként 6 századdal, századonként 4 tiszttel; porosz Sziléziából jelentkezők is fölveendők a háború tartamára. A vértes- és a dragonyosezredeknél legyen egy pótszázad a vezénylésekre, a többi a század pótlásaira és a pótlovak ápolására. A huszárezredek létszáma 1000 fő, ahol több van még, az maradjon, amíg lefogy. A járandóságok szabályozása: a tisztek a kenyér- és a lóadagot természetben kapják. Az őrmesterek tiszti rangra emeléskor 150 forintot kapnak felszerelésre. Önkénteseket csak a királynő engedélyezhet. Hadi szolgálatra nem alkalmazott vagy súlyosan sebesült tábornokok és tisztek hátraküldése. A német lovasságnak 12 font széna, 8 helyett 6 adag zab nyújtandó.

1758/I-7/c. Másolat. 8 oldal
1758. I. 7.
Hadik András altábornagy gróf Battyhány tábornagynak


Levelét csak mostanában kapta, és így csak most van alkalma szerencsekívánatait megköszönni. Keith porosz tábornagy 10 ezer emberrel, Chemnitz, Tschoga, Freyburg vidékén van, itt erősítéseket tett, az utakat biztosította. A porosz király állítólag egyezséget ajánlott Szászországnak a semlegességéért, a rendeket 15-ére hívták össze. Hadik csak 3 napja vonult előőrsi vonalába, igyekezett kiterjeszkedni, ami a nagy vonal miatt bajos. Balszárnyával Joachimsthalnál van, de tovább Csehország és az Égervidék, amit a birodalmi sereghez beosztott Splényi- és Széchény-huszárezred nemigen tud fedezni. A saját és a szász csapatok zsoldja közötti különbséget a szolgálat érdeke ellen valónak tartja.

1758/I-8. Fogalmazvány. 3 oldal
1758. I. 8.
Báró Marschall táborszernagy Hadik András altábornagynak


Az előőrsi szolgálatra vonatkozó jelentést megkapta. Az élelmezési szolgálat rendezése. A Blau-Würzburg-ezred Hadiknak van alárendelve. Báró Prettlach tábornok 2 vértesezreddel Éger vidékén Bomeysenben és Kralowitzban Althann tábornokhoz van beosztva. Báró Sincere tábornok sürgősen kéri a Friedlandba és Seidenbergbe szánt horvátokat, mert a báró Vécsey alezredest felváltó jász huszárok létszáma mindössze 282.

1758/I-9. 3 oldal
1758. I. 6.
Gróf Daun tábornagy báró Marschall táborszernagynak


A legénység után a szálláspénz (Schlafkreutzer) fele nyugtázandó. A tisztek a fát, a világítást és a szalmát készpénzzel fizessék. Akik a gabonaszállítási engedéllyel visszaéltek, azoktól az engedélyt be kell vonni.

1758/I-9/a. Kivonatos másolat. 1 oldal
1758. I. 12.
Gróf Daun tábornagy báró Marschall táborszernagynak


A királynő a nálunk hadiszolgálatban álló porosz katonaszökevényeknek 2 arany kiadatását rendelte el, aki nem áll szolgálatba, az az eddig szokásos 1 aranyat sem kapja meg. A Hildburghausen-gyalogezred ezredesét, báró Bülowot a királynő tábornokká nevezte ki.

1758/I-10. Másolat. 1 oldal
1758. I. 13.
Gróf Battyhány tábornagy Hadik András altábornagynak


Leveleit a királynő tudomására hozta, báró Koch kabinetirodai titkár útján kap majd választ. Az ajánlott tisztek ügyét magáévá teszi.

1758/I-11. 2 oldal
1758. I. 14.
Báró Marschall táborszernagy Hadik András altábornagynak


Jelentését megkapta, gróf Daun tábornagy leiratai: a katlanok javításáról, ónozásáról és a gabonakivitel betiltásáról. A 60 huszár bevonultatására báró Güldenhoff tábornokot utasította. Palásthy alezredest Laudon tábornok nem nélkülözheti. A Blau-Würzburg-gyalogezredet Komottauba és Cadenbe irányítja. A fa ügyében előterjesztést tett. A létszámkimutatási táblázatok minden hó 25-ig beküldendők.

1758/I-12. 4 oldal
1758. I. 9.
Gróf Daun tábornagy báró Marschall altábornagynak


A királynő a háború tartamára fejenként 2 krajcár pótlékot engedélyezett úgy a saját, mint a Csehországban, Morvaországban és Sziléziában szolgáló bajor és württembergi csapatoknak. Ez utóbbiaknak, valamint a birodalmi seregtől idejövő 2 vasas- és 1 gyalogezrednek e télre 1 krajcár pótlék jár, ugyanennyi a kórházakban lévő betegeknek és lábadozóknak. Németül tudó idegenek fölvehetők a gyalog- és lovasezredekbe a háború tartamára, ezek altisztek is lehetnek idővel.

1758/I-12/a. Másolat. 2 oldal
1758. I. 16.
Gróf Daun tábornagy Hadik András altábornagynak


Jelentését az ellenségről szóló hírekkel megkapta. Palásthy alezredest a 300 jász huszárral visszarendelte. Bécsbe megy, ha valami sürgős, írjon oda.

1758/I-13. 1 oldal
1758. I. 17.
Báró Marschall táborszernagy Hadik András altábornagynak


Gabona kiviteli tilalom. A Splényi- és Széchényi-huszárezredek Hildburghausen herceg tábornagy parancsnoksága alatt vannak. Létszámkimutatás beküldése minden hó 25-ig. Báró Orczy jász huszár ezredes és gróf Gyulai alezredes szabadsága.

1758/I-14. 3 oldal
1758. I. 18.
Az Udvari Haditanács Hadik András altábornagynak


A Hadik-huszárezred Nozdroviczky őrnagyának szabadságkérési ügye gróf Daun Lipót tábornagy útján lesz elintézve.

1758/I-15. 1 oldal
1758. I. 18.
Az Udvari Haditanács Hadik András altábornagynak


A királynő elrendelte, hogy Hadik a következő háborúban is rangjának megfelelő alkalmazásban szolgáljon a hadseregben.

1758/I-16. 1 oldal
1758. I. 19.
Báró Marschall táborszernagy Hadik András altábornagynak


Gróf Daun tábornagy rendelete. Nozdroviczky őrnagy szabadsága. Marschall Morvába megy, az itteni parancsnokságot báró Sincere táborszernagynak adta át. Mind Hadiknak, mind tisztjeinek szolgálataiért köszönetet mond.

1758/I-17. 3 oldal
1758. I. 15.
Gróf Daun tábornagy báró Marschall táborszernagynak


A hadbiztosságok megszüntetése. A lótápadagok megállapítása. Az idegen pénznemeknek a forgalomból való kivonása céljából kiadott legfelsőbb rendeletre emlékeztet.

1758/I-17/a. Másolat. 2 oldal
1758. I. 15.
Gróf Daun tábornagy báró Marschall táborszernagynak


A lótápadagok emelése tárgyában kiadott legfelsőbb rendelet.

1758/I-17/b. Kivonat 2 oldal
1758. I. 22.
Hadik András altábornagy gróf Daun tábornagynak


Keith porosz tábornagy, ki most Drezdában van, pár napon belül csapataival az Érc-hegységből elvonul. Hová, nem tudni. A porosz királyt Lipcsébe várják. A legutóbbi előléptetésből kimaradt, kéri ennek orvoslására magas pártfogását.

1758/I-18. Fogalmazvány. 3 oldal
1758. I. 22.


Pirna vázrajza.

1758/I-19. 1 oldal
1758. I. 23.
Finck porosz tábornok Hadik András altábornagynak


A hadifogságból kicserélt Engel porosz élelmezési biztos iratainak és számadásainak kiadását kéri.

1758/I-20. 3 oldal
1758. I. 28.
Gróf Daun tábornagy Hadik András altábornagynak


Ellenségről szóló híreket megkapta, igyekezzék ilyeneket állandóan szerezni. Mostani előléptetése azért maradt el, mert jelenlegi állásában több eredményt várnak szolgálataiból. A királynő elhatározta az ez évi hadjárat végén lovassági tábornoki előléptetését visszamenő ranggal. Az általa ajánlott Pálffy-huszárezredbeli Hohenzollern gróf századost előjegyzésbe vette.

1758/I-21. 2 oldal
1758. I. 29.


Megjegyzések a huszárság e háborúban tanúsított értéktelenebb szerepléséről, valamint annak okairól.

1758/I-22. 7 oldal
1758. I. 31.
Hadik András altábornagy


Megjegyzések Sonnenstein vára és Pirna városára teendő rajtaütésről.

1758/I-23. Fogalmazvány. 4 oldal
1758. II. 2.
Lindt Antal Ferenc Hadik András altábornagynak


Sonnenstein várának leírása.

1758/II-24. 2 oldal
1758. II. 4.
Hadik András altábornagy


Menzl pirnai szeszfőző jelentése Pirnáról és Sonnensteinről.

1758/II-25. Fogalmazvány. 2 oldal
1758. II. 4.
Gróf Pálffy Károly tábornagy Hadik András altábornagynak


Ezredénél bizonyos ügyek kivizsgálásához Bietag őrnagyra szüksége volna, nem lehetne-e őt valahogyan felváltani?

1758/II-26. 3 oldal
1758. II. 4.
Gróf Harrsch táborszernagy Hadik András altábornagynak


Jelentését az ellenségről szóló hírekkel megkapta. Báró Ried ezredest Bécsbe rendelte a berlini hadisarc elszámolására.

1758/II-27. 1 oldal
1758. II. 5.
Az Udvari Haditanács Hadik András altábornagynak


Br. Vécsey alezredest a Hadik-huszárezredtől a Széchényi-huszárok ezredes parancsnokává nevezte ki, Gedő alezredest a Hadik-huszárokhoz helyezte.

1758/II-28. 1 oldal
1758. II. 6.
Az Udvari Haditanács Hadik András altábornagynak


A királynő Hadik Andrást lovassági tábornokká nevezte ki.

1758/II-29. 2 oldal
1758. II. 6.
Mária Terézia Hadik András altábornagynak


Lovassági tábornokká nevezi ki. Kézbesítve: 1767. október 3.

1758/II-30. 1 oldal
1758. II. 6.
József császár Hadik András altábornagynak


Lovassági tábornokká nevezi ki. Kézbesítve: 1767. október 3.

1758/II-31. 1 oldal
1758. II. 7.
Gróf Daun tábornagy Hadik András altábornagynak


Sulkovszky herceg ezredes terve Pirna és Sonnenstein megrohanására. Hadik adjon róla véleményt.

1758/II-32. 1 oldal
1758. II. 8.
Hadik András altábornagy gróf Battyhány tábornagynak


A most végbement tábornoki előléptetéseknél való mellőzésén kesereg és közbenjárását kéri az ügy orvoslására.

1758/II-33. Fogalmazvány. 2 oldal
1758. II. 11.
Gróf Harrsch táborszernagy Hadik András altábornagynak


Jelentését az ellenségről szóló hírekkel megkapta. A király betegségéről elterjedt hírek erősen tartják magukat.

1758/II-34. 1 oldal
1758. II. 13.
Lindt Antal Ferenc


Pirna vagy Drezda megtámadására vonatkozó elgondolások és megfontolások.

1758/II-35. 3 oldal
1758. II. 16.
Gróf Harrsch táborszernagy Hadik András altábornagynak


Az ellenség a sziléziai Schweidnitz erőd tavaszi megszállására készül, egyhangú híradás szerint az is lehet, hogy a király Halberstättben erősíteni akar, és a hannoveri seregnek teret igyekszik szerezni.

1758/II-36. 1 oldal
1758. II. 18.
Gróf Sohns Hadik András altábornagynak


A poroszok Szászországban erőszakkal elveszik az élelmiszereket. Emelje fel szavát a jóindulatú szászok éhenhalása ellen. Ami takarmányt titokban lehet küldeni, küldi.

1758/II-37. 2 oldal
1758. II.
Hadik András altábornagynak


A hadiszolgálat alól fölmentett tábornoki karról készült jegyzék.

1758/II-38. Fogalmazvány. 1 oldal
1758. II. 18.
Gróf Harrsch táborszernagy Hadik András altábornagynak


Az ellenséget kísérje élénk figyelemmel és minden megmozdulásról, vagy egyéb hírekről értesítse a főparancsnokságot.

1758/II-39. 1 oldal
1758. II. 19.
Hadik András altábornagy gróf Daun tábornagynak


Előléptetésnél való mellőzése a nyilvánosság előtt büntetés látszatát kelti, bár a királynő későbbi rangmegállapítással az ez évi háború után kinevezését megígérte.

1758/II-40. Fogalmazvány. 2 oldal
1758. II. 20.
Gróf Mosczenszky Hadik András altábornagynak


1758/II-41. Latin nyelvű. 1 oldal
1758. II. 21.
Gróf Daun tábornagy Hadik András altábornagynak


Miután általános hírek vannak az ellenség mozgolódásáról a herceg Sulkovszky ezredes által benyújtott vállalkozási tervezet keresztülvitele most nem időszerű. Várni és hallgatni.

1758/II-42. 2 oldal
1758. II. 21.
Hadik András altábornagy Berlin város tanácsának


A hadisarcban jelentkezett különbségek kiegyenlítése. A 28 ló és a 9 szekér visszaszolgáltatása.

1758/II-43. Fogalmazvány. 4 oldal
1758. II. 24.
Mária Terézia Hadik András altábornagynak


Lovassági tábornokká nevezi ki.

1758/II-44. Másolat. 3 oldal
1758. II. 24.
Ferenc császár Hadik András altábornagynak


Lovassági tábornokká nevezi ki.

1758/II-45. Másolat. 2 oldal
1758. II. 24.
Az Udvari Haditanács Hadik András altábornagynak


Lovassági tábornokká való kinevezését közli.

1758/II-46. Másolat. 2 oldal
1758. II. 24.
Gróf Sohns Hadik András altábornagynak


A Szászországból Seigerhütteből elhozott anyagért köszönetet mond.

1758/II-47. 2 oldal
1758. II. 24.


A Grape-féle ezred elszállásolása a várban és városban (valószínüleg Pirnában vagy Sonnensteinben)

1758/II-48. 3 oldal
1758. II. 28.
Gróf Battyhány tábornagy Hadik András altábornagynak


A királynő az előléptetését biztosította, de az a szolgálat érdekében másként nem történhetett.

1758/II-49. 3 oldal
1758. II.
Hadik András altábornagy gróf Battyhány tábornagynak


Támogatásáért köszönet. Sonnenstein, Drezda, Torgau, Wittenberg elleni vállalkozás tervei, a kivitelhez a segítségét kéri. Jó lenne eme vállalkozáshoz Laudon tábornokot beosztani, aki Szászországban e vidéket jól ismeri. Nozdroviczky őrnagy előléptetése.

1758/II-50. Fogalmazvány. 2 oldal
1758. II.
Hadik András altábornagy az Udvari Haditanácsnak


Előterjesztés Nozdroviczky Pál őrnagynak alezredessé való előléptetése iránt a Hadik-huszárezredben.

1758/II-51. Fogalmazvány. 1 oldal
1758. II.


A drezdaiakra 1758. februárban a poroszok által kirótt hadisarcról szóló kimutatás és a leteendő eskü mintája.

1758/II-52. 10 oldal
1758. III. 1.
Gróf Daun tábornagy Hadik András altábornagynak


A Drezdáról szóló vázrajzot megkapta, a tüzérség erejéről és állásáról kér értesítést. Véleményét akkor adja elő, ha kivitelre kerül sor.

1758/III-53. 1 oldal
1758. III. 5.
Gróf Harrsch táborszernagy Hadik András altábornagynak


Az ellenség nagy erővel gyülekezett Schweidnitznél. A porosz király Landshutból február 24-én Reichenbachban előkészített főhadiszállására vonult. Naponta várja a hírt az ostrom megkezdéséről.

1758/III-54. 1 oldal
1758. III. 6.
Gróf Daun tábornagy Hadik András altábornagynak


Vett híreket köszöni, igyekezzék továbbiakat szerezni.

1758/III-55. 1 oldal
1758. III. 6.
Az Udvari Haditanács Hadik András altábornagynak


Nozdroviczky őrnagy előléptetése most nem lehetséges, de előjegyzésbe veszik.

1758/III-56. 2 oldal
1758. III. 7.
Gróf Harrsch táborszernagy Hadik András altábornagynak


Az ellenség teljes mozgásban van, legtöbb csapatát Schweidnitznél összpontosítja. A szászországi újoncokat Sziléziába szállítja.

1758/III-57. 1 oldal
1758. III. 7.
Gróf Daun tábornagy Hadik András altábornagynak


A Katonai Mária Terézia-rend nagykeresztjét a császár, Lotharingiai Károly herceg, gróf Daun tábornagy és gróf Nádasdy lovassági tábornokon kívül Hadik András is megkapta. Értesítést kér, mikor tud március 12-e után Königgrätzbe jönni, hogy a rendet az előírt ünnepélyes szertartással neki átadhassa.

1758/III-58. 2 oldal
1758. III. 10.
Hadik András altábornagy gróf Harrrsch táborszernagynak


Március 5-i rendeletét megkapta, igyekszik híreket szerezni.

1758/III-59. Fogalmazvány. 1 oldal
1758. III. 12.
Hadik András altábornagy gróf Daun tábornagynak


Az ellenséges tüzérségről Drezdából kapott jelentést beterjeszti.

1758/III-60. Fogalmazvány. 1 oldal
1758. III. 12.
Hadik András altábornagy az Udvari Haditanácsnak


Nozdroviczky Pál Hadik-huszárezredbeli őrnagy alezredessé előléptetését újra a legmelegebben ajánlja és kéri.

1758/III-61. Fogalmazvány. 2 oldal
1758. III. 15.
Gróf Harrsch táborszernagy Hadik András altábornagynak


Az ellenségről küldött hírek vételét elismeri.

1758/III-62. 1 oldal
1758. III. 23.
Gróf Daun tábornagy Hadik András altábornagynak


Miután az ellenség betörése Csehországba vagy Morvaországba valószínű, báró Sincere táborszernagyot csapataival magához vonta, azonban úgy, hogy az egész huszárságot – horvátok, Salm-, Jung Colloredo-, Blau Würzburg-gyalogezred, Savoya-, Bretlach-, Portugal-, Alt Modena-lovasezredeket, Eszterházy és Schallenberg altábornagyokat, Voghera tábornokot, összesen kb. 10 ezer embert – Hadik parancsnoksága alá helyezi. Főként Reichenbergre vesse szemét, és akadályozza meg az ellenség betörését Csehországba.

1758/III-63. 2 oldal
1758. III. 25.
Hadik András altábornagy gróf Daun tábornagynak


A megtisztelő megbízatásért köszönetet mond. Véleménye szerint az ellenség Schweidnitz bevételét erőszakolni és aztán Csehországba való betörést megkísérelni fogja, mely esetben Hadik nagy arcvonalán erős ellenállást nemigen fejthetne ki. Nem kaphatna-e még gyalogságot és a Modena-ezred helyett a Pálffy-ezredet?

1758/III-64. Fogalmazvány. 1 oldal
1758. III. 27.
Gróf Daun tábornagy Hadik András altábornagynak


A jász huszárezredbeli Török alezredes tervezetét véleményadás végett küldi. Nélkülözheti-e az ezen vállalkozáshoz szükséges könnyűlovasságot?

1758/III-65. 1 oldal
1758. III. 20.
Török András alezredes gróf Daun tábornagynak


Előterjesztés arról az elgondolásról, hogy 4-500 – jó lóval ellátott – huszárral Brandenburgba betörjön, és ezzel az ellenséget nemcsak fellármázza, hanem megfelelő csapatelvonásokra kényszerítse.

1758/III-65/a. 5 oldal
1758. III. 29.
Hadik András altábornagy


A megbízottja által Pirnáról szerzett adatok 8 pontba foglalva.

1758/III-66 2 oldal
1758. III. 30.
Gróf Daun tábornagy Hadik András altábornagynak


A Pálffy-ezredből előléptetésre ajánlott tisztek az ezredes elhalálozása folytán. A krzeshovi ügyben a szereplők igazolása után fizet a hadbiztosság. Az Eszterházy-huszárezred ott lévő részének leváltása. Pablizitsch hadnagyot kerestesse.

1758/III-67. 3 oldal
1758. III. 31.
Hadik András altábornagy gróf Daun tábornagynak


Vélemény a Török alezredes által ajánlott betörésről Braudenburgba. Nagy hatása nem lesz, de az ellenséges levelezés elfogását, valamint a tartomány fellármázását elérik vele. Erre 300, legföljebb 400 lovas elég. Ezt válogassa ki saját jász ezredéből, mert Hadik nem adhat.

1758/III-68. Fogalmazvány. 3 oldal
1758. III.
Hadik András altábornagy gróf Battyhány tábornagynak


Köszöni, hogy főparancsnoksága alá hajlandó venni. A királynő gróf Daun útján biztosította, hogy ez év végével lovassági tábornokká lépteti elő, addig mostani helyzetében szolgáljon, és Daun intette, hogy a legmagasabb kívánságnak engedelmeskedjék.

1758/III-69. Fogalmazvány. 3 oldal
1758. IV. 1.
Hadik András altábornagy gróf Daun tábornagynak


Felhívásra beterjeszti Csehország Lausitz felőli védelmére vonatkozó elgondolását. A krzeshovi ütközetben Hadik nem vett részt, így az ő bizonyítványa aligha megfelelő. A hozzá vezényelt idegen huszárokat leváltja. Freyburgnál állítólag 20 000 porosz száll táborba, ebben kételkedik.

1758/IV-70. Fogalmazvány. 2 oldal
1758. IV. 2.
Hadik András altábornagy gróf Battyhány tábornagynak


Utolsó jelentése óta történt változásokról referál. Sulkovszky herceg ezredes kérvénye előléptetésért, nem tudott előle kitérni.

1758/IV-71. Fogalmazvány. 2 oldal
1758. IV. 3.
Gróf Daun tábornagy Hadik András altábornagynak


Török alezredes és Kleefeld tábornok tervei fölött még nem dönt. Megbízható helyről vett értesülés szerint a porosz király a mecklenburgi pótlovakat Lausitzon át akarja Sziléziába hozni. Járjon utána e hírnek és annak, hogy nem lehetne-e a szállítmányt legalább részben elcsípni?

1758/IV-72. 1 oldal
1758. IV. 6.
Gróf Daun tábornagy Hadik András altábornagynak


A cseh határ védelmére tett előterjesztését helyben hagyja. Csak az 1757. VI. 18-i ütközetben részt vett törzstisztek adhatnak igazolást. Közölt hírek vételét elismeri.

1758/IV-73. 1 oldal
1758. IV. 9.
Hadik András altábornagy gróf Daun tábornagynak


Megbízottja útján nyert híreket jelenti. 20 lovast Graslitzba küldött az esetleges ellenséges előnyomulás jelentésére. A tüzérség felvonulásának kitudására újabb bizalmit küldött.

1758/IV-74. Fogalmazvány. 1 oldal
1758. IV. 11.
Gróf Daun tábornagy Hadik András altábornagynak


Kleefeld tábornok javaslatát a határőröknek a rendes időn túli mikénti visszatartására a királynő elfogadta. Ezt csínyján vigyék végbe, nehogy baj legyen belőle. A Mária Terézia-rend kiosztása a hadseregnél a jövő héten lesz, úgy intézkedjék, hogy közelebbi értesítésre Königgrätzbe jöhessen.

1758/IV-75. 2 oldal
1758. IV. 12.
Gróf Daun tábornagy Hadik András altábornagynak


A határőrcsapatoknál megüresedő vagy már üresedésben lévő tiszti állások betöltésére az ezred-, illetve zászlóaljparancsnokok jól megfontolt előterjesztést tegyenek.

1758/IV-76. 1 oldal
1758. IV. 12.
Báró Widmann cs. miniszter


Braudenburg-Culmbach őrgróf feltételei a birodalmi hadsereg által megszállandó Plassenburg erőddel kapcsolatban 8 pontban.

1758/IV-77. Másolat. 3 oldal
1758. IV. 12.
Báró Widmann cs. miniszternek


Válasz a fenti pontokra.

1758/IV-77/a. Másolat. 3 oldal
1758. IV. 13.
Hadik András altábornagy gróf Daun tábornagynak


Kleefeld tábornokot ajánlatának elfogadásáról értesítette. Jelenti, hogy 2 nap alatt Königgrätzben lehet. Az ellenség inkább visszahúzódik. Henrik herceg Drezdába vonul. Freiburgból szekerekkel élelmet szállítottak, Dipoldswaldeba 300 fatörzset pallisadnak.

1758/IV-78. Fogalmazvány. 1 oldal. (Megjegyzés: pallisad = cölöpfal, karósánc.)
1758. IV. 14.
Gróf Daun tábornagy Hadik András altábornagynak


Az ezredének – a múlt év június 18-án lezajlott ütközetbeni részvételért – járó jutalom iránt a hadbiztosságnál intézkedett. Újházy, a Baranyay-huszárok ezredese tábornokká, Palásthy alezredes ezredes parancsnokká lépett elő.

1758/IV-79. 1 oldal
1758. IV. 14.
Gróf Battyhány tábornagy Hadik András altábornagynak


A legfelsőbb elhatározásban való megnyugvását a királynővel közölte. A tervezetét tudomásul vette. A francia sereg készülődéséről értesíti, igyekezzék Szászországban bizalmi embereket szerezni. Gróf Althann lovassági tábornokot szívesen veszi fel seregébe. Ponikau bárót várja.

1758/IV-80. 4 oldal
1758. IV. 14.
Hadik András altábornagy báró Hüffling tábornoknak


A csapatokat fölösleges és szokatlan gyakorlatokkal ne fárassza. Az újoncokat csak kiképzés után lehet a zászlóaljakba beosztani. A tisztek tekintélyét a csapatok előtt fenn kell tartani. A legénység a megerőltetés elől hamar elszökik, mint máris teszi.

1758/IV-81. Fogalmazvány. 2 oldal
1758. IV. 17.
Gróf Daun tábornagy Hadik András altábornagynak


A Mária Terézia-rend nagykeresztjének átadására ápril 23-t tűzi ki Skalitzban.

1758/IV-82. 1 oldal
1758. IV. 17.
Gróf Daun tábornagy Hadik András altábornagynak


Az ellenségről beküldött híreket megkapta. Ha a Mária Terézia-rend átadására kitűzött időpont nem felel meg, közölje annak elhalasztása céljából.

1758/IV-83. 1 oldal
1758. IV. 17.
Gróf Battyhány tábornagy Hadik András altábornagynak


Sulkovszky herceg ezredes ügyében eljár.

1758/IV-84. 1 oldal
1758. IV. 21.
Laudon tábornok Hadik András altábornagynak


Az egész ellenséges sereg Reichenbachnál gyűlekezik, hogy hová fordul az még ismeretlen. Örömmel szolgálna Hadik vezénylete alatt.

1758/IV-85. 2 oldal
1758. V. 5.
Hadik András altábornagy Kleefeld tábornoknak


Ellenséges támadás esetén gróf Eszterházy altábornaggyal karöltve dolgozzék. Hátrálás Prizen és Virschitz irányába. Minden eseményről jelentést kér.

1758/V-86. Fogalmazvány. 2 oldal
1758. V. 5.
Hadik András altábornagy Losy ezredesnek


Az ellenséges erő főként Komottau és Nollendorf felé irányul. Előőrseit hagyja a torlasz fedezete alatt a többi csapatot összevonva vonuljon Nollendorfra, és ellenséges támadás esetén addig tartsa magát, amíg nem forog fenn a veszély, hogy hátrálás esetén elvágják. Élelem a vidéken levő raktárakból. Jelentést kér minden eseményről.

1758/V-87. Fogalmazvány. 3 oldal
1758. V. 16.
Hadik András altábornagy Greven őrnagynak


200 lovasával a cseh határ mentén vonuljon Heinrichsgrün felé, és Graslitz vidékén a határt fedezze, egyben észleleteiről Zweybrücken herceget és gróf Serbelloni lovassági tábornokot értesítse. Jelentéseit a Joachimsthalban lévő százados közvetíti. Megakadályozni, hogy az ellenséges járőrök Karlsbad és Falkenau felé haladjanak. Gróf Althann lovassági tábornok 3 lovasezreddel Saazban van.

1758/V-88. Fogalmazvány. 2 oldal
1758. V. 16.
Hadik András altábornagy Buttler századosnak


Tetschenbe van rendelve 150 horváttal a Jung Colloredo-ezred ottani részét leváltani, de egyszersmind az ottani parancsnokságot átvenni. Ha megtörtént, jelentse. Feladatai összesen 8 pontban van szabályozva.

1758/V-89. Fogalmazvány. 3 oldal
1758. V. 18.
Gróf Althann lovassági tábornok Hadik András altábornagynak


Értesíti, hogy 3 lovasezreddel Saazba érkezett a birodalmi sereggel való összeköttetés fenntartására. Híreket kér.

1758/V-90. 1 oldal
1758. V. 21.
Gróf Althann lovassági tábornok Hadik András altábornagynak


A híreket köszöni. Nem érti az ellenség késlekedését a birodalmi sereg felvonulásának akadályozásában. Hadik véleményét kéri.

1758/V-91. 2 oldal
1758. V. 24.
Az Udvari Haditanács Hadik András altábornagynak


A jászkun huszárezred mint a legfiatalabb ezred kezelendő.

1758/V-92. 1 oldal
1758. V. 29.
Az Udvari Haditanács Hadik András altábornagynak


Nozdroviczky Pál Hadik-huszárezredbeli őrnagyot a királynő alezredessé nevezte ki.

1758/V-93. 2 oldal
1758. V. 31.
Zweybrücken herceg Hadik András altábornagynak


A híreket megkapta, örül, hogy ilyen bátor, tapasztalt tábornok került parancsnoksága alá.

1758/V-94. 1 oldal
1758. V. 31.
Hadik András altábornagy Zweybrücken hercegnek


Jelentés az ellenséges mozdulatokról. Henrik herceg Zwittauon át visszavonult. Lovassági mozdulata a birodalmi tüzérség ellen. A freyburgi tábor nagy megerősítése.

1758/V-95. Fogalmazvány. 2 oldal
1758. V.
Hadik András altábornagy Mosczensky grófnak


1758/V-96. Latin nyelvű. 1 oldal
1758. VI. 1.
Gróf Althann lovassági tábornok Hadik András altábornagynak


Losy ezredes által az ellenségről szerzett híreket megkapta.

1758/VI-97. 1 oldal
1758. VI. 1.
Gróf Atthann lovassági tábornok Hadik András altábornagynak


Egy rendelet másolatát küldi. Megbeszélnivalója van, mikor találhatná otthon.

1758/VI-98. 1 oldal
1758. VI. 1.
Gróf Serbelloni lovassági tábornok gróf Althann lovassági tábornoknak


Beérkezett hírek alapján maradjon Prixnél táborban, Hadik a könnyűcsapatokkal zavarja az ellenséget. A Pirna-Sonnenstein elleni terv kivitele Zweybrücken herceg engedélyétől függ.

1758/VI-98/a. Másolat. 2 oldal
1758. VI. 1.
Gróf Althann lovassági tábornok Hadik András altábornagynak


Zweybrücken hg. leirata alapján a tervezett vállalkozás megbeszélésére holnap Maquire altábornaggyal Töplitzbe megy.

1758/VI-99. 1 oldal
1758. VI. 1.
Zweybrücken herceg gróf Althann lovassági altábornagynak


A Freyburgra tervezett vállalkozás elmarad, de a Hadik által Pirnára tervezett akciót végre kell hajtani. Ennek fedezetére erős járőrökkel Freyburgnál az ellenséget fel kell verni. Miután minden elő van készítve, meg kell állapítani a napot.

1758/VI-99/a. Másolat. 2 oldal
1758. VI. 1.
Zweybrücken herceg Hadik András altábornagynak


Tervezett vállalkozását mielőbb hajtsa végre, a szükséges csapatokat rendelkezésre bocsátja. A Freyburgnál álló ellenséges erők figyelmének elvonásáról gondoskodik.

1758/VI-100. 2 oldal
1758. VI. 2.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg tábornagynak


A tervezett vállalkozást gróf Althann és gróf Maquire tárgyalás után jóváhagyták. Igyekezni fog ennek keresztülvitelét a legjobban végrehajtani.

1758/VI-101. Fogalmazvány. 1 oldal
1758. VI. 2.
Gróf Althann lovassági tábornagy Hadik András altábornagynak


Mikor indul vállalkozására Töplitzből? Mikorra küldje a 100 fő gyalogságot kiegészítésül?

1758/VI-102. 1 oldal
1758. VI. 3.
Gróf Althann lovassági tábornok Hadik András altábornagynak


A 100 főnyi gyalogságot június 4-én irányítja Hadikhoz.

1758/VI-103. 1 oldal
1758. VII. 3.
Gróf Althann lovassági tábornok Hadik András altábornagynak


Stollberg herceg tábornokkal 1500 gyalogost küldött Böhmisch Einsiedelbe, 1 törzstiszttel 200 lovast Neustadtba. Hadiknak 500 embert küld a Jung-Colloredo- és 500-at a hessen-darmstadti ezredből, valamint Campitelli és Sulkovszky hg. tábornokokat.

1758/VI-104. 2 oldal
1758. VI. 3.
Hadik András altábornagy Mitrovszky tábornoknak


Június 3-án 300 német lovas, 390 huszár, 8-900 horvát Neunstadtban gyülekezik. 4-én megtudja, van-e ellenség Dipoldswaldéban. 5-én Freyburg és Pirna közé vonul, ha van ellenség, kergesse el, vagy helyezkedjék úgy, hogy Hadik oldala Freyburg felől biztosítva legyen. Ha nincs, Frauenstein felé vonuljon. 6-án reggel Brettschendorf vidékén a freyburgi utat zárja, az ellenséges segélyt verje vissza. 7-én Neustadtra hátráljon, ahol a további parancsig torlasz mögött marad. Jelentést 5-én Nollendorfba, 6-án Pirna vidékére küldjön.

1758/VI-105. Fogalmazvány. 4 oldal
1758. VI. 4.
Gróf Althann lovassági tábornok Hadik András altábornagynak


Egy érthetetlen parancsot közöl, mely szerint, ha Hadik pirnai vállalkozása sikerül is, a helyet nem kell megszállani, hanem újra kiüríteni.

1758/VI-106. 2 oldal
1758. VI. 4.
Gróf Althann tábornok Hadik András altábornagynak


Serbelloni lovassági tábornok levelét átküldi. 2 kinevezési okmány érkezett, melyek Stollberg hercegnek és Wolffskeller tábornoknak kézbesítendők.

1758/VI-107. 1 oldal
1758. VI. 4.
Hadik András altábornagy Újházy tábornoknak


Az ellenség mozdulatai következtében Újházy tábornokot Baasbergből visszarendelte. Az einsiedeli torlaszhoz 200 horvátot és 100 lovast állított. Olberhau, Neuhausen, Reiehenberg felé irányuló mozdulatokat Mitrovszkynak jelentse. Mitrovszky Neustadtnál maradjon és Dipoldswalde felé erős különítményeket irányítson. Mindenről jelentést kér.

1758/VI-108. Fogalmazvány. 2-2 oldal
1758. VI. 4.
Gróf Althann lovassági tábornok Hadik András altábornagynak


Újházy tábornok jelenti, hogy az ellenség Marienbergnél 6 század lovassal és 500 lövésszel megjelent, mire Sebastianbergig húzódott.

1758/VI-109. 2 oldal
1758. VI. 4.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Vállalkozása sikere esetén Pirnát nem tarthatja, kis őrséget hagyjon az ellenség megtévesztésére. Az el nem hozható készleteket semmisítse meg. Az ellenséges főerő Drezda és Freyburg felé vonul.

1758/VI-110. 2 oldal
1758. VI. 5.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Ha ellenséges mozdulatok fenyegetnék, hagyja abba vállalkozását, vonuljon vissza és csak akkor ütközzék meg, ha győzelemre van kilátása. Visszavonulás esetén a segélyül kapott csapatokat előbbi helyükre küldje vissza.

1758/VI-111. 1 oldal
1758. VI. 5.
Gróf Althann lovassági tábornok Hadik András altábornagynak


Stollberg herceg tábornok jelentését közli tudomásulvétel végett.

1758/VI-112. 1 oldal
1757. VI. 4.
Stollberg herceg tábornok gróf Althann lovassági tábornoknak


Újházy tábornok parancsra Kamottauba vonul, majd az einsiedeli torlaszt megszállja a horvátokkal. Miután a terep lovassági működésre alkalmatlan, Stollberg is a táborában marad.

1758/VI-112/a. Másolat. 2 oldal
1758. VI. 5.
Gróf Battyhány tábornagy Hadik András altábornagynak


Rövidesen a hadsereghez indul, miután Soubise hg. Párizsból utra kelt és Franciaország elhatározta a Hanaunál álló segély csapatok elindítását. Értesítse gondolatairól, a helyzetet illetőleg. Milyenek Szászországban az élelmezési viszonyok?

1758/VI-113. 4 oldal
1758. VI. 5.
Hadik András altábornagy


Rendelkezés a Sonnenstein és a Pirna elleni támadásra. Nozdroviczky alezredes lovasságával rejtve Leubenre vonul és a drezdai utat elzárja. Három rohamoszlopot Campitelli tábornok, kettőt herceg Sulkovszky vezet a Sonnenstein erőd ellen. A roham alatti és utáni magatartás.

1758/VI-114. Fogalmazvány. 11 oldal
1758. VI. 6.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg tábornagynak


Miután Sulkovszky herceg tábornok csapataival az éjjel elbotorkált, azok széjjelszakadtak és reggel 1/2 3-kor ért Pirna alá. A meglepetésnek szánt támadást fényes nappal nem tartotta keresztülvihetőnek.

1758/VI-115. Fogalmazvány. 3 oldal
1758. VI. 6.
Gróf Althann lovassági tábornok Hadik András altábornagynak


Az ellenségnek Csehországba való betörése küszöbön áll, parancsa van csapatait összevonni, küldje hát Hadik is a nála lévő csapatrészeket.

1758/VI-116. 3 oldal
1758. VI. 7.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Sajnálattal értesült a pirnai expedíció sikertelenségéről. Gróf Althann csapatait küldje vissza, a 2 Gyulay zászlóaljat még megtarthatja. Közölje, hogy hol fog tartózkodni, ha csapatai a régi állásukba kerülnek.

1758/VI-117. 1 oldal
1758. VI. 7.
Gróf Althann lovassági tábornok Hadik András altábornagynak


Gróf Serbelloni levelének másolata. A csapatokat Campitelli tábornokkal küldje egyenesen Petschre. A 2 Gyulay zászlóaljat egyelőre megtarthatja.

1758/VI-118. 2 oldal
1758. VI. 7.
Gróf Serbelloni lov. tábornok gróf Althann lov. tábornoknak


Serbelloni Saazba megy. Hadiktól a vezényelt csapatokat vonja be, a két Gyulay-zászlóalj még ott maradhat.

1758/VI-118/a. Másolat. 1 oldal
1758. VI. 7.
Az Udvari Haditanács Hadik András altábornagynak


Nozdroviczky alezredest a Hadik-huszároktól a Nádasdy-huszárokhoz helyezi át.

1758/VI-119. 1 oldal
1758. VI. 7.
Gróf Althann lovassági tábornok Hadik András altábornagynak


A pirnai expedícióra kölcsönadott csapatokat ne vigye a töplitzi kerületbe, hanem Campitelli tábornokkal Pilinen át Petschbe küldje.

1758/VI-120. 2 oldal
1758. VI. 6.
Gróf Serbelloni lov. tábornok gróf Althann lov. tábornoknak


Hadiktól a hozzá vezényelt csapatokat vonja be. A 4 hatfontost és a 2 haubitzot Töplitzből Pilin és Petschen át szállítsa Laumba.

1758/VI-120/a. Kivonatos másolat. 1 oldal. (Megjegyzés: haubitz = tarackágyú.)
1758. VI. 8.
Gróf Althann lovassági tábornok Hadik András tábornoknak


Közli, hogy parancsot kapott, hogy ellenséges támadás esetén csapataival Saazba és Laumba vonulni, ha támadás nem éri, holnapután 10-én vonuljon a megjelölt táborhelyekre.

1758/VI-121. 2 oldal
1758. VI. 8.
Gróf Althann lovassági tábornok Hadik András tábornoknak


Örül, hogy nála akar szolgálni. Újházy tábornokot és Ukasovitz ezredest az ellenségről szóló hírek küldésére hívta fel. Az ellenség úgy látszik még mindig nem akar betörni Csehországba.

1758/VI-122. 2 oldal
1758. VI. 9.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András tábornoknak


A Baranyay-ezredbeli Greven őrnagy 2 jelentését küldi. Miután Hadik a szászországi helyzetet és vidéket jól ismeri, adjon véleményt nem lehetne-e az ellenségre valami csapást mérni és hol, hogyan?

1758/VI-123. 1 oldal
1758. VI. 8.
Greven őrnagy Zweybrücken herceg tábornagynak


Henrik herceg Tattizban áll. Plauen, Reichenbach és Zwikau erősen megszállva. Rosenthalban 4000 ember van.

1758/VI-123/a. Másolat. 1 oldal
1758. VI. 8.
Greven őrnagy Zweybrücken herceg tábornagynak


Henrik herceg Plauenből elindult állítólag Hofba. Plauenben 350 ember maradt a raktár és a fél szekértábor védelmére. Hírszerzőket küldött ki.

1758/VI-123/b. Másolat. 1 oldal
1758. VI. 10.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Teljes bizalmáról biztosítja. Holnapra a megbeszélésre biztosan várja.

1758/VI-124. 1 oldal
1758. VI. 9.
Laudon tábornok Hadik András altábornagynak


Ollmütz ostroma, a hadsereg állása.

1758/VI-124/a. 4 oldal
1758. VI. 13.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg tábornagynak


Újházy tábornok híreit várja, javaslatát azután teszi meg. A 2 gyalogezred és 5 svadron huszárra tehető ellenség hírek szerint 11-én Dipoldswalde vidékéről Rockendorff és Rotschendorffon át útnak eredt állítólag az Éger vidékre.

1758/VI-125. Fogalmazvány. 1 oldal. (Megjegyzés: svadron = lovasszázad.)
1758. VI. 14.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


A tervezett vállalkozáshoz a chur-pfalzi testőrzászlóaljat és 5 gránátosszázadot küld báró Ried ezredes vezénylete alá.

1758/VI-126. 1 oldal
1758. VI. 14.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


A tervezett vállalkozással sietni kell, nehogy a változó viszonyok meggátolják a sikert. Egy azelőtt bajor szolgálatban állott állítólagos kereskedő jár mostanában a vidéken. Letartóztatni.

1758/VI-127. 1 oldal
1758. VI. 15.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Újházy tábornok jelentése. Ha ezek után a tervezett vállalkozás időszerűtlen, a kirendelt csapatokat visszarendeli.

1758/VI-128. 1 oldal
1758. VI. 15.
Hadik András altábornagy az Udvari Haditanácsnak


Nozdroviczky alezredes áthelyezése, Halász és Zischka századosokat ajánlja.

1758/VI-129. Fogalmazvány. 2 oldal
1758. VI. 15.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Gróf Haller tábornokról – aki hadiszolgálatra jelentkezett – a haditanács információt kér. Miután ő nem ismeri, adjon róla információt Hadik.

1758/VI-130. 1 oldal
1758. VI. 18.
Hadik András altábornagy gróf Pálffy Károly tábornagynak


A hadihelyzetről informálja. Henrik porosz herceg Égert bevette, a birodalmi sereget kívánták elmozdítani és a birodalomba bevonulni, az ottani fejedelmeket elpártolásra bírni. Szászországban az ellenséges erő Henrik porosz herceg alatt 25-26 ezer emberre tehető.

1758/VI-131. Fogalmazvány. 3 oldal
1758. VI. 19.
Gróf Battyhány tábornagy Hadik András altábornagynak


A szászországi térképeket Lindt szász kapitány meghozta. A kombinált hadsereg francia része útnak indult, valószínű, hogy most már az egész mozogni fog, amikor majd kint találkoznak.

1758/VI-132. 4 oldal
1758. VI. 9.
Gróf Nádasdy Hadik András altábornagynak


Tévedésből elvitte Ollmützből Hadik 2 hordó tokaji borát. Vagy természetben, vagy pénzben kész megtéríteni.

1758/VI-133. 2 oldal
1758. VI. 20.
Laudon tábornok Hadik András altábornagynak


A Daun-hadsereg 15-én megindult és most Wieschantól egy órányira Ewanowicznál áll. A porosz király régi állásában van. Ha a Daun hadseregnek sikerül a March-on átkellnie, úgy a poroszokat az élelmezéstől elzárja, már most is úgy áll a porosz király, hogy egy vakmerő ütközettel mentheti csak meg magát, amire nem kell alkalmat adni. Ollmütznél 2 napja minden csendes.

1758/VI/134. 4 oldal
1758. VI. 20.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Az ellenség több betörést tett, küldjön ki erős csapatot foglyok vagy szökevények behozására, annak megállapítására, nem általános támadásról van-e szó. Meddig jutott Komáromi ezredes vállalkozása? A francia hadsereg előnyomul ütközetre készen, ugyanezt teszi Daun serege is.

1758/VI-135. 2 oldal
1758. VI. 20.
A rothenhausi uradalom Zweybrüken herceg tábornagynak


Panasz a horvátok vadászata miatt a hercegi erdőségekben.

1758/VI-135/a. 2 oldal
1758. VI. 21.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Az orosz sereg teljes mozgásban van, így az ellenség Sziléziában és Brandenburgban is fenyegetettve lesz. Henrik hercegnek rövidesen a saját határok védelmére kell mennie. Tartsa csapatait teljesen menetkészen, hogy az első jelre megszállhassa az Elbát. Ha van e tárgyban valami eszméje, közölje, továbbá azt is, milyen segélycsapatokra lenne szüksége.

1758/VI-136. 2 oldal
1758. VI. 21.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg altábornagynak


A június 20-i rendeletre, foglyok szerzése iránt intézkedett. Komáromi ezredest Zöblitz vidékére küldötte, ahol 22-ig marad. Jelenti, hogy a Brandau betörésben részt vett ellenségen kívül mást nem észlelt. A vadászat beszüntetése iránt intézkedett. Braudauból egy sebesült poroszt hoztak be, aki azonban semmi lényegeset nem tud.

1758/VI-137. Fogalmazvány. 2 oldal
1758. VI. 22.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg tábornagynak


Henrik herceg a jelek szerint nem Csehországba betörni, de az Elbát tartani és Brandenburgot fedezni lesz hivatva. A mozdulatok éles figyelésére utasította ezredét. Amint az ellenség elvonulni készül br. Ried ezredes a huszárokkal és a horvátokkal Nollendorf felé fog előnyomulni. Hadiknak 1000 ember kellene és ágyúk.

1758/VI-138. Fogalmazvány. 2 oldal
1758. VI. 23.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Június 22-i jelentését, intézkedéseit és terveit megkapta. Előzetes értesítés után a kért csapatokat és hadiszereket elküldi.

1758/VI-139. 1 oldal
1758. VI. 24.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Előőrsi vonal megerősítésére Újházy tábornoknak csapatokat és ágyúkat küldött. Jó volna Török ezredesnek is erősítést adni.

1758/VI-140. 1 oldal
1758. VI. 25.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Gróf Eszterházy jelenti, hogy az ellenség Plauent elhagyva Zwickauon át Pirna felé vonul. Biztosat tudjon meg e hír valódiságáról.

1758/VI-141. 1 oldal
1758. VI. 25.


Egy járási tiszt elmondása szerint Henrik herceg Voigtlandból Chifogauba érkezett. Pár napon belül az egész hadtest Drezda felé vonul. Hadik följegyzése.

1758/VI-142. 1 oldal
1758. VI. 25.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg tábornagynak


Hadiknak összesen 683 huszárja van, Török ezredesnél 300. Úgy küldhetne neki segítséget, hogy német lovasságot vezényelne oda.

1758/VI-143. Fogalmazvány. 2 oldal
1758. VI. 26.
Az Udvari Haditanács Hadik András tábornoknak


Nozdroviczky alezredes a Hadik-huszárezredben marad, helyette Halász százados őrnaggyá lett kinevezve.

1758/VI-144. 1 oldal
1758. VI. 27.
Sulkovszky herceg tábornok Hadik András tábornoknak


Amíg pirnai szereplése nincs tisztázva, a királynő minden szolgálat alól felmentette. Ilyet csak Hadik jelentéséből tudhatott meg, igazolja, hogy ottani szereplésével elégedett.

1758/VI-145. 3 oldal
1758. VI. 27.
Hadik András altábornagy Sulkovszky herceg tábornoknak


A Zweybrücken herceghez és Serbelloni grófhoz annak idejében beadott jelentésében csupán arra tért ki, hogy Sulkovszky csapatában néhány vezényelt elvált. Kívánságát most annál kevésbé teljesítheti, miután a királynő az egész eset részletes és alapos jelentését rendelte el.

1758/VI-146. Fogalmazvány. 1 oldal
1758. VI. 27.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Jelentését megkapta, rábízza, hogy Török ezredest milyen csapatokkal erősíti meg. A Hadiknál lévő 400 lovas leváltására, 600 német lovast küld. Így az előőrsöket még jobban megerősítheti.

1758/VI-147. 2 oldal
1758. VI. 28.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Tábori jelszót küldi. Kleefeld tábornok jelentése szerint az ellenség némi rablás után Weiperth vidékéről Annabergre hátrált.

1758/VI-148. 1 oldal
1758. VI. 27.
Hadik András altábornagy Kleefeld tábornoknak


A lykai ezredbeli Rödel hadnagy ügye. Oktassa ki tettének mibenlétéről, és küldje a foglárhoz. Igyekezzék pontos értesülést szerezni Henrik hg. csapatának elvonulásáról és azt közölje Újvári tábornokkal, hogy az üldözést megkezdhesse.

1758/VI-149. Fogalmazvány. 3 oldal
1758. VI. 28.
Hadik András altábornagy Kleefeld tábornoknak


Jelentés a Pirnába és Sonnensteinre irányított és sikertelen vállalkozás ügyében herceg Sulkovszky tábornok védekezésére és annak cáfolata.

1758/VI-150. Fogalmazvány. 17 oldal
1758. VI. 28.
Hadik András altábornagy


A Pirnába és Sonnensteinre irányított vállalkozáshoz kiadott rendelkezések.

1758/VI-150/b. Fogalmazvány. 2 példány. 17 oldal
1758. VI. 28.
Haenel Cristian segédtiszt Hadik András altábornagynak


A Sulkovszky herceg tábornok menetoszlopának éjjeli útja június 5-6-án, és annak kimenetele.

1758/VI-150/c. Másolat. 7 oldal
1758. VI. 27.
Lindt Antal Ferenc szász kapitány Hadik András altábornagynak


Campitelli tábornok oszlopának menete Pirnába és Sonnensteinre június 5-6-án éjjel.

1758/VI-150/e. 4 oldal
1758. VI. 29.
Hadik András altábornagy Kleefeld tábornoknak


Jelentését megkapta. Az ellenség betörése Baasberg vidékére. A bresnitzi szoros őrizetét Újházy tábornokra bízta. Segélycsapatokat kért. A Szluini-ezred megmozgdulása. Igyekezzék kéz alatt erről pontos adatokat szerezni.

1758/VI-151. Fogalmazvány. 2 oldal
1758. VI. 29.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg tábornagynak


Schmettau porosz tábornok rendelete Drezda megtámadása esetére. A határok hatályosabb védelmére a fosztogatások ellen Greven őrnagy bevonultatását kéri. Kleefeld tábornok jelentése az ellenség Baasberg melletti 27-i támadásáról és a veszteségekről.

1758/VI-152. Fogalmazvány. 2 oldal
1758. VI. 29.


Kramelovszky Ignác és Willneg Péter katonaszökevények elmondásai, a Baranyay- és a Hadik-huszárezredbeli szökevényekről. A porosz huszárezredekben sok magyar tiszt és legénység van. Henrik hg. 25-én Tschoppauba vonult.

1758/VI-153. Másolat. 1 oldal
1758. VI. 29.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


A bresnitzi őrség megerősítésére egy zászlóaljnyi gyalogságot küld 2 ágyúval. Kleefeldnek Komottauból 100 német lovast küld. Kleefeld és Újházy tábornokok szoros érintkezésben legyenek. A huszárok szökdösése miatt legyenek óvatosak.

1758/VI-154. 2 oldal
1758. VI. 30.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg tábornagynak


Újházy tábornokkal a rendeletet közölte. A huszárok szökése. A német lovasság felváltása megtörtént. 1 hadnagy és 30 horvát fogságba esett. Az ellenséges előőrsöket a mieink Annabergig űzték.

1758/VI-155. Fogalmazvány. 1 oldal
1758. VI. 30.
Hadik András altábornagy Kleefeld tábornoknak


Weitzmann alezredes és Basse őrnagy felváltása. A bresnitzi szoros és a joachimsthali őrség Újházy tábornok vezénylete alatt. Egymást Újházyval kölcsönösen támogassák. Orosz töltények elhasználása.

1758/VI-156. Fogalmazvány. 2 oldal
1758. VI. 30.
Hadik András altábornagy Újházy tábornoknak


Bresnitz és Joachimsthal védelme. A huszárság megerősítése, az ellenség nyugtalanítása. Együttműködés Kleefeld tábornokkal. A jelentéseket küldje Zweybrücken herceghez és Serbelloni grófhoz.

1758/VI-156/a. Fogalmazvány. 1 oldal
1758. VI. 30.
Hadik András altábornagy Újházy tábornoknak


Előőrsszolgálati, illetve kirendelési utasítás Uhegovitz őrnagy, báró Büttler százados, Losy ezredes és Újházy tábornok részére.

1758/VI-157. Fogalmazvány. 4 oldal
1758. VI. 30.
Hadik András altábornagy gróf Daun tábornagynak


Gróf Haller tábornok képességeiről közvetlen tudomása nincsen, mert parancsnoksága alatt sohasem állott.

1758/VI-158. Fogalmazvány. 1 oldal
1758. VI.
Hadik András altábornagy gróf Battyhány tábornagynak


Jelentés a birodalmi sereg erejéről, minőségéről, valamint elhelyezéséről. A takarmányról és az élelemről saját helyen és Szászországban kell gondoskodni. A Sulkovszky herceg-féle ügy.

1758/VI-159. Fogalmazvány. 5 oldal
1758. VII. 2.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Kéz alatt, titokban tudta meg, milyen zabkészlet van Duxban, Oberheilmannsdorffban és Töplitzben. Az ellenség Joachimsthalig vonult. Kleefeld tábornokot Újházy tábornok támogatására utasította.

1758/VII-160. 1 oldal
1758. VII. 2.
Zweybrücken herceg tábornagy


Újházy tábornokot Joachimsthalba rendelte minden nélkülözhető csapatával az ottani bányaművek védelmére. Greven őrnagyot a Baranyay-huszárezredtől csapatával Joachimsthalba irányította.

1758/VII-161. 1 oldal
1758. VII. 1.
Pallas bányaintéző Zweybrücken herceg tábornagynak


Jelentés arról, hogy 800 ellenséges gránátos és a huszárság Joachimsthal ellen vonul. A bányavidék védelmére segélycsapatok küldését kéri.

1758. VII-161/a. 2 oldal
1758. VII. 2.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg tábornagynak


Rendeletet Újházy tábornok Joachimsthalba küldéséről és Újházy jelentését is megkapta. A raktárakban lévő zabkészletek kimutatását beküldi. Az ellenség Kleefeld tábornok jelentése szerint Joachimsthaltól visszahúzódott. A gradiskai, likai, szluini, ogulini és ottoschani horvát csapatok helyzete és szétosztása a szorosokban. Innen egy csapat elvezénylését sem javasolja.

1758/VII-162. Fogalmazvány. 4 oldal
1758. VII. 4.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


A birodalmi lovasságnak teljes zabadag jár. Ellenséges támadás várható Plassen Joachimsthal, Bresnitz és Baasberg felé. Nollendorfból megerősítésül huszárok és horvátok küldendők Bresnitzbe.

1758/Vll-163. 1 oldal
1758. VII. 4.
Sulkovsky herceg tábornok Serbelloni gróf lovassági tábornoknak


Igazoló jelentés a Pirnára és Sonnensteinre indított, de be nem fejezett vállalkozás meghiúsulásában való szerepéről.

1758/Vll-164. Másolat. 23 oldal
1758. VII. 1.
Sulkovszky herceg tábornok Serbelloni gróf lovassági tábornoknak


Igazoló jelentését el fogja készíteni és a kapott iratokat azzal együtt beterjeszti.

1758/VII-164/a. Másolat. 1 oldal
1758. VI. 4.
Hadik András altábornagy Sulkovszky herceg tábornoknak


A Pirna és Sonnenstein elfoglalására kiadott rendelkezések.

1758/VII-164/b. Másolat. 9 oldal
1758. II. 4.
Sulkovszky herceg ezredes Hadik András altábornagynak


Terv Pirna és Sonnenstein helyőrségének kiemelésére, valamint az ott lévő ütegek elfoglalására.

1758/VII-164/c. Másolat. 5 oldal
1758. VII. 3.
Campitelli tábornok


Igazolja, hogy Sulkovszky hg. a hozzá kirendelt vezetőt gyanúsnak találta és annak a Campitelliével való kicserélését kérte.

1758/VII-164/d. Másolat. 1 oldal
1758. VII. 4.
Paur Gottlieb segédtiszt


Ortner ezredes a menetoszloptól leszakadt és mellékútra terelődött, így teljesen elmaradt a csapattól.

1758/VII-164/e. Másolat. 2 oldal
1758. VII. 3.
Seeberg százados


Az éjjeli menet a rossz kövesúton az élen haladók gyors menetelése miatt nagyon nehéz volt. Csapatát felzárkózva tartandó, Seeberg százados lassúbb menetet kért, és így 2-3-szor a menet meg is állt.

1758/VII-164/f. Másolat. 1 oldal
1758. VII. 2.
D’Alton gránátos százados


Hadik kijelentette előtte, hogy maga sem bízik teljesen Pirna és Sonnenstein elfoglalásában, és a város bevételével nem is kísérletezik, ha az erődöt rögtön nem sikerül elfoglalni.

1758/VII-164/g. Másolat. 1 oldal
1758. VII.
Kessporn gránátos százados


Sulkovszky herceg menetoszlopának beosztása.

1758/VII-164/h. Másolat. 1 oldal
1758. VII. 4.


A Gyulay-ezred igazolóirata a Pirnára és Sonnensteinre tervezett támadásban való részvételéről, illetve elmaradásáról.

1758/VII-165. Másolat. 12 oldal
1758. VII. 4.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Ha Henrik herceg Csehország határai ellen támadna Zweybrücken a kombinált hadsereggel Postelbergig vonul előre Eszterházy gróf hadtestét is fölvéve, de Luzsenszky bárót jelenlegi helyén hagyva. Hadik közölje, milyen intézkedésekre készül ez esetben az ellenséggel szemben.

1758/VII-166. 2 oldal
1758. VII. 5.
Campitelli tábornok Hadik András altábornagynak


Jelenti, hogy Sulkovszky herceg kívánságára igazolta annak kifogását a pirnai expedíciónál kirendelt kalauz ellen.

1758/VII-167. 2 oldal
1758. VII. 5.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Ellenséges támadás esetén Kleefeld és Újházy tábornokok a végsőkig tartsák magukat. Daun tábornagy közli, hogy a porosz királyhoz Sziléziából induló 10 ezer emberes oszlopot Siskovics tábornok szétverte, tüzérségét és pénztárát elfogta. Laudon tábornok folytatja üldözésüket. Ollmütz fölszabadult.

1758/VII-168. 2 oldal
1758. VII. 5.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg tábornagynak


Ezredét utasította, hogy az esetleg előnyomuló ellenséget oldalban nyugtalanítsa és annyi kárt tegyen benne, amennyit csak lehet. Az ellenség tényleges előnyomulásáig helyben kell maradni, véleménye szerint, azután Hadik Kleefelddel baloldalt, Újházy tábornok jobb oldalt támadjon és nyugtalanítson.

1758/VII-169. Fogalmazvány. 3 oldal
1758. VII. 6.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Jelentését megkapta, intézkedéseit helyesli, esetleges elővédhez csapatokat rendel. Szász parasztok követik az ellenséges szabadcsapatokat és azoknál is jobban rabolnak és fosztogatnak.

1758/VII-170. 2 oldal
1758. VII. 7.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


A Königstein váráról szóló hírek: úgy látszik, a semlegességi egyezmény megszegésével ellenséges kézre akarják játszani. Figyelmeztesse báró Ponikaut. A levelet küldje egy trombitással az ellenséges vonalba.

1758/VII-171. 2 oldal
1758. VII. 8.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg tábornagynak


A július 6-i és 7-i rendeletek alapján fog eljárni. Zabkészletekről újat nem jelenthet. A Drezda felé történő előnyomulási vonal előterjesztése. Elhatározása esetén a menetoszlopok fedezéséről Hadik gondoskodik.

1758/VII-172. Fogalmazvány. 4 oldal
1758. VII. 10.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Az előnyomulás esetére ajánlott vonalat helyesnek találja, annak idején értesíti.

1758/VII-173. 1 oldal
1758. VII. 12.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Az előnyomulás Daun tábornaggyal egyetértésben történik. Az ellenség visszavonulása esetén lovasságával üldöztessen, de ő maga maradjon a helyén. Kleefeld és Újházy tábornokok, valamint Greven alezredes rendelkezésére állnak csapataikkal.

1758/VII-174. 2 oldal
1758. VII. 12.
Kleefeld tábornok Hadik András altábornagynak


A tervezett vállalkozásra vonatkozó jelentését báró Ponikau szóbelileg adja át, a menetiránytervezetet báró Vécsey ezredes ajánlata szerint beküldi.

1758/VII-175. 2 oldal
1758. VII. 8.
Báró Vécsey ezredes Kleefeld tábornoknak


Menettervezet Lipcsére, a menetirány és az egyes menetbeosztás megadásával.

1758/VII-175/a. Másolat. 3 oldal
1758. VII. 14.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Előnyomulás esetén Hadik az összes – Kleefeld és Újházy tábornokok – csapatát magához vonva üldözze az ellenséget, és rontsa, ahogy csak lehet. Ha ehhez tüzérség vagy más kellene, kérje.

1758/VII-176. 2 oldal
1758. VII. 14.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg tábornagynak


Egy jelentés szerint az ellenség elvonulásra kész. Kéri, a csapatokat még ma küldjék hozzá, hogy az üldözést az ellenség elvonulásakor megkezdhesse.

1758/VII-177. Fogalmazvány. 1 oldal
1758. II. 15.
Báró Ponikau Hadik András altábornagynak


Kihallgatási jegyzőkönyv: Wünzl János Gottlib és Hahne János Keresztély pirnai lakosok a június 6-i pirnai expedícióról.

1758/VII-178. Másolat. 14 oldal
1758. VII. 16.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Két zászlóaljat gránátosszázadaikkal, 2 hatfontos ágyút és 2 vetágyút küld Hadikhoz. Báró Ponikautól írásbeli felvilágosítást kérjen az iránt, van-e Königstein várparancsnokának utasítása a semlegesség megszegésére a mi előnyomulásunk esetén.

1758/VII-179. 1 oldal. (Megjegyzés: vetágyú = állványra fektetett súlyos fegyver.)
1758. VII. 17.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Közölje báró Ponikauval, hogy Bombasse altábornagy parancsot kapott az előnyomulásra és őrségeinek Schleizben, Mühltroffban és Elsterbergben való tartására.

1758/VII-180. 1 oldal
1758. VII. 17.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Kleefeld és Újházy tábornokok rendeletet kaptak Marienberget megtámadni, és ezt Annaberg felől álcázni. Hadik küldjön erős csapatot Marienberg mögé az esetleges ellenséges segítség visszaverésére.

1758/VII-181. 1 oldal
1758. VII. 18.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


A szász kapitánnyal küldjön egy megbízható tisztet Königsteinbe. A hadsereg 20-án reggel Saazból Brixbe, gróf Serbelloni lov. tábornok Lannból Bilinbe vonul. Hadik 20-án délben a továbbiak megbeszélésére jelentkezzék Brixben.

1758/VII-182. 1 oldal
1758. VII. 18.
Hadik András altábornagy gróf Serbelloni lovassági tábornoknak


Herceg Sulkovszky tábornok jelentésére magyarázatát megküldi. Miután Sulkovszky Hadikot és másokat is gyanúsít és rágalmaz, pártatlan bizottságot kér az ügy teljes kivizsgálására.

1758/VII-183. Fogalmazvány. 1 oldal
1758. VII. 18.
Hadik András altábornagy gróf Daun tábornagynak


Kiemelkedő sikereihez őszintén gratulál. Az itteni hírek szerint az ellenség visszavonul. Gróf Schmettau a drezdai királyi várat – fellegvárrá átalakítva – utolsó emberig védeni akarja.

1758/VII-184. Fogalmazvány. 2 oldal
1758. VII. 18.
Gróf Daun tábornagy Hadik András altábornagynak


A cs. kir. fegyvereket ért szerencse alkalmából kifejezésre juttatott szerencsekívánataiért köszönetet mond.

1758/VII-185. 1 oldal
1758. VII. 23.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Miután Török ezredes jelentése szerint Henrik hg. seregéből 10 000 ember Torgaun át küldetett, hogy szerezzen megbízható híreket, milyen erős még a tschoppaui és a Zwickau melletti tábor.

1758/VII-186. 1 oldal
1758. VII. 25.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg tábornagynak


A feltett 4 kérdésre adott válasz, vélemény, tanács hadműveleti kérdésekben.

1758/VII-187. Fogalmazvány. 5 oldal
1758. VII. 26.
Zweybrücken herceg tábornagy Serbelloni gróf lov. tábornoknak


Luzsenszky és Dombos tábornok csapatait Plauen vidékére, előőrseikkel Reichenbachig és Grácig kívánja rendelni. Eötvös ezredest 6-700 lovassal az Elster és Saal között Lipcse felé, esetleg Halle felé tolni tervezi. Véleményt kér.

1758/VII-188. Másolat. 2 oldal
1758. VII. 28.
Az Udvari Haditanács Hadik András altábornagynak


Zischka századost a Hadik-huszárezrednél második őrnaggyá léptette elő a királynő.

1758/VII-189. 2 oldal
1758. VII. 29.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Jelentését megkapta. A hadsereggel Töplitzbe vonul, ahol táborba száll.

1758/VII-190. 1 oldal
1758. VIII. 1.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Jelentését megkapta. Az ellenségről szóló híreket küld. Kleefeld tábornok az ellenséget Marienbergre vetette vissza. Tartalék sereget állított fel, ha szüksége lesz rá, elküldheti.

1758/VIII-191. 2 oldal
1758. VII. 30.


Kémjelentés az ellenség megerősítéséről Dipoldswaldénál és Freyburgnál. A chemnitzi tábor kiürítése.

1758/VIII-191/a. Másolat. 2 oldal
1758. VIII. 1.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg tábornagynak


Az ellenségről befutott hírek szerint Henrik herceg Drezdához jön legközelebb. Ellenséges készlet Drezdában és Pirnában. Lovasság kiküldését javasolja Brixen át Komottau felé Újházy és Kleefeld tábornokokhoz.

1758/VIII-192. Fogalmazvány. 2 oldal
1758. VIII. 2.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Az ellenséges katonaszökevényeket fegyverestől, lovastól a főhadiszállásra kell küldeni. Az ellenség Zwickaut kiürítvén, Luzsenszky tábornok odavonult, Dombaste altábornagy pedig Reichenbachnál áll. Greven alezredest Joachimsthalból vezényelje máshová.

1758/VIII-193. 2 oldal
1758. VIII. 3.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Panasz: az átjövő szökevények holmiját elszedik a horvátok. Rendelet a meggátlására.

1758/VIII-194. 1 oldal
1758. VIII. 7.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg tábornagynak


Az ellenség állítólag hidat ver az Elbán Pirnánál. A hírszerző különítményei még nem tértek vissza. Egy szökevény szerint 2 lovasezred Berlin felé ment.

1758/VIII-195. Fogalmazvány. 1 oldal
1758. VIII. 7.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Az ellenség Annaberget és Marienberget elhagyta, oda Kleefeld és Újházy tábornokok bevonultak. A tartalék gróf Maquire parancsnoksága alatt Komottauból előbbre nyomult.

1758/VIII-196. 1 oldal
1758. VIII. 9.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Eötvös ezredes augusztus 4-én Halléba érkezett. Br. Dombaste altábornagy 7-én Zwickauba vonult, br. Luzsenszky tábornok Chemnitznél vett állást. A sereg 11-én Peterswaldéba, a tartalék Töplitzbe jön. Daun tábornagy 15-én Reichenbergbe ér, onnan Zittaunnak vonul.

1758/VIII-197. 2 oldal
1758. VIII. 10.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg tábornagynak


Henrik hercegtől érkezett levelet továbítja. Az ellenség semmiféle mozdulatát sem észlelték a járőrök.

1758/VIII-198. Fogalmazvány. 1 oldal
1758. VIII. 10.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Örömmel értesült, hogy Hadik az elővéddel Gersdorf és Gishübel magaslataira vonul. Schönwald és Peterswalde között szilárdan megvetheti-e lábát a sereg ellenséges támadás esetén? Miután Hadik Szászországba vonul, az élelmezés miatt báró Ponikau is odamegy. Egy szökevény jelentése.

1758/VIII-199. Másolat. 2 oldal
1758.
Kesseler Frigyes Keresztély főtűzmester


Az ellenséges sereg Dipoldswaldénál gyülekezett, onnan állítólag Nollendorfba vonul. Tüzérségünk: 20 db 12 fontos, 4 db 12 fontos osztrák, 4 db 10 fontos, 6 db 7 fontos haubitz, 6 db 12 fontos porosz zászlóaljágyú.

1758/VIII-199/a. Másolat. 1 oldal. (Megjegyzés: haubitz = tarackágyú.)
1758. VIII. 10.
Hadik András altábornagy


Menetparancs az augusztus 11-én megtartandó előnyomulásra Schönwaldból Gersdorf és Gishübel magaslataira. Előőrsi biztosítási utasítás. Jegyzetek a magasabb parancsnokoknak.

1758/VIII-200. Fogalmazvány. 4 oldal
1758. VIII. 11.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Helyesli, hogy a körülmények folytán ma nem nyomul előre. Gróf Maquire holnap a tartalékkal Nollendorfba érkezik, parancsot kapott Hadik támogatására. Kleefeld és Újházy tábornokok úgy közelítsenek Hadikhoz, hogy a fősereg oldalát fedezzék. Br. Dombaste rendeletet kapott, hogy Freyburgot oldalt elhagyva, Frauensteinre vonuljon.

1758/VIII-201. 2 oldal
1758. VIII. 13.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Egy ezrednyi birodalmi gyalogságot küld ágyúkkal megerősítésül. Miután az ellenség Benick és Waldburgnél áll, Dombaste tábornok Tschoppaunál maradt, és nem vonult Frauensteinre.

1758/202. 2 oldal
1758. VIII. 14.
Gróf Serbelloni lovassági tábornok Hadik András altábornagynak


Gróf Dauntól érkezett levél továbítása. Küldöncök leváltásával várjon, amíg közelebb lesznek egymáshoz. Tábori posta ügyben intézkedés nem kell.

1758/VIII-203. 2 oldal
1758. VIII. 16.
Knobloch porosz tábornok Hadik András altábornagynak


Eltűnt adjutánsát, Grewenitz hadnagyot, ha hadifogságba esett volna, pártfogásába ajánlja, és hírt kér róla.

1758/VIII-204. 2 oldal
1758. VIII. 16.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Két kereskedő érkezett Drezdából, akik azt állítják, hogy báró Ponikau jótállására Hadik engedte be őket. Jelentést kér. A hadsereg holnap Kulmból Peterswaldéba megy.

1758/VIII-205. 1 oldal
1758. VIII. 17.
Knobloch porosz tábornok Hadik András altábornagynak


Adjutánsával, Grewenitz hadnaggyal szembeni szívességért köszönetet mond.

1758/VIII-206. 1 oldal
1758. VIII. 17.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


A Pirna és Sonnenstein bevételére vonatkozó tervet megkapta. 18-án a sereg Scönwaldban pihenőt tart. 8 zászlóaljat és 2 lovasezredet Schandauba küld.

1758/VIII-207. 1 oldal
1758. VIII. 18.
Gróf Daun tábornagy Hadik András altábornagynak


Báró Ried ezredes előléptetéséhez szívesen nyújt segédkezet.

1758/VIII-208. 1 oldal
1758. VIII. 18.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Hadik az ellenség állásainak megtekintésére 19-én Gishübelbe megy.

1758/VIII-209. 1 oldal
1758. VIII. 20.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Egy ellenséges trombitás az előőrsöknél Königsteinbe besurrant. Finck tábornokot figyelmeztesse, hogy ilyen hadiszokásoktól eltérő dolgot ne engedjen meg. A levelet Henrik herceghez továbbítsa.

1758/VIII-210. 1 oldal
1758. VIII. 21.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Egy furir összeírásokat végzett Szászországban, vizsgálja ki az ügy mibenlétét. Mayer Mihály hadifogságban lévő gazdájához megy, kísértesse át.

1758/VIII-211. 2 oldal. (Megjegyzés: furir = hadiirnok, élelmezési altiszt.)
1758. VIII. 21.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg tábornagynak


Néhány svadronból, lövészekből és szabadcsapatokból álló erő a Sonnenstein előtti magaslatokra vonult és előőrseinket visszaszorította. Intézkedett, hogy erős ellenséges előnyomulás esetén gróf Trautmannsdorff altábornagyot is értesítsék. Az ellenséges erőt Grosz Szedlitznél 5 zászlóaljra és 10 svadronra becsüli. Kleefeld tábornoknak Bürenstein és Dittersdorf között kellene állnia.

1758/VIII-212. Fogalmazvány. 2 oldal. (Megjegyzés: svadron = lovasszázad.)
1758. VIII. 22.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Gróf Trautmannsdorff altábornagy 8 zászlóalj gyalogossal és 2 ezred lovassal a Pirna melletti magaslatokra megy. Az állások elfoglalásának biztosítására Hadik tisztítsa meg a kerteket az ellenségtől.

1758/VIII-213. 1 oldal
1758. VIII. 22.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Miután az ellenség Freyburgból és Dipoldswaldéból visszavonult, Kleefeld tábornok a 300 német lovast küldje a sereghez és legyen készen a Hadikhoz való csatlakozására. A Luzsenszky- és a Dombaste-csapat bevonulását elrendelte.

1758/VIII-214. 1 oldal
1758. VIII. 22.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg tábornagynak


Az ellenséges állásokról augusztus 19-én és 22-én befutott hírek.

1758/VIII-215. Fogalmazvány. 1 oldal
1758. VIII. 23.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Gróf Trautmannsdorff altábornagynak utasítást küldött, hogy menjen Lang Hennersdorfba, és ott vegyen állást. Hadik mondja meg neki, mit hogyan kell csinálni, és vigyázzon rá.

1758/VIII-216. 1 oldal
1758. VIII. 23.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg tábornagynak


Gróf Trautmandsdorff altábornagy elhelyezkedése. Az előnyomuló ellenséges portyázókat a huszárok és a horvátok az Elbába szorították. Az ellenség a Sonnensteintől balra lévő magaslatot megszállta, ezek inkább megfigyelők és egy akció esetén nem zavarnak.

1758/VIII-217. Fogalmazvány. 3 oldal
1758. VIII. 24.
Az Udvari Haditanács Hadik András altábornagynak


Haas István hadbírót a Hadik-huszárezrednél századossá nevezte ki a királynő.

1758/VIII-218. 2 oldal
1758. VIII. 24.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg tábornagynak


A Dohna mögötti táborból 3000 főnyi ellenség a Grosz Szedlizi hegy felé vonult. A hajóhíd Pirnánál csaknem kész.

1758/VIII-219. Fogalmazvány. 2 oldal
1758. III. 24.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


A hadseregtartalék 25-én Lang Hennersdorfba, a Trautmannsdorff-csapat a pirnai magaslatokra, a hadsereg pedig 26-án Lang Hennersdorfba indul. A Dombaste- és a Luzsenszky-csapat 26-án Glashüttébe, 27-én Gishübelbe érkezik, ahonnan br. Vécsey ezredes huszárainak hátrahagyásával a sereghez vonul.

1758/VIII-220. 2 oldal
1758. VIII. 26.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Egy törzstiszt vezénylete alatt 200 horvátot 150 huszárral azonnal küldjön Struppenbe, ahol további parancsokat kap a csapat.

1758/VIII-221. 1 oldal
1758. VIII. 28.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Jelentését megkapta. A mellékelt levelet küldje Henrik herceghez.

1758/VIII-222. 1 oldal
1758. VIII. 28.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg tábornagynak


A Splényi- és a Széchenyi-huszárezredeket a hadsereghez bevonultatása helyett az ellenség nyugtalanítására küldené.

1758/VIII-223. Fogalmazvány. 1 oldal
1758. VIII. 29.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg tábornagynak


Csapatai és az azokból a helyben hagyandó részek kimutatását küldi.

1758/VIII-224. Fogalmazvány. 1 oldal
1758. VIII. 29.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Az ellenség a hadsereget a struppeni táborban éjjel megtámadni készül. Hadik is még az éjjel verje fel az ellenséget, és igyekezzék szándékában megakadályozni.

1758/VIII-225. 1 oldal
1758. VIII. 30.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


A továbbiakig maradjon a helyén, a kért 200 lovat küldi.

1758/VIII-226. 1 oldal
1758. VIII. 31.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Jelentését megkapta. Br. Vécsey ezredes a hadsereghez bevonult, tehát váltsa fel. Hadik a továbbiakig maradjon a helyén. Az ellenség teljes erővel erre fordul, tartsa szemmel mozgását.

1758/VIII-227. 1 oldal
1758. VIII. 31.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg tábornagynak


A porosz király szándékait találgatja. Úgy rendelkezik, hogy az ellenség támadása esetén, azt oldalba kapja.

1758/VIII-228. Fogalmazvány. 2 oldal
1758. VIII. 31.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Jelentését megkapta. Ha az ellenség a hadsereget megtámadja, Hadik hogyan gondolja annak oldalát, esetleg hátát megtámadni? Amennyiben Hadikot érné támadás, mit tegyen a hadsereg?

1758/VIII-229. 2 oldal
1758. VIII. 31.
Hadik András altábornagy Kleefeld tábornoknak


Az ellenség hadsereg elleni tervezett támadása következtében vonuljon Zehits felé, és igyekezzék az ellenséges erőket oldalba, esetleg hátba támadni. Az akció érdekében egy kb. 100 emberes különítményt éjjel járőröztessen az ellenségig, hogy annak mozdulatait kifürkészhesse.

1758/VIII-230. Fogalmazvány. 2 oldal
1758. VIII.
Hadik András altábornagy


Menetparancs-tervezet a Hadik-hadtest részére a glashüttei táborba a Gieshübel–Hartzbach–Bennertsdorff–Dittersdorf útvonalon. (Dátum és időbeosztás nincs.)

1758/VIII-231. Fogalmazvány. 3 oldal
1758. IX. 1.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg tábornagynak


Vélemény arról, hogy Hadik csapata miként venné fel a harcot az ellenséggel, ha az a hadsereget megtámadná, és miként támogassa a hadsereg Hadikot, ha ő lenne a megtámadott.

1758/IX-232. Fogalmazvány. 2 oldal
1758. IX. 2.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Fontos ügyek megbeszélésére még ma keresse fel.

1758/IX-233. 1 oldal
1758. IX. 2.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


A Hadiknál lévő 2 vetágyút 2 db 6 fontos ágyúra cseréli ki.

1758/IX-234. 1 oldal. (Megjegyzés: vetágyú = állványra fektetett súlyos lőfegyver.)
1758. IX. 3.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Jelentését megkapta. Vonuljon az új táborba. A tévedésből hozzákerült 2 ágyút küldje vissza. Daun hadserege Stollpenbe vonul. Akadályozza meg, hogy az ellenség Pirnába pótlást vihessen be.

1758/IX-235. 1 oldal
1758. IX. 3.
Hadik András altábornagy az Udvari Haditanácsnak


Haas István hadbíró tiszti kinevezését nem a Hadik-huszárokhoz ajánlotta, ahol van elég tiszt, hanem a Jászkun huszárokhoz. Kéri őt oda áthelyeztetni.

1758/IX-236. Fogalmazvány. 2 oldal
1758. IX. 3.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Úgy foglaljon állást, hogy jobbszárnya Zehitsig, balszárnya Libstadtig terjedjen és Hennersbach arcvonala előtt legyen. A gishübeli állásokat Baden-Durlach hg. birodalmi táborszernagy fogja megszállni. Véleményét kéri. Leiratot mellékel br. Ried tábornoknak.

1758/IX-237. 2 oldal
1758. IX. 3.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg tábornagynak


Hírek a Brunach melletti tábor kiürítéséről. Meyer ezredes Asternél vett állást, ahol 3 ezred gyalogos és lovas is áll. Az ellenséges huszárok Herzogswaldeig járőröznek. Miután a Kohlbergen csak 50 horvátja van, a hadsereg előtti magaslat 450 emberéből 150 a Kohlbergre volna küldendő.

1758/IX-238. Fogalmazvány. 1 oldal
1758. IX. 5.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Jelentéseit megkapta. Intézkedéseit a Daun-hadsereggel összhangban teszi meg. Stampoli Dimitro gróf Gyulay alezredes ellen 40 arany követeléssel lépett fel. Vizsgálja ki.

1758/IX-239. 1 oldal
1758. IX. 7.
Churfeld ezredes Hadik András altábornagynak


Zweybrücken tábornagy a további hadműveleteket kívánja vele megbeszélni, jöjjön mielőbb.

1758/IX-240. 1 oldal
1758. IX. 8.
Draexel alezredes Hadik András altábornagynak


Zweybrücken herceg rendeletét közli, hogy a további utasításig maradjon mostani állásaiban.

1758/IX-241. 1 oldal
1758. IX. 8.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Gróf Daun a gróf Serbellonival megejtendő terepszemle alkalmából 9-én reggel 4-kor legyen Pirna előtt.

1758/IX-242. 1 oldal
1758. IX. 8.
Hadik András altábornagy


Utasítások arra az esetre, ha a Gishübel melletti tábort feltételezhetően ellenséges támadás érné.

1758/IX. 243. Fogalmazvány. 4 oldal
1758. IX. 8.
Hadik András altábornagy


Menetutasítás csapatának a mostani táborhelyről a Liebstadt és Glashütte közötti új táborhelyre való meneteléséhez.

1758/IX-244. Fogalmazvány. 2 oldal
1758. IX. 9.
Zweybrücken herceg tábornagy Baden Durlach hercegnek


A chur-bayerni és és a salzburgi zászlóaljat küldje Hadikhoz.

1758/IX-245. Másolat. 1 oldal
1758. IX. 10.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Addig ne kezdje meg a rohamot, amíg ágyútűz és fegyvertűz annak megindulásáról meg nem győzte. Durlach hercegre ügyeljen, nehogy túl korán vonuljon előre.

1758/IX-246. 3 oldal
1758. IX. 11.
Az Udvari Haditanács Hadik András altábornagynak


Haas István a Hadik-ezrednél marad. Nagyon furcsa, hogy egy hadbírót ajánlott századosi előléptetésre, holott ez idegenkedést válthat ki.

1758/IX-247. 2 oldal
1758. IX. 11.
Hadik András altábornagy


A mindkét sereg által az ellenség ellen indítandó rohamnál Hadik csapattestének a jobbszárny megtámadása jutott feladatául. Az erről szóló utasítás.

1758/IX-248. Fogalmazvány. 2 oldal
1758. IX. 11.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Állásaiból vonuljon a gishübeli táborba. Értesítse Baden-Durlach herceget, hogy az a hadsereghez húzódhassék.

1758/IX-249. 1 oldal
1758. IX. 12.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


A levelet küldje Henrik herceghez. Holnap reggel 7 órakor legyen a főhadiszálláson megbeszélésre.

1758/IX-250. 1 oldal
1758. IX. 12.
Widmann ezredes Hadik András altábornagynak


Ne 13-án, hanem 14-én jöjjön megbeszélésre a főhadiszállásra.

1758/IX-251. 2 oldal
1758. IX. 13.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg tábornagynak


A vidéket a hadsereg a takarmánytól már annyira megfosztotta, hogy Hadik csapatainak nem jut. Az ellenség mindkét szárnyát megerősítette, valószínűleg el akarja vágni az összeköttetést Freyburg felé. Jó volna, ha Török ezredes csapatát megkapná, hogy a hézagba helyezhesse.

1758/IX-252. Fogalmazvány. 2 oldal
1758. IX. 14.
Draexel alezredes Hadik András altábornagynak


Szeptember 15-én de. 10 órakor legyen Struppenben a főhadiszálláson tartandó megbeszélésen.

1758/IX-253. 1 oldal
1758. IX. 15.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


A Hadik-huszárezred parancsnokát utasította, hogy jelentéseit Hadiknak adja le. A 2 porosz hadnagy megérkezett.

1758/IX-254. 1 oldal
1758. IX. 16.
Hadik András altábornagy


Rendelkezés a szeptember 17-i menetről Dittersdorffba.

1758/IX-255. Fogalmazvány. 2 oldal
1758. IX. 19.
Widmann ezredes Hadik András altábornagynak


Zweybrücken herceg 20-án Daunhoz megy, csak e megbeszélés után fog utasításokat adni. Az ellenség akciója itt valószínűtlen, az egybehangzó hírek szerint 12-15 ezer ember vonult az oroszok ellen.

1758/IX-256. 2 oldal
1758. IX. 20.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg tábornagynak


Frauensteint 19-én 300 ellenséges huszár és 200 szabadcsapatbeli megtámadta, az ottani 12 tagú német lovas járőrt „kiemelte”, majd Hartmannsdorf felé visszahúzódva, 25 szekér takarmányt elvitt. Újházy tábornokot Naundorffhoz küldte a szállítások biztosítására és a freyburgi összeköttetés fenntartására.

1758/IX-257. Fogalmazvány. 1 oldal
1758. IX 21.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg tábornagynak


Az érchegységbeli szállítmányok fedezésére és az ellenséges csapat akadályozására Kleefeld tábornokot Naundorffba, Újházyt Schmiedeberghez küldte.

1758/IX-257/a. Fogalmazvány. 1 oldal
1758. IX. 21.
Hadik András altábornagy Újházy tábornoknak


Kleefeld tábornok 22-én Naundorffba jön az ottani őrhely átvételére. Újházy 700 huszárjával Burkersdorffnál balra hosszabbítsa meg az előőrsi vonalat a Freyburggal való összeköttetés és a szállítmányok biztosítására.

1758/IX-258. Fogalmazvány. 2 oldal
1758. IX. 21.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Felhatalmazza, hogy a mutatkozó ellenséges csapatokat, amelyek az élelmiszerszállítmányok elfogására lesnek, akár összes csapatával megtámadja, elűzze vagy megsemmisítse, és biztosítsa a közlekedést.

1758/IX-259. 2 oldal
1758. IX. 20.
Öttinger Zweybrücken herceg tábornagynak


Jelentés, hogy az ellenség Röthenbachnál elvette a birodalmi hadsereg részére Freyburgból jövő liszt-, zab- és szénaszállítmányt 30 szekérrel, 120 lóval.

1758/IX-259/a. 3 oldal
1758. IX. 21.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg tábornagynak


A hadsereg ellátásának biztosítására intézkedéseit már megtette. 23-án Frauensteinba vonul. A hadsereg balszárnyának nagyobb biztosítására Schlottvitznál torlaszokat emelt és azokat megszállta.

1758/IX-260. Fogalmazvány. 1 oldal
1758. IX. 22.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg tábornagynak


Szeptember 21-én 200 gyalogosból és 300 huszárból álló ellenséges csapat Nieder Bobritschnál Komáromi ezredes előőrseivel összeverekedett, aztán megint visszavonult. 2 foglyot ejtettünk. A Freyburgban lévő horvátokat gyalogosokkal váltja fel, és a horvátokat Újházy megerősítésére küldi.

1758/IX-260/a. Fogalmazvány. 1 oldal
1758. IX. 26.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg tábornagynak


Kleefeld tábornok jelentését küldi. Ried tábornok csapatai megerősítendők. 600 ellenséges huszár Lang Hennesdorfba és Grosz Schiemába nyomult, 2-3 gyalogezred követi őket. Miután az ellenség Hadik előőrseit támadja, sőt az egész hadtest támadását mutatja, Hadik a helyét nem hagyhatja el. Újházy tábornokot az ellenséges különítmények szétzavarására, de mindenesetre állása megtartására utasítja.

1758/IX-260/b. Fogalmazvány. 2 oldal
1758. IX. 23.
Hadik András altábornagy


Menetparancs a tábor Johnsbachon, Talkenhagenen, Bernfelsenen át Frauensteinbe menetelésére.

1758/IX-261. Fogalmazvány. 2 oldal
1758. IX. 25.
Kleefeld tábornok Hadik András altábornagynak


A rendeletet, valamint a küldött huszárokat megkapta. Az ellenség támadásával számol, felkészült rá. A poggyászt Altenbergbe küldte. Szükség esetén parancs szerint Schönfeldre hátrál.

1758/IX-262. 2 oldal
1758. IX. 26.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


A porosz király hadseregével ma Radeberg felé menetelt. Henrik herceg megmozdulása is várható. Figyeljen, és ártson nekik, ahol csak lehet.

1758/IX-263. 1 oldal
1758. IX. 26.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Beküldött tervezetét a megváltozott viszonyok folytán nem hajthatja végre. Báró Ried tábornok maradjon eddigi állásában. Az ellenség dipoldswaldei visszavonulása esetén csapjon az oldalába vagy a hátába. A porosz király a hírek szerint egész seregével az oroszok ellen vonul. A pillnitzi hajóhidat fölszedték.

1758/IX-264. 3 oldal
1758. IX. 27.
Kleefeld tábornok Hadik András altábornagynak


A rendeletet megkapta, aszerint fog tenni. Az ellenség visszavonulása esetén gróf Herberstein alezredes a dipoldswaldei magaslatra megy, Kleefeld Gersdorffon át megy Dipoldswaldéba. Híreket csak előőrsei útján tud szerezni.

1758/IX-265. 3 oldal
1758. IX. 27.
Hadik András altábornagy Kleefeld tábornoknak


Küldöncökről Hadik gondoskodott. Egy megbízott emberét hírekért Dipoldswaldéba küldte, majd tőle értesítést kap. Ügyeljen, hogy előőrseit az ellenség ne morzsolja fel egyenként.

1758/IX-265/a. Fogalmazvány. 1 oldal
1758. IX. 27.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Báró Ried tábornok parancsot kapott, hogy vonalát balra nyújtsa, és a saydenhayni meg a glashüttei őrségeket vegyet át. A porosz király nem vonult el, a helyzet tisztázatlan, előnyomulásról most nem lehet szó.

1758/IX-266. 2 oldal
1758. IX. 27.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg tábornagynak


Ellenségtől 600 huszár, 200 német lovas portyázott, és Chemnitzben takarmányt rekvirált. Újházy tábornokot az ellenséges csapat üldözésére és szétszórására utasította. Dipoldswaldénál a helyzet változatlan.

1758/IX-267. Fogalmazvány. 1 oldal
1758. IX. 28.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg tábornagynak


A rendeleteket megkapta, ennek megfelelően intézkedett. A jelentett ellenséges csapat egy órát volt Chemnitzben, azért nem lehetett eredményesebben eljárni ellene. Csapatainkat a parasztság ellenszenvvel fogadja.

1758/IX-267/a. Fogalmazvány. 1 oldal
1758. IX. 29.
Hadik András altábornagy Serbelloni gróf lovassági tábornoknak


A szeptemberi létszámkimutatásokat beterjeszti. Az ellenségről újabb hír nincs. Chemnitz és Zwickau között 50, Zwickau és Oedem között pedig 60 huszár van figyelőbe állítva.

1758/IX-267/b. Fogalmazvány. 1 oldal
1758. IX. 28.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Fő gondja legyen a Voigtland és az Érchegység vidékét az ellenségtől teljesen biztosítani és megtisztítani. A huszárokhoz német lovasságot is osszon be, a birodalmi lovasságból is küld, ha messzebb kell menniük az ilyen csapatoknak.

1758/IX-268. 3 oldal
1758. IX. 29.
Hadik András altábornagy Újházi tábornoknak


Küld 200 német lovast. Az utakat biztosító őrségek hátrahagyásával vonuljon Freyburgba, és az érchegységi meg a voigtlandi kerületet tisztítsa meg az ellenséges portyázóktól.

1758/IX-269. 1 oldal Fogalmazvány.
1758. IX. 29.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg tábornagynak


Az érchegységi és voigtlandi körzetből az ellenséget szorítsa ki. Újházy tábornokot 500 német lovassal és 500 huszárral Freyburgon át elküldte. Hadik – előőrsi vonalának nagy kiterjedése miatt – gyenge az akciókra. Vonuljon előre. Gr. Serbelloni Altenbergbe vagy Ditterswaldba megy, akkor elég erős lesz nemcsak nagyobb ellenséges csapatnak ellenállni, hanem a biztonságot teljesen helyreállítani.

1758/IX-270. Fogalmazvány. 3 oldal
1758. IX. 30.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


A fő cél az ellenséget a birodalomtól távol tartani, még a betörés sem engedhető meg. Erre a célra csapatokat ad Kleefeldnek és Hadiknak. A Lipcsére kivetett adót jó lenne elfogni.

1758/IX-271. 3 oldal
1758. IX. 30.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Csapat beosztás Hadik, Kleefeld, Maquire és Schallenberg tábornokok vezénylete alatt.

1758/IX-271/a. 1 oldal
1758. IX. 30.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik Andás altábornagynak


Menetiránytervezet a szász-koburgi, szász-weimari, szász-gothai, szász-eisenachi, szász-meyningeni és hildburghauseni kiegészítéseknek.

1758/IX-271/b. 2 oldal
1758. IX. 30.
Zweybrücken herceg tábornagy


Nyílt parancs a fenti csapatok vezetőinek, mellyel Hadik seregébe osztja be őket szolgálatra.

1758/IX-271/c. 2 oldal
1758. IX. 30.
Báró Ried tábornok Hadik András altábornagynak


Az őrszem vonalát Glashütteig kiterjesztette, de így nagyon szét van húzódva, és egy ellenséges erős támadásnak nemigen tudna ellenállni.

1758/IX-272. 3 oldal
1758. IX. 30.
Hadik András altábornagy báró Ried tábornoknak


A porosz király seregével az Elbától elhúzódott, Daun serege figyeli, így az Elbán túli őrségeket valószínűleg bevonhatja erősítésül. A dipoldswaldei ellenség egyre merészebben támadja előőrseinket.

1758/IX-272/a. Fogalmazvány. 1 oldal
1758. IX. 30.
Kleefeld tábornok Hadik András altábornagynak


Az ellenséges csapat Dipoldswaldéba visszavonult. Halottait és sebesültjeit magával vitte. A huszárok az üldözésből visszatértek. Altenbergi küldöncök.

1758/IX-273. 2 oldal
1758. IX. 30.
Hadik András altábornagy Kleefeld tábornoknak


Jelentését megkapta. Az altenbergi küldöncöket Hadik küldi ki, a jelenlegieket vonultassa be. A már kétszer megtámadott előőrsi állást változtassa meg.

1758/IX-273/a. Fogalmazvány. 1 oldal
1758. X. 1.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg tábornagynak


Újházy tábornokot utasította, hogy erősebb csapattal a portyázó ellenséges lovasságot verje ki. Szeptember 30-án erős ellenséges csapat előőrseinket megtámadta, ugyan visszavertük őket, de nálunk is 1 ember és 1 ló halott, 1 ember és 4 ló sebesült, 5 lovas pedig fogságba esett.

1758/X-274. Fogalmazvány. 1 oldal
1758. X. 2.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Tervezetét a voigtlandi és az érchegységi kerület biztosítására helyesli. Ha nagy ellenséges erő támadna Gishübel vagy Struppen ellen, kövesse azt. A takarmány elszállítására szekereket küld. A Daun-hadsereg Wilken át Löbauba vonul. Török ezredest az Elbán túlra küldte.

1758/X-275. 2 oldal
1758. X. 2.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg tábornagynak


Az ellenséges betörések meggátlására csapataival Freyburgba vonul. A Kleefeld tábornoknak adott rendeleteket közli. Dipoldswaldéból 2000 emberen felüli különítmény támadta meg Saisdorf melletti előőrseinket, de némi csatározás után visszavonult. Szökevények szerint az egész tábort menetkész állapotba helyezték, állítólag Freyburg ellen akarnak vonulni.

1758/X-276. Fogalmazvány. 2 oldal
1758. X. 2.
Hadik András altábornagy Kleefeld tábornoknak


Utasítás Kleefeld tábornok számára a felső szász kerület, a birodalom és az élelmiszerszállítmányok biztosítására, valamint Hadik Freyburgba vonulásával kapcsolatban.

1758/X-277. Fogalmazvány. 3 oldal
1758. X. 2.
Hadik András altábornagy Harling alezredesnek


Utasítás a Freyburgba való menetre, Freyburg megszállására, a helység és a raktárak védelmére. Újházy tábornoknak lesz alárendelve. Élelmiszereket ott helyben kap.

1758/X-278. Fogalmazvány. 2 oldal
1758. X. 2.
Hadik András altábornagy


Menetparancs Hadik csapatai részére, október 3-án Frauensteinból Freyburgra 3 oszlopban megtartandó menetre.

1758/X-279. 2 oldal
1758. X. 3.
Hadik András altábornagy Újházy tábornoknak


Küldjön 100 lovast a Saal melletti Naumburgba, ugyanannyit az Elster mellé Zehitsbe és 100 lovast Altenburgba. Az első a weisenfelsi útra, a második Began, a harmadik Borna és Froburg vidékére ügyeljen.

1758/X-280. 2 oldal
1758. X. 6.
Hadik András altábornagy Újházy tábornoknak


A huszárok nagyfokú veszteségét idején végrehajtott hátrálással el lehetett volna kerülni. Most 100 német lovast, és amint ezrede beérkezik, 200 huszárt küld.

1758/X-280/a. Fogalmazvány. 2 oldal
1758. X. 5.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg altábornagynak


Lipcséből gyalogság, tüzérség és 100 huszár támadta meg Pönignél álló 150 huszárunkat, akik azokat visszaverték. 600 embert küld 2 ágyúval Újházy tábornokhoz az ellenség elűzésére, és ha túlerő volna, akkor Hadik is Chemnitz felé vonul az ellenség visszaverésére.

1758/X-281. Fogalmazvány. 1 oldal
1758. X. 6.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg tábornagynak


Az október 4-i, Pönig melletti csetepatéban 52 huszárunkat elfogták. Az ellenséges csapat Lipcsére vonult vissza. Útközben Zwickauban az ott lévő 33 német lovast elvitte, de a raktárakat érintetlenül hagyta. Dipoldswaldéból Klingenberg és Brettschendorfon át ellenséges különítmények Kleefeld előőrseit megtámadták, majd visszavonultak. Javaslat a kívánt védelem mikénti teljesítésére.

1758/X-281/a. 3 oldal
1758. X. 5.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


A jelentéseket megkapta. Daun serege ez éjjel Löbau felé menetel. Török ezredes főként a Wehten és a Pirna melletti hajóhidakat védi. Az Elbán túlra erős önkéntes csapatot küld ágyúkkal, védekezésre.

1758/X-282. 2 oldal
1758. X. 6.
Hadik András altábornagy


A városba 300 főnyi helyőrség küldendő. Tisztek (századonként legfeljebb 1) reggel 9 óra és az esti takarodó között mehetnek ki esetenként a városba. 100 német lovas és 50 huszár Chemnitzbe megy Újházy tábornokhoz. Riadókészültséget rendelt el a táborban.

1758/X-283. Fogalmazvány. 2 oldal
1758. X. 7.
Hadik András altábornagy Újházy tábornoknak


A Pönig melletti csetepatéból visszavonuló ellenséget azonnal követni kellett volna, akkor nem merészkedik Zwickauba. Az érkező csapatkiegészítések biztosítására közli azok menetirányát.

1758/X-284. Fogalmazvány. 2 oldal
1758. X. 7.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Az őrségeket utasítsa, hogy amíg az ellenség erejét pontosan nem ismerik, ne kezdjenek vele. Részletes utasításokat Hadiknak nem adhat, fő feladatát ismeri, cselekedjék annak és a viszonyoknak megfelelően.

1758/X-285. 2 oldal
1758. X. 7.
Hadik András altábornagy


Egy, a Freyburg melletti tábor ellen esetleg megkísérlendő ellenséges támadás alkalmára kiadott utasítás.

1758/X-286. Fogalmazvány. 3 oldal
1758. X. 8.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg tábornagynak


A Pönig melletti rajtaütésnél előőrsünk oldalába és hátába helybeliek vezették az ellenséges lovasságot. A hűtlen lakosság és a nagy távolság Chemnitztől tette lehetővé az egészet. Újházynak erősítést küldött.

1758/X-287. Fogalmazvány. 3 oldal
1758. X. 9.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg tábornagynak


Az ellenség Dipoldswaldénál összpontosítva áll, ellene csapást mérni nem lehet, mert kikülönített részei nincsenek. Nagy erővel, meglepetésszerűen végzett rajtaütéseit a nagy távolság és gyors elő- és visszanyomulása miatt megakadályozni vagy megtorolni lehetetlen.

1758/X-288. Fogalmazvány. 3 oldal
1758. X. 9.
Kleefeld tábornok Hadik András altábornagynak


Nagy pénzért sem kap hírszerzőket, csak járőrei értesítésére van utalva. Az ellenséges tábor Dipoldswaldénál nem csökkent.

1758/X-289. 3 oldal
1758. X.
Hadik András altábornagy Kleefeld tábornoknak


A jobbszárnyán lármafákat állítatott fel. A Baranyay-huszároktól és a Hadik-huszároktól ott szolgáló vezényletteket küldje be csapatukhoz, mert Újházy tábornoknak erősítésre van szüksége.

1758/X-289/a. Fogalmazvány. 1 oldal. (Megjegyzés: lármafa = szurkos szalmával fedett
magas rúd, amelyet veszély idején jeladásul meggyújtottak.)
1758. X. 11.
Churfeld ezredes Hadik András altábornagynak


Báró Ponikau azon híréről értesíti, mely szerint Henrik herceg az egész dipoldswaldei táborral Hadikot készül megtámadni. Kleefeld tábornok parancsot kapott, legyen készen Hadik támogatására.

1758/X-290. 3 oldal
1758. X. 11.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg tábornagynak


Túlerővel szemben széttagozódásánál fogva ellenállást nem fejthetne ki, mire az esetleges támadásról jelentés beérkezik, az esetnek már vége is lenne.

1758/X-290/a. Fogalmazvány. 1 oldal
1758. X. 11.
Gróf Daun tábornagy Hadik András altábornagynak


Károly lotharingiai herceg testőrszázadának 2 huszárját, éspedig Masel Jakabot és Mayer Károlyt a királynő zászlótartókká nevezte ki. Egyikük a Széchenyi-, másikuk a Hadik-huszárezredhez kerül.

1758/X-291. 1 oldal
1758. X. 12.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


14-én a hadsereggel Gishübelre vonul, a jelenlegi tábort, Pirnát, Sonnensteint, Kohlberget, valamint az Elbán túli sáncokat kellően megszállva hagyja. Gróf Maquire altábornagy a tartalékkal Frauensteinre, Kleefeld tábornok Freyburgba vonul.

1758/X-292. 2 oldal
1758. X. 13.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg tábornagynak


A hírek szerint Lipcséből 600 gyalogos és 300 huszár elindult. Bár Újházy tábornoknak 900 lovasa és 600 gyalogosa van, még 200 huszárt küldött hozzá. Kleefeld jelentése szerint az egész dipoldswaldei ellenséges hadtest megindult. A Chemnitz-Zwickau- csapat valószínűleg Hadik ellen indul, 100 huszárt küldött szemlére. Kleefeld tábornokot utasította, hogy ha tényleg jön a dipoldswaldei ellenséges sereg, kellő távolságban kövesse. Ellentétes híreket kapott a lipcsei és dipoldswaldei csapatok menetirányáról, így csak holnap tudhat bizonyosat.

1758/X-293. Fogalmazvány. 4 oldal
1758. X. 14.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


A fő feladat a birodalmi határok megvédése, az ellenséges támadás feltartása. Miután gróf Maquire a tartalékkal holnap Frauensteinba érkezik, Kleefeld a legszükségesebb őrszemek hátrahagyása után Hadikhoz vonul. Kockázatos vállalkozásba ne kezdjen. Daun hadserege felől korán reggel óta erős ágyúdörgés és fegyvertűz hallatszik.

1758/X-294. 3 oldal
1758. X. 15.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg tábornagynak


A Hadik ellen vonult ellenséges erő Hülsen tábornok alatt szabadcsapatait és huszárjait előre küldte. Őket a horvátok és a huszárok 14-én visszaverték, mire az ellenség Kunnersdorfnál a magaslatokon táborba szállt. 15-én reggel az ellenség 3 oszlopban nehéztüzérséggel támadott. 11 óráig tartotta magát a várost, de mert a 8-10 ezer embernyi ellenséget 2215 fegyverrel 983 német lovassal és 596 huszárral visszaverni nem tudta, meghátrált. Főként Kleefeld tábornok és horvátjai tűntek ki.

1758/X-295. Fogalmazvány. 4 oldal
1758. X. 15.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Daun tábornagy 13-án éjjel az ellenséget körülfogta, 14-én hajnalban hátbatámadta és de. 10 órára teljesen szétverte, az egész tábort elfoglalta. Laudon tábornok és a lovasság folytatják az üldözést. Erre a hírre a Hadikot támadó sereg is vissza fog vonulni, mely esetben azonnal vegye üldözőbe. Baden-Durlach herceg is megverte Retzow porosz tábornokot.

1758/X-296. 3 oldal
1758.


A Hochkirchennél október 14-én a poroszok ellen vívott csata leírása, amely a cs. kir. seregek teljes győzelmével végződött.

1758/X-297. Másolat. 7 oldal
1758. X. 15.
Hadik András altábornagy


Menetparancs Hadik csapatainak október 16-i menetéhez Grosz Valtersdorfból Ober-viesére.

1758/X-298. 1 oldal
1758. X. 16.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


A 14-i támadásról szóló jelentését megkapta. Daun győzelme után ez az ellenséges sereg is vissza fog vonulni. Minden lehető csapatot szedjen össze, visszavonulás esetén kövesse és lehetőségei szerint támadja az ellenséget.

1758/X-299. 2 oldal
1758. X. 17.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg tábornagynak


Freyburgról visszavonulóban értesült, hogy az ellenség Chemnitz helyőrségét és a raktárait támadja. 500 huszárral és 400 német lovassal elébük ment, 3 órai csatározás után az ellenség visszavonult (5 svadron huszár, 600 nehézlovas, 600 gyalogos). Állítólag Freyburgből kivonultak. E hír megerősítése után mindent elkövet az üldözés eredményessége érdekében.

1758/X-300. Fogalmazvány. 3 oldal. (Megjegyzés: svadron = lovasszázad.)
1758. X. 18.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Az ellenség Dipoldwaldéba húzódott. Hadikot a tartaléksereggel támogatni kívánja. Sonbise herceg a hannoverieket megverte. Daun seregével Bautzenbe vonul. A porosz király Klein Bautzenben van.

1758/X-301. 3 oldal
1758. X. 18.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg tábornagynak


Már régóta gyengélkedik, és most ágynak dőlt. Miután a következő üldözésben nem vehet részt, a vezényletet gróf Effern tábornoknak adta át. Az ellenség követésére Kleefeld tábornokot küldte ki.

1758/X-302. Fogalmazvány. 3 oldal
1758. X. 18.
Az Udvari Haditanács Hadik András altábornagynak


Martini Hadik-huszárezredbeli százados kérvényét véleményadásra leküldi.

1758/X-303. 2 oldal
1758. X. 19.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Az ellenség Freyburgot kiürítette, így vonuljon megint oda, és kísérje figyelemmel a dipoldswaldei tábort. Hadik Freyburgba érkezése után a seregtartalék újra Frauensteinbe megy.

1758/X-304. 2 oldal
1758. X. 21.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg tábornagynak


Csapatai 22-én Freyburgba indulnak Effern tábornok vezetése alatt. Kleefeldet Pönighez, Zwickauba 400 embert küldött, ahol már 150 német lovas van. Magánál 600 német lovast tartott.

1758/X-305. Fogalmazvány. 2 oldal
1758. X. 21.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Amíg teljesen egészséges nem lesz, ne mozduljon helyéről, rendelkezéseit helyesli.

1758/X-306. 2 oldal
1758. X. 21
Zweybrücken herceg tábornok gróf Effern tábornoknak


További intézkedésig Freyburgban maradjon, erős őrséget állítson Nauendorfhoz. Túlerő elől hátráljon, híreket szerezzen.

1758/X-306/a. Másolat. 2 oldal
1758. X. 22.
Hadik András altábornagy Kleefeld tábornoknak


Jelentését megkapta, intézkedéseit helyesli. Tudja meg, Altenburg meg van-e még szállva? Legyen figyelmes.

1758/X-307. Fogalmazvány. 2 oldal
1758. X. 24.
Hadik András altábornagy Kleefeld tábornoknak


A raktárak és a birodalmi kiegészítő csapatok fedezése. Az ellenséges mozdulatok korai megállapítása. Csak teljes biztonsággal szabad összetűzni az ellenséggel, ha szükséges, ide Chemnitzbe vagy Zwickauba húzódni, hogy egyesült erővel állhassanak ellent, míg a megfelelő segítség megérkezik.

1758/X-308. Fogalmazvány. 2 oldal
1758. X. 24.
Kleefeld tábornok Hadik András altábornagynak


Kleefeld Hochensteint szállja meg, Pletterich alezredes Mühlaban marad. Egyik őrség Pönignél, a másik Waldenburgnál, a harmadik Burgstadtnál áll. Guadagni őrnagy Merau mellett foglal állást.

1758/X-309. 3 oldal
1758. X. 25.
Hadik András altábornagy Kleefeld tábornoknak


Jelentését megkapta, intézkedéseit helybenhagyja. A seregtartalék a sereghez bevonult. A Dombaste-csoport a Daun-sereghez ment.

1758/X-310. Fogalmazvány. 1 oldal
1758. X. 26.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Felgyógyulásának idejéig csapatainak parancsnokául Stollberg herceg altábornagyot küldte ki. Egy kém személyleírása.

1758/X-311. 1 oldal
1758. X. 26.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Fischer Daniel lipcsei illetőségű kémgyanús egyén személyleírása.

1758/X-311/a. 1 oldal
1758. X. 27.
Hadik András altábornagy Kleefeld tábornoknak


Jelentését megkapta. Takarmányt a helységekben, kenyeret Zwickauban vagy Chemnitzben kap. Pár nap múlva egészsége annyira helyreáll, hogy Freyburgba mehet csapataihoz.

1758/X-312. Fogalmazvány. 1 oldal
1758. X. 27.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg tábornagynak


30-án elindul Freyburgba. Csapatai nagyobb részét Kleefeld tábornokra bízta a megfelelő védelem biztosítása céljából.

1758/X-313. Fogalmazvány. 1 oldal
1758. X. 29.
Hadik András altábornagy Zweybrücken herceg tábornagynak


A Lipcséből Freyburg ellen indult ellenséges lovasság várható támadása miatt a freyburgi tábort további csapatokkal erősíti meg. Orvosa visszaeséstől tart, ezért még nem mozdulhat.

1758/X-313/a. Fogalmazvány. 1 oldal
1758. X. 30.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Felgyógyulásának örül, intézkedéseit helyesli. Az Effern-, a Pfalz Leib Garde-, a Pfalz-, a Zweybrücken- és a Nassau Weiburg-ezredek egy-egy tisztet küldjenek a pénzért.

1758/X-314. 2 oldal
1758. X. 30.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Freyburgba érkezését közölje, mert fontos ügyeket óhajt vele megbeszélni.

1758/X-315. 1 oldal
1758. X. 31.
Kleefeld tábornok Hadik András altábornagynak


Zwickau helyőrsége kicsiny és gyenge, lovassága takarmányért ment, a poroszok a raktárakat könnyen kiüríthetik. Legalább 2 zászlóalj helyőrség kellene megfelelő lovassággal és ágyúkkal.

1758/X-316. 3 oldal
1758. XI. 1.
Hadik András altábornagy Kleefeld tábornoknak


Csapataiból adjon valami erősítést Zwickauba, amíg a birodalmi pótlás megérkezik.

1758/X-316/a. Fogalmazvány. 1 oldal
1758. XI. 5.
Hadik András altábornagy Kleefeld tábornoknak


Menetparancs november 6-ra: Freyburgból Nosenbe Grosz-Schiema, Grosz-Voigtsberg Obergrund és Siebentehnen át.

1758/XI-317. 4 oldal
1758. XI. 5.
Hadik András altábornagy Kleefeld tábornoknak


Összes csapatát összeszedve, 7-én reggel induljon Lipcse felé. Miután a helyőrség onnan kivonulóban van, menjen egészen közel, akadályozza meg a raktár készletek elvitelét. A horvátokat dupla zsolddal és azzal kell kecsegtetni, hogy a hadműveletek befejeztével hazamehetnek.

1758/XI-318. Fogalmazvány. 3 oldal
1758. XI. 9.
Hadik András altábornagy


Menetparancs Hadik csapatainak november 9-re Waldheimből Golditzon át Grimára.

1758/XI-319. Másolat. 2 oldal
1758. XI. 10.
Hadik András altábornagy


Menetparancs a november 11-i menetre Grimából a tábornokoknak megadott helyre, teljes ütközetkész állapotban.

1758/XI-320. Másolat. 2 oldal
1758. XI. 19.
Hadik András altábornagy


Az összes gránátosszázad ezredéhez bevonul. A Chur-Cöln-zászlóalj, a Chur-Pfalz- és a Liechtenstein-dragonyosok a sereghez vonulnak be Zwickauba. A többi csapat a most megjelölt szállásaira vonul a Pönig környéki falvakba.

1758/XI-321. 2 oldal
1758. XII. 1.


Haditanácsi határozat arról, vajon Plauen védhető-e, vagy sem, illetve segélyezendő-e a védelemre?

1758/XII-322. 3 oldal
1758. XII. 3.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


Betegségének kezeltetésére utazzék el, az előőrsvonal parancsnokságát adja át gróf Maquire altábornagynak.

1758/XII-323. 2 oldal
1758. XII. 4.
Hadik András altábornagy Újházy tábornoknak


A Plauen felől várható támadás kivédésére tett intézkedések és rendelkezések.

1758/XII-324. Fogalmazvány. 1 oldal
1758. XII. 9.
Hadik András altábornak az Udvari Haditanácsnak


Martius százados előléptetési ügyében májbaja miatt Karlsbadból jelenti, hogy nevezett november közepén elhunyt.

1758/XII-325. Fogalmazvány. 1 oldal
1758. XII. 11.
Hadik András altábornagy gróf Daun tábornagynak


Bár a most lefolyt háborús évben nem nagyon sikerült kiváló eredményeket elérnie, mégis kéri támogatását a királynő által megígért előléptetés elnyerésére.

1758/XII-326. Fogalmazvány. 2 oldal
1758. XII. 22.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András altábornagynak


A királynő lovassági tábornokká nevezte ki, és legfelsőbb elismerését nyilvánította.

1758/XII-327. 2 oldal
1758. XII. 24.
Hadik András altábornagynak


Az ellenség Mühldorffot, Schleitzet megszállotta, és most a Neustadt, Mühldorff Schleitz, Plauen vonalon áll. A bécsi udvarnál 2000 horvát küldését kérte.

1758/XII-328. 2 oldal
1759. I. 2.
Hadik András lovassági tábornok


Az előőrsi vonal ellenálló ereje gyenge, a Daun-hadseregtől is javasolt erősítést, ennek eredménye ismeretlen.

1758/XII-328/a. Fogalmazvány. 2 oldal
1758. XII. 30.
Hadik András lovassági tábornok gróf Battyhány tábornagynak


Lovassági tábornoki kinevezése alkalmából magas támogatásáért köszönetet mond. A királynő gróf Daun útján arról biztosította, hogy rangját úgy fogja megállapítani, hogy az előnyére váljék, kéri ez iránti közbenjárását.

1758/XII-329. Fogalmazvány. 2 oldal
1758. XII. 31.
Hadik András lov. tábornok Liechtenstein herceg tábornagynak


Kinevezését jelenti, pártfogásáért köszönetet mond.

1758/XII-330. Fogalmazvány. 1 oldal
1758. XII. 31.
Hadik András lovassági tábornok gróf Neipperg tábornagynak


Pártfogása volt annak idején talpköve előhaladásának, mellyel most lovassági tábornokságot ért el. Köszönetet mond érte, és a jövőre nézve is kéri támogatását.

1758/XII-331. Fogalmazvány. 1 oldal
1758. XII.
Losy ezredes Hadik András lovassági tábornoknak


Mire nagyobb az ágyútűz hatása: oszlopra, vagy rendezett zászlóaljra?

1758/XII-332. 3 oldal
1758. XII.
Losy ezredes Hadik András lovassági tábornoknak


A horvát és az illír nemzetiségű katonaság hibáiról és annak orvoslásáról.

1758/XII-333. 4 oldal
1758. XII.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Lovassági tábornokká való előléptetését a királynő már régen elhatározta, így azt ne neki köszönje meg.

1758/XII-334. 2 oldal
1758. XII. 30.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Magas pártfogásáért és állandó támogatásáért köszönet. A tavasszal kilátásba helyezett visszamenőleges rangmegállapítást kéri kieszközölni.

1758/XII-335. Fogalmazvány. 1 oldal
1758. XII.


Esetleges előőrsi felállítási utasítás.

1758/XII-336. 2 oldal
1758. XII.


Előőrs felállítási és beosztási tervezet.

1758/XII-337. 8 oldal
1759. I. 6.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András lov. tábornoknak


Lovassági tábornokká előléptetéséhez gratulál.

1759/I-1. 1 oldal
1759. I. 8.
Hadik András lovassági tábornok gróf Batthyány tábornagynak


Gecső alezredesnek a Hadik-huszárezred, Semsey ezredesnek a Splényi-huszárezred leendő parancsnokául történő kinevezéséhez pártfogását kéri.

1759/I-2. 2 oldal
1759. I. 11.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András lov. tábornoknak


Gyógyulásának örül. Az előőrsi vonal megerősítésére szánt csapatok. A horvátok és a huszárok egy tömegben nem lehetnek, csak széjjelosztva.

1759/I-3. 2 oldal
1759. I. 15.
Gróf Serbelloni lov. tábornok Hadik András lov. tábornoknak


Gyógyulásának kimenetele az alkalmazott kúrától függ. Maradjon a felgyógyulásig.

1759/I-4. 1 oldal
1759. I. 17.
Gróf Battyhány tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Rangmegállapítása érdekében a királynőnél eljárt. Lindt őrnagy ügyében legtöbbet parancsnokló tábornoka tehet.

1759/I-5. 2 oldal
1759. I. 17.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András lov. tábornoknak


A Hadik-ezredben megürült hadnagyi helyre a nála szolgált Man zászlótartót ajánlja.

1759/I-6. 1 oldal
1759. I. 25.
Báró Elligot ezredes


Utasítás a Zettwitz és Aasche közt előőrsön levők részére ellenséges támadás esetére.

1759/I-7. 3 oldal
1759. I. 25.
Báró Elligot ezredes


A Zettwitz és Aasche között álló előőrsi csapatok részletes kimutatása.

1759/I-7/a. 3 oldal
1759. I. 27.
Gróf Pálffy Károly tábornagy Hadik András lov. tábornoknak


Felgyógyulásának őszintén örül. A hadműveletekhez szerencsés eredményt kíván.

1759/I-8. 2 oldal
1759. II. 1.
Hadik András lov. tábornok Zweybrücken herceg tábornagynak


Man zászlótartó kinevezési ügye. Az orvosok szerint 10-én Karlsbadot elhagyhatja.

1759/II-9. 1 oldal
1759. II. 17.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A kombinált hadseregnél lévő 4 huszárezredből 2-2, összesen 8 megbízható, ügyes, jó lovast küldjön hozzá szolgálatra.

1759/II-10. 2 oldal
1758. XII. 15.
Stollberg Károly herceg altábornagy


A kombinált hadsereg előőrsi zárvonalcsapatai részére készült utasítás ellenséges támadás esetére.

1759/II-11. 4 oldal
1759. II.
Stollberg Károly herceg altábornagy Hadik András lov. tábornoknak


Utasítás ellenséges támadás esetére a Zettwitz és Aasche között előőrsi szolgálatban álló horvátok és huszárok részére.

1759/II-11/a. 3 oldal
1759. II.
Stollberg Károly herceg altábornagy Hadik András lov. tábornoknak


(a parancsnokság átvétele alkalmából)

Utasítás arról, hogy nagyon erős ellenséges támadás esetén a kombinált hadsereg hol és hogyan gyülekezzék előnyös helyzetbe.

1759/III-11/b. Másolat. 2 oldal
1759. II.
Stollberg Károly herceg altábornagy Hadik András lov. tábornoknak


Parancsok a Saalburgba, Burgba, Haunischenbe, Hirschbergbe vezényelt tiszteknek.

1759/II-11/c. Másolat. 8 oldal
1759. II.
Stollberg Károly herceg altábornagy Hadik András lov. tábornoknak


Utasítás a Hirschberg környékén felállítandó előőrsök részére.

1759/II-11/d. 3 oldal
1759. II.
Stollberg Károly herceg altábornagy Hadik András lov. tábornoknak


Részletezés a jobbszárnyon felállított előőrsökről.

1759/II-11/e. 3 oldal
1759. II.
Stollberg Károly herceg altábornagy Hadik András lov. tábornoknak


A parancsnoksághoz tartozó gyalog- és lovasezredek elhelyezési, elszállásolási kimutatása.

1759/II-11/f. 6 oldal
1759. II.
Stollberg Károly herceg altábornagy Hadik András lov. tábornoknak


A Baranyay- és a Splényi-huszárezred által február elsején felváltandó előőrsök részletes kimutatása.

1759/II-11/g. 1 oldal
1759. II. 23.
Browne tábornok Hadik András lovassági tábornoknak


A Salm-zászlóaljnak a Steinach vidékéről a lichtenbergi kerületbe helyezésére vonatkozó előterjesztés.

1759/II-12. 3 oldal
1759. II. 23.
Az Udvari Haditanács Hadik András lovassági tábornoknak


A Mórocz-huszárezredbeli Somogyi alezredes kérvényét véleményadásra megküldi.

1759/II-13. 2 oldal
1759. II. 23.
Somogyi alezredes Mária Teréziának


Ezredessé és a Mórocz-huszárezred parancsnokává való kinevezését kéri.

1759/II-13/a. 2 oldal
1759. II. 23.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András lov. tábornoknak


Örömmel veszi tudomásul az előőrsi zárvonal-parancsnokság átvételét.

1759/II-14. 1 oldal
1759. II. 25.
Kleefeld tábornok Hadik András lovassági tábornoknak


Az útban lévő 4 horvát zászlóalj rangbeosztása.

1759/II-15. 1 oldal
1759. II. 25.
Hadik András lov. tábornok Zweybrücken herceg tábornagynak


Ajánlat egy szász vadászcsapat szervezésére főként hírszerzői és vezetői szolgálatra.

1759/II-16. Fogalmazvány. 2 oldal
1759. II. 28.
Gróf Battyhány tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Felgyógyulásának örül. A királynő újra biztosította, hogy rangjában nem fog hátrányt szenvedni.

1759/II-17. 1 oldal
1759. III. 5.
Az Udvari Haditanács Hadik András lovassági tábornoknak


A királynő a Zweybrücken herceg parancsnoksága alatti kombinált hadseregben lovassági tábornokként alkalmazza.

1759/III-18. 2 oldal
1759. III. 8.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András lov. tábornoknak


A szász vadászcsapat felállításához haladéktalanul hozzá lehet fogni. A hadbiztosság utasítva van.

1759/III-19. 1 oldal
1759. III. 10.
Hadik András lovassági tábornok


A parancsnoksága alatt álló csapatok részére kiadott előőrsi szolgálati utasítás.

1759/III-20. Fogalmazvány. 11 oldal
1759. III. 1.
Báró Elligot ezredes Hadik András lovassági tábornoknak


A jobbszárnyon a huszárok és a horvátok által felállított előőrsök részletes kimutatása.

1759/III-20/a. 3 oldal
1759. III. 8.
Schmied Hadik András lovassági tábornoknak


Rosenfeld tábornok parancsnoksága alatt álló 3 bajor zászlóalj elhelyezési kimutatása.

1759/III-20/b. Másolat. 3 oldal
1759. III. 3.


Utasítás a Burg és Hirschberg közötti előőrsi vonal részére.

1759/III-20/c. 6 oldal
1759. III. 10.
Hadik András lovassági tábornok


A tábornokok és Mac Elligot ezredes mostani állomáshelyei.

1759/III-20/d. 1 oldal
1759. III. 9.


Az előőrsi csapatoknál található tüzérség, lőszer, személyzet és gyalogsági lőszer kimutatása.

1759/III-20/e. 1 oldal
1759. III. 10.
Hadik András lovassági tábornok


Az előőrsi ezredek kórházai jelenleg mely községekben vannak?

1759/III-20/f. 1 oldal
1759. III. 10.
Hadik András lovassági tábornok


Miként vannak a szász határon az ellenséges megszálló csapatok elhelyezve?

1759/III-20/g. 1 oldal
1759. III. 14.
Az Udvari Haditanács Hadik András lovassági tábornoknak


A tábori szolgálati szabályzat egy nyomtatott példányát megküldi.

1759/III-21. 2 oldal
1759. III. 16.
Liechtenstein Károly herceg Hadik András lov. tábornoknak


Megemlékezését köszöni.

1759/III-22. 1 oldal
1759. III. 17.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Micko Ferenc részére a Hadik-huszárezredben egy zászlótartói állást kér, megüresedés esetén.

1759/III-23. 2 oldal
1759. XI. 22.
Guasco tábornok Hadik András lovassági tábornoknak


1759/III-24. Francia nyelvű. 3 oldal
1759. III. 25.
Hadik András lovassági tábornok az Udvari Haditanácsnak


A Mórocz-huszárezredbeli Somogyi alezredest ezredparancsnoki kinevezésre véleményezi.

1759/III-25. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. III. 27.
Liechtenstein Károly herceg Hadik András lovassági tábornoknak


Parancsnokságának közeléből távozik.

1759/III-26. 1 oldal
1759. III. 27.
Mária Terézia Hadik András lovassági tábornoknak


A hanyag, rossz erkölcsű, rossz tulajdonságú tiszteket, akiknél az intés, feddés nem használ, hadtörvényszéki tárgyalás nélkül azonnal el kell bocsájtani.

1759/III-27. Másolat. 3 oldal
1759. III. 30.
Hadik András lovassági tábornok gróf Harrsch táborszernagynak


Az ellenség a különben is tarthatatlan, Saal melletti Hoff helységet megtámadta, Campitelli altábornagyot visszaszorította, a Nyereg-szorost 4 zászlóaljjal megszállta.

1759/III-28. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. III. 31.
Hadik András lov. tábornok Zweybrücken herceg tábornagynak


Kleefeld tábornok Hoffot újra bevette, és így Campitelli altábornagy előőrseit a Saalig tolja előre. A Nyereg-szorost az ellenség elhagyta, gróf Maquire altábornagy rendeletet kapott annak megszállására és megerősítésére.

1759/III-29. 2 oldal
1759. IV. 2.
Gróf Harrsch táborszernagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az ellenségeskedés már megkezdődött Diningshofen porosz ezredessel. 16 tiszt, 700 ember fogságba esett, 2 ágyút is zsákmányoltak. A porosz király főereje Schweidnitz és Strigau vidékén van. Kéri, hogy a hírekről egymást kölcsönösen értesítsék.

1759/IV. 30. 2 oldal
1759. IV. 2.
Hadik András lovassági tábornok gróf Harrsch táborszernagynak


Az ellenség Hoffot, Saalfeldet kiürítette, Plauen és Neustadt irányába húzódott vissza. Gróf Maquire Saalfeldig nyomul elő. Gróf Guasco a thüringi erdő bejáratát tartja megszállva.

1759/IV-31. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. IV. 3.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András lov. tábornoknak


A 3 pfalzi zászlóaljat a gránátosszázadaikkal gróf Effern tábornok alatt küldje ugyanazon az úton Rosenfeld tábornok után. A főhadiszállásra 150 huszárt küldjön.

1759/IV-32. 2 oldal
1759. IV. 4.
A főparancsnokság Hadik András lovassági tábornoknak


Két legfelsőbb rendelet a javíthatatlan tisztek elbocsátása és az ezredeken kívül segédtiszti szolgálatot teljesítő tisztek ügyében.

1759/IV-33. 2 oldal
1759. IV. 4.
Hadik András lov. tábornok Zweybrücken herceg tábornagynak


Csapatait menetkész állapotba rendelte, Maquire altábornagyot Koburghoz küldte, hogy az ellenség átkelését a Majnán megakadályozza. Báró Roth tábornokot Lichtenfelshez irányította. Vidékén az ellenség nyugodt.

1759/IV-34. Fogalmazvány. 2 oldal
1759. IV. 4.
Hadik András lov. tábornok Zweybrücken herceg tábornagynak


Az április 3-i rendelet értelmében a csapatokat elküldte. Arberg és Kolb tábornokok jelentését mellékeli.

1759/IV-35. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. IV. 5.
Hadik András lovassági tábornok Zweybrücken herceg tábornagynak


Gróf Guasco tábornokról semmi hír. Scholgán át egy különítményt küldött elébe, úgy véli, hogy a Schwartza völgyében Saalfeld felé húzódik. Az ellenség Plauen elhagyására készül.

1759/IV-35/a. Fogalmazvány. 2 oldal
1759. IV. 5.
Főparancsnokság


Menetparancs április 6–7–8-ra Arberg, Kolb és Rosenfeld tábornokok és csapataik részére.

1759/IV-36. 2 oldal
1759. IV. 5.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András lov. tábornoknak


Hoffból Koburgon át Königshoffenba helyeztetik. Gróf Althann lov. tábornokkal kerüljön összeköttetésbe . Br. Kolb altábornagy csapataival Hadikhoz beosztva. Ezredei: Salm, Marschall, Thierheim, Gyulay, Colloredo, Würtzburg, Mayntz, Trier, Nassau, Darmstadt, Köln, Varel, Ferntheil, Cronegg, Zweybrücken, Fürstenberg, Württemberg, Durlach, Baaden, a szász különítmények, 4 svadron württembergi, 600 német lovas, a Baranyay, a Splényi- és a Hadik-huszárezred. A tábornokok közül: Maquire, Kolb, Guasco, Browne, Müffling, Varel, Roth, Ange, Luzsenszky, Újházy, Kleefeld és Ried. Gróf Trautmannsdorff 5 ezreddel tartalék, amit igénybe vehet.

1759/IV-37. 4 oldal. (Megjegyzés: svadron = lovasszázad.)
1759. IV. 5.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András lov. tábornoknak


Menetutasítás Arberg, Kolb, Rosenfeld tábornokok részére. Eisfeld megszállása.

1759/IV-38. 2 oldal
1759. IV. 5.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András lov. tábornoknak


Intézkedéseit helyesli. Az ellenség mozdulatait Zwickau és Gera felől figyeltesse. Gróf Pálffy Rudolf altábornagyot Hadikhoz osztja be.

1759/IV-39. 2 oldal
1759. IV. 6.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Micko Ferenc huszárzászlótartói kinevezése. Sajnálja, hogy Hadik nem nála van beosztásban. Az ellenség Zwickaunál tábort készül verni. A porosz király főereje Strigau-Schweidnitz között összpontosul, szándéka még nem világos.

1759/IV-40. 3 oldal
1759. IV. 6.
Hadik András lovassági tábornok Zweybrücken herceg tábornagynak


Hoffot Kleefeld tábornokkal megszállotta. Gróf Guasco tábornokot utasította, hogy Eisfeldet erősen tartsa. Hírszerzésre pénzt kér. Az előőrsi és az elszállásolási rendelkezést beküldi.

1759/IV-41. Fogalmazvány. 2 oldal
1759. IV. 7.
Hadik András lovassági tábornok Zweybrücken herceg tábornagynak


Az élelmiszer és a pénzhiány káros kihatású erőszakos rekvirálásokra vezet. Egyes ezredek egészen lezüllöttek, sok a szökevény és a rablás. Guasco tábornok jelentése őrhelye elhagyásáról és az ellenségről érkezett hírekről. Brentano tábornok által Csehországból küldött hírek.

1759/IV-42. Fogalmazvány. 2 oldal
1759. IV. 8.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András lov. tábornoknak


A hadbiztosság által a csapatoknak pénzt küldött. Vezénylő tisztek helyüket tartsák éber figyelemmel és csak nagy túlerő elől hátráljanak. A birodalmi csapatok tábori felszerelési szükségletének kimutatását kéri. Az ezredpoggyászoknál csak a gyengélkedő legénység legyen. Gróf Guasco tábornok a Thyrheim-ezreddel menjen Ebernbe, ahol további parancsot gróf Althannál kap.

1759/IV-43. 5 oldal
1759. IV. 9.
Hadik András lovassági tábornok Zweybrücken herceg tábornagynak


A Modena-ezred elhelyezése. A kölni zászlóalj élelmezése és zsoldja. Töltény és kova hiány a csapatoknál. Török ezredes jelentése a Palatinus-huszárokról és Itzenblitz porosz tábornok kérelme.

1759/IV-44. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. IV. 10.
Hadik András lovassági tábornok Zweybrücken herceg tábornagynak


Kleefeld tábornok jelentése a Hoff elleni szándékról. Ried tábornokot utasította Kleefeld esetleg szükséges támogatására. A Baranyay-huszárezred és a 600 német lovas Hoff mögött áll, a Hadik-huszárezred Wallenfels előtt az ellenséges szándék tisztázásáig. A birodalmi tüzérség inkább teher, mint haszon. A Salm-ezred őrnagya kegyelmet kér, mert a Nyereg-szorost elhagyta. Br. Hackelberg Teraillion mérnök századost terepszemlére Kulmbachba expediálta.

1759/IV-44/a. Fogalmazvány. 4 oldal
1759. IV. 9.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András lov. tábornoknak


Zwickau mellett az ellenség csapatok gyülekezése. A csapatok részére megfelelő táborhely kijelölése. Asch vidékén erős az őrség. A birodalmi ezredek távollévő tisztjeinek behívása.

1759/IV-45. 3 oldal
1759. IV. 10.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András lov. tábornoknak


D’Alton gránátos százados előléptetése. A modenai ezred elszállásolása. A kölni csapatok élelmezése és zsoldja. Lőszerkiutalás. Althann gr. lov. tábornok Neustadtig nyomul elő.

1759/IV-46. 3 oldal
1759. IV. 11.
Hadik András lov. tábornok Zweybrücken herceg tábornagynak


Lindt szász kapitány kérelmét támogatásra ajánlja.

1759/IV-47. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. IV. 11.
Hadik András lov. tábornok Zweybrücken herceg tábornagynak


Az április 8-i és 10-i rendeletek végrehajtását jelenti.

1759/IV-48. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. IV. 13.
Hadik András lov. tábornok Zweybrücken herceg tábornagynak


A likai horvát pótlás beérkezett, régi legénység mind leváltva, összes horvát létszám 3733 fő. Br. Kolb jelentése a fuldai csapat rossz állapotáról. A Zweybrücken-gyalogezred részére 123 újonc érkezett.

1759/IV-48/a. Fogalmazvány. 2 oldal
1759. IV. 13.
Hadik András lov. tábornok Zweybrücken herceg tábornagynak


A jobbszárny megerősítése esetleges ellenséges támadásnál és az Éger vidék védelmére tett javaslat.

1759/IV-49. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. IV. 14.
Hadik András lov. tábornok Zweybrücken herceg tábornagynak


Báró Ried tábornok által kiállítandó különítmény. Lőszer érkezett. A szász vadász-csapat eddig 8 emberből áll.

1759/IV-49/a. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. IV. 15.
Hadik András lov. tábornok Zweybrücken herceg tábornoknak


A Jung-Colloredo-ezred öszvérei. Br. Ried rendeletet kapott, hogy 17-én Frauenwaldban legyen, és tartsa magát a magas parancshoz. Eisfeld jelentése szerint az ellenség Heimungenbe ment, 400 gyalogossal és 300 lovassal.

1759/IV-49/b. Fogalmazvány. 2 oldal
1759. IV. 14.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András lov. tábornoknak


A Jung-Colloredo-ezred öszvérei. A likaiak törzstiszthiánya. Zischka őrnagy és Eichelberg százados előléptetése. Br. Ried tábornok menjen Althannhoz, Rosenfeld tábornok is Succa felé vonul. A schmalkaldeni expedíció gróf Althann lov. tábornok alatt.

1759/IV-50. 3 oldal
1759. IV. 14.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András lov. tábornoknak


A báró Ried tábornok és gróf Althann lov. tábornok parancsnoksága alatt álló csapatok kimutatása.

1759/IV-50/a. 2 oldal
1759. IV. 15.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András lov. tábornoknak


Jelentését megkapta a franciák, a hesseniek és a hannoveriek közötti összeütközésről.

1759/IV-51. 2 oldal
1759. IV. 13.
Gróf Pergeu Zweybrücken herceg tábornagynak


Az állásában megtámadott Broglio herceg 8 órai küzdelem után az ellenséget visszaverte.

1759/IV-51/a. Másolat. 1 oldal
1759. IV. 13.
Gróf Pergeu Zweybrücken herceg tábornagynak


A Broglio hg. és Ferdinánd hg. hadseregei között 1759. április 13-án lefolyt bergeni csata rövid leírása.

1759/IV-51/b. Másolat. 2 oldal
1759. IV. 15.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András lov. tábornoknak


A már ismert vállalkozáshoz küldjön még 400 horvátot Königstein felé gróf Althann lovassági tábornokhoz.

1759/IV-52. 1 oldal
1759. IV. 16.
Hadik András lov. tábornok Zweybrücken herceg tábornagynak


Kleefeld tábornok jelentése. A Splényi-huszárezredet Kulmbachba küldi, a környéken lévő ezreddel összevonja.

1759/IV-53. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. IV. 16.
Hadik András lov. tábornok Zweybrücken herceg tábornagynak


Az ellenség az Elster mögött Oelsnitz és Rosenthalnál áll. Huszársága Grosz Zeberm, Adorf felé nyomult előre. A teljes ellenséges erő száma még nem ismeretes. Báró Ponikau jelentését beküldi. Csapatok összevonása. Kleefeld tábornokot utasította, hogy az ellenség Éger felé haladása esetén csapataival az erdőn át kövesse, ezalatt a kordont Hoffnál Luzsenszky tábornok tartsa.

1759/IV-54. Fogalmazvány. 2 oldal
1759. IV. 17.
Hadik András lov. tábornok Zweybrücken herceg tábornagynak


Kleefeld jelenti, hogy az ellenség tegnap Adorfot megszállotta, s nagy erővel támadja Hoffot és ágyúzza. Luzsenszky tábornokot a szárny védelme céljából kiterjeszkedni rendelte a Baranyay- és a Splényi-huszárezreddel.

1759/IV-54/a. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. IV.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


A kombinált hadsereg körletéből szóló hírek az ellenségről. A saját állások. A tervekről és a lehetőségekről szóló eszmefuttatás.

1759/IV-55. Fogalmazvány. 3 oldal
1759. V. 6.
Hadik András lov. tábornok Zweybrücken herceg tábornagynak


Javaslat a kombinált sereg Elster és Saal közötti állása által az elérendő cél keresztülvitelének mikéntjére.

1759/V-56. Másolat. 2 oldal
1759. V. 6.
Hadik András lov. tábornok Zweybrücken herceg tábornagynak


Henrik porosz herceg teljes seregével az Elster felé nyomul. Valószínű szándékainak megakadályozására teendő intézkedések tervezete.

1759/V-57. Fogalmazvány. 3 oldal
1759. V. 9.
Gróf Harrsch táborszernagy Hadik András lovassági tábornoknak


A porosz király Landshutból Neise felé elő nyomulva de Ville tábornokot állásából kiverte, aki 500 ember veszteséget szenvedett. Akcióját tovább nem folytatta, hanem visszatért Landshutba, Fouquet tábornokot a Neisénél hagyva. Történt május 2-án.

1759/V-58. 6 oldal
1759. V. 11.
Gróf Pálffy Lipót Hadik András lovassági tábornoknak


Rudolf testvérével szemben tanúsított figyelemért és jóakaratért köszönetet mond. Viszontszolgálatra kész.

1759/V-59. 2 oldal
1759. V. 13.
Wolffersdorf altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A Marquis de Ville elleni porosz támadás.

1759/V-60. 4 oldal
1759. V. 30.
Hadik András lovassági tábornok gróf Harrsch táborszernagynak


A kombinált hadsereg dicstelen visszavonulása Henrik porosz herceg támadása elől Nürnbergig, miközben a porosz sereg a raktárakat elpusztította és sok százezer tallérnyi sarcot szedett a vidéken.

1759/V-61. Fogalmazvány. 7 oldal
1759. V.
Hadik András lovassági tábornok Komáromi ezredesnek


A Hadik-huszárezredben, főként a tisztek között elharapódzott zavart és züllött állapotok miatt ír.

1759/V. 62. Fogalmazvány. 3 oldal
1759. VI. 1.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András lov. tábornoknak


Gróf Pálffy Rudolf altábornagyot elhamarkodott jelentése miatt vonja felelősségre.

1759/VI. 63. 2 oldal
1759. VI. 1.
Gróf Wilczek Hadik András lovassági tábornoknak


Seckel zsidót, aki Bayreuthból pénzt hoz a hadikincstárba, Erlangen helyett küldje Ober-Reithba.

1759/VI. 64. 1 oldal
1759. VI. 1.


A cs. kir. seregek napi kenyér- és zabszükséglete. Mi van ebből helyben, és mit kell odaszállítani?

1759/VI-65. 1 oldal
1759. VI. 2.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András lov. tábornoknak


Pálffy gróf altábornagyot utasítsa a rekvirálás beszüntetésére. Kenyeret, zabot vegyen pénzért Ober Pfalzban, ehhez pénzt küld.

1759/VI-66. 2 oldal
1759. VI. 2.
Hadik András lov. tábornok Zweybrücken herceg tábornagynak


Pálffy gróf altábornagyot kellően kioktatta. 2 gránátosszázadot a sereghez küldött. A töltényhiány pótlása.

1759/VI-67. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. VI. 2.
Gróf Wilczek


Menettervezet a Hadik parancsnoksága alatt álló 9 gyalog-, 4 lovas-, 2 huszárezred és a tüzérség részére június 4-től 10-ig terjedő időre Forcheimből Égerig.

1759/VI-68. 4 oldal
1759. VI. 3.
Gróf Wilczek Hadik András lovassági tábornoknak


A Hadik vezénylete alatt elvonuló cs. kir. csapatok menete, a menet alatti élelmezése és ellátása ügyében.

1759/VI-69. 2 oldal
1759. VI. 3.
Gróf Wilczek Hadik András lovassági tábornoknak


Az elvonuló cs. kir. csapatokkal elmenő hadbiztosság és élelmezési osztály kimutatása.

1759/VI-69/a. 1 oldal
1759. VI. 4.
Hadik András lovassági tábornok Zweybrücken herceg tábornagynak


Június 5-én Pegnitbe megy. Gróf Pálffy 2 ezredet Cronach-Weisenstadtba és Kirchenhaimba küld fedezetül. Luzsenszky tábornok Achsban marad az összeköttetés és Éger védelmére.

1759/VI-70. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. VI. 6.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


A Frochheimból vele érkezett csapatok részletezett létszámkimutatását küldi. Parancsa úgy szól: menjen Saatzba és egyesüljön Gemmingen tábornok csapataival. További rendeletet kér.

1759/VI-71. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. VI. 8.


A takarmányszerzés és -behajtás szabályozási tervezete.

1759/VI. 72. 5 oldal
1759. VI. 9.
Gróf Netoliczky Hadik András lovassági tábornoknak


Hadik csapatának ellátása és élelmezése rá van bízva. Trauttenberg biztost küldi hozzá, értesítést kér a csapat menetirányáról.

1759/VI-73. 2 oldal
1759. VI. 9.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Ober Pfalzon át Mitterteigig jutott, onnan továbbmegy Éger felé, ha más parancsot nem kap. Az ellenséges főerő Zwikaunál áll, de Plauen, Auerbach, Schneeberg is megszállva.

1759/VI-74. Fogalmazvány. 2 oldal
1759. VI. 9.
Hadik András lovassági tábornok az Udvari Haditanácsnak


Az előzővel azonos tartalmú levél.

1759/VI-75. 2 oldal
1759. VI. 10.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Csapattestének főfeladata Csehországot Hengrik hg. ellen védelmezni, tehát mozdulatait az ellenségéhez igazítsa. Az ellenség Drezda felé vonulni látszik, induljon hát egyenesen Komottauba, melyet Gemmingen tábornok részére kiürít. Gróf Clary biztos Hadik csapatainak ellátásával van megbízva.

1759/VI-76. 4 oldal
1759. VI. 11.
Gróf Netoliczky Hadik András lovassági tábornoknak


Gróf Clary főhadi- és országos biztos már elutazott Hadikhoz és mindent meg fog tenni a csapatok ellátása ügyében. A birodalomból hozott pénzek itt ki nem adhatók. Számtisztet küldött a csapatok fizetésére.

1759/VI-77. 2 oldal
1759. VI. 12.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Rendeletéhez fogja magát tartani. Az ellenség Brentano tábornokot a Bresnitz vámházig szorította vissza. Holnap Caaden mögött Hadik állást vesz. A tábornoki listát beterjeszti. Gróf Clary megérkezett. A Marschall-féle ezred lezüllése.

1759/VI-78. Fogalmazvány. 3 oldal
1759. VI. 13.
Hadik András lovassági tábornok gróf Pálffy Rudolt altábornagynak


Utasítás a biztosítási szolgálat ellátásának végrehajtásáról.

1759/VI-79. Fogalmazvány. 3 oldal
1759. VI. 14.
Az Udvari Haditanács Hadik András lovassági tábornoknak


Csapataival gróf Daunnak van alárendelve, mint kikülönített seregrész. A prágai hadbiztosságnak jelentette, hogy a gyalogezredek újoncait hová küldjék.

1759/VI-80. 3 oldal
1759. VI. 14.
Gróf Netoliczky Hadik András lovassági tábornoknak


Pilsenbe 400 ezer töltényt küldött, onnan hozasson csapatai részére.

1759/VI-81. 1 oldal
1759. VI. 15.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Gemmingen és Brentano tábornokok Bresnitztől Komottauba húzódtak. Hadik Saatzra vonul. Saatz és Caaden között vesz állást.

1759/VI-82. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. VI. 17.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Saatzra érkezett, fáradt csapatait pihenteti. Hadik Postelbergben, Gemmingen Brixben vesz állást, Pálffy altábornagy a lovassággal Caadennél marad.

1759/VI-82/a. Fogalmazvány. 2 oldal
1759. VI. 19.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Az ellenség Marienberget megszállva magát elsáncolta. A Tschoppau és Chemnitz vidéki csapatok tábort vertek. A varasdiakat Brentano tábornoktól nem kell elvenni. Az ellenség Annaberget is megszállotta. Henrik herceg újabb kirándulást tervez Csehországba a hírek szerint.

1759/VI-82/b. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. VI. 19.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A tábornokok elhelyezése a szárnyakon a különítményeknél és a dandároknál.

1759/VI-83. 1 oldal
1759. VI. 20.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Reméli, hogy csapatai a közelmúlt fáradalmait kipihenhetik, mert nem hiszi, hogy az ellenség azon a vidéken akarna Csehországba betörni. Postelbergi állása kissé hátul van, inkább Brixbe menjen, Gemmingen pedig Ausszigba.

1759/VI-84. 3 oldal
1759. VI. 21.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Jelentés az ellenséges mozgólódásról. Tartja magát a hír Henrik herceg Csehországba készülő betöréséről. Gróf Brentano tábornok a Baasberg felé közelítő erőt visszanyomta. A Bresnitzre előőrseinket hátráltató ellenséget Herberstein elűzte.

1759/VI-85. Fogalmazvány. 2 oldal
1759. VI. 22.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Az ellenség Annaberget és Marienberget sáncokkal és ágyúkkal látja el. Wolkensteinnél gyűlik a főerő. Henrik hg. főhadiszállása Dittersdorfnál lehet. Amint az ellenség állása engedi, Brixben üt tábort, Gemmingen Ausszigban.

1759/VI-85/a. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. VI. 22.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Gemmingen altábornagyot utasította, hogy ne a varasdi ezredet vigye el Brentanótól, hanem más horvát csapatot.

1759/VI-86. 2 oldal
1759. VI. 22.
Hadik András lovassági tábornok


Esetleges ellenséges támadás esetére kiadott utasítások Postelbergben.

1759/VI-87. Fogalmazvány. 3 oldal
1759. VI. 22.
Hadik [?]


Esetleges riadó esetére az ezredek részére kiadott emlékeztető.

1759/VI-87/a. Másolat. 2 oldal
1759. VI. 22.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A Sinceri-ezred parancsnokát, Nugent ezredest a különböző körülmények előadása céljából küldi Hadikhoz.

1759/VI-88. 1 oldal
1759. VI. 23.
Hadik András lovassági tábornoknak


Daun gróf tábornagy által Nugent ezredes útján adott szóbeli utasítás Hadik részére, hogy Daun június 28-án kezdődő hadmozdulatánál Csehországot, ezzel Daun szabad visszavonulását, hátát és oldalát fedezze.

1759/VI-89. Feljegyzés. 3 oldal
1759. VI. 24.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A modenai dragonyosezredbeli gróf Weisenwolf őrnagy és Boureek százados előléptetése. Szökevényeknek általános kegyelem. Karlsbad, Töplitz, Warmbrunn, Laudeck – a beteg és a sérült katonaság nyugalma érdekében – a hadműveletekből közös megegyezés folytán kimarad.

1759/VI-90. 3 oldal
1759. VI. 24.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A fenti fürdőkbe történő utazásra, az ott-tartózkodás és visszautazás idejére szóló salva quardia levélformája.

1759/VI-90/a. 2 oldal. (Megjegyzés: salva quardia = mentesítő.)
1759. VI. 25.
Hadik András lovassági tábornok az Udvari Haditanácsnak


Közli, hogy a Harrach-ezredhez irányított 200 újonc az Éger vidékére az ezredhez megérkezett.

1759/VI-91. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. VI. 25.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A hadsereggel június 28-án Schurzból Reichenbergbe megy. Hadik a már meghatározott időben hadtestével a meghatározott helyre vonuljon.

1759/VI-92. 1 oldal
1759. VI. 25.
Gróf Haugwitz Hadik András lovassági tábornoknak


A királynő engedélyezte, hogy Csehországba bevonulás idejétől kezdve ugyanolyan „tafelgeld”-et kapjon, mint amilyet Marquis de Ville lovassági tábornok. A királynő azt kívánja, hogy feleségét ne tartsa magánál, hanem küldje Prágába.

1759/VI-93. 2 oldal
1759. VII. 1.
Hadik András lovassági tábornok gróf Haugwitznak


Felesége nincsen vele, hanem még tavasszal a téli szálláson maradt.

1759/VI-93/a. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. VII. 25.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


A Nugent ezredes útján kapott utasításokat végrehajtja. A hírek szerint az ellenség Plattenbe vonult, az előőrsök visszanyomása után Hans Geörgen városba tört. Gróf Pálffy altábornagyot visszaszorításukra kiküldötte.

1759/VI-94. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. VI. 26.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


A fenti hírt megismétli. Hadik 27-én megy csapatával Brixbe. Henrik hg. állítólag Wolkensteinban volt. Az Elba hídja.

1759/VI-94/a. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. VI. 28.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Az ellenség nem mutat szándékot Lausitzba vonulásra, sőt inkább a csehországi betörés látszik valószínűnek. Utasítást kér, mit tegyen? Az Elba-híd Ausszignál elkészült.

1759/VI-94/b. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. VI. 26.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Legfelsőbb rendeletet küld kihirdetésre. Az ellenség betörése Plattennél inkább rablási szándékból történt. Intézkedéseit helyesli. A már megállapított terv nem változott.

1759/VI-95. 3 oldal
1759. VI. 26.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A Baden-Baden-ezrednél Zinegg őrnagy és Amadei százados, a Preisach-gyalogezrednél Komka alezredes, a Battyhány Ádám-gyalogezrednél Kitzing őrnagy és Seckerini gránátos százados előléptetése, a szlavóniai huszárezrednél gróf Gosseau százados előléptetéséről szóló legfelsőbb rendelet, valamint arról, hogy a jó minősítésű, hadifogságba került tisztek rangja fenntartandó.

1759/VI-95/a. Másolat. 2 oldal
1759. VI. 27.
Hadik András lovassági tábornok


Menetutasítás a Hadik-hadtest részére a június 27-i menetre Postelbergből Brixbe.

1759/VI-96. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. VI. 28.
Gróf Haugwitz Hadik András lovassági tábornoknak


A királynő Hadik tábornoknak – a hadtestével Csehországba vonulásától számítva – évi 8000 forint asztalpénzt engedélyezett. Hadteste létszámát közölje.

1759/VI-97. 2 oldal
1759. VI. 29.
Az Udvari Haditanács Hadik András lovassági tábornoknak


Június 25-i jelentése beérkezett. Az általános kegyelem kihirdetése után hány szökevény tért vissza? Szászországban is sok ilyen van, ott is hirdettesse ki.

1759/VII-98. 2 oldal
1759. VII. 1.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Hadtestének létszáma (a tüzérségé is). Az ellenségről beérkezett jelentések.

1759/VII-99. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. VII. 4.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Az ellenségről beérkezett jelentések. Hadik 5-én Töplitzbe, 6-án Ausszigba menetel.

1759/VII-99/a. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. VII. 5.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Gróf Brentano jelentése szerint az ellenség ellene készül. Hadik megvárja a fejleményeket, mielőtt tovább menne.

1759/VII-99/b. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. VII. 6.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Ellenségről beérkezett jelentést beterjeszti. Henrik hg. részére Drezdából érkezett ellátmány. Nincs jel arra, hogy Szászországot az ellenséges sereg elhagyni akarná.

1759/VII-99/c. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. VII. 8.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Csapataival Ausszigba érkezett. Brentano tábornokot Baasbergben hagyta. Gróf Pálffy altábornagy a Johnsdorff, Clostergrab és Eichwald felőli utakat fedezi.

1759/VII-99/d. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. VII. 2.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az ellenség számáról közölt híreket túlzottnak tartja. Hadik maradhat Ausszignál.

1759/VII-100. 2 oldal
1759. VII. 4.
Hadik András lovassági tábornok gróf Haugwitznak


Hadtestének, tüzérségének, táborkarának, valamint lőszerkészletének kimutatását beterjeszti. Az ellenség helyzetéről referál.

1759/VII-101. Fogalmazvány. 2 oldal
1759. VII. 4.
Hadik András lovassági tábornok gróf Battyhány tábornoknak


Azt, hogy a királynő a kombinált hadseregnél a volt cs. kir. csapatok parancsnokságával bízta meg, Battyhány pártfogásának tulajdonítja, és köszönetet mond.

1759/VII-102. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. VII. 6.
Gróf Haugwitz Hadik András lovassági tábornoknak


Június 30-i levelét a királynőnek jelentette, reméli, hogy újabb érdemeket fog szerezni a legfelsőbb kegy megnyilvánulására.

1759/VII-103. 2 oldal
1759. VII. 7.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az ellenséges sereg mozdulataihoz tartsa magát. Kísérje figyelemmel, erejéről és mozdulatairól szerezzen biztos értesüléseket. Daun a sereggel Obergörtitzheinnál van, a porosz király állítólag Hirschberg felé vonul.

1759/VII-104. 2 oldal
1759. VII. 8.
Hadik András lovassági tábornok


Menetutasítás a Hadik-hadtest részére az Ausszig és Türmitz közötti új táborhelyre való menethez.

1759/VII-105. Fogalmazvány. 2 oldal
1759. VII. 9.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Gróf Serbelloni közlését beterjeszti. A közlésnek az ellenség számáról szóló részét túlzottnak tartja. Egy erős ellenséges járőr megütközött a saját járőrrel, de tűzharc után visszavonult.

1759/VII-106. Fogalmazvány. 1-1 oldal
1759. VII. 10.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Henrik hg. serege Freyburg felé indult, állítólag Maxen melletti táborba. Gróf Brentano tábornokot Nollendorfba, gr. Pálffy altábornagyot Kulm felé irányította.

1759/VII-106/a. Fogalmazvány.
1759. VII. 11.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Hírek az ellenség Maxen felé vonulásáról. Henrik hg. serege állítólag 36 zászlóalj és 35 svadron lovasság.

1759/VII-106/b. Fogalmazvány. (Megjegyzés: svadron = lovasszázad.)
1759. VII. 12.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


A br. Gemmingen altábornagy által jelentett híreket tudomásul vette. Saját értesüléseit beterjeszti. Gróf Brentano tábornok a Komottau melletti szorosban áll.

1759/VII-106/c. Fogalmazvány
1759. VII. 9.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Július 8-i jelentését megkapta. Saját július 7-i közleményére hivatkozik válaszul.

1759/VII-107. 1 oldal
1859. VII. 9.
Az Udvari Haditanács Hadik András lovassági tábornoknak


A Hadiknál történtekről és az ellenségről nemcsak gróf Daun tábornagynak, hanem a királynőnek is tegyen jelentést a haditanács útján.

1759/VII-108. 2 oldal
1759. VII. 10.
Hadik András lovassági tábornok gróf Haugwitznak


Tájékoztató jelentés az ellenség állásáról, számáról, várható mozdulatairól.

1759/VII-109. Fogalmazvány. 2 oldal
1759. VII. 10.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A br. Gemmingen altábornagy által az ellenségről szóló híreket megküldi. Gróf Serbelloni hírei túlzottak. Amennyiben Henrik hg. a birodalom ellen vonulna, Hadik menjen Szászországba.

1759/VII-110. 3 oldal
1759. VII. 11.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A július 10-i jelentésében ismertetett intézkedései fölötte óvatosak. Az ellenséges mozdulatok valódi célját kell megtudni.

1759/VII-111. 1 oldal
1759. VII. 12.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Az ellenség helyzetéről, mozgásáról hírszerzők – szökevények és járőrök – útján szerzett híreket beterjeszti.

1759/VII-112. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. VII. 13.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


2 szökevény által leadott jelentést beterjeszti. Az eddigi hírek egymásnak teljesen ellentmondók.

1759/VII-112/a. 1 oldal
1759. VII. 14.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Miután Henrik hg. átkelt az Elbán, gróf Brentanoval szemben kb. 600 főnyi ellenséges erő áll, Csehország és Prága védelmére Hadik is átmegy az Elbán, hogy az esetleges betörés útját állja.

1759/VII-112/b. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. VII. 12.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Vehla tábornok közvetett jelentése szerint az ellenség 6000 emberrel Fischbachba nyomult és Henrik hg. követi azt. Járjon utána a hír mibenlétének.

1759/VII-113. 1 oldal
1759. VII. 13.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Híreit megkapta, intézkedéseit helyesli, azt is, hogy Hadik Gabelbe megy. Ügyeljen arra, hogy az ellenség túl nagy előnyt ne szerezhessen.

1759/VII-114. 2 oldal
1759. VII.
Hadik András lovassági tábornok gróf Pálffy Rudolf altábornagynak


Feljegyzési utasítások miheztartás végett gróf Pálffy Rudolf altábornagy részére.

1759/VII-115. Fogalmazvány. 2 oldal
1759. VII. 14.
Hadik András lovassági tábornok gróf Pálffy Rudolf altábornagynak


Miheztartási utasítás a Henrik hg. elbai átkelése következtében előállott helyzetre.

1759/VII-116. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. VII. 14.
Hadik András lovassági tábornok gróf Brentano tábornoknak


Az előzővel azonos tartalmú levél.

1759/VII-117. 2 oldal
1759. VII. 15.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Hadtestével Ausszigból Leitmeritzbe jött. Henrik hg. nem kelt át az Elbán, csak készült. Aggodalmai vannak, hogy ha az Elba bal partját elhagyja, úgy a Szászországban maradt vagy a Finck-féle ellenséges csapatnak alkalma nyílik Csehországba betörni. Ezt idején megakadályozni nem tudná.

1759/VII-118. Fogalmazvány. 3 oldal
1759. VII. 15.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Gemmingen, Vehla és Brentano tábornokok jelentése az ellenség számáról túl nagy számot ad ki. Az ellenséges mozdulatokat figyelje és kövesse.

1759/VII-119. 2 oldal
1759. VII. 16.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A Seckendorf tábornok által küldött szóbeli jelentést tudomásul veszi.

1759/VII-120. 1 oldal
1759. VII. 16.
Gróf Haugwitz Hadik András lovassági tábornoknak


Július 11-i jelentését legfelsőbb helyen előterjesztette. Utasításokat gróf Dauntól kap. Állandóan kér értesítést.

1759/VII-121. 2 oldal
1759. VII. 16
Gróf Battyhány tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Július 3-i levelének vételét elismeri. Örül, hogy a királynő bizalma folytán alkalma nyílik újabb érdemeket szerezni.

1759/VII-122. 1 oldal
1759. VII. 16.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Újabb bizalmas jelentések az ellenség Csehországba készülő betöréséről. Hadtestével Ausszigba vonul.

1759/VII-123. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. VII. 17.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


A Seckendorf tábornok által küldött szóbeli rendeleteket teljesíti. Hadtestével Brünnbe megy. Henrik hg. figyelőcsapatot küldött ki.

1759/VII-123/a. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. VII. 18.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Hírek az ellenségről. Figyelőcsapat Leitmeritzben, Kamnitzban és Kregwitzben. Az Ernst ezredes szárnysegéd által hozott szóbeli utasítás folytán gróf Maquiret kiküldte. Megmaradt csapataival Leipára és Gabelre menetel.

1759/VII-123/b. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. VII. 17.
Hadik András lovassági tábornok az Udvari Haditanácsnak


Jelenti, hogy Daun parancsára erőltetett menettel Brünn-Gabel felé megy, hogy a fősereghez közelebb kerüljön és annak oldalvédje lehessen.

1759/VII-124. Fogalmazvány. 4 oldal
1759. VII. 17.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


A hadtestéhez beosztott tábornoki kar rang- és szolgálati beosztási ügyében tapasztalatai nincsenek, utasítást kér.

1759/VII-125. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. VII. 17.
Seckendorf tábornok Hadik András lovassági tábornoknak


A gróf Daun tábornagy által Hadik András részére szóbelileg adott rendeletről szóló jelentés.

1759/VII-126. 4 oldal
1759. VII. 17.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Hadik híreivel ellenkezőleg Henrik hg. Lausitzba való meneteléről szóló értesülései vannak, véleményét a teendőkről Seckendorf útján közölte miheztartás végett.

1759/VII-127. 2 oldal
1759. VII. 18.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Ausszigban 8 zászlóaljat, 2 lovas-, 1 huszárezredet hagyjon figyelésre, és hogy gróf Brentano tábornok segélyére lehessenek. Hadik megmaradt csapataival Gabelen át Altersdorffba és Lausitzba siessen. Br. Vécsey vagy Újházy tábornokot kívánja-e megtartani? A tábornokok szolgálati beosztása.

1759/VII-128. 4 oldal
1759. VII. 19.
Hadik András lovassági tábornok gróf Batthány tábornagynak


Körletébe tartozó eseményekről, Daun tábornagy rendeleteiről, saját elgondolásairól a teendőket illetőleg értesíti.

1759/VII. 129. Fogalmazvány. 3 oldal
1759. VII. 19.
Hadik András lovassági tábornok gróf Haugwitznak


Levél ugyanarról.

1759/VII-130. 3 oldal
1759. VII. 19.
Hadik András lovassági tábornok az Udvari Haditanácsnak


Jelentés az ellenségről, gróf Daun tábornagy parancsairól és saját véleményéről, a parancsok következtében előállott helyzetről.

1759/VII-131. Fogalmazvány. 2 oldal
1759. VII. 21.
Gróf Battyhány tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Levelének átadója szóbeli híreket és értesítéseket visz, válaszát is szóbelileg közölje.

1759/VII-132. 2 oldal
1759. VII. 21.
Az Udvari Haditanács Hadik András lovassági tábornoknak


A cs. kir. kamarai igazgató átiratát tudomásul vétel céljából megküldi.

1759/VII-133. 1 oldal
1759. VII. 16.
Gróf Haugwitz az Udvari Haditanácsnak


Az ellenséges földön lévő csapatoknak pénzjárandóságuk kifizetésénél az agio hozzá fog számíttatni, a porosz pénzek pedig 25% értéklevonással vétetnek át.

1759/VII-133/a. Másolat. 2 oldal. (Megjegyzés: agio = százalékos különbség az idegen
pénznemeknél a piaci ár és a hivatalos ár között.)
1759. VII. 22.
Gróf Haugwitz Hadik András lovassági tábornoknak


19-i levelét megkapta. A Daun által elrendelt változások folytán a Lausitzban rábízott nagyobb sereg vezénylete csak dicsőségére fog válni.

1759/VII-134. 1 oldal
1759. VII. 22.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Gróf Noisgelin francia ezredes önkéntes szolgálatra Hadikhoz jelentkezik, reméli, hogy hasznára lesz.

1759/VII-135. 2 oldal
1759. VII. 23.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Beérkezett híreket beterjeszti. Gróf Maquire jelentése szerint gyalogsága a megerőltetés következtében az előírt meneteket nem tudja teljesíteni. Hadik Löbauba megy.

1759/VII-136. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. VII. 23.
Az Udvari Haditanács Hadik András lovassági tábornoknak


Miután Daun tábornagy seregeinek közelébe jut, akinek úgy is alá van rendelve, és rendeleteit tiszteletben kell, hogy tartsa, a haditanácshoz küldendő jelentésekről szóló utasítást hatályon kívül helyezi.

1759/VII-137. 2 oldal
1759. VII. 24.
Hadik András lovassági tábornok gróf Haugwitznak


A Henrik herceg-féle ellenséges haderő ereje és mozdulata. A saját hadtest Grosz Htmersdorffnál gyülekezik, Laudon csoportja is ide van beosztva.

1759/VII-138. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. VII. 24.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Jelentéseit megkapta, intézkedéseit helyesli, küldje be a hadrendet.

1759/VII-139. Másolat. 1 oldal
1759. VII. 25.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Hírekért br. Reitzenstein adjutánsát küldi. Laudont küldje az Oderahoz. Gróf Maquire-t és Vehla tábornokot vonja magához. Henrik herceget mozdulataiban ne csak kövesse, de mindenképpen ártson neki.

1759/VII-140. Másolat. 3 oldal
1759. VII. 25.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Hol áll Laudon seregrésze? Az előőrsök legyenek óvatosak, a huszárok támadásaiknál ne szóródjanak szét.

1759/VII-141. Másolat. 1 oldal
1759. VII. 26.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Laudonnak több erősítést ne küldjön, elég erős így is. A hochkircheni tábor terve veszélyes is lehet.

1759/VII-142. Másolat. 2 oldal
1759. VII. 26.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Henrik hg. hollétéről szóló hírek. Königswarthban van. Laudon szerint Freywaldeben.

1759/VII-143. Fogalmazvány. 2 oldal
1759. VII. 26.
Laudon altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az a hír járja, hogy a porosz Wedel tábornok seregét az oroszok szétverték. A würtembergi herceg még Freywaldenál áll, de poggyászát már elküldötte.

1759/VII-144. 3 oldal
1759. VII. 26.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Pellegrini tábornokot szándékai, tervei és rendeletei szóbeli közlésére átküldi Hadikhoz.

1759/VII-145. Másolat. 1 oldal
1759. VII. 27.
Hadik András lovassági tábornok


Gróf Pellegrini tábornok szóban közölt parancsai gróf Daun tábornagynak.

1759/VII-146. 4 oldal
1759. VII. 27.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Vehla tábornok a cseh határokat változatlanul védje. Gróf Maquire altábornagy magához vonásával ne siessen, amíg a viszonyok nem tisztázódnak.

1759/VII-147. Másolat. 2 oldal
1759. VII. 27.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Jelentését megkapta. Gróf Pellegrini tábornok szóbelileg mondja el az utasításokat.

1759/VII-148. Másolat. 1 oldal
1759. VII. 28.
Laudon altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A würtembergi herceget el kell az útból tennie, mielőtt tovább mehetne. Kéri Hadikot, hogy mivel ő úgyis a Spree mentén halad, erős járőröket küldjön Sprembergig.

1759/VII-149. 4 oldal
1759. VII. 28.
Hadik András lovassági tábornok gróf Haugwitznak


A Finck-féle hadtest, melyet megtámadni akart, kitért előle. Így Kelsowitzba jött Henrik hg. seregének közelébe, aki Sprembergen át az oroszoktól megvert sereg segélyére vonul.

1759/VII-150. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. VII. 29.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A porosz király az oroszok ellen vonul, akik már Groszennél vannak. Hadik és Laudon is menjenek oda. A menetet nagyon siettesse, nehogy elkéssen.

1759/VII-151. Másolat. 1 oldal
1759. VII. 29.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A nagy előnyre szert tett Henrik herceget Pribuson át kövesse, így Laudonhoz is közeledik, és egyesülhetnek.

1759/VII-152. Másolat. 1 oldal
1759. VII. 31.
Gróf Haugwitz Hadik András lovassági tábornoknak


Mostani parancsnoksága alkalom érdemek szerzésére. A királynő bízik benne, és elvárja legjobb szolgálatait.

1759/VII-153. 2 oldal
1759. VIII. 1.
Gróf Kaunitz kancellár Hadik András lovassági tábornoknak


A tett baráti szolgálat meghálálására mindig kész és ennek bizonyítására alkalmat kér.

1759/VIII-154. 1 oldal
1759. VIII. 2.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Hadseregének állását közli. Fontos, hogy Hadik Henrik herceget, gróf Maquire Finck tábornokot az Elbán való visszatéréstől visszatartsák.

1759/VIII-155. 2 oldal
1759. VIII. 3.


A francia és az egyesült seregek közt július 23. és augusztus 3. közötti időben lejátszódott események és az augusztus 1-jén Oldendorffnál végbement csata leírása.

1759/VIII-156. Másolat. 3 oldal
1759. VIII. 3.
Gróf Haugwitz Hadik András lovassági tábornoknak


Július 28-i jelentését megkapta, a királynőnek jelentette.

1759/VIII-157. 2 oldal
1759. VIII. 5.
Laudon altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Augusztus 3-án az Odera melletti Frankfurtba érkezett, az oroszokkal nehezen boldogul, főként az élelem tekintetében. A porosz király Mühlrosánál van. Hadik állásáról híreket kér, valamint a lisztesszekerekről és a sütőkemencék sorsáról. Lanjus gróf ezredes hollétéről.

1759/VIII-158. 4 oldal
1759. VIII. 5.
Hadik András lovassági tábornoknak


A porosz király által a Guben melletti táborban körülzárni készült Hadik-féle hadtestnél történt augusztus 2-i események leírása.

1759/VIII-159. Másolat. 6 oldal
1759. VIII. 5.
Gróf Lanjus ezredes Hadik András lovassági tábornoknak


Az élelmiszerraktár és tábori sütöde eseményei július 30. és augusztus 3. között.

1759/VIII-159/a. 6 oldal
1759. VII. 29.
Laudon altábornagy gróf Lanjus ezredesnek


A trénnel, az élelemmel és a sütőkemencékkel menjen Pribuson át Moscába és ott süttessen kenyereket. Fedezetet rendel ki.

1759/VIII-159/b. Másolat. 2 oldal. (Megjegyzés: trén = szállítóoszlop.)
1759. VIII. 1.
Hadik András lovassági tábornok gróf Lanjus ezredesnek


A liszttel és a sütőkemencékkel menjen Kloster-Neu-Zellbe. Laudon az orosz sereghez ment az Odera melletti Frankfurtba.

1759/VIII-159/c. 1 oldal
1759. VIII. 5.
Gróf Pálffy Rudolf altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az augusztus 2-án történt visszavonulás alkalmával a német lovasság és a gyalogság fosztogatta a poggyászt, és elvitte a lovakat.

1759/VIII-160. 4 oldal
1759. VIII. 7.
Báró Saint Genois százados Hadik András lovassági tábornoknak


Az augusztus 2-án Guben és Weischan között a poggyász fedezetére rendelt alt-modenai vértessvadron, továbbá a porosz támadásról tudósít.

1759/VIII-161 3 oldal. (Megjegyzés: svadron = lovasszázad.)
1759. VIII. 7.
Hadik András lovassági tábornok


Vizsgálati jegyyőkönyv az augusztus 2-án a tüzérségnél beállt riadalom és következményei miatt.

1759/VIII-162. 9 oldal
1759. VIII. 7.
Hadik András lovassági tábornok


Vizsgálati jegyzőkönyv az augusztus 2-i riadalom és poggyászfosztogatás miatt a lovasságnál (saját katonáik fosztogattak).

1759/VIII-163. 4 oldal
1759. VIII. 7.
Hadik András lovassági tábornok gróf Haugwitznak


A Laudon-hadtest az orosz hadsereghez csatlakozása fedezésére az Oderahoz vonult, hogy a porosz király seregének egy részét magára vonja.

1759/VIII-164. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. VIII. 8.


Vizsgálati jegyzőkönyv a Guben és Spremberg közötti menetnél a poggyászvonatnál támadt riadalomról és következményeiről.

1759/VIII-165. 8 oldal
1759. VIII. 8.
Hadik András lovassági tábornok gróf Battyhány tábornagynak


A Laudon-hadtest orosz sereghez való csatlakozása, az ennek fedezetére tett mozdulatok, és az ennek következtében előállott események leírása.

1759/VIII-166. Fogalmazvány. 4 oldal
1759. VIII. 12.


Az egyesült orosz és a cs. kir. seregnek a porosz király ellen az Odera melletti Frankfurtnál 1759. augusztus 12-én vívott csatája.

1759/VIII-167. Francia nyelvű másolat. 8 oldal
1759. VIII. 12.


Irat ugyanarról.

1759/VIII-168. 11 oldal
1759. VIII. 14.
Gróf Haugwitz Hadik András lovassági tábornoknak


Értesítését a legmagasabb hely tudomására hozta.

1759/VIII-169. 1 oldal
1759. VIII. 15.
Hadik András lovassági tábornok báró Koch kabinetirodai titkárnak


Az augusztus 11–15-i események naplószerű feljegyzése.

1759/VIII-170. Fogalmazvány. 2 oldal
1759. VIII. 15.
Laudon altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az ellenséges sátrak még állnak. Csapatok mentek Berlinbe tüzérségért.

1759/VIII-171. 1 oldal
1759. VIII. 15.
Laudon altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Daun Gubenben raktárt állít, ennek őrzésére Hadik és Laudon adjanak könnyűcsapatokat. Kéri Hadikot, hogy az egyes ezredek nála lévő részeit küldje hozzá, raktárőrizetre nem nélkülözhet csapatokat.

1759/VIII-172. 3 oldal
1759. VIII. 17.
Gróf Daun tábornagy Laudon altábornagynak


Gróf Soltikoffal megbeszélendő pontok az orosz és osztrák sereg működéséről és az ide vágó kérdésekről.

1759/VIII-173. Másolat. 7 oldal
1759. VIII. 19.
Laudon altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az ellenség Vetershagen és Treplin között állott, aztán felkerekedett Berlin felé. Nyomon követteti.

1759/VIII-174. 3 oldal
1759. VIII. 20.
Laudon altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az ellenség Fürstenwalde közelében letáborozott. Erősítés érkezése előtt ő sem tartja helyesnek Hadik Gubenbe vonulását.

1759/VIII-175. 2 oldal
1759. VIII. 20.
Gróf Haugwitz Hadik András lovassági tábornoknak


Intézkedéseit a királynő okosnak és helyesnek találta, megelégedettségének adott kifejezést. Titkos értesüléseit közölje.

1759/VIII-176. 2 oldal
1759. VIII. 20.
Gróf Battyhány tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Augusztus 8-i értesítését megkapta, a királynőt informálja.

1759/VIII-177. 1 oldal
1759. VIII. 21.
Laudon altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A katonaszökevény meghatározásáról szóló jegyzőkönyv. Az ellenséges tábor Fürstenwalde és Haasenfeld között változatlan, 20 svadron lovas Arnsdorffig jött előre. 22-én Soltikoffal Gubenbe megy gróf Daunhoz.

1759/VIII-178. 2 oldal. (Megjegyzés: svadron = lovasszázad.)
1759. VIII. 23.
Laudon altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Zweybücken herceg és gróf Maquire Drezdát veszik meg. Ha a porosz király oda menne, úgy az orosz sereg, Laudon és Hadik Berlin ellen vonul, az oroszok és Daun Sziléziába nyomulnak. Most sürgős Veitz várát elfoglalni, ami Hadik feladata.

1759/VIII-179. 4 oldal
1759. VIII. 23.
Gróf Battyhány tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az augusztus 16-án kelt értesítését megkapta, a királynőnek jelenti.

1759/VIII-180. 1 oldal
1759. VIII. 24.
Laudon altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az orosz sereg Mühlrosánál száll táborba. Azt ajánlja, hogy Hadik a Spree mellett Fürstenwaldehoz menjen. Értesítést kér.

1759/VIII-181. 3 oldal
1759. VIII. 24.
Laudon altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Gr. Soltikoff nem hiszi, hogy a porosz király nagy erőt küldene Drezda felé, inkább valószínű ez a svédek ellen. Kéri, hogy Hadik ne hagyja fedezetlenül az orosz balszárnyat.

1759/VIII-182. 4 oldal
1759. VIII. 25.
Hadik András lovassági tábornok


Néhány július 15. és augusztus 25. között kiadott rendelet fogalmazványa.

1759/VIII-183. 16 oldal
1759. VIII. 25.
Laudon altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az orosz sereg holnap remélhetőleg táborba száll Mühlrosánál. Laudon ez esetben erős különítménnyel az ellenség közelébe megy.

1759/VIII-184. 2 oldal
1759. VIII. 25.
Laudon altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A porosz király állítólag 10-12 ezer embert és tüzérséget von magához Stettinből. Gróf Soltikoff kéri, hogy Hadik őrizze jól a Spree bal partját.

1759/VIII-185. 3 oldal
1759. VIII. 26.
Laudon altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A Lanjus ezredessel hozzá irányított péterváradi zászlóalj helyett az oguliniakat küldi Hadikhoz. Kozákok rablásairól.

1759/VIII-186. 3 oldal
1759. VIII. 26.
Vallniger hadbiztos Hadik András lovassági tábornoknak


Kimutatás a tüzérséget Guben és Mühlrosa között ért veszteség pénzbeli értékéről, ide számítva az ezredek, az élelmiszervonat, a tábori gyógyszertár, a vonatcsapat kárát is.

1759/VIII-187. 1 oldal
1759. VIII. 27.
Laudon altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az orosz sereg holnap még nem megy, mert kenyeret süt. Maradjon Hadik is.

1759/VIII-188. 1 oldal
1759. VIII. 27.
Laudon altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Még bizonytalan, mikor vonul ki a megszállandó táborból a különítmény az ellenség közelébe. A Hadik ajánlotta erőd megszállása az új tábor elrendezése után megtörténik.

1759/VIII-189. 1 oldal
1759. VIII. 27.
Hadik András lovassági tábornok gróf Haugwitzhoz


Jelentés a hadi helyzetről, az oroszok óvatosságáról és lassúságáról.

1759/VIII-190. Fogalmazvány. 5 oldal
1759. VIII. 31.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Peitz erődben talált holmik jegyzéke. Soltikoff gróf válaszát várja. Ha Henrik hg. nem mozdul, úgy meg fogja támadni.

1759/VIII-191. 2 oldal
1759. IX. 2.
Gróf Haugwitz Hadik András lovassági tábornoknak


Augusztus 27-i értesítését a királynővel közölte.

1759/IX-192. 2 oldal
1759. IX. 17.
Hadik András lov. tábornok Zweybrücken herceg tábornagynak


Gróf Brentano és báró Vécsey tábornokok megerősítése horvátokkal, huszárokkal, gyalogsággal és német lovassággal.

1759/IX-193. Fogalmazvány. 2 oldal
1759. IX. 17.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András lov. tábornoknak


Az előző levél jóváhagyása.

1759/IX-194. 2 oldal
1759. IX. 21.
Gróf Serbelloni lov. tábornok Hadik András lov. tábornoknak


Maradjon Miltiz és Gregisben és tegye meg a szükségeseket, hogy az ellenséghez férkőzhessen, eredményt Neustadtba jelentse, ahová a birodalmi sereg ma vonul.

1759/IX-195. Másolat. 1 oldal
1759. IX. 22.
Gróf Serbelloni lov. tábornok Hadik András lov. tábornoknak


Ha az ellenség nem vonul el Meissenből és a patschdorfi magaslatot megszállva tartja, el kell onnan űzni.

1759/IX-196. Másolat. 1 oldal
1759. IX. 24.
Hadik András lovassági tábornok


A Hadik-hadtest és Finck porosz tábornok csapatai között 1759. szeptember 21-én a Meissen melletti Löthainnál történt ütközet leírása.

1759/IX-197. Fogalmazvány. 9 oldal
1759. IX. 24.
Báró Vécsey tábornok Hadik András lovassági tábornoknak


Irat ugyanarról.

1759/IX-198. 3 oldal
1759. IX. 24.
Förster százados segédtiszt


A szeptember 21-i ütközet alkalmából Hadiktól továbbítás céljából közölt parancsok.

1759/IX-199. 2 oldal
1759. IX. 23.
Báró Ziegesar ezredes Hadik András lovassági tábornoknak


A Löthain melletti szeptember 21-i ütközetben gróf Brentano tábornok parancsnoksága alatt részt vett német lovasság veszteségkimutatása.

1759/IX-200. 3 oldal
1759. IX. 24.
Hadik András lovassági tábornok


A szeptember 21-i ütközetben részt vett ezredek létszámkimutatása.

1759/IX-201. 1 oldal
1759. IX. 27.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András lov. tábornoknak


A királynő úgy értesült, hogy a szeptember 21-i ütközet eredménytelensége Hadik késedelmének következménye, és komolyan elvárja a legnagyobb odaadást, hogy ezt a csorbát kiköszörülje.

1759/IX-202. 4 oldal
1759. IX. 28.
Mária Terézia gróf Daun tábornagynak


Hadik igazolásig való fölmentése. A Zweybrücken herceghez intézett levél. A birodalmi hadseregnél lévő csapatokról.

1759/IX-203. Másolat. 1 oldal
1759. IX.


Kivonat a Hadik elleni följelentésből: a vád hanyagság – a 21-i ütközetből elkésett, önként visszavonult –, személyének szereplése a hadseregre kevés becsületet hoz.

1759/IX-203/a. Másolat. 2 oldal
1759. IX. 28.
Ferenc császár Zweybrücken herceg tábornagynak


Hadikot minden szolgálat alól felmenti, amíg nem igazolja magát, a vezénylete alatt volt csapatokkal tegyen belátása szerint.

1759/IX-203/b. Másolat. 1 oldal
1759. IX. 30.
Báró Rehbach tábornok Hadik András lovassági tábornoknak


A szeptember 21-i ütközetben való részvételének és tapasztalatainak leírása.

1759/IX-204. 2 oldal
1759. X. 1.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Vrancsics, Baranyay-huszárezredbeli századost előléptetésre ajánlja.

1759/IX-205. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. X. 4.
Hadik András lovassági tábornok


A Hadik-hadtest csapatainak 1759. VII. 1-től október 4-ig terjedő időben tett menetei és mozdulatai.

1759/IX-206. Másolat. 5 oldal
1759. X. 5.
Hadik András lov. tábornok Zweybrücken herceg tábornagynak


Az ellene emelt vádpontoknak rövid cáfolata.

1759/IX-207. Fogalmazvány. 3 oldal
1759. X. 5.
Moser Hadik András lovassági tábornoknak


A Hadik- és a Finck-csoportról szóló tervrajz.

1759/IX-208. 2 oldal
1759. X. 7.
De Christiani Hadik András lovassági tábornoknak


Az 1759. szeptember 22-én Hadik tábornok megbízásából Zweybrücken hg. és gróf Serbelloni tábornokoknál tett szóbeli jelentés, valamint a kapott szóbeli parancsnok írásba foglalása.

1759/X-209. 3 oldal
1759. X.
Hadik András lovassági tábornok


A Zweybrücken herceg által Hadik részére küldött szóbeli parancs írásba foglalása.

1759/X-210 1 oldal
1759. X. 7.
De Christiani Hadik András lovassági tábornoknak


Ha az általa leadott jelentés, vagy az arra hozott rendelet leírása nem volna tökéletes, utasítást kér, hogy kiigazíthassa.

1759/X-211. 4 oldal
1759. X. 7.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Tudomásul veszi, hogy Meissenbe ment. Az igazoló jelentését várja.

1759/X-212. 1 oldal
1759. X. 7.
Br. Gemmingen altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Mind ő, mind O’Kelly és br. Seckendorf tábornokok mindig készek a szeptember 21-i események igazolására.

1759/X-213. 2 oldal
1759. X. 10.
Báró Rehbach tábornok Hadik András lovassági tábornoknak


A parancsnoksága alatt tapasztalt jó indulatért köszönetet mond.

1759/X-214. 1 oldal
1759. X. 10.
Hadik András lovassági tábornok


Igazoló jelentés az ellene emelt vádakkal szemben.

1759/X-215. Másolat. 14 oldal
1759. X. 12
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Igazoló jelentését beterjeszti, pártfogását kéri, hogy az őt ért gyalázatért nyilvános elégtételt kaphasson.

1759/X-216. Másolat. 1 oldal
1759. X. 12.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Jelentését megkapta, abból is meggyőződött a vádak alaptalanságáról, maga részéről is megteszi a szükségeseket.

1759/X-217. 2 oldal
1759. X. 12.
Schulz Hadik András lovassági tábornoknak


Daun még ma fölterjeszti Hadik jelentését illetékes helyre.

1759/X-218. 1 oldal
1759. X. 13.
Hadik András lov. tábornok báró Koch kabinetirodai titkárnak


Beadott igazoló jelentésével kapcsolatban gyűlölködő ellenfelére kér figyelmet fordítani, és a királynő útján elégtételt kér.

1759/X-219. Másolat. 6 oldal
1759. X. 14.
Hadik András lov. tábornok Bloekner haditanácsos titkos titkárnak


Igazoló iratának kivonatát küldi és pártfogását kéri az őt ért megaláztatás miatt.

1759/X-220. Másolat. 2 oldal
1759. X. 14.
Hadik András lovassági tábornok Bloekner haditanácsosnak


Az ellene emelt vádakra adott igazoló irat kivonata.

1759/X-220/a. Másolat. 9 oldal
1759. X. 14.
Gróf Stampa altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Bizonyosan tudja, hogy irigyeinek mesterkedésein rövidesen győzedelmeskedni fog. A hadseregnél semmi sem történik.

1759/X-221. 3 oldal
1759. X. 15.
Hadik András lovassági tábornok gróf Stampa altábornagynak


Nyilvánított részvétéért és rokonszenvéért köszönetet mond.

1759/X-222. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. X. 15.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András lov. tábornoknak


Levelét a mellékletekkel megkapta. Maga részéről is mindent megtesz ártatlanságának feltüntetésére.

1759/X-223. 1 oldal
1759. XI. 20.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Az egyezményben védett Töplitz fürdőhelyre betört ellenség az összes poggyászát elrabolta. Közbenjárást kér a porosz királynál. Kára 16 ezer forint.

1759/XI-224. Másolat. 2 oldal
1759. XI. 20.
Hadik András lovassági tábornok gróf Battyhány tábornagynak


A királynő elfogadja-e igazoló jelentését, és esetleg poggyásza elvesztéséért kárpótolná-e?

1759/XI-224/a. Másolat. 2 oldal
1759. XI. 23.
Hadik András lov. tábornok báró Koch kabinetirodai titkárnak


Másolat az előző levélről.

1759/XI-224/b. 2 oldal
1759. XI. 24.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


A hadseregbe történő újra beosztásáról szóló értesítést megkapta, pártfogását szívből köszöni. Bár orvosa pihenést rendelt, igyekszik kissé pótolni elveszett fölszerelését, és 28-a körül bevonul.

1759/XI-224/c. Másolat. 1 oldal
1759. XII. 6.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Egészsége teljesen helyreállt, a szolgálatot bármikor megkezdheti. Elrabolt poggyászáért az ellenséghez tett követelése.

1759/XI-224/d. Másolat. 1 oldal
1759. XI. 22.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Kitüntetéséhez gratulál.

1759/XI-225. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. XI. 22.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Legfelsőbb helyről nyert értesülés szerint a gyanúsítások alól mentesült. A hadsereg bal szárnyának vezénylete lesz rábízva, jöjjön mielőbb. Elrabolt poggyásza miatt átírt az ellenséghez.

1759/XI-226. 2 oldal
1759. XI. 24.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


A hadsereghez való visszahelyezéséről szóló értesítés, valamint köszönet a magas pártfogásért. Amint felszerelését némileg pótolni tudja, azonnal bevonul.

1759/XI-227. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. XI. 24.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Csak egészségének teljes helyreállítása után vonuljon be a hadsereg balszárnyának átvételére.

1759/XI-228. 1 oldal
1759. XI. 29.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Bevonulását további rendeletig elhalasztja. Kéri, hogy a gyanúsítások alaptalanságát megállapító legfelsőbb határozatot mindkét hadsereg előtt hirdettessék ki.

1759/XI-229. Fogalmazvány. 3 oldal
1759. XI. 30.
Gróf Battyhány tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A vádak alóli felmentése. Poggyászának elvesztése miatt jobb lesz később előterjesztést tenni.

1759/XI-230. 3 oldal
1759. XII. 1.
Az Udvari Haditanács Hadik András lovassági tábornoknak


A királynő Hadik tábornokot rangjának megfelelő állásba, gróf Daun tábornagy parancsnoksága alá a hadseregbe visszahelyezi.

1759/XII-231. 2 oldal
1759. XII. 1.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Egészsége helyreállításáig maradjon Leitmeritzben. Úgy Daun, mint Zweybrücken minden alkalommal hangsúlyozzák a Hadik elleni vádak alaptalanságát. Adjutánsát és poggyászát az ellenségtől visszaköveteli.

1759/XII-232. 2 oldal
1759. XII. 2.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Nagyon örülne, ha egészsége helyreállását jelentené.

1759/XII-233. 1 oldal
1759. XII. 7.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az Udvari Haditanács értesítése Hadik visszahelyezéséről. Mikor jöhet a Dipoldswaldénál álló hadtest átvételére?

1759/XII-234. 1 oldal
1759. XII. 8.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A királynő báró Laudon táborszernagyot a Csehországban lévő csapatok főparancsnokává nevezte ki. Utasítsa Plonquet, Ried és Újházy tábornokokat, hogy amint cseh területre mennek, Laudon hatáskörébe tartoznak.

1759/XII-235. 1 oldal
1759. XII. 9.
Hadik András lovassági tábornok gróf Battyhány tábornagynak


Közli, hogy a királynő a gyanú alól felmentette, és mind Daun, mind Zweybrücken herceg az alaptalan gyanúsítások alól rehabilitálták. Poggyászának elvesztéséért némi kárpótlás kieszközlését kéri.

1759/XII-236. Fogalmazvány. 3 oldal
1759. XII. 11.
Gróf Blumegen Hadik András lovassági tábornoknak


Két borkereskedő a Guben melletti hátrálás alkalmával elvett lovaiért és árujáért kárpótlást kér. Adna felvilágosítást?

1759/XII-237. 2 oldal
1759. XII. 11.
Hadik András lovassági tábornok gróf Blumegennek


A legtöbbet a szóban forgó dologról Hausler alezredesnek, a tüzérség parancsnokának kell tudnia.

1759/XII-237/a. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. XII. 13.


Két lótolvaj leírása, kik a fekete huszárok századosától, Louckstedt századostól 2 lovat elloptak.

1759/XII-238. 1 oldal
1759. XII. 14.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Vélemény a Freyburg elfoglalására készített tervezetről.

1759/XII-239. Fogalmazvány. 6 oldal
1759. XII. 14.
Gróf O’Donell lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Tervezet Freyburg elfoglalására és az ehhez kiadandó intézkedések.

1759/XII-240. Másolat. 9 oldal
1759. XII. 14.
Heeger százados


Jelentés a Frauenstein fölötti várkastélyról.

1759/XII-241. 5 oldal
1759. XII. 15.
Gróf Daun tábornagy O’Donell lovassági tábornoknak


Báró Luzsenszky tábornokot és Török ezredest utasítsa, hogy az ellenséges portyázásoknak vessenek véget és a saazi raktárakat őrizzék meg.

1759/XII-242. 1 oldal
1759. XII. 16.
Gróf Battyhány tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Rehabilitálása feletti örömének ad kifejezést. Poggyásza miatt Daun forduljon az ellenséghez, és ha ez eredménytelen lenne, tegyen előterjesztést az udvarnál.

1759/XII-243. 2 oldal
1759. XII. 17.
O’Donell lovassági tábornok Hadik András lovassági tábornoknak


A Dipoldswaldénél, Reichstadtnál és Frauensteinnél álló hadtest átadása.

1759/XII-244. Másolat. 4 oldal
1759. XII. 18.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


O’Donelltől a hadtestet átvette. Újházy tábornok és Török ezredes jelentéseit beterjeszti. Gr. Brentano kiküldött hírszerzőjének jelentését várja.

1759/XII-245. Fogalmazvány. 2 oldal
1759. XII. 18.
Török ezredes


Kivonat az 1759. december 16-án Marienbergben kelt jelentéséből.

1759/XII-245/a. 1 oldal
1759. XII. 19.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


A hadtestéhez tartozó 10 gyalog- és 6 lovasezred elszállásolásának kimutatását beterjeszti. Túl szűk a férőhely. Br. Vécsey tábornok beteg, Újházy tábornokot küldte helyébe Marienbergbe. Kleefeld és Ried tábornokok kicserélését ajánlja.

1759/XII-246. Fogalmazvány. 2 oldal
1759. XII. 20.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Megjegyzések az elszállásolási tervre. Húzódjék balra. Kleefeld és Ried tábornokok kicserélése.

1759/XII-247. 3 oldal
1759. XII. 21.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Gróf Serbelloni tábornagy és Guldenhoff tábornok leveleit közli.

1759/XII-248 1 oldal
1759. XII. 19.
Gróf Serbelloni tábornagy gróf Daun tábornagynak


A birodalmi hadseregnél lévő horvátok és huszárok visszaküldéséről hivatalos értesülése még nincsen, de majd összeszedi őket.

1759/XII-248/a. Másolat. 2 oldal
1759. XII. 19.
Guldenhoff tábornok gróf Daun tábornagynak


A Blau-Würtzburg zászlóaljat útnak indítja.

1759/XII-248/b. Másolat. 1 oldal
1759. XII. 21.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Csapataival parancs szerint balra húzódik. Megbízottja jelenti, hogy 19-én Freyburgból 3 ellenséges gyalogezred ment Hertzogswalde felé.

1759/XII-249. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. XII. 21.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Mely tábornokok kapnak beosztást hadtesténél? Gróf Brentano tábornok szabadságot kér.

1759/XII-250. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. XII. 22.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


A rötenbachi előőrsi csapat az ellenséges előőrsi csapatot Soraból elűzte és néhány huszárt megkergetett. Jelentés a beérkezett hírekről.

1759/XII-250/a. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. XII. 23.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Gróf Brentano szabadságot kér, hogy Laudon vádjaival szemben Daunnál igazolja magát. Török ezredes és gr. Saalburg alezredes szabadságot kérnek. A Blau-Würtzburg zászlóalj beérkezett, nincsen ágyúja, kevés a tölténye.

1759/XII-250/b. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. XII. 22.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Tábornokok beosztása. Brentano tábornok útja br. Beck altábornagyhoz. Gr. Beichlin hdgy szabadsága.

1759/XII-251. 2 oldal
1759. XII. 22.
Hadik András lovassági tábornok gróf Netoliczkynek


A szászországi részen lévő helyzetről és eseményekről szóló ismertetés.

1759/XII-252. 2 oldal
1759. XII. 23.
Hadik András lovassági tábornok


Jegyzéke azon pontoknak, melyeket gróf Daun tábornagy Nugent újtán szóbelileg közölt.

1759/XII-253. Másolat. 3 oldal
1759. XII. 23.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Tudomásul vétel végett közli a hadsereg elszállásolását.

1759/XII-254. 1 oldal
1759. XII. 19.


Jelentés az Erfurtba érkezett ellenséges haderőről, állapotáról, hangulatáról.

1759/XII-255. Másolat. 2 oldal
1759. XII. 22.


A Drezdában eladásra váró készletek.

1759/XII-256. 2 oldal
1759. XII. 24.


A lovak részére megállapított takarmány- és abrakadagok a törzsnél, a lovasságnál, a tüzérségnél és a huszárságnál.

1759/XII-257. 2 oldal
1759. XII. 24.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Csapatok elhelyezéséről, a tüzérség helyéről, az újoncok bevonulásáról. 6 hadifoglyot hoztak az előőrsöket támadó lovasságból.

1759/XII-258. Fogalmazvány. 2 oldal
1759. XII. 25.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


A kívánt előterjesztést megküldi.

1759/XII-258/a. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. XII. 26.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Az írásbeli és a szóbeli parancsot megkapta. Újházy tábornok jelentése az ellenséges mozdulatokról. Erősítést küldött.

1759/XII-258/b. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. XII. 25.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Báró Ried tábornokkal a horvátok és a huszárok bevonulása Marienbergbe. A nádor huszárokat Riedhez, a Riednél levőket Hadikhoz rendeli. Az ezredek egyenruha szükséglete.

1759/XII-259. 2 oldal
1759. XII. 25.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Előterjesztés egy Csehországba várható ellenséges betörés mikénti megakadályozásáról és megelőzéséről.

1759/XII-260. Fogalmazvány. 8 oldal
1759. XII. 26.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Újházy tábornok jelentését megkapta, a tett intézkedést helyesli. Szerezzen megbízható értesüléseket és azokat közölje.

1759/XII-261. 1 oldal
1759. XII. 26.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Jelentésére a Lindt őrnagy által már előzőleg küldött szóbeli utasítások adják meg a választ. Legyen résen, hogy minden egyes ellenséges megmozdulás csírájában elfojtható legyen.

1759/XII-262. 1 oldal
1759. XII. 26.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Az ellenség valószínű szándéka a Hadik-hadtest főseregtől való elválasztására. Az ez ellen kiadott rendelkezés gr. Brentanónak.

1759/XII-263. Fogalmazvány. 3 oldal
1759. XII. 27.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Az ellenséges különítmény kb. 4000 emberre tehető. A Putschendorf melletti magaslaton vett állást. A lovasság csatározása.

1759/XII-264. Fogalmazvány. 3 oldal
1759. XII. 27.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Seeger százados útján szóbelileg közölt parancs a fősereg egyes ezredeinek igénybevételéről a Somsdorf-Ratenau felé előnyomuló ellenséggel szemben.

1759/XII-265. 2 oldal
1759. XII. 27.
Franque ezredes segédtiszt Hadik András lovassági tábornoknak


Gróf Daun tábornagy által küldött rendeletek.

1759/XII-266. Francia nyelvű. 3 oldal
1759. XII. 27.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Újházy tábornok jelentésének kivonata. Eötvös ezredes jelentése. Újabb elszállásolási és elhelyezési kimutatás.

1759/XII-267. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. XII. 28.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Újházy tábornok jelentésének másolata és Ried tábornok jelentésének kivonata.

1759/XII-267/a. Fogalmazvány. 1 oldal
1759. XII. 27.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A takarmányadagokról, a vásárolható élelmiszerekről és a vágómarha-ellátásról. Lachstecz porosz százados ellopott lovai.

1759/XII-268. 1 oldal
1759. XII.
Postel Mátyás és társa (Komárom)


Ajánlat a hadsereg hússal való ellátására.

1759/XII-268/a. Másolat. 1 oldal
1759. XII. 28.
Gróf Kollowrath Emanuel Hadik András lovassági tábornoknak


A királynő által az őt ért vádakkal szemben adott elégtétel fölötti öröme.

1759/XII-269. 1 oldal
1759. XII. 28.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Jelentés a Plonquet altábornagynak, Újházy és Ried tábornokoknak kiadott miheztartási utasításokról, és azok ismertetése.

1759/XII-270. Fogalmazvány. 3 oldal
1759. XII. 28.
Plonquet altábornagy


A fenti utasítások.

1759/XII-271. Fogalmazvány. 3 oldal
1759. XII.
Gróf Kollowrath Emanuel


Az őt ért rágalmak alóli felmentése a királynő újbóli bizalmának kinyilvánítása. A szászországi hadi helyzetről.

1759/XII-272. Fogalmazvány. 3 oldal
1759. XII. 28.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A Plonquet altábornagy és Ried tábornok felvilágosítására szolgáló pontok. Gróf Lacy altábornagyot szóbeli utasításokkal Hadikhoz küldte.

1759/XII-273. 1 oldal
1759. XII. 29.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Báró Ried tábornok jelentése az ellenségről. A birodalmi seregnél visszatartott horvátok és huszárok. Ágyúkat kér.

1759/XII-274. Fogalmazvány. 2 oldal
1759. XII. 29.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Újházy és Ried tábornokok jelentése az ellenséges mozdulatokról. Plonquet altábornagy Altensberg védelmére kirendelte. Gr. Lacy által közvetített parancs. A hadsereg által nyújtandó segély.

1759/XII-275. Fogalmazvány. 4 oldal
1759. XII. 29.
Bechard őrnagy segédtiszt Hadik András lovassági tábornoknak


Gróf Daun tábornagy által adott szóbeli parancs írásba foglalása.

1759/XII-276. 3 oldal
1759. XII. 29.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Utasításait báró Rothschütz alezredes segédtiszt fogja közölni.

1759/XII-277. 1 oldal
1759. XII. 31.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Egy tisztet küld át, hogy a Hadiknál előforduló eseményekről minél előbb tudomást szerezhessen.

1759/XII-278. 1 oldal
1759. XII. 31.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az Eszterházy József- és Eszterházy Miklós-féle ezredek megerősítésére Magyarországról érkező kiegészítés átvétele.

1759/XII-279. 1 oldal
1759. XII. 31.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az ellenség visszavonulása. Ágyúkat küldött. A dipoldswaldei állás Szászország kulcsa, mindenáron tartandó. Ha ott vereséget szenvedne, a ripkei magaslatra vonuljon. Figyelőőrs az ellenség közelébe. Gr. Thurn szárnysegédjét küldi.

1759/XII-280. 4 oldal
1759. XII.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A Hadik-hadtest mikénti viselkedésére vonatkozó utasítás csehországi ellenséges betörés vagy riadó esetére.

759/XII-281. Másolat. 4 oldal
1759. XII.


Az ellenséges hadtest állása Freyburgnál.

1759/XII-282. 2 oldal
1759. XII.


Ellenséges támadás esetén melyik sáncot melyik ezred, milyen erővel szálljon meg a dipoldswaldei tábornál.

1759/XII-283. 2 oldal
1759.
Seeger százados Hadik András lovassági tábornoknak


Az ellenséges tábor és a Nödnitz melletti saját tábor balszárnya közötti utak leírása.

1759/XII-284. Másolat. 1 oldal
1759.


A jelenlegi háborúban elesett, elhalt, eltávozott és elküldött porosz tábornokok névsora.

1759/XII-285. 1 oldal
1759.
Jaques de Gélieu


1759/XII-286. Francia nyelvű. 76 oldal
1759. XII.
Hadik András lovassági tábornok az Udvari Haditanácsnak


A december 1-jén kelt rendelet értelmében további utasításokért gróf Daun vezérlő tábornagynál fog jelentkezni.

1759/XII-287. Másolat. 1 oldal
1759. XII.
Hadik András lovassági tábornok


Rendelkezés a Dipoldswaldénál álló hadtest részére ellenséges támadás esetére.

1759/XII-288. Másolat. 13 oldal
1759. XII.
Hadik András lovassági tábornok


Megjegyzések a Freyburgból Dipoldswalde felé a Wilde Weystrizen át vezető szorosokról és átjárókról.

1759/XII-289. Francia nyelvű. 12 oldal
1759. XII.


Jelentés a Wilde Weystriz Eckersdorf körüli részéről.

1759/XII-290. Francia nyelvű. 1 oldal
1759. XII.


Jelentés Frauenstein vidékéről.

1759/XII-291. Francia nyelvű. 1 oldal
1759. IX. 21.


A Löthain melletti ütközet leírása.

1759/XII-292. 13 oldal
1759.


A hadsereg menetének leírása Chemnitz és Oelsnitz közötti terepen.

1759/XII-293. 2 oldal
1760. I. 1.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A küldött tiszttel 2-án értesítse az ellenség helyzetéről. Az éjjelek világosak, óvatosságot ajánl.

1760/I-1. 1 oldal
1760. I. 1.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


A csapatokat összevonta, de mert semmi gyanúsat nem észlelt, újra bevonultatta. Schniedebergnél az előőrsök összetűztek.

1760/I-2. Fogalmazvány. 1 oldal
1760. I. 2.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Sermage alezredes ellen a nollendorfi eset tisztázására szolgáló vizsgálathoz tanúk beküldése. Altvatter szállító Budweiszba 30 pótlovat hoz, a modenai ezred küldjön értük. A Gyulay- és Andlau-ezredek öszvéreiket adják le. Az egyenruhapénzekről.

1760/I-3. 4 oldal
1760. I. 3.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Jelentését az ellenséges előőrsök visszahúzódásáról megkapta. Várja a jelentést arról, hová vonult az egész ellenséges csapat.

1760/I-4. 1 oldal
1760. I. 4.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A vágómarha útban van. Az ezredek szükségletüket jelentsék.

1760/I-5. 1 oldal
1760. I. 4.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornoknak


Az ellenséges állásokról befutott hírek közlése, változások a saját csapatok elhelyezésében.

1760/I-6. Fogalmazvány. 1 oldal
1760. I. 5.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Pirnába 600 db vágómarha érkezett, az ezredek mészárosaikat küldjék oda.

1760/I-7. 1 oldal
1760. I. 6.
Gróf Daun tábornagy Hadik Andrásnak


A birodalmi hadseregnél lévő 80 ló ügye. Rhédey ezredes és Schöning százados szabadsága. A poggyász ügy szabályozva lesz.

1760/I-8. 2 oldal
1760. I. 6.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Báró Marschall átirata: a hildburghauseni ezred egy dobosát el kell fogni.

1760/I-9. 1 oldal
1760. I. 3.
Báró Marschall tábornagy gróf Daun tábornagynak


Egy molnárlegény a nála talált kelyhet állítólag a hildburghauseni ezred egyik dobosától vette Töplitzwaldéban. A dobos után nyomozást kér.

1760/I-9/a. 2 oldal
1760. I. 3.
Hadbíróság (Drezda) báró Marschall tábornagynak


Kuott Gottfried molnárlegény kihallgatási jegyzőkönyvének kivonatos másolata.

1760/I-9/b. 4 oldal. Másolat
1760. I. 6.
Hadik András gróf Daun tábornagynak


Újházi tábornok egyik megbízottjának jelentése az ellenségnél tapasztaltakról. Egy szökevény porosz tiszt adatait közli.

1760/I-10. Fogalmazvány. 2 oldal
1760. I. 6.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Újabb csapatelhelyezési kimutatás. Újházy tábornok jelentései. A Splényi-ezred 80 huszárja Luzsenszky tábornoktól visszatér. Az ellenség a falvakból minden takarmányt elvisz. A vágómarha- és az egyenruha-szükségletről. Henrik herceg kovácsának adatai az ellenségről.

1760/I-11. Fogalmazvány. 3 oldal
1760. I. 7.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


A Hildburghausen-ezred dobosának körözése. Az ellenség portyázásáról. 4000 főnyi ellenséges csapat vonul szállásra. A horvátok támadása az ellenség állására Röthenbachnál.

1760/I-12. Fogalmazvány. 2 oldal
1760. I. 7.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


A szász-gothai zászlóalj elszállásolása. A Hildburghausen-ezred dobosa nem található. A Bretlach-ezred egy káplárt küldene Bécsbe az újoncokért. A 2 darab 12 fontos és a 2 darab 6 fontos ágyú megérkezett.

1760/I-12/a. Fogalmazvány. 1 oldal
1760. I. 7.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A jelentéseket megkapta, a fejleményeket be kell várni.

1760/I-13. 1 oldal
1760. I. 7.
Lacy altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Seeger százados ügyét figyelmébe ajánlja, a nagyvezérkarhoz tartozik, minősítése kitűnő.

1760/I-14. 1 oldal
1760. I. 8.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Az ellenség Grünewaldból Holzhauba 11 darab marhát elhajtott. Egy járőr eltűnt. Jelentés az ellenségről egy bizalmi ember útján. A lovassági csizma beszerzéséről. A horvátok Eilersdorfot kiürítik.

1760/I-15. Fogalmazvány. 3 oldal
1760. I. 9.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


A Magyarországra küldendő huszárok és dragonyosok felöli parancsot megkapta. A Böhmisch-Einsiedelnél lévő őrséget az ellenség megtámadta. Heckendorfnál ellenséges járőr mutatkozott.

1760/I-15/a. Fogalmazvány. 1 oldal
1760. I. 8.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A szász-gothai zászlóalj elhelyezéséről. A horvátok menjenek Heinsbach és Grosz-lormannsdorfba. A Bretlach-ezred egy tizedest küldjön az újoncokért Bécsbe.

1760/I-16. 1 oldal
1760. I. 8.
Az Udvari Haditanács Hadik András lovassági tábornoknak


A Hadik-huszárezredbeli Mócz hadnagyot a királynő századossá nevezte ki.

1760/I-17. 2 oldal
1760. I. 8.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A huszárezredektől és a Saint Ignoni dragonyosezredtől a hadiszolgálatra kevésbé alkalmas emberek küldendők Magyarországra újoncokért és pótlovakért.

1760/I-18. 2 oldal
1760. I. 9.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Elővigyázatot ajánl. A Daun Benedek-ezred egy századost küldhet Bécsbe egyenruházati ügyben. Báró Ried tábornok az ellenséges túlerő elől Marienbergből Baasbergre vonult vissza.

1760/I-19. 2 oldal
1760. I. 10.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Csapatait egy esetleges ellenséges támadás esetére készenlétben tartja. Bizalmi emberének jelentései az ellenségről.

1760/I-20. Fogalmazvány. 2 oldal
1760. I. 11.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Az ellenség állítólag Frauensteint kiüríti, erre az esetre már intézkedett. Egy ellenséges járőr Ruppendorfból marhát rekvirált, de visszaűzték. Hírek az ellenségről.

1760/I-20/a. Fogalmazvány. 1 oldal
1760. I. 12.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


A beérkezett jelentések szerint az ellenség Potschendorfot, Frauensteint és Röthenbachot kiürítve Freyburg felé vonult és az utakat eltorlaszolta.

1760/I-20/b. Fogalmazvány. 1 oldal
1760. I. 10.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az ezredparancsnokok kimutatást készítsenek azon tisztekről, akik fizetésük 1/3-át a hadipénztár útján családjuk részére kívánják átutaltatni. Az előléptetésekről. Egy megszökött porosz szakács körözése.

1760/I-21. 2 oldal
1760. I. 11.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Jelentését megkapta, intézkedéseit helybenhagyja. A Splényi-huszárok ügye nem olyan sürgős. Az ellenség Marienberget újra kiürítette.

1760/I-22. 1 oldal
1760. I. 13.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A vágómarha megérkezett, a húshiány megszűnik. A Gyulay-ezred ügye. Az ezredeknél üresedésben lévő tiszti helyek jelentendők. Bécsbe szabadság nem engedélyezhető.

1760/I-23. 2 oldal
1760. I. 13.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Nagy a húshiány. A Gyulay-ezred a beteg és öreg ezredparancsnok miatt hanyatlik, jó volna felcserélni a most Erdélyben lévő gróf Gyulay alezredessel. A Brettlach-ezredben 5 alhadnagyi állás üres.

1760/I-24. Fogalmazvány. 2 oldal
1760. I. 14.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Újházy tábornok jelentése az ellenségről. Takarmányban nagy a hiány, sem a hadbiztosság, sem az élelmezési hivatal nem intézkedik.

1760/I-24/a. Fogalmazvány. 2 oldal
1760. I. 14.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Colin százados kinevezése a Königsegg-ezredhez.

1760/I-25. 2 oldal
1760. I. 15.
Gróf Haugwitz Hadik András lovassági tábornoknak


Az „asztalpénz” engedélyezése.

1760/I-26. 1 oldal
1760. I. 15.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Báró Ried tábornok Marienbergbe visszatérve újra Hadik alá tartozik. Az ellenség téli szállásra vonul.

1760/I-27. 2 oldal
1760. I. 15.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az ezredek zabjárandóságáról. Melyik ezred nem kapott zabot? Allenbergbe Csehországból lisztet és zabot irányítottak.

1760/I-28. 3 oldal
1760. I. 16.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Gróf Brentanonak az engedély kiadható. Újabb csapatelhelyezési kimutatás.

1760/I-29. 1 oldal
1760. I. 18.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Minta az ezredek által teendő jelentésekre. Előléptetések a Pálffy- és Saint Ignon-ezrednél. Melyik ezred, mennyi vágómarhát kapott?

1760/I-30. 3 oldal
1760. I. 20.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A csapatok kényelmesebb elhelyezése az üresen álló falvakba. Mennyibe került egy font hús a kiosztott vágómarhából?

1760/I-31. 2 oldal
1760. I. 21.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Előléptetések az egyes ezredeknél. Az ezredek előfogat-igénylései.

1760/I-32. 3 oldal
1760. I. 21.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A Mária Terézia-renddel kitüntetettek névsora, az ünnepélyes átadásra január 23-án Drezdában kerül sor.

1760/I-33. 2 oldal
1760. I. 22.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az ezredek egyenruha- és tábori fölszerelés szükségletének beszerzéséről. A vallon ezredek 1-1 zászlóaljának visszaküldése Németalföldre.

1760/I-34. 2 oldal
1760. I. 22.
Beneckendorff szász ezredes Hadik András lovassági tábornoknak


A poroszok által a szász hivatalnokoknak kiadott rendelkezésről ír.

1760/I-35. Francia nyelvű. 1 oldal
1760. I. 23.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Jelentését megkapta, a poroszok által a szász hivatalnokokhoz kibocsátott rendelet végrehajtását akadályozza meg.

1760/I-36. 1 oldal
1760. I. 24.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Gribanvall tábornok Dipoldswaldéba megy. Az ezredek Drezdából a marhát szállítsák el. A csapat elhelyezésekről.

1760/I-37. 2 oldal
1760. I. 25.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A kimutatásokat megkapta. Az élelmezési szekér az ezredeknél lehet. A de’Lique-ezred zászlóalja menetkész állapotban álljon, míg az indulásra a parancsot megkapja.

1760/I-38. 4 oldal
1760. I. 26.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A de’Lique vallon ezred 1 zászlóalja február 1-jén indul Németalföldre. A tüzérség az illetékes ezrednél kap húst. Az előléptetésekről.

1760/I-39. 3 oldal
1760. I. 26.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A markotányosok és a mészárosok lovainak élelmezéséről. Az ezredek kimutatást készítsenek, hogy mennyit kell fizetniük a kincstárnak.

1760/I-40. 1 oldal
1760. I. 28.
Az Udvari Haditanács Hadik András lovassági tábornoknak


Zornberg Ernőt a királynő a Hadik-huszárezredbe hadapróddá nevezte ki.

1760/I-41. 2 oldal
1760. I. 28.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A tüzérségi személyzet vágómarhával való ellátása. Az ellenségtől átjött vadászról jelentse, hogy mikor és hol jött át, és hol volt, amikor elfogták.

1760/I-42. 2 oldal
1760. I. 29.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Sermage alezredes elleni vizsgálat ügyében Brentano tábornok csoportjából néhány tisztet kihallgatásra beküld.

1760/I-43. 1 oldal
1760. I. 29.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A magyar udvari kancellária átirata szerint a huszárezredekhez jelentkező nemesek hadapródként veendők fel és botbüntetéssel nem sújthatók.

1760/I-44. 1 oldal
1760. I. 31.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A Katonai Mária Terézia-rend alapszabályainak nyomtatott példányait kiosztásra megküldi.

1760/I-45. 1 oldal
1760. I. 31.


A sáncmunkálatokhoz szükséges szerszámok megküldése. Khüvel Ignác porosz vadász által ellopott holmikról. 2 tisztnek szabadságot engedélyez.

1760/I-46. 2 oldal
1760. II. 2.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A nemzetiségi határőrcsapatok kimutatása: melyik ezredtől, milyen létszámmal, meddig tart szolgálati idejük, mennyi marad vissza ez évre.

1760/II-47. 1 oldal
1760. II. 2.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A porosz katonaszökevények itteni szolgálatba átvehetők. Szabadságot csak február végéig engedélyez. Lindt őrnagy pártolása.

1760/II-48. 2 oldal
1760. II. 3.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A Splényi-ezredbeli Eötvös ezredes előléptetési ügye.

1760/II-49. 1 oldal
1760. II. 3.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Kiadásokra pénzt utaltatott át Zischka hadbiztoshoz.

1760/II-50. 1 oldal
1760. II. 4.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Előléptetéseket közöl kihirdetés és tudomásulvétel végett.

1760/II-51. 1 oldal
1760. II. 5.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A de’Lique-ezred szabadságról visszatért századosát, gróf Rutant az itteni zászlóaljhoz osztotta be.

1760/II-52. 2 oldal
1760. II. 5.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az Eszterházy József ezredes elleni per befejezésére a mellékletben feltüntetett személyek február 7-én Pirnában jelenjenek meg.

1760/II-53. 1 oldal
1760. II. 5.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A fenti ügyben összeállítandó bizottságba kijelölt tisztek és altisztek névsora.

1760/II-53/a. 1 oldal
1760. II. 5.
Hadik András lov. tábornok Neipperg tábornagy haditanácsi elnöknek


Az ellene emelt vádak alóli felmentése ügyében tanúsított jóindulatáért és pártfogásáért köszönetet mond.

1760/II-54. Fogalmazvány. 1 oldal
1760. II. 6.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Jelentését megkapta. Ferretti ezredesnek, Kölbel századosnak szabadságot engedélyez.

1760/II-55. 1 oldal
1760. II. 7.
Az Udvari Haditanács Hadik András lovassági tábornoknak


A királynő Csedő alezredest az Eszterházy-huszárezred parancsnokává, a helyére pedig valóságos alezredessé Nozdroviczky alezredest nevezte ki a Hadik-huszárokhoz.

1760/II-56. 2 oldal
1760. II. 7.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A vértes- és a dragonyosezredekhez a még szükséges újoncok számáról kimutatást kér. Gróf Weissenwolff alezredes szabadsága. A Brettlach-ezred januári tiszti illetményei.

1760/II-57. 2 oldal
1760. II. 9.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az Eszterházy József-ezredből még néhány egyént kihallgatásra rendeljen be a Weiss ezredes elleni ügyben.

1760/II-58. 1 oldal
1760. II. 9.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az ezredek a vágómarhát február 11-én vehetik át Pirnában.

1760/II-59. 1 oldal
1760. II. 10.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A vágómarha részére takarmány nincsen, a lovasság részére is alig. A sáncmunkákra a lakosságot is igénybe kell venni, hogy a katonaság pihenjen. A gyalogság és a tüzérség szénaellátásáról. Puskapor a hídrobbantáshoz.

1760/II-60. 4 oldal
1760. II. 12.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A Splényi-huszárezredbeli Semsey alezredes által kért szabadság tartama túl hosszú, nem engedélyezhető. A Hadik-huszárezrednél levő öszvérek kiadatása.

1760/II-61. 3 oldal
1760. II. 13.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A visszatérő katonaszökevényeket régi ezredükhöz kell visszaküldeni. Az Alt-Wolffenbüttel-ezredtől már sok tiszt van szabadságon, újabbak nem mehetnek. A varasdi határőrezred Morvába irányított kiegészítése.

1760/II-62. 3 oldal
1760. II. 13.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A vágómarhaellátást vállalják-e úgy az ezredek, hogy annak fontja 4 krajcárba kerüljön?

1760/II-63. 2 oldal
1760. II. 14.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az ezredorvosok részére kiadott szabályzat. Caraccioli tábornok hagyatékának árverése.

1760/II-64. 1 oldal
1760. II. 15.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A könnyűlovasság szaporítása kérdésében haditanácsi leirat.

1760/II-65. 1 oldal
1760. II. 6.
Az Udvari Haditanács gróf Daun tábornagynak


A Zweybrücken-, a Württenberg-, a Sashsen-Gotta- és a Jung Modena-dragonyosezred könnyebb felszereléssel, valamint a Löwenstein-dragonyosok könnyűlovassági szolgálatra használandók. A huszárezredek létszáma 1200 fő. A vértes tartalék századokat az ezredbe szét kell osztani.

1760/II-65/a. 3 oldal
1760. II. 15.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A pénzbeváltás ügye. A poggyászvonat takarmányhiány miatt nem vonható az ezredekhez, hanem a lovakat saját zsebükből kell élelmezni. Gyulay gróf ezredes a harctérre jön ezrede átvételére.

1760/II-66. 3 oldal
1760. II. 16.
Gróf Clary tartományi főhadbiztos gróf Daun tábornagynak


A Serbelloni-vértesezred kérelme az egyenruházati és a felszerelési pénzlevonások ügyében.

1760/II-66/a. 3 oldal
1760. II. 17.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az ezredek újoncaikat és az üdülőben lévőket is vonultassák be.

1760/II-67. 3 oldal
1760. II. 18.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A rövid szabadságra szóló engedélyek kiadását rábízza.

1760/II-68. 1 oldal
1760. II. 18.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Közölje, hogy melyik dragonyosezrednél van üresedés, mert két egyént kell alhadnaggyá kineveznie

1760/II-69. 2 oldal
1760. II. 10.
Az Udvari Haditanács gróf Daun tábornagynak


A vértesezredek tartalék századai ezredeikhez bevonultak, helyükre a Batthyány-, a Kollowrath-, a Zweybrücken-, a József főherceg-, a Hessen-Damstadt-, a Jung-Modena-, a Würthemberg-, a Liechtenstein- és a Szász-Gotha-dragonyosezredek pótszázadai kerülnek.

1760/II-69/a. Másolat. 2 oldal
1760. II. 20.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A huszárezredeknél zászlótartó nincsen, ehelyett 6 fiatal nemes alkalmazandó hadapródként.

1760/II-70. 2 oldal
1760. II. 21.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A de’Lique-ezred egy visszatért szökevénye ügyében beterjesztett jegyzőkönyvet visszaküldi és vele együtt John tábornok hadbíró véleményét is.

1760/II-71. 1 oldal
1760. II. 22.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A királynő által kinevezett tisztek nevét és rangját közli kihirdetés és tudomásul vétel céljából.

1760/II-72. 2 oldal
1760. II. 22.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A bevonuló újoncokat az ezredek vizsgálják meg és alkalmatlanságukat, ha ilyen megállapítható, azonnal jelentsék.

1760/II-73. 2 oldal
1760. II. 33.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az Eszterházy József-ezredbeli Sierakofsky századosnak örökségi ügyben havi szabadságot engedélyez, Lengyelországba történő utazására.

1760/II-74. 1 oldal
1760. II. 22.
Báró Beck altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Barátságos érzületéért és meg nem érdemelt gratulációjáért köszönetet mond.

1760/II-75. 2 oldal
1760. II. 23.
Gróf Neipperg tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Biztosítja, hogy értékét ismeri, érzései változatlanok, örül, hogy szerencsésen végződött ügye.

1760/II-76. 1 old
1760. II. 24.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az elfogott kéményseprő kém a háború végéig fogságban marad, a vele volt gyerek a szász hatóságoknak adandó át. A huszárezredek jelentését a zászlótartó ügyben a haditanácshoz felterjeszti. Hír a vágómarha érkezéséről.

1760/II-77. 3 oldal
1760. II. 25.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A haditanács leirata a királynő rendeletét közli a megtakarítások ügyében.

1760/II-78. 1 oldal
1760. II.
Az Udvari Haditanács gróf Daun tábornagynak


A beosztott tiszteket a tartalékokhoz helyezik át. A pótkrajcár csak a tábori ezredeknél szolgálóknak jár. A tábori kovácsokat el kell bocsátani. Május 1-jétől az ezredek tisztjeinél fejadagonként havi 9 krajcár vonatik le, levelezés és irodaszer címén.

1760/II-78/a Kivonatos másolat. 4 oldal
1760. II. 28.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A királynő rendeletét közli az előléptetések ügyében, kihirdetés céljából.

1760/II-79. 1 oldal
1760. II. 17.
Az Udvari Haditanács gróf Daun tábornagynak


Gróf Lacy és gróf Wied táborszernagyok altábornagyi fizetéssel, valamint Comte d’ Arberg táborszernagy alkalmazás nélkül marad. Preis és Nugent ezredeseket tábornokká nevezték ki.

1760/II-79/a Másolat. 3 oldal
1760. III. 1.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Brentano tábornokot töplitzi fürdőszabadsága idejére báró Vécsey tábornokkal helyettesítse, vagy akivel akarja. A Gyulay-ezred érkező újoncai elébe küldhet, de ne túl messze.

1760/III-80. 2 oldal
1760. III. 2.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Legfelsőbb rendelet néhány példányát küldi kiosztás végett. Március 4-én újabb vágómarha szállítmány érkezik.

1760/III-81. 1 oldal
1760. III. 3.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A fellázadt és eltávozott szluini horvát zászlóalj helyett más csapatokkal szállja meg a röthenbachi őrséget. A horvátokat szépszerével vissza kellene hívni, de legalább addig maradjanak, míg az útban lévő felváltás megérkezik.

1760/III-82. 3 oldal
1760. III. 4.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A Stampach-vértesezred a szálláshelyéről a fellépett járványos betegség miatt máshová helyezendő, az egyéb csapatok elhelyezésével együtt. A visszatért szluini horvátokat meg kell nyugtatni, hogy az első beérkező horvát pótlással hazamehetnek.

1760/III-83. 4 oldal
1760. III. 5.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A beállott változások következtében új elszállásolási kimutatás készítendő. A kinevezésekről. Egy Meth nevű kurlandi egyén, aki Orhandban lakik, gyanús, hogy az ellenséggel levelezik, meg kell figyelni és ha a gyanú alapos, letartóztatni.

1760/III-84. 4 oldal
1760. III. 6.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Haditanácsi leirat Renneri horvát százados titkos házassága ügyében. A századost hallgassa ki. A Brettlach-ezred 100 embert akar felhozni pótszázadától. Az ágyúelőfogatok legénységét a tüzérség adja.

1760/III-85. 3 oldal
1760. III. 3.
Az Udvari Haditanács gróf Daun tábornagynak


Renneri szluini horvát századost a titkos házassága ügyében, az esketést végző tábori lelkésszel együtt hallgassa ki.

1760/III-85/a. Másolat. 2 oldal
1753. III. 14.
Mária Terézia


A katonai és a polgári személy közötti házasságkötést a tábori lelkész végez ugyan, de a helybeli plébános jelenlétében.

1760/III-85/b. Másolat. 2 oldal
1760. I. 31.
Moritz hercegérsek gróf Netoliczkynek


Renneri százados a Ramhofen-lányt megszöktette, és őket Adam Ignac, a Luzani-ezred lelkésze összeadta.

1760/III-85/d. Másolat. 4 oldal
1760. II. 4.
Gróf Netoliczky Mária Teréziának


Jelentés a királynőnek a fenti esetről.

1760/III-85/e. 3 oldal
1760. II. 23
Gróf Haugwitz az Udvari Haditanácsnak


A prágai hercegérsek és a kormányzóság felterjesztésére Renneri százados és Adam Ignac tábori lelkész kihallgatandó.

1760/III-85/f. Másolat. 1 oldal
1760. III. 7.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A szluiniak memorandumáról báró Vécsey és gróf Saint Ignon jelentése. A szluiniak hazabocsátása. Az ezredek a tavaszi felülvizsgálatot haladéktalanul tartsák meg.

1760/III-86. 1 oldal
1760. III. 7.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az Alt-Wolffenbüttel-ezred adományozása báró Laudon táborszernagynak. Kinevezések a Botta-gyalogezredben.

1760/III-87. 1 oldal
1760. III. 7.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Közlést kér arról, hogy a Savoya-dragonyosezredben Auernegg József Lipót mióta szolgál, valamint, hogy Cozenutynál és Maxennél miben tűnt ki? Küldje őt Daunhoz.

1760/III-88. 1 oldal
1760. III. 8.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A huszárezrednél a már meglévő zászlótartók megmaradnak, és csak üresedés esetén jöjjenek e helyekre hadapródok. A porosz katonaszökevényeket a főhadiszállásra kell küldeni, ahol igazolványt kapnak.

1760/III-89. 2 oldal
1760. III. 9.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A poggyászvonat lovai abrakadagjának kimutatása. A még itt lévő szluini horvátok hazabocsátása. A Clerici-ezred az újoncokért küldjön Linzbe egy századost.

1760/III-90. 2 oldal
1760. III. 11.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az Eszterházy József-ezred 1757 előtti időből eredő követelése csak az élelmezési pénzek elszámolása után érvényesíthető. A lóval és fegyverrel megszökött, majd visszatért huszárokat hátra kell küldeni.

1760/III-91. 2 oldal
1760. III. 11.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A lovassági szolgálatra alkalmatlan del Rio vértes alhadnagyot a királynő a gyalogságnál főhadnaggyá nevezte ki. Ha csapatainál ilyen üresedés van, jelentse.

1760/III-92. 1 oldal
1760. III. 12.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A szluiniak menetlevelét a hadbírósággal készíttesse el. Amelyik tiszt tovább akar szolgálni, maradhat.

1760/III-93. 1 oldal
1760. III. 12.
Ferenc császár Hadik András lovassági tábornoknak


A birodalmi hadsereghez beosztott és ügyei elintézésére Olaszországba utazó gróf Serbelloni tábornagy helyetteséül nevezi ki, egyben megbízza, hogy akadályoztatása esetén Zweybrücken hg. vezénylő tábornagyot is helyettesítse.

1760/III-94. 2 oldal
1760. III. 13.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A tiszti előléptetések kihirdetése céljából jelentését intézkedései ismertetésével megkapta, és azt helybenhagyja.

1760/III-95. 2 oldal
1760. III. 14.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


16-án vágómarha érkezik Pirnába, az ezredeket értesítse. Nugent tábornok várrajzok elkészítése végett Hadikhoz megy.

1760/III-96. 2 oldal
1760. III. 15.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Minden gyalogezredtől táborkitűzéshez 4, a lovasezredektől 2 lovasellátó küldendő az ezredparancsnokok szigorú felelősége mellett. Az ezredek a poggyászszekereket bevonhatják. A lóval átjövő porosz szökevények lovaikat nem adhatják el, hanem azokat a hadbiztosságnál le kell adni.

1760/III-97. 4 oldal
1760. III. 16.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A Clerici-ezred ezelőtt ott szolgált, de most porosz katonaszökevény katonáját küldje be a főhadiszállásra.

1760/III-98. 1 oldal
1760. III. 17.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az egyes ezredeknél fölös egyenruha és tábori felszerelésről kimutatást készítsenek, rendelkezni fog ezek felől.

1760/III-99. 2 oldal
1760. III. 18.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Egy csoport varasdi határőr báró Riedhez már bevonult, a régiek még a többi felváltást is bevárják. Kísérelje meg az itt lévőkkel ezt elérni, de ha morognak, inkább küldje haza őket.

1760/III-100. 2 oldal
1760. III. 19.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A vágómarha-szükséglet megállapítására összeülő bizottságba e hó 27-ére küldje el gróf Rhédey ezredest. A királynő néhány ezredbeosztott tisztjét meghagyta a tábori ezrednél. A Quintus porosz szabadcsapat egyik hadnagya, Helminger Mihály átjött. Állítása szerint egy évvel ezelőtt a Hildburghausen-ezred őrmestereként szökött meg.

1760/III-101. 3 oldal
1760. III. 19.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Szóbeli megbeszélésre jöjjön 20-án Pirnába a főhadiszállásra.

1760/III-102. 1 oldal
1760. III. 22.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A megérkezett vágómarha szállítmányról az ezredeket értesítse. Tubschet horvát hadnagy a porosz hadsereghez állt be, melyik határőr ezredből való? Előléptetés a Modenai-vértesezrednél.

1760/III-103. 2 oldal
1760. III. 23.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az uralkodó a betegségek leküzdésére tartandó gyűlésére az ezredorvosok 26-án Drezdában jelenjenek meg. Az ezredek a fölösleges egyenruhát és a tábori fölszerelést 28-án Drezdában adják le.

1760/III-104. 2 oldal
1760. III. 24.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


A porosz király elleni működési terv, illetve elgondolás a most kezdődő háborús évre.

1760/III-105. 4 oldal
1760. III. 24.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Javaslatát megkapta, később felel rá. A megbeszélt terepről jelentését várja. A Modena-dragonyosezred a pótlovakért küldjön Stryjbe.

1760/III-106. 2 oldal
1760. III. 27.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A haditanács leirata értelmében Campitelli altábornagy Sziléziába megy, csapatait báró Plonquet altábornagy veszi át, ennek parancsnokságát pedig Geissrugg altábornagynak adja át.

1760/III-107. 2 oldal
1760. III.
Az Udvari Haditanács gróf Daun tábornagynak


Az uralkodó által elrendelt tábornoki és ezredesi előléptetések jegyzéke.

1760/III-107/a. 2 oldal
1760. III. 28.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A tábornoki kar beosztásáról szóló javaslatot helybenhagyja.

1760/III-108. 1 oldal
1760. III. 29.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A beküldött tervrajzot magyarázó jegyzeteivel és az esetleges utasítások mellékleteivel köszönettel megkapta.

1760/III-109. 1 oldal
1760. III. 29.
Zweybrücken hg. tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Örömének ad kifejezést, hogy az uralkodó Hadikot küldte hozzá. Egészségét hozza rendbe, mielőtt a főhadiszállásra Bambergbe jön.

1760/III-110. 2 oldal
1760. III. 30.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A királynő megengedte, hogy a beosztott tisztek továbbra is a tábori ezredeknél maradjanak. A foglyok kihallgatása. Campitelli százados nagybátyjával Sziléziába megy. Öszvérek átvétele április 12-én Prágában.

1760/III-111. 3 oldal
1760. III. 30.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az ezredeknek kiutalt öszvérek számáról és azok átvételi helyéről.

1760/III-111/a. 1 oldal
1760. IV. 1.


A Hadik-hadtest átadása alkalmával átadott iratok jegyzéke.

1760/IV-112. 1 oldal
1760. IV. 1.
Bernkopp alezredes


A tüzérség beosztásáról.

1760/IV-112/a. 1 oldal
1760. IV. 1.
Bernkopp alezredes


Tartalék ágyúk, lőszer, szerszám, szekerek és a tüzérségi személyzet kimutatása

1760/IV-112/b. 3 oldal
1760. IV. 2.
Köck élelmezési biztos


Raktárkészlet kimutatás

1760/IV-112/c. 1 oldal
1760. IV. 2.


A törzs, a hadbiztosság, az élelmezési osztag és a vonatosztag létszáma.

1760/IV-112/d. 1 oldal
1760. IV.


Az ellenséges előőrsök kimutatása.

1760/IV-112/e. 3 oldal
1760. IV.


A dipoldswaldei hadtest elleni esetleges ellenséges támadás esetére kiadott utasítás.

1760/IV-112/f. 16 oldal
1760. IV.


Megjegyzések a riadó utasításhoz.

1760/IV-112/g. 2 oldal
1760. III. 28.


A szabadságon lévő tisztekről szóló részletes kimutatás.

1760/IV-112/h. 2 oldal
1760. IV.


Különböző megjegyzések.

1760/IV-112/i. 4 oldal
1760. IV. 2.


A német lovasságtól kivezényelt küldöncök.

1760/IV-112/k. 1 oldal
1760. IV.


Minta a napi jelentésekhez

1760/IV-112/l. 1 oldal
1760. IV.
Hadik András lovassági tábornok


Jegyzék és emlékeztető a gróf Serbelloni tábornagy által kiadott rendelkezésekről.

1760/IV-113. Fogalmazvány. 5 oldal
1760. IV. 27.


Általános rendelkezés arra az esetre, ha az ún. egyesült (ellenséges) sereg Fuldán vagy Meiningenen át előnyomulna.

1760/IV-114. 5 oldal
1760. IV. 30.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A főparancsnokság ideiglenes átvételét tudomásul veszi. A Thüringiában e télen sok bajt okozó Kovacz elfogatása kívánatos lenne.

1760/IV-115. 2 oldal
1760. IV. 30.
Hadik András lovassági tábornok Frisoni vezérkari őrnagynak


Átmeneti időre szóló utasításokat közöl a miheztartás végett.

1760/IV-116. 3 oldal
1760. V. 5.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Leveleit a birodalmi hadsereghez érkezéséről, az ottani állapotokról és a hírekről megkapta, saját hadserege előtti ellenséges helyzetről értesíti.

1760/V-117. 3 oldal
1760. V. 5.
Gróf Maquire altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A szászországi hadi helyzetről értesíti.

1760/V-118. 1 oldal
1760. V. 8.
Arnstedt porosz ezredes Hadik András lovassági tábornoknak


A Lichtenauban lévő fogoly porosz tisztek nevében az engedélyezett nagyobb szabadságért köszönetet mond.

1760/V-119. 2 oldal
1760. V. 10.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A közölt hírekért köszönetet mond.

1760/V-120. 1 oldal
1760. V. 12.
Zweybrücken hg. tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Bayreuthból való visszatérésének idejéről értesíti. A würzburgi érsek levele.

1760/V-121. Másolat. 3 oldal
1760. V. 12.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


A szövetséges ellenséges sereg mozdulatait, valamint az ellenség szándékának tisztázása után saját tervbe vett intézkedéseit közli.

1760/V-122. Másolat. 3 oldal
1760. V. 18.
Hadik András lovassági tábornok


Utasítás a birodalmi seregtábornok hadbírája részére.

1760/V-123. Másolat. 10 oldal
1760. V. 18.
Hadik András lovassági tábornok de Guides kapitánynak


Miheztartási utasítás és szolgálati beosztás.

1760/V-124. Másolat. 2 oldal
1760. V. 18.
Hadik András lov. tábornok Schmied szds. törzsszállásmesternek


Utasítás a főhadiszállás irányában követett magatartásra.

1760/V-125. Másolat. 7 oldal
1760. V. 18.
Hadik András lovassági tábornok Frisoni őrnagynak


Az utak, a szorosok, a mocsarak szemrevételezése, karbahozatala, menetrendelkezések betartására vonatkozó utasítások.

1760/V-126. 5 oldal
1760. V. 18.
Zweybrücken herceg tábornagy


A poggyászvonat rendje.

1760/V-127. Másolat. 2 oldal
1760. V. 18.
Zweybrücken herceg tábornagy


Azon törzsrészek jegyzéke, amelyek állandóan a főhadiszálláson tartózkodjanak.

1760/V-128. Másolat. 3 oldal
1760. V. 18.
Zweybrücken herceg tábornagy


Azon törzsrészek jegyzéke, amelyek a főhadiszálláson kívül helyezendők el, ha ez egy kisebb helyen megoldható.

1760/V-129. Másolat. 2 oldal
1760. V. 18.
Zweybrücken herceg tábornagy


A hadbiztosság, az élelmezési hivatal és a hozzájuk tartozó részek jegyzéke, amelyek a főhadiszálláson kívül helyezendők el, ha kisebb községben lenne a főhadiszállás.

1760/V-130. 3 oldal
1760. V. 20.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Gróf Orsich jelenti, hogy a horvátok útban vannak a birodalmi sereghez. A királynő 400 aranyat ajándékozott Hadiknak.

1760/V-131. 2 oldal
1760. V. 25.
Hadik András lovassági tábornok Seegel századosnak


Megbízatás Seegel százados részére a Saalfeldbe irányuló menet előkészítésére.

1760/V-132. Fogalmazvány. 3 oldal
1760. V. 25.
Seegel százados Hadik András lovassági tábornoknak


A Saalfeldbe irányuló menetre vonatkozó tervezet és jelentés.

1760/V-132/a. Másolat. 4 oldal
1760. V.
Hadik András lov. tábornok Zweybrücken herceg tábornagynak


A birodalmi sereg Drezdába irányuló menetére vonatkozó megjegyzések.

1760/V-133. Fogalmazvány. 7 oldal
1760. V.
Hadik András lov. tábornok Zweybrücken herceg tábornagynak


Menetbeosztás Lichtenfelsből és Kulmbachból Plaumba.

1760/V-133/a. Fogalmazvány. 2 oldal
1760. V. 28.
Hadik András lov. tábornok Zweybrücken herceg tábornagynak


Tervezet a birodalmi sereg különböző helyzeteiről a Lichtenfelsnél való csoportosításra.

1760/V-134. Fogalmazvány. 2 oldal
1760. V. 28.
Förster százados segédtiszt Hadik András lovassági tábornoknak


A birodalmi sereg létszámkimutatása.

1760/V-134/a. 3 oldal
1760. V.
Seeger százados Hadik András lovassági tábornoknak


A Saal leírása, valamint különböző állásokról és táborhelyekről.

1760/V-135. Másolat. 12 oldal
1760. V.
Seeger százados Hadik András lovassági tábornoknak


Menetbeosztás Bambergből Burg Eberachon át Hassfurtba.

1760/V-136. 1 oldal
1760. V.
De Chevreuse százados mérnök Hadik András lovassági tábornoknak


Jelentés a Bambergből Hassfurthba, a Gentzgau melletti állásba vezető útról.

1760/V-137. Francia nyelvű. 5 oldal
1760. V.
De Chevreuse százados mérnök Hadik András lovassági tábornoknak


Schweinfurt, Königshoffen és a Saal leírása.

1760/V-138. Francia nyelvű. 3 oldal
1760. V.
De Chevreuse százados mérnök Hadik András lovassági tábornoknak


Elnwarn és Assfurt közötti helyzet leírása.

1760/V-139. Francia nyelvű. 3 oldal
1760. V. 30.
Hadik András lovassági tábornok


A hadsereg mozdulatai különböző állásaikból a Lichtenfels melletti összpontosításra.

1760/V-140. Fogalmazvány. 3 oldal
1760. VI. 5.
Hadik András lovassági tábornok Zweybrücken hg. tábornagynak


Előterjesztés a Voigtland, Oberpfalz és Csehország védelmére visszahagyandó báró Luzsenszky-féle csapatról.

1760/VI-141. Fogalmazvány. 7 oldal
1760. VI. 5.
Az Udvari Haditanács Hadik András lovassági tábornoknak


Leodegar Lénárt Ferenc huszárt a szolgálatból el lehet bocsátani abban az esetben, ha maga helyett mást állít.

1760/VI-142. Másolat. 1 oldal
1759. XII. 30.
Az Udvari Haditanács Hadik András lovassági tábornoknak


A zászlótartók alhadnagyok lesznek, az arra érdemes altisztek pedig zászlótartókká léphetnek elő.

1760/VI-142/a. Másolat. 1 oldal
1760. VI. 6.
De Chevreuse százados mérnök Hadik András lov. tábornoknak


1760/VI-143. Francia nyelvű irat. 3 oldal
1760. VI. 13.
Az Udvari Haditanács Hadik András lovassági tábornoknak


Sprung Ferenc alezredest a királynő a Baranyay-huszárezred parancsnokává nevezte ki.

1760/VI-144. 1 oldal
1760. VI. 13.
Hadik András lovassági tábornok


Megjegyzések a gróf Daun tábornagy által Nugent tábornok útján közölt pontokra.

1760/VI-145. Fogalmazvány. 3 oldal
1760. VI. 13.
Gróf Daun tábornagy Zweybrücken herceg tábornagynak


A Nugent tábornok útján közölt pontok a Daun-hadsereg tervbe vett sziléziai vonulása és a birodalmi sereg Drezdába menetelése alkalmával, valamint az ezzel kapcsolatos kérdések.

1760/VI.-145/a. Hadik feljegyzése. 6 oldal
1760. VI.
Török ezredes


A birodalmi sereg menetének védelmére teendő mozdulatok.

1760/VI-146. Másolat. 7 oldal
1760. VI. 20.


A birodalmi sereg létszámának kimutatása.

1760/VI-147. 2 oldal
1760. VI. 21.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Nozdroviczky Hadik-huszárezredbeli alezredes előléptetése iránt a pártfogását kéri.

1760/VI-148. Fogalmazvány. 2 oldal
1760. VII. 4.
Klöckner százados


A cs. kir. tüzérség személyzet-, ágyú- és lőszerkimutatása.

1760/VII-149. 1 oldal
1760. VII. 7.


A birodalmi sereg, a Luzsenszky-hadtest és a drezdai helyőrség létszámának kimutatása.

1760/VII-150. 3 oldal
1760. VII. 10.


Utasítás az ezredek magatartására riadó esetén.

1760/VII-151. 3 oldal
1760. VII. 12.


A birodalmi sereg létszámának kimutatása.

1760/VII-152. 3 oldal
1760. VII. 12.


Utasítás az ezredek magatartására ellenséges támadás esetén a Plauen melletti táborban.

1760/VII-153. 4 oldal
1760. VII. 17.
Gróf Maquire altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A Drezda felmentésére indult sereg közeledéséről küldött hírt köszöni, a felmentés sürgős lenne.

1760/VII-154. 2 oldal
1760. VII. 19.
Hadik András lovassági tábornok Sprung ezredesnek


A Hadik-huszárezred vezetésében szem előtt tartandó irányelvek.

1760/VII-155. Másolat. 6 oldal
1760. VII. 24.
Hadik András lov. tábornok Zweybrücken herceg tábornagynak


A grosz sedlitzi állásokról szóló vélemény.

1760/VII-156. Másolat. 4 oldal
1760. VIII. 6.
Hadik András lov. tábornok Zweybrücken herceg tábornagynak


Előterjesztés a birodalmi seregnek az Elba mindkét oldalán teendő mozdulataira.

1760/VIII-157. Fogalmazvány. 13 oldal
1760. VIII. 20.
Hadik András lovassági tábornok


Támadási rendelkezés Hülsen porosz altábornagy hadteste ellen Strehla mellett.

1760/VIII-158. Fogalmazvány. 6 oldal
1760. VIII. 21.
Báró Beck altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A porosz király és Bevern hg. állásáról. Kéri, hogy Borta századost még egy ideig nála hagyják.

1760/VIII-159. 3 oldal
1760. VIII. 25.
Báró Beck altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A porosz király Schweidnitzbe ment. Bevern hg. sáncokkal erősíti táborát.

1760/VIII-160. 2 oldal
1760. VIII. 27.
Báró Vécsey tábornok Hadik András lovassági tábornoknak


Jelentés az Elba jobb oldalán Blumberg és Torgau közötti terepről.

1760/VIII-161. 3 oldal
1760. VIII. 27.
Hadik András lovassági tábornok


Az Elba jobb partján levő ellenséges előőrsök kiszorítására szolgáló támadási utasítás.

1760/VIII-162. Fogalmazvány. 3 oldal
1760. VIII.
Hadik András lovassági tábornok


Megjegyzések a csapatok Plauenből Meissenbe való előnyomulásával kapcsolatban.

1760/VIII-163. Fogalmazvány. 2 oldal
1760. IX. 5.
Heeger vezérkari százados Hadik András lovassági tábornoknak


A Torgau melletti ellenséges állásokról szóló jelentés.

1760/IX-164. 4 oldal
1760. IX. 5.
Hadik András lovassági tábornok


Berlin elleni mozdulatokra vonatkozó tervezet.

1760/IX-165. Fogalmazvány. 12 oldal
1760. IX. 6.


Hírek az ellenségnek a birodalmi sereg elleni szándékairól.

1760/IX-166. Fogalmazvány. 1 oldal
1760. IX. 9.
Hadik András lovassági tábornok


A Torgau közelében, Vogelsangnál álló ellenséges különítmény megtámadására kiadott utasítás. Támadás nem volt, az ellenség megelőző éjjel torgaui táborába visszavonult.

1760/IX-167. Másolat. 3 oldal
1760. IX. 14.
[?] tábornok Hadik András lovassági tábornoknak


A birodalmi és cs. kir. hadsereg együttműködésének taglalása.

1760/IX-168. 5 oldal
1760. IX. 19.
Hadik András lovassági tábornok


Általános rendelkezés a Hülsen tábornok parancsnoksága alatt Torgaunál álló hadtest elleni mozdulatokra.

1760/IX-169. Fogalmazvány. 6 oldal
1760. IX. 20.
Hadik András lovassági tábornok


Előterjesztés a cs. kir. és birodalmi sereg további mozdulataira, ha szeptember 24-én a württenbergi herceg serege Pretschbe ér.

1760/IX-170. Fogalmazvány. 9 oldal
1760. IX. 21.
O’Donell gróf lovassági tábornok Hadik András lov. tábornoknak


Tájékoztatás az ellenség állásáról, az ellenség várható szándékainak mérlegelése. Gróf Daunnak címzett leveleket utána küldte.

1760/IX-171. 4 oldal
1760. IX.
Hadik András lovassági tábornok Ottó vadászkapitánynak


A beérkezett hírek ellenőrzése végett az ellenséges mozdulatok megfigyelésére kiküldi.

1760/IX-172. Fogalmazvány. 2 oldal
1760. X. 22.
Hadik András lovassági tábornok báró Luzsenszky altábornagynak


Szeptember 23-án hadtestével vonuljon Dübenből Domitschra a württenbergi herceg biztosítására. Báró Vécseyt hozzá rendeli. A birodalmi sereg 24-én a Süszktyi-magaslatokon fog táborozni.

1760/IX-173. Fogalmazvány. 1 oldal
1760. IX. 22.
Hadik András lovassági tábornok báró Vécsey tábornoknak


Szeptember 23-án a Baranyay-ezreddel, a horvát zászlóaljjal és Greven ezredes csapatával Vogelsang felé vonuljon, és Luzsenszky Domitschra történő menetét fedezze.

1760/IX-173/a. Fogalmazvány. 1 oldal
1760. IX. 22.
Hadik András lovassági tábornok Kleefeld tábornoknak


Közli a Vécseynek kiadott miheztartást.

1760/IX-173/b. Fogalmazvány. 2 oldal
1760. IX. 23.
Hadik András lovassági tábornok


Hülsen porosz tábornok Torgau melletti táborának tervrajzával kapcsolatos megjegyzések.

1760/IX-174. Fogalmazvány. 7 oldal
1760. IX. 23.


Hogyan volna az ellenség Torgau melletti táborában megtámadható.

1760/IX-175. 7 oldal
1760. IX. 29.
Hadik András lovassági tábornok


Menetparancs a birodalmi sereg szeptember 30-i útjára Torgauból Prettinbe.

1760/IX-176. Fogalmazvány. 2 oldal
1760. X. 17.
Hadik András lovassági tábornok Ferenc császárnak


Véleményes jelentés a birodalmi hadsereg feladatáról, Szászország megvédéséről. Miután Torgaut és Wittenberget sikerült elfoglalni, és így a Berlin felé irányított hadtesttel a porosz királyt Szilézia elhagyására késztetni.

1760/X-177. Fogalmazvány. 5 oldal
1760. X. 18.
Gróf Batthány tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Podagrája miatt nem válaszolt előbb. A királynő aktív hadmozdulatokat ajánl. Gróf Marliani szóban majd többet jelent.

1760/X-178. 2 oldal. (Megjegyzés: podagra = lábköszvény.)
1760. XI. 4.


A birodalmi seregtől gróf Maquire altábornagy parancsnoksága alatt egy csapat elvonult. A cs. kir. csapatok létszám kimutatása.

1760/XI-179. 1 oldal
1760. XI. 9.
Ferenc császár Hadik András lovassági tábornoknak


Zweybrücken herceg betegségének idejére a birodalmi sereg vezetésével megbízza. A fődolog, hogy Szászországot tartsa. Daun seregével együttműködjék, és Lacyval jó egyetértésben legyen. Jelentést minden nevezetesebb eseményről a haditanácsnak és az alkancellárnak is küldjön.

1760/XI-180. 2 oldal
1760. XI. 10.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


A kivívott győzelemhez szerencsekívánatait fejezi ki.

1760/XI-181. Fogalmazvány. 1 oldal
1760. XI. 12.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Gratulációját köszöni. Az oly véres ütközet leírását megküldi.

1760/XI-182. 1 oldal
1760. XI. 20.
Hadik András lovassági tábornok Ferenc császárnak


Jelentés az ellenség mozdulatairól, melyek a szándékukat nem mutatják tisztán. Amint ez jól látszik, azonnal megteszi a szükséges intézkedéseit.

1760/XI-183. Fogalmazvány. 3 oldal
1760. XI. 22.
Hadik András lovassági tábornok Ferenc császárnak


Miután az ellenség 2 oldalról nagy erővel támadta, a birodalomtól elvágni, és Csehországba benyomni akarta, Chemnitzből Ölsnitzbe vonult vissza.

1760/XI-184. Fogalmazvány. 4 oldal
1760. XI. 22.
Hadik András lovassági tábornok Ferenc császárnak


Másolat az előző jelentésről.

1760/XI-185. 4 oldal
1760. XI. 27.
Kleefeld tábornok Hadik András lovassági tábornoknak


Ideiglenes elszállásolási kimutatás.

1760/XI-186. Másolat. 1 oldal
1760. XI. 27.
Kleefeld tábornok Hadik András lovassági tábornoknak


Előőrsi szolgálati beosztás.

1760/XI-187. Másolat. 1 oldal
1760. XI. 28.
Stollberg Károly hg. altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az előőrsi vonal csapatai miként viselkedjenek ellenséges támadás esetén.

1760/XI-188. 13 oldal
1760. XI. 29.
Schmied Johann Samuel Hadik András lovassági tábornoknak


Plassenburg erőd megszállása az egyezmény értelmében.

1760/XI-189. 1 oldal
1760. XI. 29.
Ferenc császár Hadik András lovassági tábornoknak


Bizonyára meggyőződik róla előbb, hogy erősebb-e az ellenséges sereg, mielőtt visszavonul?

1760/XI-190. 1 oldal
1760. XII. 1.
Poniatovszky ezredes Hadik András lovassági tábornoknak


Köszönetét fejezi ki és reméli, hogy vezénylete alatt fog szolgálni.

1760/XII-191. 2 oldal
1760. XII. 11.
Gróf Pálffy Károly Hadik András lovassági tábornoknak


Értesítését köszöni. Nemtetszését fejezi ki, hogy halogatják a döntést, amíg tél lesz. Hibának tartja a Chevaux-ezredek felállítását. Bécsben most választanak főparancsnokot, remélhetőleg Daunt.

1760/XII-192. 3 oldal
1760. XII. 11.


A különítményekbe kivezényelt, de az egyesített hadsereghez tartozó cs. kir. csapatok jegyzéke.

1760/XII-193. 3 oldal
1760. XII. 12.
Ferenc császár Hadik András lovassági tábornoknak


A porosz király állítólag a francia sereg ellen indul. Nem hiszi, hogy e télen ezt megtenné, és nincs is annyi serege, amennyit elhitetni szeretne.

1760/XII-194. 3 oldal
1760. XII. 12.
Gróf Soltikoff orosz tábornagy


A kiszabadított orosz hadifoglyokat kéri Springer tábornoknak átadni. A Berlinből kiszabadított cs. kir. hadifoglyok már át lettek adva.

1760/XII-195. 1 oldal
1760. XII. 15.
Mária Terézia Hadik András lovassági tábornoknak


Az ezredektől önhatalmúlag eltávozó, kincstári pénzekkel vagy éppen az ellenséghez átszökő, rossz és javíthatatlan magaviseletű tisztekkel szemben a hadi törvényeket a legszigorúbban kell alkalmazni.

1760/XII-196. 3 oldal
1760. XII. 16.
Amalie szász weimari hercegnő a birodalmi alkancellárnak


A birodalmi sereg követelései, az okozott károk megtérítése.

1760/XII-197. Másolat. 5 oldal
1760. XII. 17.
Hadik András lovassági tábornok Ferenc császárnak


A franciákat nem riasztotta, csak azt közölte, hogy milyen rendszabályokat foganatosít a birodalmi terület védelmére. Az ellenség téli szállásának biztosítására tol előre erős csapatokat.

1760/XII-198. Másolat. 2 oldal
1760. XII. 18.
Gróf Wilczek Hadik András lovassági tábornoknak


A bayreuthi és anspachi rossz pénzek ügyében a birodalmi alkancellár átirata.

1760/XII-199. Másolat. 1 oldal
1760. XII. 12.
Colloredo birodalmi alkancellár Wilczek legfőbb hadbiztosnak


A bayreuthi és anspachi rossz pénzeket nem kell elfogadni, az esetleg oda irányuló ezüst szállítmányokat jó lenne feltartóztatni.

1760/XII-199/a. Kivonatos másolat. 4 oldal
1760. XII. 12.
Gróf Colloredo birodalmi alkancellár gróf Wilczek legfőbb hadbiztosnak


A különböző pénznemek beváltási egységára a császári rendelet értelmében.

1760/XII-199/b. Kivonatos másolat. 1 oldal
1760. XII. 19.
Az Udvari Haditanács Hadik András lovassági tábornoknak


A főudvarmesteri hivatal leirata a fenti ügyben.

1760/XII-200. 1 oldal
1760. XII. 14.
Főudvarmesteri hivatal az Udvari Haditanácsnak


A belföldi ügyek vitelére a német tartományok részére a királynő miniszterekből és tanácsosokból államtanács felállítását rendelte el.

1760/XII-200/a. Másolat. 4 oldal
1760. XII. 21.
Ferenc császár Hadik András lovassági tábornoknak


O’Donell és Guasco altábornagy vezénylete alatt egy csapatot küldött ki. Ha azt látná, hogy az ellenség pihenése miatt erre már nem lesz szükség, vonja vissza őket.

1760/XII-201. 3 oldal
1760. XII. 24.
Gróf Colloredo alkancellár Hadik András lovassági tábornoknak


Wollin hadnagy törzs szállásmesteri kinevezése. Frisoni őrnagy, Seeger és Siegel századosok visszarendelése.

1760/XII-202. Kivonat 1 oldal
1760. XII. 28.
Hadik András lovassági tábornok Ferenc császárnak


Guasco altábornagy hadteste Éger vidékén állomásozik. A csapat fáradt, pihen, vagy szükség lesz rá itt, esetleg visszatér a fősereghez. Az ellenség szándéka még kiismerhetetlen.

1760/XII-203. 3 oldal
1760. XII. 29.
Károly porosz herceg Hadik András lovassági tábornoknak


Reichenbach, Schmied és Ruswurm hadbiztossági tisztek szabadon bocsátása.

1760/XII-204. 1 oldal
1760. XII. 30.


A gróf Guasco altábornagy parancsnoksága alatt álló hadtest elhelyezése Éger és Ellenbogen körzetben, és előőrs felállítása.

1760/XII-205. 6 oldal
1760. XII.


Kleefeld tábornok előőrseinek elhelyezési kimutatása.

1760/XII-206. 2 oldal
1760. XII.


A birodalmi sereg elhelyezése és előőrsi szolgálati beosztásának tervezete.

1760/XII-207. 4 oldal
1760. XII.


Első elhelyezési terv a téli szállásra, az előőrsi szolgálatra az egyesített birodalmi seregnél.

1760/XII-208. 3 oldal
1760. XII. 3.


Második elhelyezési terv ugyanarról.

1760/XII-209. 3 oldal
1760. XII.
Hadik András lovassági tábornok


Harmadik elhelyezési terv ugyan arról.

1760/XII-210. Fogalmazvány. 7 oldal
1760. X. 9.
Ferenc német-római császár Hadik András lovassági tábornoknak


Megelégedését fejezi ki, hogy Hülsen porosz tábornokot Wittembergnél visszavonulásra kényszerítette. Hírek a poroszok elleni helyzetről

1760/X-211. 2 oldal
1760. XI. 10.
Gróf Lacy táborszernagy Hadik András lovassági tábornoknak


Értesítés saját helyzetéről, gróf Daun tábornagy, gróf Maquire táborszernagy állásáról, és az ellenségről.

1760/XI-212. 2 oldal
1760. XI. 19.
Gróf Lacy táborszernagy Hadik András lovassági tábornoknak


Véleményes tervezetét közölte gróf O’Donell lovassági tábornokkal.

1760/XI-213. 1 oldal
1760. XI. 20.
Gróf Lacy táborszernagy Hadik András lovassági tábornoknak


A birodalmi hadsereggel Hadik terveit közölte O’Donell lovassági tábornok. Milyen téli szállásra vonul, ha az ellenség Freyburgot megszállva tartja?

1760/XI-214. 2 oldal
1760. XI. 21.
Gróf Lacy táborszernagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az elszéledt csapatok Csehországba küldése. Brentanot Pretschendorfba küldték, Török ezredest Brandba. A poroszok elszállásolása Wilsdruf, Meissen, Kesselsdorf körzetében folyik.

1760/XII-215. 3 oldal
1760. XII. 20.
Renke


A Torgauból Drezdába érkezett tüzérségi felszerelés részletezése.

1760/XII-216. Másolat. 1 oldal
1760. XII. 23.
Franck


A Torgauból és Wittembergből Drezdába szállított és még meglévő tüzérségi anyag részletezése.

1760/XII-217. Másolat. 4 oldal
1760. XII. 31.
Martin főbiztos


Elhelyezési tervezet a kombinált birodalmi hadsereg részére

1760/XII-218. 3 oldal
1761. I. 2.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Wollin hadnagy minősítése.

1761/I-1. Kivonat. 1 oldal
1761. I. 3.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Broglie herceg levelét és az arra adott válaszát beterjeszti.

1761/I-2. Kivonat. 1 oldal
1761. I. 3.
Gróf Colloredo alkancellár Hadik András lovassági tábornoknak


A tisztek szabadságolási ügyében a döntés Hadikra van bízva. Gratulál a francia sereg vezetőségénél elért sikeréhez.

1761/I-3. Másolat. 2 oldal
1761. I. 3.
Gróf Colloredo alkancellár Hadik András lovassági tábornoknak


A weimari hercegnő levele. Üres kifogás, hogy az újoncszállítmányokat menetlevél hiányában nem küldik.

1761/I-4. Másolat. 2 oldal
1761. I. 4.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Az ellenségről kapott híreket beterjeszti, valamint báró Würzburg tábornok jelentését egy hildburghauseni biztos szökésre csábításáról.

1761/I-5. Kivonat 1 oldal
1761. I. 5.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Az ellenség erősítéseket tol előre és szokás szerint embert, pénzt, állatot zsákmányol. Gróf Quasco altábornagyot felhívta, hogy lovasezredeit vonja előre Kleefeld tábornok és a jobb szárny esetleges támogatására.

1761/I-6. Másolat. 4 oldal
1761. I. 6.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Az ellenség rablásáról, erőszakos katonafogásáról. Stollberg herceg 2 ágyút kér.

1761/I-7. Másolat. 2 oldal
1761. I. 7.
Gróf Colloredo alkancellár Hadik András lovassági tábornoknak


A sváb körzet ajánlata a rájuk eső katonai kontingens ruházása, ellátása ügyében.

1761/I-8. Másolat. 2 oldal
1761. I. 7.
Gróf Colloredo alkancellár Hadik András lovassági tábornoknak


Jobb lenne, ha az ellenségnek nem állna módjában e gazdag földön ellátását biztosítani. A táborkar részére múlt évben adott téli segélyt, a királynő e télre is engedélyezi.

1761/I-9. Másolat. 4 oldal
1761. I. 9.
Gróf Quasco altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Kémjelentés az ellenségről.

1761/I-10. Francia nyelvű. 1 oldal
1761. I. 9.
Károly brandenburgi őrgróf Hadik András lovassági tábornoknak


Hadifoglyok kicserélése. A Halléból, Halberstadtból és Quedlinburgból a birodalmi hadsereg által szedett túszokat az Erfurtból és Eichsfeldből elfogottakkal kéri kicserélni.

1761/I-11. 1 oldal
1761. I. 9.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


A weimari hercegnő levele. A tiszteknek adandó szabadságról. Gróf Quasco hadtestének előnyomulása ügyében írt O’Donell lovassági tábornoknak.

1761/I-12. Másolat. 4 oldal
1761. I. 10.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Frisoni őrnagy és Siegel százados leadása. A szász kontingensek bevonása ügyében írt az uralkodóknak. Thurn Taxis herceg levele postaügyben. Hadifoglyok cseréje.

1761/I-13. Másolat. 4 oldal
1761. I. 10.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


A bayreuthi, az anspachi és a neuwiedi kis értékű pénznemek forgalma tárgyában a bayreuthi herceg átiratát beküldi.

1761/I-14. Másolat. 3 oldal
1761. I. 10.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Wollin hadnagy kinevezése. Siegel százados visszatartása. Az ezredek egyenruha és fölszerelés szükséglete. A svábföldön lévő hadifogoly tisztek maradjanak szállásaikon, ne utazzanak össze-vissza.

1761/I-15. Másolat. 3 oldal
1761. I. 11.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Plauen, Reichenbach és Voigtland körzetében a hatóság annyira felemelte az élelmiszerek árát, hogy a legénység zsoldjából nem futja élelemre.

1761/I-16. Másolat. 5 oldal
1761. I. 12.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Grumbach tábornok kimutatása a tüzérségi lőszerszükségletről és annak fedezésére 30 000 forint előleget kér. 1759-ben az ellenség által Töplitzből elvitt 16 000 forint értékű poggyászának megtérítését kéri.

1761/I-17. Másolat. 2 oldal
1761. I. 13.
Az Udvari Haditanács gróf Colloredo alkancellárnak


A haditanácsi illetékhivatal kimutatása szerint Hadik még 1036 forinttal tartozik. Fizesse meg.

1761/I-18. 2 oldal
1761. I. 14.
Hadik András lov. tábornok gróf Colloredo birodalmi alkancellárnak


A svábföldi katonai felszerelési ellátásról. A darmstadti gyalogezred téli egyenruha szükséglete. A törzseknek engedélyezett téli ajándék. A Rodt-ezred parancsnokának előléptetése és szabadsága. A svábföldi hatóság a Rodt-ezredhez a fiatal gróf Königsegget és a 9 éves gróf Fürstenberget ezredessé nevezte ki. Burmann tábornok jelentése a Hildburghausenben működő dán toborzókról.

1761/I-19. Másolat. 3 oldal
1761. I. 14.
Hadik András lov. tábornok gróf Colloredo birodalmi alkancellárnak


Az ellenség a hadifogolycserére hajlandó. Töplitzben elfogott poggyásza miatt fordulhat-e a porosz királyhoz.

1761/I-20. Másolat. 4 oldal
1761. I. 14.
Gróf Colloredo alkancellár Hadik András lovassági tábornoknak


Páter Parhauer császári gyóntató atya ajánlatára páter Bartel a tábori főlelkész. Leitner adjutáns előléptetési ügye. A birodalmi ezredek felülvizsgálatát mielőbb vigyék keresztül. Hol van a nassau-weilburgi ezred tüzérsége?

1761/I-21. Másolat. 3 oldal
1761. I. 17.
Gróf Colloredo alkancellár Hadik András lovassági tábornoknak


Ötlinger württembergi dragonyos századost segédtisztül vette, de meggyőződött-e becsületességéről és megbízhatóságáról? Mert az ő apja veszélyes levelezés folytatása miatt gyanússá vált.

1761/I-22. 4 oldal
1761. I. 17.
Gróf Colloredo alkancellár Hadik András lovassági tábornoknak


A posta ellenőrzése. A tábori postamester kicserélése. A hadifoglyok kicserélése ügyében Broglie herceg válaszát várja. A bayreuthi hercegnek a pénzek ügyében adandó válasz. Gróf Quasco hadtestének alárendelési ügye. A Hildburghausen hercegnek véletlenül kiadott udvari biztos ügye. A hadsereg létszámkimutatása. A Frankfurtba küldendő két ágyú. Károly herceg betegsége.

1761/I-23. Másolat. 11 oldal
1761. I. 17.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Broglie herceg francia tábornagy híre a porosz király francia sereg ellen tervezett akciójáról. Erre az esetre kidolgozott haditervéről beszámol.

1761/I-24. Másolat. 7 oldal
1761. I. 18.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Broglie herceg az ún. egyesült és a porosz királyi sereg támadásáról híreket közöl. Hadikot segítségre ösztönzi. Így gróf Quasco csoportját az Asch vidékére előre húzhatja jobb szárnyának védelmére.

1761/I-25. Másolat. 4 oldal
1761. I. 20.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Wollin hadnagy múlt évben a porosz tartományokról szóló 34 íves térképhez jutott, amelyért a nürnbergi Hoffmann-társaság 1000 aranyat kínál. Az uralkodónak ajánlja föl.

1761/I-26. Másolat. 3 oldal
1761. I. 20.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Báró Eberstein szász kapitány tervezete egy önkéntes csapat felállítására.

1761/I-27. Másolat. 1 oldal
1761. I. 20.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Frisoni őrnagyot és Siegel századost a cs. kir. fősereghez Drezdába küldte. A szász uralkodó házakat a csapat kiegészítésekért megkereste. A porosz hadifogoly tisztek ügye.

1761/I-28. Másolat. 3 oldal
1761. I. 20.
Gróf Quasco altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Hadtestének elhelyezési kimutatása.

1761/I-29. 7 oldal
1761. I. 20.
Hadik András lovassági tábornok gróf Quasco altábornagynak


Megjegyzések hadtestének elhelyezési kimutatására vonatkozólag.

1761/I-30. Fogalmazvány. 5 oldal
1761. I. 20.
Gróf Colloredo alkancellár Hadik András lovassági tábornoknak


Ha az élelmiszerárakat a hivatalos tartományi közegek jószántukból le nem szállítják, állapítsa meg azt Hadik. Bose tartományi biztos visszarendelése. A hadifoglyok kicserélése nem fog gyorsan menni. A tüzérségi felszerelés rendbehozatala, a személyzet szaporítása lehetetlen. A lőszerkészlet kezelésére ügyes és hozzáértő egyéneket kell Prágába küldeni. Vágómarha maradt a múlt évről, ebből lehet küldeni.

1761/I-31. Másolat. 10 oldal
1761. I. 20.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Xavier szász királyi herceg kérése egy hadtest kiküldésére, teljesíthetetlen.

1761/I-32. Másolat. 3 oldal
1761. I. 22.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Pater Bartel kinevezése. A birodalmi tüzérség adjutánsáról, Leitnerről információt fog szerezni. Az ezredek felülvizsgálata folyamatban van, egyesek már elkészültek vele.

1761/I-33. Másolat. 3 oldal
1761. I. 22.
Gróf O’Donell lovassági tábornok Hadik András lov. tábornoknak


Gróf Quasco altábornagy hadteste február végéig marad az Éger vidékén. Messzire ne vigye onnan, hogy szükség esetén könnyen lehessen Drezdába vagy az Elbához vonni.

1761/I-34. Másolat. 2 oldal
1761. I. 24.
Gróf Colloredo alkancellár Hadik András lovassági tábornoknak


A francia sereg elleni akcióhoz nyújtandó támogatásról. A weimari udvar kétszínű viselkedése. A Hildburghausenben lévő idegentoborzásról megbízható információt kér és annak megszüntetését. A Hessen-Darmstadt- és a Zweybrücken-ezredek fölszerelésének pótlása. A Nürnbergben őrzött 3 túsz elbocsátása.

1761/I-35. Másolat. 11 oldal
1761. I. 24.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


A postajárat rendezése, a postai küldemények vizsgálata. A hadifoglyok kicserélési helyének megállapítása. A bayreuthi pénzek bevonása. A Quasco-hadtest elhelyezése a Asch–Adorf vonalon. Herceg Stollberg jelentése az ellenséges zsarolásról és a rablásokról. A Hildburghausenben való idegentoborzás megakadályozása. A württembergi állomány kiegészítése. A nassau-weilburgi ezred tüzérségéről. Hg. Stollberget az ezredek felülvizsgálatára felhívta.

1761/I-36. Másolat. 10 oldal
1761. I. 24.
Gróf Colloredo alkancellár Hadik András lovassági tábornoknak


A poroszok által sürgetett hadifogolycsere-ajánlat gyors elfogadására nem lehet számítani. Így Töplitzből elvitt poggyásza ügyében írandó levél sem aktuális.

1761/I-37. 2 oldal
1761. I. 26.
Gróf Quasco altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A hadtest új helyzete, az előőrsi és az elhelyezési kimutatása.

1761/I-38. 7 oldal
1761. I. 26.
Gróf Stainville altábornagy


1761/I-39. Francia nyelvű irat. 8 oldal
1761. I. 28.
Gróf Colloredoi alkancellár Hadik András lovassági tábornoknak


A thüringiai és a hű szászföldi fejedelmek védelme az ellenséges rablócsapatok ellen, vagy az ilyenek elfogása. A szász fejedelmektől a segélypénzek bekérése. Báró Eberstein szabadcsapat terve. Wollin hadnagy térképeit nézze meg, hol és hogyan szerezte, vélemény ez ügyben. Piper tábori postaigazgató kicserélése. A Magdeburgban hadifogságban lévő embereink ellátási ügyében odautazó biztosok részére szerezzen útlevelet.

1761/I-40. Másolat. 8 oldal
1761. I. 25.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Öttinger százados nem segédtiszt, hanem parancsőrtiszt volt, négy hete engedéllyel hazament. Nem alkalmazza többé.

1761/I-41. Másolat. 2 oldal
1761. I. 28.


Határozat a Felső-Rajna vidéki újoncozás, és a tiszti állások betöltése ügyében.

1761/I-42. Másolat. 4 oldal
1761. I. 28.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Az élelmiszerárak megállapítása. Kleefeld tábornokot igazolásra hívta fel. A tüzérségnél megejtendő javítási munkák. Gróf Quasco jelentése. A szász-weimari kontingensről.

1761/I-43. Másolat. 4 oldal
1761. I. 31.
Gróf Colloredo alkancellár Hadik András lovassági tábornoknak


Öttinger százados ügyére azért figyelmeztette, mert nem láthat más szívébe.

1761/I-44. 1 oldal
1761. I. 31.
Gróf Colloredo alkancellár Hadik András lovassági tábornoknak


Gróf Schönborn átirata a baasbergi uradalomban elhelyezett kórház miatt. Gróf Würzburg dandárának kihágásai Würzburgban. Erfurtban a Chur-Pfalz-dragonyosezred és Mengersen-gyalogzászlóaljból elmenő, letelt szolgálati idejű legénység száma igen nagy, van-e még sok ilyen távozó? Két felülvizsgálat tartandó évente. Stollberg herceg szabadsága. 10 naponként jelentendő az ezredekhez beérkezett, vagy útban lévő újoncok és pótlovak száma. Ellenséges rablások különböző tartományokba. A Baden-Durlach- és a Württemberg-dragonyosezred kiegészítését és fölszerelési pótlását márciusig megígérték. Nálunk lévő porosz hadifoglyok toborzása hadiszolgálatra.

1761/I-45. Másolat. 11 oldal
1761. I. 31.


Jelentés a hadsereg műveleteiről január 17. és 31. között.

1761/I-46. Francia nyelvű. 4 oldal
1761. I.
Hadik András lovassági tábornok


Különféle ellenséges támadások esetére felvetődött gondolatai.

1761/I-47. Fogalmazvány. 5 oldal
1761. II. 1.
Gróf Quasco altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


1761/II-48. Francia nyelvű. 4 oldal
1761. II. 1.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Gróf Fugger tábornok jelentése a pénzérmék ügyében kiadott császári rendelet plakátjainak leszaggatásáról. A Zweybrücken-gyalogezred legénysége egyszerűen haza-megy. A huszárezrednél sok a szökés, oka a sok és nehéz szolgálat. A hadifogolytisztek létszámkimutatása hiányos, a főhadbiztosi jelentés szerint. Gróf Stainvill tábornok csapatai a birodalmi sereg támogatásával az előterepen sikeresen szerzett takarmányt.

1761/II-49. Másolat. 8 oldal
1761. II. 4.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellának


Francia takarmányszerzés az előterepen. Terv Erfurt és Arnstadt megszállására. A hildburghauseni kontingensről és a dán toborzásról. A hadifogolycsere helye Nordhausen. A Nürnbergben őrzött túszok elbocsátandók.

1761/II-50. Másolat. 6 oldal
1761. II. 4.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellának


Bose tartományi biztos jelentése és a viselkedése miatt megindított vizsgálat anyaga.

1761/II-51. Másolat. 2 oldal
1761. II. 4.
Hadik András lovassági tábornok


A várható legrosszabb esetre szóló meggondolások.

1761/II-52. Fogalmazványok. 1 oldal
1761. II. 4.
Gróf Colloredo alkancellár Hadik András lovassági tábornoknak


Töplitzben az ellenség által elrabolt poggyász értékének leltárát küldje be a poroszokkal szembeni érvényesítésre. Magdeburgba a két biztost az útlevél beérkezése után küldje Memmingen város panaszának kivizsgálására. Broglie herceg ajánlata Mühlhausen és Langensalza megszállására és O’Flannagan ezredes jelentése. A weimari újoncok elszállítására és a hátralékos hadijárulék behajtására teendő előterjesztést a weimari udvarnál az arrafelé teendő hadmozdulatokkal kell alátámasztani.

1761/II-53. Másolat. 9 oldal
1761. I. 15.
Memmingen város Ferenc császárnak


A hadifoglyokat őrző gránátosok a várost felgyújtással való fenyegetéssel napi 3 krajcár pótlék megfizetésére kényszerítették.

1761/II-53/a. Másolat. 3 oldal
1761. II. 7.
Gróf Colloredo alkancellár Hadik András lovassági tábornoknak


Február 1-jén kelt átiratát tudomásul veszi, intézkedéseit helyesli. A hadifoglyok számában mutatkozó különbségek kivizsgálására a nyomozást elrendelte és megindította.

1761/II-54. Másolat 7 oldal
1761. II. 8.
Gróf Quasco altábornagy


Ideiglenes riadó rendelkezés.

1761/II-55. Másolat. 1 oldal
1761. II. 8.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


A január 28-i leiratban foglalt utasításokat teljesíti. A porosz hadifoglyoknak hadiszolgálatba toborzására kiadott haditanácsi rendelet. Burmann tábornok jelentése ez ügyben. A Simschon-gyalogezredet szabadcsapatként kéri. A Pálffy-vértesezredbeli gróf Caudiani őrnagy egy éve nem kapott fizetést. A francia sereg szekérrequirálása miatti panasz Koburgból. Az ellenséges erő Thüringia felé mozdul. Gróf Effern és báró Würzburg tábornokokat a franciák támogatására rendelte.

1761/II-56. Másolat. 10 oldal
1761. II. 11.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Ellenséges erősítések érkeznek Gera, Zwickau felé. A beérkezett híreket megküldi.

1761/II-57. Másolat. 1 oldal
1761. II. 11.
Báró Hagen Hadik András lovassági tábornoknak


A Chur-Mainzi Petersberg erőd leírása és fölszerelése.

1761/II-58. 7 oldal
1761. II. 11.
Langeroth ezredes Hadik András lovassági tábornoknak


A Rosenberg ob. Cronach erőd fölszereléséről szóló kimutatás.

1761/II-59. 5 oldal
1761. II. 11.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


A Mainzi-gyalogezred betegeinek és a Würzburg-dandár csapatainak kihágása ügyében a vizsgálatot és a megtorlást elrendelte. A chur-pfalzi dragonyosezred kiszolgált legénységének visszatartása. A kerületi ezredek felülvizsgálata. A szász fejedelemségek harácsolás elleni védelme könnyűcsapatok hiányában lehetetlen a széles arcvonal mellett. A hadifoglyokat őrző Baaden-Durlach-ezred felváltásának nehézsége. A hadifoglyok 7 községben vannak, összébb vonásuk lehetséges. Burmann tábornok jelentése. Báró Widmann miniszter levele a nürnbergi túszok ügyében. A bayreuthi herceg tiltakozása. Gróf Fugger tábornok jelentése a pénzérme ügyben. Broglie herceg és gróf Stainville által beküldött hírek. Báró Würzburg tábornokot a franciák támogatására utasította.

1761/II-60. Másolat. 17 oldal
1761. II. 11.
Gróf Colloredo alkancellár Hadik András lovassági tábornoknak


A cs. kir. ezredekbe minden hadiszolgálatra alkalmas embert, munkanélkülieket, csavargókat, porosz katonaszökevényeket be kell toborozni. Ilyenre az előőrsi csapatoknak van a legtöbb alkalmuk. A tisztek minden beszállított újoncért 30 forintot kapnak.

1761/II-61. Másolat. 3 oldal
1761. II. 14.
Gróf Pálffy Károly tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Leveléért köszönetet mond. Véleményt nem mond, mert a levelek sorsa bizonytalan.

1761/II-62. 3 oldal
1761. II. 14.
Gróf Colloredo alkancellár Hadik András lovassági tábornoknak


Az Erfurtba menő csapatok fegyelmezett viselkedése szükséges. Jó volna egyidejűleg Ilmen és Kraniehfeldbe őrséget helyezni. Ez Weimart kötelezettségei teljesítésére serkentené. Meiningen herceg levele. Feilitsch holland őrnagy fogságba jutásának körülményeiről kérdez. A magdeburgi hadifoglyokhoz menő biztosok útlevele sürgős. Candiani őrnagy fizetése ügyében forduljon Zweybrücken herceghez. A porosz hadifoglyok hadiszolgálatra toborzása. Újoncgyűjtőhelyeket állítson Plauenben és Saalfelden. A Wollin-féle térképekről lenyomatok készülnek.

1761/II-63. Másolat. 9 oldal
1761. II. 15.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András lov. tábornoknak


Feilitsch holland őrnagy ügyéről Drexel general adjutans és gróf Wilczek tudhatnak. A királynő kérésére a főparancsnokság alól fölmentette. Az eseményekről privát értesítést kér.

1761/II-64. 3 oldal
1761. II. 15.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


A franciák és az ellenség közötti csatározás Mühlhausen–Langensalza vidékén. Herceg Broglie levelét és az erre adott válaszát beküldi. A szász fejedelmek levelei hátralékos járulékaik befizetése tárgyában. A Württemberg-gyalogezred tisztjeit a herceg egyre- másra szabadságolja. A Zweybrücken- és a Darmstadt-ezredeknek téli felszerelésre adandó előleghez a szükséglet kimutatása. Gróf Fugger tábornok kérése a sváb ezredeknek nyújtandó pénzelőleg iránt. Petersberg erőd megszállását fontosnak tartja Erfurt vidékének biztosítására. A franciák által ejtett foglyok közt 206 ember van, kik azelőtt cs. kir. szolgálatban voltak. A kölni csapatok zavara az uralkodó herceg halála miatt. A tüzérségi szükségletről Grumbach őrnagy kimutatása.

1761/II-65. Másolat. 14 oldal
1761. II. 17.
Gróf Pálffy Miklós Hadik András lovassági tábornoknak


1761/II-66. Latin nyelvű. 1 oldal
1761. II. 17.
Ferenc császár Hadik András lovassági tábornoknak


Zweybrücken herceg a parancsnokságról lemondott, új parancsnok megérkeztéig ideiglenes parancsnokul Hadikot bízza meg. Azután gróf Daun hadseregéhez osztja be.

1761/II-67. 2 oldal
1761. II. 18.
Gróf Colloredo alkancellár Hadik András lovassági tábornoknak


Február 11-i jelentés vételét elismeri. Könnyűcsapat nincsen. A kerületi ezredek felülvizsgálata. A Baaden-Durlach-ezred leváltása gyenge legénységgel a sváb gyalogezredektől. Feilitsch holland őrnagy ügyének kinyomozása. Honold ezredes irodai és postai kiadásainak megtérítése a benyújtandó kimutatás után. Salenmon fogoly porosz tábornok panasza; miután a mi fogoly tisztjeinket a poroszok erődökben helyezték el, mi is megtehetjük ugyanazt. A bayreuthi herceg ügye. A túszok elbocsátása. Herrl tüzérszázados elleni vádakat Grumbach őrnagy vizsgálja ki.

1761/II-68. Másolat. 10 oldal
1761. II. 18.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Hírek az ellenséges mozdulatokról a franciák ellen. A porosz király Eislebenben tartózkodik. Gróf Effern altábornagyot a franciákkal való együttműködésre utasította. Saalfeldbe ágyúkat és muníciót küldött. Kleefeld tábornokot a Gera-Zwickau ellen vonuló poroszok fogadására rendelte. A huszárezredeket milyen pénzzel fizették? A hadifoglyok létszámváltozási ügyét nyomozza ki. Feilitsch holland őrnagy ügyében báró Eberstein őrnagy jelentése. A württembergi herceg szabadságosztási rendelkezései miatt utasítást kér. Gróf Reuss levele a hátralék ügyében. A chur-pfalzi dragonyosok leváltása.

1761/II-69. Másolat. 8 oldal
1761. II. 18.
Gróf Colloredo alkancellár Hadik András lovassági tábornoknak


A királynő megelégedéséről értesíti. A birodalmi sereg parancsnoka gróf Serbelloni tábornagy lesz. Úgy április végéig Hadik helyettesíti, azután gróf Daunhoz megy.

1761/II-70. 3 oldal
1761. II. 19.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Gróf Serbelloni az 1759-i feljelentés szerzője. Kéri kieszközölni, hogy ne kelljen neki alatta szolgálnia, mert engesztelhetetlen és a vesztére törne.

1761/II-71. Másolat. 4 oldal
1761. II. 19.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


1759-ben Töplitzben a poroszok által elrabolt poggyászának részletes kimutatását beküldi.

1761/II-72. Másolat. 2 oldal
1761. II. 19.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


A birodalmi hadsereg parancsnoka gróf Serbelloni tábornagy, aki 1759-ben is megvádolta. Pártfogását kéri, hogy gróf Daun hadseregéhez juthasson.

1761/II-73. Másolat. 4 oldal
1761. II. 19.
Gróf O’Donell lovassági tábornok Hadik András lov. tábornoknak


Az ellenséges egyesült erők szándékai a franciák ellen, ezért az ellenség figyelmének elvonására ő is tesz hadmozdulatokat.

1761/II-74. 3 oldal
1761. II. 20.
Hadik András lovassági tábornok Ferenc német császárnak


A franciákkal a jó viszonyt ápolja. Gróf Effern altábornagyot támogatásukra rendelte. Gróf Stainville Eisenachot értesítés nélkül kiürítette. Gróf Effern és báró Würzburg tábornokok védelmi pozicióban vannak. A többi parancsnokot is éber figyelemre és az ellenséges mozdulatok esetén támogatásra utasította. Kleefeld a Saal és az Elster között áll. Gróf Quasco balra terjeszkedik, Hoffot megszállja. Így a birodalmi sereg a meglepetések ellen biztosítva van.

1761/II-75. Másolat. 10 oldal
1761. II. 20.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


A franciák által elfogott, egykor itteni katonaszökevényeket ezredeikhez visszakísérjék. A cs. kir. hadseregbe való újonctoborzás. A hadifoglyok kicserélése. A hadbiztosok útleveléről.

1761/II-76. Másolat. 3 oldal
1761. II. 20.
Károly brandenburgi őrgróf Hadik András lovassági tábornoknak


A hadifogoly cserélő bizottságba Vittich tábornokot jelöli. A Brandenburgba menő 2 biztos részére útlevelet küld.

1761/II-77. 1 oldal
1761. II. 21.
Ferenc német császár Hadik András lovassági tábornoknak


Jelentését megkapta, a franciákkal ápolt jó viszonyt csak tartsa fenn ezután is.

1761/II-78. 1 oldal
1761. II. 22.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Herceg Brogliehoz küldött levelére választ még nem kapott, de O’Flannagan ezredes jelentéseit megküldi. A franciáknak segítségül küldött gróf Stainvillet figyelmeztette, aki Eisenachot is kiürítette. Effern gróf csupán akkor vonult vissza, amidőn az ellenség Eisenachot és Gothát is megszállta. Grumbach őrnagy jelentését és az ellenségről szóló híreket beterjeszti.

1761/II-79. Másolat. 5 oldal
1761. II. 23.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A porosz hadifogságból megszökött és a cs. kir. ezredekben szolgálatban állott oroszokról szóló kimutatás készítése.

1761/II-80. 1 oldal
1761. II. 23.
Gróf O’Donell lovassági tábornok Hadik András lov. tábornoknak


A thüringiai mozgalmakról szóló híreket megkapta. Csehországból Sincere tábornagy hadtestét az Elba és az Elster közé kívánja vonni az ellenség figyelmének elvonására.

1761/II-81. Másolat. 3 oldal
1761. II. 23.
Gróf Quasco altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


1761/II-82. Francia nyelvű. 3 oldal
1761. II. 23.
Gróf Colloredo alkancellár Hadik András lovassági tábornoknak


Báró Bachof dán követ panasza Gotha melletti birtokának takarmánykifosztása miatt. Amennyire lehet, kímélje a birtokot.

1761/II-83. Másolat. 1 oldal
1761. II. 23.
Gróf Colloredo alkancellár Hadik András lovassági tábornoknak


A Baaden Durlach-ezred elleni panaszokról báró Ramschwag miniszter levele. A felváltás sürgős. Az ellenség pusztítása Thüringiában, az onnan történő kiszorításuk. A kerületi ezredek felülvizsgálata. A Koburg herceg által fizetendő járuléktörlesztés mikénti nyugtázása. Hildburghausen herceg emberállítási kötelezettsége pénzen meg nem váltható. Tudja meg, tényleg nincs-e már ott idegen toborzó. A württembergi herceg szabadságolási rendeleteit a császári parancsra hivatkozva utasítsa vissza. Téli felszerelési igény most már nincs. A sváb ezredek a fölkínált előleget kereken visszautasították, Fugger tábornok ilyet most már hiába kér. Petersberg erőd megszállását jónak találja, ez irányban tegyen lépéseket a Mainzi herceg és Broglie hercegnél. A kölni csapatokat nem az uralkodó herceg tartotta fenn eddig sem. Grumbach őrnagynak a téli segélyt a királynő engedélyezte.

1761/II-84. 14 oldal
1761. II. 24.
Campitelli altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Semmi hír, úgy hallatszik, hogy a felső sziléziai parancsnok Hadik lesz, ennek örülne.

1761/II-85. 3 oldal
1761. II. 24.
Kleefeld tábornok Vécsey báró tábornoknak


Utasítások az esetleges visszavonulás esetére a Saalfeld melletti magaslat megszállására és az alárendelt csapatok mikénti elhelyezésére.

1761/II-86. Másolat. 4 oldal
1761. II. 25.
Hadik András lovassági tábornok


A Fuldán át való ellenséges előnyomulás esetére a birodalmi hadsereg állásának tervezete.

1761/II-87. Fogalmazvány. 2 oldal
1761. II. 25.


Az egyesült ellenséges sereg és a porosz sereg létszám kimutatása.

1761/II-88. 3 oldal
1761. II. 25.
Gróf Colloredo alkancellár Hadik András lovassági tábornoknak


A franciák és a poroszok közti helyzet. A porosz hadifoglyok létszámának megállapítása. A Feilitsch ügy kinyomozása. A Chur-Pfalz-dragonyosok rongyossága az idejében meg nem történt javítások elmulasztása miatt következett be. Báró Luzsenszky altábornagy helyére Nauendorff altábornagyot állította.

1761/II-89. Másolat. 3 oldal
1761. II. 25.
Gróf Colloredo alkancellár Hadik András lovassági tábornoknak


Az 1759-ben elrabolt felszerelésének kárpótlása a poroszok által. Nem marad Serbelloni parancsnoksága alatt, hanem gróf Daunhoz helyezik át.

1761/II-90. 2 oldal
1761. II. 25.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Amint a birodalmi sereget gróf Serbellóninak átadta, a cs. kir. sereghez vonul be Szászországba szolgálattételre.

1761/II-91. 2 oldal
1761. II. 25.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Kranichfeldben is volt őrség, mit most vissza kellett vonni. A Magdeburgba menő 2 biztos útlevelét Thomy főhadbiztosnak küldte. Broglie herceg leveleinek és válaszának másolata. Gróf Effern altábornagy jelentése. Az ellenséges hadtest Gotha és Arnstadt között. A poroszok Geránál erősítéseket vonnak össze. A császárnak küldött jelentés másolata. A weimari hercegnő és Schwarzburg Rudolfstadt herceg válaszai.

1761/II-92. Másolat. 4 oldal
1761. II. 25.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Strack százados hadifogságból hazatérve sok titkos értesülést hozott, mit szóbelileg fog jelenteni. Gróf Daun tábornagyhoz is visz levelet.

1761/II-93. Másolat. 1 oldal
1761. II.
Hadik András lovassági tábornok Ferenc német császárnak


Broglie herceg Fuldáról Hanaura vonult vissza. A porosz csapatok összevonása Gotha és Arnstadt között megtörtént. Geránál ellenséges erők gyülekeznek. Grácnál előőrseinket a poroszok megtámadták, a városba is benyomultak, de a horvátok visszaverték őket.

1761/II-94. Másolat. 4 oldal
1761. II. 26.
Gróf O’Donell lovassági tábornok Hadik András lov. tábornoknak


A franciák gyors visszavonulása a Majnához. A birodalmi sereg gyengesége miatt nem lehetett tenni ellene. A terveiről érdelkődik.

1761/II-95. Másolat. 4 oldal
1761. II. 26.
Hadik András lovassági tábornok


A würzburgi tartomány védelmének helyzete, valamint a csapatok elosztása.

1761/II-96. Fogalmazvány. 2 oldal
1761. II. 28.
Gróf Colloredo alkancellár Hadik András lovassági tábornoknak


Szomorúság a francia hadsereg kivonulása miatt Hessenből és Thüringiából. Semmi biztos hír nincs arról, hogy milyen és mennyi csapatból áll az ellenséges erő, és ki vezeti. Hadik tapasztalatában bíznak, hogy megvédi a megvédhetőt.

1761/II-97. Másolat. 3 oldal
1761. II. 28.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András lov. tábornoknak


A leveleket megkapta. Miután a főparancsnokságról lemondott, csak magánértesítéseket kér időnként.

1761/II-98. 1 oldal
1761. II.
Siegel százados Hadik András lovassági tábornoknak


A Hoff melletti állás leírása.

1761/II-99. 2 oldal
1761. III. 1.


Heyneberg altábornagy csoportja és a gróf Fugger-dandár elhelyezése.

1761/III-100. 2 oldal
1761. III. 1.
Hadik András lovassági tábornok Ferenc német császárnak


Az ellenséges mozgolódásokkal szemben az intézkedéseit megtette. Az esőzés miatt az utak rosszak, a vizek megáradtak, ez az akciókat is akadályozni fogja.

1761/III-101. Másolat. 5 oldal
1761. III. 1.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


A királynő legfelsőbb megelégedésért, mint közbenjárónak, gróf Colloredónak is köszönetet mond.

1761/III-102. Másolat. 2 oldal
1761. III. 1.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


A francia sereg visszavonulása Hanaura. A Chur-Pfalz-dragonyosokat tartalékba tette. Baden-Durlach-ezredet felváltja, menetkész állapotba rendelte. Petersberg megszállására mainzi hercegnek előterjesztést tett, bár a viszonyok megváltoztak.

1761/III-103. Másolat. 6 oldal
1761. III. 3.
Hadik András lovassági tábornok gróf O’Donell lov. tábornoknak


Az ellenség oly gyorsan támadt a franciákra, hogy ellenmozdulatot nem lehetett tenni. Ennek következményei és a birodalmi sereg fenyegetett helyzete. Saját intézkedéseit ismerteti tájékoztatás céljából.

1761/III-104. Másolat. 10 oldal
1761. III. 4.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A királynő megtiltotta, hogy az orosz vagy más szövetséges seregbe tartozó legénység a cs. kir. hadseregben szolgálatba vétessék föl.

1761/III-105. 1 oldal
1761. III. 4.
Gróf Colloredo alkancellár Hadik András lovassági tábornoknak


Nyugtalanság tapasztalható a francia visszavonulás okozta helyzet miatt. Jelentését óránként várják az ellenségnek a birodalmi sereg elleni mozdulatairól. Tegyen meg minden lehetőt.

1761/III-106. Másolat. 2 oldal
1761. III. 4.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


O’Donell lovassági tábornok levele és az erre adott válasz. Az előőrsöket az ellenség megtámadta, majd visszavonult. Bonnban leszerelt katonaság toborzása. Báró Würzburg tábornok jelentése a panaszokról. Rosenfeld altábornagy megerősítése.

1761/III-107. Másolat. 5 oldal
1761. III. 4.
Báró Würzburg Hadik András lovassági tábornoknak


Würzburg megerősítése és a védelem, a tüzérség állapota.

1761/III-108. 2 oldal
1761. III. 6.
Wezlar Abraham gróf Wilczeknek


A hadsereg természetbeni élelmezése 1761. évre.

1761/III-109. Másolat. 8 oldal
1761. III. 6.
Ferenc német császár Hadik András lovassági tábornoknak


Igyekezzék a várható ellenséges támadások fenntartásával a mögöttes országrészeket megvédelmezni.

1761/III-110. 4 oldal
1761. III. 6.
Hadik András lovassági tábornok báró Würzburgnak


Igyekezzék Würzburg védelmére mindent elkövetni. Az uralkodó herceget is vonja be a védelmi előkészületekbe.

1761/III-111. Másolat. 3 oldal
1761. III. 7.
Gróf O’Donell lovassági tábornok Hadik András lov. tábornoknak


A franciák visszavonulása. Sincere táborszernagy az Elbához jön. Gróf Quasco altábornagy a helyén marad, míg Hadik vissza nem vonul. A porosz király előkészületei a cs. kir. hadsereg elleni támadást látszanak igazolni.

1761/III-112. Másolat. 4 oldal
1761. III. 7.
Gróf Colloredo alkancellár Hadik András lovassági tábornoknak


Az ellenséges támadó csapatok feltartásának reménye. A Nassau-Weylburg-ezrednél lezajlott felülvizsgálat iratai. A Petersberg erőd ügyében a mainzi herceggel érintkezést kell keresni.

1761/III-113. Másolat. 3 oldal
1761. III. 8.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Kleefeld visszavonulása folytán Nauendorff altábornagynak adott rendelet Hoff megszállására. A francia sereg újra előre nyomul. Gróf Quasco altábornagy Asch vidékéről az Égerföldre húzódik. A tüzérségét előbbre, így közelebb hozta.

1761/III-114. Másolat. 4 oldal
1761. III. 8.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Rosenfeld altábornagyot Saalfeld újra megszállására utasította. Az ellenség a neustadti körzet ellen várható. Gróf Effernt báró Würzburg támogatására utasította. Gróf Quascot felhívta, hogy középső részével a Hoff–Ölsnitz–Adorf vonalon helyezkedjék el. Broglie herceg levelének másolatát beküldi.

1761/III-115. Másolat. 5 oldal
1761. III. 10.
W. Seitz


A Drezdában raktározott császári tüzérségi anyag.

1761/III-116. 1 oldal
1761. III. 10.
W. Seitz


A Prágában raktározott császári tüzérségi anyag.

1761/III-117. 1 oldal
1761. III. 10.
W. Seitz


A Vorchheimban és az egyes parancsnokságoknál lévő tüzérségi anyag.

1761/III-118. 4 oldal
1761. III. 10.


A Syburg és Schenckendorff porosz tábornokok parancsnoksága alatt álló csapatokról kimutatás.

1761/III-119. 1 oldal
1761. III. 10.
Förster százados segédtiszt


A birodalmi sereg szolgálat képes létszáma.

1761/III-120. 3 oldal
1761. III. 11.


A cs. kir. hadsereg 1761. évi élelmezésére kötött szerződése.

1761/III-121. Másolat. 11 oldal
1761. III. 11.
Gróf Colloredo alkancellár Hadik András lovassági tábornoknak


Bízik benne, hogy az Elster és Saal vidékén naponta erősödő nyomásnak ellenáll. Reuss grófnak a császári megelégedést adja tudtul. A kölni csapatok megnyugtatása.

1761/III-122. Másolat. 3 oldal
1761. III. 11.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Feilitsch holland őrnagy ügye. A Chur-Pfalz-dragonyosok pihentetése. Honold ezredes jelentése a hadifogoly tiszteknek a Baden-Durlach-ezred elleni panaszai tárgyában.

Salenmon fogoly porosz tábornok panasza. A hadifoglyok összébb vonása.

1761/III-123. Másolat. 4 oldal
1761. III. 12.
Uphoff tiszt Hadik András lovassági tábornoknak


A Chur-Pfalz-dragonyosezredből további szolgálatra visszamaradó legénység kimutatása.

1761/III-124. Másolat. 2 oldal
1761. III. 12.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


A császárnak küldött jelentés másolata. A poroszokkal szövetséges ellenségtől behozott hadifoglyok. Grumbach őrnagy jelentése a tüzérségről.

1761/III-125. Másolat. 2 oldal
1761. III. 12.
Hadik András lovassági tábornok Ferenc német császárnak


Rosenfeld altábornaggyal Saalfeldet újra megszállatta. Vécsey tábornok Neustadtig nyomult, az ellenséget visszaverte. Kleefeld tábornokot is előre küldte, akit Quasco támogat. Gróf Effern altábornagyot a Fulda melletti ellenség feltartóztatására rendelte.

1761/III-126. Másolat. 6 oldal
1761. III. 13.
Ferenc német császár Hadik András lovassági tábornoknak


Az ellenséges csapatok számáról nem kapott biztos adatot. Inkább a harácsolás a cél, mint a komoly támadás, amely azért sikerül, mert nem talált szilárd ellenállásra. A Saafeld–Zwickau közötti haderő is olyan, aminek nemcsak ellenállni, de azt megtámadni és megverni is lehet.

1761/III-127. 4 oldal
1761. III. 14.
Gróf Colloredo alkancellár Hadik András lovassági tábornoknak


Rosenfeld altábornagy kissé korai visszavonulásának orvoslása. A megosztott ellenségre talán lehetne váratlan csapást mérni, amit az eddig védekező birodalmi seregtől nem is vár. Ez a birodalmi sereg nem is olyan gyenge, hiszen a huszárokon és a horvátokon túl 18 000 szolgálatképes főből áll.

1761/III-128. Másolat. 3 oldal
1761. III. 15.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Csapatokat a neustadti körzetben régi helyükön hagyta. Az ellenség Jena körül végez mozdulatokat. Az itteni előőrsökre tapogatózó támadásokat tett. Busek alezredes jelentése a kiküldött vértesjárőr elfogása miatt. Petersberg ügyében a mainzi herceg válasza késik. A Chur-Pfalz-dragonyosok visszamaradó kiszolgált legénysége. Broglie herceg és O’Flanagan ezredes leveleit beküldi. Újabb ellenséges mozdulat várható a neustadti körzetben.

1761/III-129. Másolat. 6 oldal
1761. III. 16.
Seckendorf Hadik András lovassági tábornoknak


Ideiglenes rendelkezés ellenséges támadás esetére a gróf Quasco-hadtestnél.

1761/III-130. Másolat. 7 oldal
1761. III. 16.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Wollin hadnagy tiszthez nem illő erőszakos, durva, sértő, tiszteletlen viselkedéséről szóló jegyzőkönyvet beterjeszti.

1761/III-131. Másolat. 6 oldal
1761. III. 17.
Ferenc német császár Hadik András lovassági tábornoknak


Milyen erős a vele szemben álló porosz sereg, és mennyi az úgynevezett szövetséges ellenség?

1761/III-132. 1 oldal
1761. III. 17.
Gróf Colloredo alkancellár Hadik András lovassági tábornoknak


Saafeld visszavétele. Grumbach őrnagy szabadsága. A tüzérség igénylése. Az újoncok beszállítását sürgeti. Hammerschmied hadifogalmazó igazoló irata. Honold ezredes jelentése. Soleuman fogoly porosz tábornok egy hadnagyot le akar fokozni. A hadifogoly tisztek elhelyezése.

1761/III-133. Másolat. 6 oldal
1761. III. 17.
Gróf Marainville Hadik András lovassági tábornoknak


1761/III-134. Francia nyelvű. 10 oldal
1761. III. 18.
Gróf Marainville Hadik András lovassági tábornoknak


1761/III-135. Francia nyelvű. 3 oldal
1761. III. 18.
Stein tüzér őrnagy Hadik András lovassági tábornoknak


Tüzérségi anyagkimutatása.

1761/III-136. 1 oldal
1761. III. 18.
Hadik András lovassági tábornok Ferenc német császárnak


Az ellenség növeli létszámát. 2 porosz hadtest kimutatása. Jelentés a Schleiznél és Pösenechnél történtekről. A birodalmi sereg arcvonala hosszú, összeköttetése nehéz. Az ellenség az arcvonalhoz közel van, könnyen összpontosul támadásra. A francia sereg előnyomulása itt is megkönnyebbülést jelent majd. Az ellenség támadása visszavonulást okoz.

1761/III-137. Másolat. 8 oldal
1761. III. 18.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Ellenséges előnyomulás az előőrsök visszaverése után Aumáig. Vécsey erős ellenállás után Pösenechre húzódott. Kleefeld, Rosenfeld és Effern tábornokokat megerősítette. A francia sereg visszavonulása következtében csapatai folytonos mozgásban voltak, fáradtak. A hadifogoly Chaumontel százados szabadságot kér Savoyába.

1761/III-138. Másolat. 7 oldal
1761. III. 18.
Gróf Colloredo alkancellár Hadik András lovassági tábornoknak


A frankföldi nemesség a császárnak újabb segélyt ajánlott fel, ezért hát a legnagyobb védelemben és kíméletben részesítendő.

1761/III-139. Másolat. 2 oldal
1761. III. 21.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


A birodalmi sereg gyenge, a kimutatásban szereplő létszámot nem lehet igénybe venni, mert a legénység rongyos, csizmátlan, fáradt, letört, a lovak felszerelése hiányos. Az ellenség lapos terepen hirtelen tud a nagy kiterjedésű arcvonalon hol itt, hol ott megjelenni, és mire a hegyes terepen Hadik segítsége odaérne, az előőrsöket visszanyomja, vagy újra visszavonul. Célja, hogy valahol betörve, a sereg hátába kerüljön. Ezt kell megakadályozni, arra nincs elég ember, hogy mi támadjuk meg az ellenséget.

1761/III-140. 7 oldal
1761. III. 22.
Hadik András lovassági tábornok Ferenc német császárnak


Az ellenséges hadtest naponta folytatja támadásait az előőrsök ellen. Célja a neustadti körzet kiszipolyozása. Kleefeld és Rosenfeld tábornokokat csapatokkal és tüzérséggel erősítette meg.

1761/III-141. Másolat 2 példányban. 5 oldal
1761. III. 22.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


A császárnak küldött jelentés másolatai. A 15-én Orlainál elfogott poroszok kimutatását és Feilitsch holland őrnagy ügyében Honold ezredes jelentését, a mainzi herceg levelét Peterberg erőd megszállásáról, valamint a beérkezett híreket felterjeszti.

1761/III-142. Másolat. 3 oldal
1761. III. 22.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Báró Leutrum őrnagy szárnysegéd előléptetés iránti kérvényét pártolólag beterjeszti.

1761/III-143. Másolat. 1 oldal
1761. III. 22.


A francia sereg III/19-22-án végzett tevékenységének ismertetése.

1761/III-144. Francia nyelvű. 15 oldal
1761. III. 23.
Gróf Quasco altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A Hadik által küldött utasítási pontokra adott válasz.

1761/III-145. Másolat. 6 oldal
1761. III. 23.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Beterjeszti az ellenségről szóló híreket és a Feilitsch ügyben készült jelentést.

1761/III-146. Másolat. 1 oldal
1761. III. 24.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


O’Donell lovassági tábornok levele, és az arra adott válasz. A Quasco-hadtestet nem küldheti még vissza. A poroszokkal szövetséges ellenség élelmiszerszükségben szenved, a takarmányozás megakadályozása. A Broglie herceghez intézett levél.

1761/III-147. Másolat. 3 oldal
1761. III. 25.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


A frankföldi birodalmi lovasság kímélete és védelme eddig is megtörtént. Az ellenség visszavonulásáról szóló hírek.

1761/III-148. Másolat. 2 oldal
1761. III. 25.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


A tábori hadi iroda tisztjei közötti torzsalkodás elsimítása. Hammerschmied fogalmazó kiváló szorgalma. Most béke van és nyugalom.

1761/III-149. Másolat. 3 oldal
1761. III. 25.
Gróf Colloredo alkancellár Hadik András lovassági tábornoknak


A hadsereg pihenés iránti szükségletét elismeri. A francia sereg előnyomulása esetén – és mert a porosz király a királyi hadsereg ellen készül – erre nemsokára alkalom is nyílik.

1761/III-150. Másolat. 3 oldal
1761. III. 25.
Az Udvari Haditanács Hadik András lovassági tábornoknak


Zweybrücken herceget saját kérelmére a hadseregparancsnokság alól fölmentették. Gróf Serbelloni tábornagy megérkezéséig még Hadik viszi az ügyeket. Azután bevonul gr. Daun parancsnoksága alá. A gr. Quasco-hadtest csak addig maradhat ott, amíg arra a cs. kir. hadseregnek szüksége van.

1761/III-151. 3 oldal
1761. III. 26.
Schmiedt élelmezési tiszt Hadik András lovassági tábornoknak


A Plassenburg erőd élelmiszerkészlete.

1761/III-152. Másolat. 1 oldal
1761. III. 26.
Schwaab tüzér tizedes Hadik András lovassági tábornoknak


A Plassenburg erőd tüzérségi lőszerkészlete.

1761/III-153. Másolat. 1 oldal
1761. III. 26.
Bassenheim ezredes Hadik András lovassági tábornoknak


A Plassenburg erőd helyőrsége, felszerelése.

1761/III-154. Másolat. 3 oldal
1761. III. 27.
Terrallion őrnagy mérnök Hadik András lovassági tábornoknak


Leírás, tervezet és előirányzat a Plassenburg erődre vonatkozólag.

1761/III-155. Francia nyelvű. 7 oldal
1761. III. 28.
Nauendorff altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Tervezet a Hoff melletti előőrsi szolgálatra.

1761/III-156. 2 oldal
1761. III. 28.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


A francia sereg győzelme az ún. szövetséges ellenséges csapatokon. Ha a poroszok frontja elől visszamennének, Kleefeld tábornokot az összes horváttal a francia sereg és a birodalmi sereg közé küldi. A horvátok szolgálati ideje május 17-én lejár. A Reuss grófok levele hátralékaik ügyében.

1761/III-157. Másolat. 4 oldal
1761. III. 28.


A francia sereg működésének ismertetése.

1761/III-158. Francia nyelvű. 17 oldal
1761. III. 28.
Gróf Colloredo alkancellár Hadik András lovassági tábornoknak


A birodalmi sereg nehéz helyzete és kimerültsége. A gróf Quasco-hadtestre számít. A francia sereg sikeres tevékenysége könnyebbséget hoz. Ezredesei jelentése az újoncokról, a pótlovakról és a felszerelés érkezéséről. A Suhli fegyvergyár védelme. A Petersberg erőd ügye. Feilitsch hadifogoly őrnagy elveszett iratai. A hadi elszámolások hiánya Staudniger hadipénztáros hanyagsága miatt.

1761/III-159. Másolat. 5 oldal
1761. III. 29.
Hadik András lovassági tábornoknak


A birodalmi sereg helyzetének ismertetése.

1761/III-160. Francia nyelvű. 4 oldal
1761. III. 30.
Ferenc német császár Hadik András lovassági tábornoknak


A Fulda vidékére küldendő csapat, nagyon fontos volna Kassel fölmentése, erre nézve mindent el kell követni.

1761/III-161. 2 oldal
1761. III.
Gróf Colloredo alkancellár Hadik András lovassági tábornoknak


A gróf Quascóhoz intézett haditanácsi leirat. Ezzel a hadtesttel szabadon rendelkezik, az Éger vidék és Csehország védelmének szem előtt tartásával.

1761/III-162. Másolat. 3 oldal
1761. III. 30.
Az Udvari Haditanács gróf Quasco altábornagynak


Hadiknak van alárendelve, utasításait kifogás nélkül pontosan teljesítse.

1761/III-162/a. Másolat. 1 oldal
1761. III. 30.


A francia sereg március 23. és 30. közötti működésének ismertetése.

1761/III-163. Francia nyelvű. 8 oldal
1761. III. 30.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Hírek az ellenségről, a francia sereg előnyomulásáról. Kassel állítólagos felmentése. Gróf Effern altábornagyot a francia sereggel való közvetlen összeköttetés helyreállítására utasította.

1761/III-164. Másolat. 2 oldal
1761. III. 31.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


A Geránál lévő ellenséges erők támadó szándéka. Gróf Quascot a joachimsthali ezüstbányaművek fokozott védelmére utasította. A franciák Hirschfeldet megszállták. Gróf Effern az összekötő kapocs.

1761/III-165. Másolat. 2 oldal
1761. III. 31.
Stein Kristóf tüzér őrnagy Hadik András lovassági tábornoknak


A tüzérség tényleges állománya, elhelyezése és felszerelése a lichtenfelsi parancsnokságnál.

1761/III-166. 2 oldal
1761. III.
Hadik András lovassági tábornok


Az előőrsi biztosító vonal Stollberg herceg altábornagy parancsnoksága alatt van.

1761/III-167. Másolat. 4 oldal
1761. III.
Förster százados segédtiszt Hadik András lovassági tábornoknak


Gróf Effern altábornagy előőrsi vonala.

1761/III-168. 1 oldal
1761. III.
Gróf Quasco altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A Quasco-hadtest egy részének elhelyezési kimutatása.

1761/III-169. Másolat. 6 oldal
1761. III.
Hadik András lovassági tábornok


A kerületi ezredek teljes létszámáról szóló tervezet.

1761/III-170. Másolat. 7 oldal
1761. IV. 1.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


A Kulmbach melletti Plassenburg erőd megerősítésének terve ügyében.

1761/IV-171. Másolat. 2 oldal
1761. IV. 1.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Ottó vadászcsapatának sikeres vállalkozása Langensalza vidékén. Gróf Effern altábornagy csapatait előretolta.

1761/IV-172. Másolat. 3 oldal
1761. IV. 1.
Gróf Colloredo alkancellár Hadik András lovassági tábornoknak


A Quasco-hadtest állítólag nagyon gyenge és rosszul fölszerelt. Miután sokat várnak tőle e hadtest beosztása folytán, jó lesz a való állapotot feltüntető sürgős kimutatást és jelentést felsőbb helyre beküldeni.

1761/IV-173. 2 oldal
1761. IV. 1.
Gróf Colloredo alkancellár Hadik András lovassági tábornoknak


Leutrum őrnagy szárnysegéd előléptetési ügye.

1761/IV-174. 2 oldal
1761. IV. 1.
Hadik András lovassági tábornok


Az előőrsi záróvonalszolgálat ügyében kiadott általános utasítások megismétlése.

1761/IV-175. Másolat. 4 oldal
1761. IV. 2.
Hadik András lov. tábornok a haditanács igazságügyi bizottságának


A követelt illetéket a mellékelt nyugta szerint múlt év március 7-én kiegyenlítette.

1761/IV-176. Másolat. 1 oldal
1761. IV. 2.
Gróf Colloredo alkancellár Hadik András lovassági tábornoknak


A szolgálati idejüket kitöltő horvátok a cs. kir. hadseregnél továbbra is megmaradnak, igyekezzék a birodalmi seregnél lévőket is erre rábírni. A cs. kir. csapatok ügyében a haditanácsnak tegyen jelentést.

1761/IV-177. Másolat. 3 oldal
1761. IV. 3.
Sybury porosz tábornok Hadik András lovassági tábornoknak


Az április 2-án porosz hadifogságba került tisztek leveleit továbbítás végett megküldi.

1761/IV-178. 1 oldal
1761. IV. 3.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Wollin hadnagy börtönben van, a térképek megőrizve. A Quasco-hadtestből 1 lovasezredet az Elster és a Saal közé rendelt. A francia sereg előnyomulása. Herceg Broglie levele és gróf Effern altábornagy jelentése. A Mainzi- és a Baden-Durlach-csapatoknál elharapózott szökésekről.

1761/IV-179. Másolat. 4 oldal
1761. IV. 3.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Rosenfeld altábornagyot az ellenség megtámadta, 2 zászlóaljat és az ágyúkat elfogta, nevezett visszavonult. Nem volt elég elővigyázatos, és egy már előre elrendelt állást nem foglalt el idejében. Az ellenséges mozgolódásokról szóló jelentések ellentmondók. Nauendorff altábornagy is korán vonult vissza.

1761/IV-180. Másolat. 10 oldal
1761. IV. 4.
Gróf Colloredo alkancellár Hadik András lovassági tábornoknak


A franciák előnyomulása folytán itt volna az ideje a tervezett saját részleges előnyomulásnak is.

1761/IV-181. Másolat. 3 oldal
1761. IV. 4.
Zweybrücken herceg tábornagy Hadik András lov. tábornoknak


A küldött értesítésekért köszönetet mond.

1761/IV-182. 1 oldal
1761. IV. 5.
Kleefeld tábornok Hadik András lovassági tábornoknak


Az ellenség gróf Orsich ezredest visszaverte, ágyúit elvette. Kleefeld Aschra hátrál és a Quasco-csoportra támaszkodik.

1761/IV-183. 3 oldal
1761. IV. 5.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A küldött értesítésekért köszönetet mond.

1761/IV-184. 1 oldal
1761. IV. 5.
Stein tüzér őrnagy Hadik András lovassági tábornoknak


A tüzérségi állás és a lövegek elhelyezése Lichtenfelsnél.

1761/IV-185. 3 oldal
1761. IV. 5.
Koch gróf Quasco altábornagynak


1761/IV-186. Francia nyelvű, másolat. 1 oldal
1761. IV. 5.
Kleist tábornok Hadik András lovassági tábornoknak


Az április 2-án Saalfeldnél történtekről a jelentését beküldi.

1761/IV-187. 1 oldal
1761. IV. 5.
Kleist tábornok Hadik András lovassági tábornoknak


A Saalfeldnél április 2-án végbement ellenséges támadás leírása.

1761/IV-187/a. 10 oldal
1761. IV. 5.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Rosenfeld és Nauendorff altábornagyok jelentése arról, hogy az ellenség Voigtland és Neustadt körzete felé fordult. Quascótól még semmi jelentés. Intézkedéseit megtette, hogy megfelelő ellenállást fejthessen ki.

1761/IV-188. Másolat. 6 oldal
1761. IV. 6.
Rosenfeld altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Hadosztályának elhelyezési terve.

1761/IV-189. 1 oldal
1761. IV. 6.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Az ellenséges csapatok két oszlopban nyomulnak előre Csehország és a Frankföld felé. Nauendorff altábornagyot utasította, hogy Saalfeldnél vegyen állást. Gróf Orsichot Hoffból és Mönchsbergből visszaverték. Kleefeld gróf Quascóval lépett összeköttetésbe. Quasco jelentését mellékeli.

1761/IV-190. Másolat. 3 oldal
1761. IV. 8.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Az ezredek jelentése a beérkezett újoncokról, a pótlovakról, az egyenruháról és a tábori felszerelésről még nem mindenhonnan érkezett be. A Würzburgban lévő Plassenburg erőd megerősítése. Mac Elligot őrnagyot szemelte ki parancsnokul. Wollin hadnagy térképeit Bécsbe küldi. Közeli elmenetelére tekintettel javadalmai kifizetését kéri.

1761/IV-191. Másolat. 3 oldal
1761. IV. 8.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Báró Kleist tábornak kérvényét pártoló minősítéssel fölterjeszti.

1761/IV-192. Másolat. 2 oldal
1761. IV. 8.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Rosenfeld altábornagy, báró Vécsey tábornok, Sprung huszár ezredes jelentései a Saalfeld melletti eseményekről. Rosenfeld hanyag, rendet nem tartó viselkedésének köszönhető az egész. Kleefeld tábornok is nagy veszélynek tette ki a sereget, mert a fő útszorosokat nyitva hagyta.

1761/IV-193. Másolat. 6 oldal
1761. IV. 8.
Eberstein százados gróf Colloredo alkancellárnak


A Saalfeld melletti ellenséges támadás leírása.

1761/IV-193/a. 6 oldal
1761. IV. 8.
Gróf Colloredo alkancellár Hadik András lovassági tábornoknak


A saafeldi szerencsétlen események leírása. Rosenfeld altábornagy igazoló jelentést adjon be. Miután a francia előnyomulás Hadik hátát fedezi, vissza kellene adni a kölcsönt az ellenségnek. Plassenburgra és Rosenbergre költeni nem akarnak, ha netán oda kellene visszavonulni, majd akkor javíttassa. Gróf Effern altábornagy sürgősen hozza rendbe a tüzérségét.

1761/IV-194. Másolat. 5 oldal
1761. IV. 8.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Jelentéseit megkapta. Quasco jelenti, hogy az Éger vidék és Csehország védelmére hátrább vonult. Quascót ellenállásra utasította.

1761/IV-195. 2 oldal
1761. IV. 9.


A birodalmi sereg elhelyezése 1761. április 2-án.

1761/IV-196. 2 oldal
1761. IV. 9.
A vadászcsapat Hadik András lovassági tábornoknak


Az Ottó százados kedvese elleni panasz, eltávolítását kérik.

1761/IV-197. 5 oldal
1761. IV. 10.
Liechtenstein herceg tábornagy Hadik András lov. tábornoknak


A küldött értesítéseket köszöni.

1761/IV-198. 1 oldal
1761. IV. 10.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Ismétli 3 db április 1-jei, 1 db április 2-i leirat rendelkezéseit, és azok teljesítését ígéri.

1761/IV-199. Másolat. 3 oldal
1761. IV. 10.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Adorf Ölsnitz szerint Hirschberget az ellenség megszállta. Hoff üres, a főerő Plauennél összpontosul. A voigtlandi körzetre 618 558 tallér hadisarcot vetettek ki. Gróf Orsich ezredes kitűnő bátor magatartása. Gróf Quasco szerint az ellenséges lovasság 54 svadron. Saalfeld üres. Csapatelhelyezési kimutatást küld. Broglie herceg átiratát és Nauendorff altábornagy jelentését is küldi.

1761/IV-200. Másolat. 4 oldal (Megjegyzés: svadron = lovasszázad.)
1761. IV. 11.
Gróf Colloredo alkancellár Hadik András lovassági tábornoknak


A szétszórt kölni ezredből újra összegyülekezett legénység fölszerelésére Thomy főhadbiztosnak rendeletet adott.

1761/IV-201. Másolat. 2 oldal
1761. IV. 13.
Gróf Orsich ezredes Hadik András lovassági tábornoknak


A dicsérő elismerésért köszönetet mond.

1761/IV-202. 1 oldal
1761. IV. 14.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Jelentését megkapta, intézkedéseit helyesli. Nassau falunál előőrseit az ellenség megtámadta, Ried tábornok elégtételt vett az esetért.

1761/IV-203. 2 oldal
1761. IV. 14.
Schalzingen Hadik András lovassági tábornoknak


Hammersmith hadifogalmazó áthelyezése most nem lehetséges.

1761/IV-204. 1 oldal
1761. IV. 14.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Syburg, Schenckendorff és Lindt porosz tábornokok Jena–Gera–Chemnitz felé visszavonultak. A visszavonuló ellenség számáról szóló jelentés. Quasco altábornagyot Csehország védelmére utasította. A csapatokat a már beküldött táblázat szerint elhelyezte. Kleist tábornok előterjesztése a kölni csapatok kiegészítésére.

1761/IV-205. Másolat. 3 oldal
1761. IV. 15.
Gróf Colloredo alkancellár Hadik András lovassági tábornoknak


Rosenfeld altábornagy igazoló jelentését várja. Kleist tábornok a remélhetőleg kiegészülő kölni csapatoknál fog tovább szolgálni. Wollin térképeit küldje Bécsbe. Ügyében a haditanács leirata szerint kell eljárni.

1761/IV-206. Másolat. 3 oldal
1761. IV. 28.
Az Udvari Haditanács a császári udvari irodának


Ajánlja, hogy Wollin hadnagyot, mert az ellenséghez átállásától lehet tartani, büntetésül a háború tartamára egy magyarországi várba zárják, ellátására napi 30 krajcárt fizessenek.

1761/IV-206/a. Másolat. 2 oldal
1761. IV. 15.
Gróf Colloredo alkancellár Hadik András lovassági tábornoknak


Thorni főhadbiztost utasította, hogy járandóságait fizesse ki.

1761/IV-207. 1 oldal
1761. IV. 15.
Gróf Quasco altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


1761/IV-208. Francia nyelvű levél. 4 oldal
1761. IV. 16.


A Stollberg herceg altábornagy parancsnoksága alá tartozó csapatok elhelyezése.

1761/IV-209. 4 oldal
1761. IV. 17.
Az Udvari Haditanács az Udvari Kancelláriának


A cs. kir. hadseregnél beosztott mérnök tiszteket a birodalmi sereghez visszaküldték.

1761/IV-210. Másolat. 1 oldal
1761. IV. 17.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Ottó vadászkapitánynak szóló elismerés, Rosenfeld altábornagyot igazolásra felszólította. A francia sereggel ápolja a jó egyetértést. Az összeköttetés fenntartására és Thüringia védelmére gróf Arsich ezredest küldi ki kb. 1200 főnyi leginkább könnyűcsapattal. Az ellenségről beérkezett híreket beterjeszti. A horvátok Nauendorff jelentése szerint május 17-én túl nem akarnak szolgálni. Plassenburg és Rosenberg erődök helyreállítására fölös óvatosságból gondolt. A Chur-Mainzi-ezredbeli szökések okairól felvilágosítást kért. A vadászcsapat néhány embere a hadifogságból visszaszökött. A szétzavart kölni zászlóaljakból 411 ember gyűlt össze, felszerelésükről gondoskodik. Gróf Villars francia hadnagy a hadifogságból becsületszó ellenére megszökött. Syburg porosz tábornoknak parancsa van a weimari és szász-gothai területek lehető kímélésére.

1761/IV-211. 7 oldal
1761. IV. 18.
Gróf Colloredo alkancellár Hadik András lovassági tábornoknak


Lindt alezredes ügye most nem intézhető el. Honold ezredesnek belátása szerint adjon szabadságot. Báró Ebersteinnek újabb toborzási engedély nem adható. A poroszok csak általános hadifogolycserét akarnak, részlegesbe nem mennek bele.

1761/IV-212. Másolat. 2 oldal
1761. IV. 18.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


A Gera, Zwickau, Tschoppau Chemnitz Jena vidékén mozgásban lévő és ismeretlen számú ellenséges csapatok főparancsnokául állítólag Henrik herceget nevezték ki. Várható a birodalmi sereg elleni erős támadás, ennek hátraszorítására. Túlerő ellenében Nürnberg vagy a francia sereg felé vonuljon-e vissza. Broglie herceget és gróf Daun tábornagyot is értesítette ezen hírekről.

1761/IV-213. Másolat. 3 oldal
1761. IV. 21.
Wollin volt hadnagy Hadik András lovassági tábornoknak


Bocsánatért és megkegyelmezésért esedezik.

1761/IV-214. 3 oldal
1761. IV. 22.
Az Udvari Haditanács Hadik András lovassági tábornoknak


Scharff Fülöp porosz hadifoglyot elbocsátották.

1761/IV-215. 1 oldal
1761. IV. 22.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Feilitsch holland őrnagy iratai Sprung tábornok hadbírónál voltak, most mellékelten fölterjeszti.

1761/IV-216. Másolat. 1 oldal
1761. IV. 22.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Beterjeszti: a Quasco-hadtest egyenruha-szükségleti kimutatását, az ellenségről szóló híreket, báró Braucken jelentését a Mainzi-ezredbeli szökésekről, Schwarczburg-Rudolfstadt herceg válaszát az ellenségnek szállított újoncok miatt hozzá intézett levélre, a neustadti járáshoz intézett levelet az ellenséghez küldött szállítmányok miatt, és az erre kapott választ.

1761/IV-217. Másolat. 2 oldal
1761. IV. 22.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Rosenfeld altábornagy igazoló jelentését beterjeszti. Rosenfeld mulasztása idézte elő a saalfeldi szerencsétlen esetet.

1761/IV-218. Másolat. 4 oldal
1761. IV. 19.
Rosenfeld altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Igazoló jelentését beterjeszti.

1761/IV-218/a. Másolat. 1 oldal
1761. IV. 19.
Rosenfeld altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A Saalfeldnél történt ellenséges támadás és visszavonulásának leírása.

1761/IV-218/b. Másolat. 4 oldal
1761. IV. 23.
Förster százados segédtiszt Hadik András lovassági tábornoknak


A birodalmi sereg elhelyezési kimutatása.

1761/IV-219. 4 oldal
1761. IV. 24.
Gróf Colloredo alkancellár Hadik András lovassági tábornoknak


Ha az a nem várt esemény következnék be, hogy az ellenséges túlerő elől lépésről lépésre vissza kellene a birodalmi seregnek vonulnia, úgy az Nürnberg felé történjék Bajorföld, Svábföld és Nürnberg védelmére.

1761/IV-220. 4 oldal
1761. IV. 24.
Wollin volt hadnagy Hadik András lovassági tábornoknak


Pártfogását kéri.

1761/IV-221. 2 oldal
1761. IV. 24.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Jelentéseit megkapta. A porosz király és Henrik hercegről beérkezett híreket közli.

1761/IV-222. 1 oldal
1761. IV. 25.
Báró Kleist tábornok Hadik András lovassági tábornoknak


Pártfogásáért köszönet.

1761/IV-223. 2 oldal
1761. IV. 26.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Báró Kleist jelentése a kölni csapatok összeszedéséről. Wollin elzárása elég büntetés lett volna, de mert így van rendelve, legközelebb Bécsbe küldi. Mihelyt a hadipénztárnak elszámolt Fritz törzsbiztos és báró Mac Elligot ezredes, kérelmüket pártolólag fölterjeszti. Nauendorff altábornagy jelentése a Cronegg-gyalogezred újoncai felől. Reusch vadász alhadnagyot elzárta, ő a rangjáról lemondott. Az ellenségről szóló hírek ellentmondók. Gróf Quasco jelentése az ezredek létszámáról.

1761/IV-224. Másolat. 6 oldal
1761. IV. 26.
Hadik András lovassági tábornok gróf Colloredo alkancellárnak


Reusch élelmezési biztost a vadászcsapattól el akarja bocsátani. Báró Kleist tábornok jelentése. Kleefeld tábornok betegszabadsága.

1761/IV-225. 2 oldal
1761. IV. 29.
Gróf Colloredo alkancellár Hadik András lovassági tábornoknak


Rosenfeld altábornagy igazoló jelentése megérkezett. Feilitsch holland őrnagy kötelezvény ellenében szabadon bocsátható (nem harcol, a hadseregek közeléből elmegy).

1761/IV-226. 2 oldal
1761. IV. 29.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A Quasco-hadtestet a fősereghez visszavonja. Vagy vegye át ennek vezényletét, vagy ha a főhadiszállásra jön, úgy csak a sereg balszárnyának vezénylete marad neki. Választhat.

1761/IV-227. 3 oldal
1761. V. 2.
Gróf Colloredo alkancellár Hadik András lovassági tábornoknak


Jelentését megkapta. Mac Elligot ezredest örömmel pártolja. Hadiknak búcsút mond.

1761/V-228. 2 oldal
1761. V. 10.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Seeger őrnagyot küldi a különböző ügyek megbeszélésére.

1761/V-229. 1 oldal
1761. V. 11.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Gróf Quasco tábornoknak elrendelte, hogy útját Chemnitz helyett Dipoldswaldénak vegye. Hadik is menjen oda.

1761/V-230. 1 oldal
1761. V. 20.
Báró Brentano tábornok Hadik András lovassági tábornoknak


Jelenlegi előőrsi felállásának részletezése.

1761/V-231. 1 oldal
1761. V. 22.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Jelentését megkapta. Báró Ried tábornokot hagyja ott, ahol jelenleg van. Dipoldswaldéba 26-án 700 horvát érkezik. A freyburgi postamesternő és leánya gyanús, figyeltesse őket.

1761/V-232. 2 oldal
1761. V. 23.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Gróf Witzthum titkos tanácsost kísértesse el anyósának birtokára.

1761/V-233. 1 oldal
1761. V. 24.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Zettwitz, Brunian tábornokok és Török ezredes igyekezzenek a fel-alá portyázó ellenség hátába kerülni.

1761/V-234. 1 oldal
1761. V. 25.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A királynő rendeletére a lovasezredeknél megürülő tiszti helyek nem töltendők be, amíg a Löwenstein-dragonyosezred tisztjei elhelyezést nem nyernek.

1761/V-235. 2 oldal
1761. V. 26.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A pénzérmék tárgyában kiadott rendeletet közhírré tétel céljából megküldi. Egy porosz kém személyleírása.

1761/V-236. 2 oldal
1761. V. 26.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A Lamberg- és Würzburg-ezredek is ne 6 krajcárért, hanem 5 krajcárért mérjék a hús fontját a legénységnek, mint az a többi ezrednél is történik.

1761/V-237. 2 oldal
1761. V. 26.


A cs. kir. tüzérség állománya.

1761/V-238. Másolat. 3 oldal
1761. V. 26.


A Laudon-féle hadseregcsoport hadrendje (58 zászlóalj, 106 lovasszázad).

1761/V-239. Másolat. 4 oldal
1761. V. 26.


Jegyzetek az előőrsi vonalban véghezvitt némi változtatásokról.

1761/V-240. Másolat. 3 oldal
1761. V. 28.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A hazatérni kívánó horvátok szolgálati ideje lejárt-e, vagy sem? Ha igen, menjenek haza. Albert királyi herceg úgy tekintendő, mint más altábornagy. Brentano tábornok Laudon táborszernagyhoz megy, csapatai vezénylésére vagy gróf Brunian, vagy Zettwitz tábornokot rendelje ki, vagy, akit jónak lát.

1761/V-241. 4 oldal
1761. V. 28.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A gyalogezredek a megüresedő zászlótartói helyeket a wiener-neustadti akadémikusoknak tartsák fenn.

1761/V-242. 1 oldal
1761. V. 31.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A tábori jelszót megküldi június 1–15-re.

1761/V-243. 1 oldal
1761. VI. 1.


A gróf Brentano tábornok parancsnoksága alatt álló előőrsök részletezése.

1761/V-244. 3 oldal
1761. VI. 1.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A Desewffy-huszároktól megszökött 5 lovász a szász huszárokhoz állt be. Göesnitz tábornoktól őket vissza kell hozni ezredükhöz.

1761/VI-245. 2 oldal
1761. VI. 1.
Wessinger Antal hadbíró gróf Daun tábornagynak


A gróf Dessewffy-huszárezredtől megszökött 5 lovászról szóló kimutatás.

1761/VI-245/a. 1 oldal
1761. VI. 1.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A katonaszökevények ügyében haditanácsi leirat.

1761/VI-246. 1 oldal
1761. V.
Az Udvari Haditanács gróf Daun tábornagynak


A szökések megakadályozására gondoskodni kell a megfelelő élelmezésről, a tisztek gondoskodjanak a legénységről, és kíméljék őket a megerőltetéstől.

1761/VI-246/a. Másolat. 2 oldal
1761. VI. 2.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Véleménye arról, hogy milyen hadmozdulatokat végezzen a 40 ezer főnyi cs. kir. hadsereg a Korbitz környékén lévő ellenséggel szemben.

1761/VI-247. Fogalmazvány. 7 oldal
1761. VI. 2.
Lindt alezredes Hadik András lovassági tábornoknak


Jelentés az elvégzett terepszemléről.

1761/VI-247/a. 2 oldal
1761. VI. 3.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A porosz hadifoglyok hadiszolgálatra való toborzását meg kell szüntetni, a toborzókat az ezredekhez bevonultatni.

1761/VI-248. 2 oldal
1761. VI. 4.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A Pallavicini-ezrednél elharapódzott szökések kivizsgálása. Az ezredparancsnok és századparancsnokok nevét is közölje.

1761/VI-249. 1 oldal
1761. VI. 5.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Albert kir. herceg vizsgálja ki a szász huszárok szökési ügyét. Az ezredek 8 napon belül jelentsék, mennyi a fel nem használt egyenruházati pénzük van, mennyit kell még a szállítóknak fizetniük. A szökevények száma ezredenként kimutatandó.

1761/VI-250. 3 oldal
1761. VI. 5.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Minta az egyenruházati pénzek ügyében készítendő kimutatáshoz.

1761/VI-250/a. 1 oldal
1761. VI. 6.
Gróf Brunian tábornok Hadik András lovassági tábornoknak


Előőrsi vonalának beosztása.

1761/VI-251. 4 oldal
1761. VI. 6.
Gróf Brunian tábornok Hadik András lovassági tábornoknak


Miheztartási utasítás az előőrsök részére.

1761/VI-251/a. 1 oldal
1761. VI. 7.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A régebben cs. kir. hadseregben szolgált, majd a poroszoktól visszajövő szökevények sem lehetnek a szász csapatokban. A hirschfeldi előőrsöt elfogták, vagy nem? Zettwitz ajánlata: a huszárszabadcsapatra nem általános a kegyelem a szökevényeknek.

1761/VI-252. 2 oldal
1761. VI. 7.
Hadik András lovassági tábornok


Ellenséges támadás esetére szóló utasítás hadteste részére.

1761/VI-253. Fogalmazvány. 6 oldal
1761. VI. 8.
Hadik András lovassági tábornok


A Dipoldswalde melletti táborban lévő csapatok felosztása riadó esetére.

1761/VI-253/a. Másolat. 1 oldal
1761. VI. 8.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Gróf Quasco 1760-ban kapott altábornagyi minősítése, rangja később fog meghatároztatni a királynő elhatározása alapján.

1761/VI-254. 1 oldal
1761. VI. 9.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A hadteste részére kiadott utasítást és beosztást helyben hagyja.

1761/VI-255. 1 oldal
1761. VI. 9.


A Daun-hadsereg hadrendje.

1761/VI-256. Másolat. 2 oldal
1761. VI. 10.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A haditanácsi leiratot a beosztott tisztek ügyében közhírré tétel végett megküldi.

1761/VI-257. 1 oldal
1761. VI. 3.
Az Udvari Haditanács gróf Daun tábornagynak


A királynő rendelete a beosztott tisztekről. Az összes ezredről egyöntetű kimutatást adjanak.

1761/VI-257/a. Másolat. 1 oldal
1761. VI.
Mária Terézia az Udvari Haditanácsnak


Amíg a beosztott tisztek nem jutnak mindnyájan parancsnoksághoz, addig a megürülő tiszti helyek nem tölthetők be.

1761/VI-257/b. Másolat. 1 oldal
1761. VI. 10.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Jelentését megkapta. Az ellenségtől visszatért lovász híreit közli, de hitelt nem ad neki.

1761/VI-258. 1 oldal
1761. VI. 9.
Siskovics báró altábornagy gróf Daun tábornagynak


A Kálnoky-huszárezredbeli Szabó Ferenc lovász bemondása álöltözetű ellenséges huszárok Csehországba meneteléről.

1761/VI-258/a. 2 oldal
1761. VI. 11.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A Lamberg- és a Zweybrücken-ezredek hús és bor miatti előterjesztése nem helytálló, mindenütt 5 krajcár fontja. Vizsgáltassa meg mindenütt az élelmiszerek árát. Tiszteknek szabadság most nem adható, ráértek volna a télen.

1761/VI-259. 3 oldal
1761. VI. 12.
Albrecht királyi herceg Hadik András lovassági tábornoknak


A levelében írtakhoz tartja magát. Ezredének egy része Frauendorfból Hausdorfba megy.

1761/VI-260. 1 oldal
1761. VI. 13.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Sikeres ellenséges támadás az ulánusok ellen, ők túl kényelmesek szállásaikon. A Palatinus-huszárokból is kell odaküldeni, még jobb, ha alkalmas helyen szabadban táboroznak. A freyburgi postamester ajánlott elfogatását indokolja.

1761/VI-261. 3 oldal
1761. VI. 14.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az ulánusoknak a kezdetben gondoltnál nagyobb a vesztesége. A szász hadnagy követelése a porosz hadifogoly miatt jogtalan. Jelentse, mikor állította ki előőrseit és hová, Serbelloni levele alapján.

1761/VI-262. 1 oldal
1761. VI. 15.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A csapatok elhelyezésére szóló tervezetét helybenhagyja. Floha és Tschoppau között az ellenséges portyázások megakadályozására 200 huszárt és 200 horvátot küldjön ki. Ide ajánlja parancsnokul Bojanovszky ezredest.

1761/VI-263. 2 oldal
1761. VI. 15.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Nemcsak a lovas-, de a gyalogezredeknél megürülő tiszti állásokat is jelenteni kell. Azok sem kerülhetnek betöltésre, míg a beosztott vagy a másodtisztek helyre nem jutnak. Előléptetéseket közöl.

1761/VI-264. 3 oldal
1761. VI. 15.
Gróf Brentano tábornok Hadik András lovassági tábornoknak


Eddig tapasztalt jóindulatú pártfogásáért köszönetet mond. A Laudon-féle seregtestnél lévő újdonságokat közli.

1761/VI-265. 2 oldal
1761. VI. 15.
Naundorff altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A birodalmi sereg állásáról és az előfordult belső eseményekről szóló hírek.

1761/VI-266. 3 oldal
1761. VI. 16.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A Floha és Tschoppau közötti parancsnokságra Török ezredes kinevezését helyesli. Legyen szemfüles, mindent jelentsen, a birodalmi sereggel tartson összeköttetést.

1761/VI-267. 2 oldal
1761. VI. 17.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Pater Titus állítólagos szerzetes kéregetés ürügyével jár. Személyleírását közli. Fel kell tartóztatni, és erről jelentést kér.

1761/VI-268. 1 oldal
1761. VI. 18.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Névszerinti kimutatást kér arról, hogy a hazatérő határőrcsapatokból mely altiszteket és közembereket tartottak vissza.

1761/VI-269. 1 oldal
1761. VI. 19.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A Zweybrücken-ezred az 1 őrmesteri és 3 tizedesi üresedést betöltheti. Gróf Serbellonitól kapott értesítést küldi.

1761/VI-270. 1 oldal
1761. VI. 16.
Gróf Serbelloni tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A birodalmi sereg állása és elhelyezése.

1761/VI-270/a. Másolat. 3 oldal
1761. VI. 19.
Hadik András lovassági tábornok


Megjegyzések a gróf Brunian és báró Zedvitz parancsnoksága alatt álló előőrsökre vonatkozólag.

1761/VI-271. Fogalmazvány. 5 oldal
1761. VI. 19.
Albrecht kir. herceg Hadik András lovassági tábornoknak


A küldött leiratokat megkapta, az ezredeket értesítette. 20-án reggel Dipoldswaldéban lesz.

1761/VI-272. 1 oldal
1761. VI. 20.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Troska, Wender és Müller hadnagyi kinevezése. Knobelsdorf, Schönholz zászlós porosz hadifoglyok adott tiszti becsületszó ellenére megszöktek. Dobszóval megidézendők, ha ettől számított 6 hét 3 nap alatt nem jelentkeznek, a hadiszokás szerint kell eljárni.

1761/VI-273. 2 oldal
1761. VI. 20.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Megidézési formula.

1761/VI-273/a. 3 oldal
1761. VI. 21.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Báró Ried jelentését küldi. Talán a Flehanál álló csapat tehetne valamit.

1761/VI-274. 1 oldal
1761. VI. 20.
Báró Ried tábornok gróf Daun tábornagynak


A porosz gyengélkedőkkel 21-én szekerek mennek Lipcsébe a hírek szerint.

1761/VI-274/a. 1 oldal
1761. VI. 22.
Báró Luzsenszky altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Pártfogását kéri a Mária Terézia-rend elnyerésére, volt segédtisztje is a középkeresztet kapta – Gaiszler százados a Nádasdy huszároknál.

1761/VI-275. (Hiányos) 3 oldal
1761. VI. 22.
Gróf Brentano tábornok Hadik András lovassági tábornoknak


Gróf Draskovits altábornagy Warta melletti támadásának leírását küldi. Knezevich horvát huszár ezredes haditette 20-án.

1761/VI-276. 4 oldal
1761. VI. 23.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A kiütéses legénységet minden további nélkül elküldheti a töplitzi fürdőbe.

1761/VI-277. 1 oldal
1761. VI. 24.
Vicomte Greaulme Hadik András lovassági tábornoknak


1761/VI-278. Francia nyelvű levél. 2 oldal
1761. VI. 25.
Vicomte Greaulme Hadik András lovassági tábornoknak


1761/VI-279. Francia nyelvű levél. 3 oldal
1761. VI. 25.
Albrecht kir. Herceg Hadik András lovassági tábornoknak


A Zweybrücken- és a szász lovasezredek létszámkimutatását beküldi.

VI-280. 1 oldal
1761. VI. 25.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az orosz császári sereggel való összeköttetés fenntartására Bielizben felállítandó ulánus állomás miatt tárgyaljon Göesnitz altábornaggyal.

1761/VI-281. 1 oldal
1761. VI. 25.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A hadiszolgálatra alkalmatlan tisztekről időről időre összesítő kimutatás készítendő, s ha ilyenek vannak, felül kell vizsgálni helyzetüket, és meg kell állapítani, hogy a rokkantellátásra jogosultak-e. Orosz alattvaló katonák közül el kell bocsátani azokat, akik ezt kívánják.

1761/VI-282. 2 oldal
1761. VI. 26.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A magát Sinceri csapatbeli alezredesnek kiadó gyanús alak az elvitt iratokkal együtt megérkezett.

1761/VI-283. 1 oldal
1761. VI. 26.
Nauendorff altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A Hadik-hadtestből kiküldött különítmény hírei. Serbelloni tábornagy rendelete. Hírek a birodalmi seregről. Híreket csak teljesen megbízható tiszt útján kérjen.

1761/VI-284. 4 oldal
1761. VI. 24.
Gróf Serbelloni tábornagy Nauendorff altábornagynak


Előőrseit úgy állítsa, mintha Pletrics ezredes osztaga nem lenne ott, miután azzal nem rendelkeznek, és nem tudni, meddig marad. A beérkező hírekről jelentse, hogy kitől valók, hogy elbírálhassa.

1761/VI-284/a. Másolat. 2 oldal
1761. VI. 27.
Nauendorff altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Értesítés a birodalmi sereg egyes részeinek mozdulatairól.

1761/VI-285. 2 oldal
1761. VI. 27.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Egy megszökött ulánus főhadnagyról szóló értesítés az ellenségtől, járjon utána és küldjön pontos értesítést a dolog mibenlétéről.

1761/VI-286. 1 oldal
1761. VI. 28.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az ulánusok által felállítandó küldöncállomások. A horvátokhoz hasonlóan a behozott hadifoglyokért itt is jár a fejpénz. A magát megtévesztő módon ezredesnek kiadó csavargó ügye.

1761/VI-287. 3 oldal
1761. VI. 29.
Nauendorff altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A küldött iratokat továbbította, a beérkező választ megküldi.

1761/VI-288. 1 oldal
1761. VI. 29.
Nauendorff altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A helyzet változatlan. Az előőrsi csatározásokról.

1761/VI-289. 1 oldal
1761. VI. 29.
Nauendorff altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A Hadik-huszárezred által zsákmányolt 13 ló felhasználásáról.

1761/VI-289/a. Másolat. 1 oldal
1761. VI. 30.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A tábori jelszót július közepéig megküldi.

1761/VI-290. 1 oldal
1761. VII. 1.
Nauendorff altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Gróf Serbelloni tábornagy rendeleteinek másolatát megküldi. A további változásokat is közölni fogja.

1761/VII-291.oldal
1761. VI. 30.
Gróf Serbelloni tábornagy Nauendorff altábornagynak


A báró Würzburg csapata által teendő mozdulat támogatása. A krimitschaui különítmény Ronneburg és Gera között foglaljon állást. Pontos és megbízható híreket ennek parancsnoka idejében közöljön Würzburggal.

1761/VII-291/a. Másolat. 1 oldal
1761. VI. 30.
Gróf Serbelloni tábornagy báró Würzburg tábornoknak


Vonuljon Ronneburgba, onnan toljon előre hírszerző különítményeket az ellenségről pontos híreket beszerezni.

1761/VII-291/b. Másolat. 3 oldal
1761. VI. 30.
Gróf Serbelloni tábornagy Nauendorff altábornagynak


A Hadik-huszárok által elfogott lovak. Két ellenséges lovas katonaszökevényről. A vállalkozásokat megdicséri. Legyenek elővigyázatosak az ellenség esetleges megtorlása miatt.

1761/VII-291/c. 2 oldal
1761. VII. 1.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Haditanácsi leirat báró Weczay katonai szolgálatból való elbocsátásáról.

1761/VII-292. 1 oldal
1761. VII. 21.
Az Udvari Haditanács gróf Daun tábornagynak


Báró Weczay, Zweybrücken dragonyos kapitány hadnagyot saját kérelmére a királynő a katonai szolgálat alól fölmentette.

1761/VII-292/a. Másolat. 1 oldal
1761. VII. 2.
Nauendorff altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Báró Würzburg csoportja Ronneburgba érkezett, pár napon belül a birodalmi sereg is követi, amiről értesíteni fogja.

1761/VII-293. 1 oldal
1761. VII. 3.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Hasznos lenne, ha az ellenséges portyázó különítmények ellen aktív és sikeres vállalkozást hajtanának végre. Ezekben ay ellenséges különítményekben ugyanis nincs több pár száz embernél.

1761/VII-294. 1 oldal
1761. VII. 4.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Báró Zettwik és gróf Brunian tábornokok jelentése. A szlavóniai huszárokat küldje báró Ried tábornokhoz.

1761/VII-295. 1 oldal
1761. VII. 4.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Haditanácsi leirat a létszámcsökkentéssel félreállított másodtisztek alkalmazása ügyében.

1761/VII-296. 1 oldal
1761. VI. 27.
Az Udvari Haditanács gróf Daun tábornagynak


Az ezredeknél megürülő tiszti parancsnokságokra a létszámcsökkentés folytán a seregen kívül lévő másodtisztek is alkalmazhatók, de csak a mostani fizetésükkel.

1761/VII-296/a. Másolat. 2 oldal
1761. VII. 4.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A rozstermés behordása folyamatban van, a csűröket ki kell üríteni a gazdák részére.

1761/VII-297. 1 oldal
1761. VII. 5.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A szolgálatképtelen legénységet felül kell vizsgálni, és orvos által is aláírt bizottsági igazolvánnyal ellátni.

1761/VII-298. 2 oldal
1761. VII. 5.
Albrecht királyi herceg Hadik András lovassági tábornoknak


Levelét nyugtázza, a híreket köszöni. A csűrök kiürítése ügyében intézkedett.

1761/VII-299. 1 oldal
1761. VII. 5.
Hadik András lovassági tábornok Vicomte Greaulme-nek


Július 10. és 20. között írt leveleinek fogalmazványa.

1761/VII-300. Francia nyelvű. 8 oldal
1761. VII. 6.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Rendelkezéseit helybenhagyja, a követendő menetirányt megküldi.

1761/VII-301. 1 oldal
1761. VII. 7.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Báró Zettwiz tábornok sikertelen vállalkozásáról. A kiütéses betegség terjed. A lovasság táborozása. Humbert alezredes kihallgatása.

1761/VII-302. 2 oldal
1761. VII. 8.
Albrecht királyi herceg Hadik András lovassági tábornoknak


Átiratát megkapta, ennek értelmében az ezredeket utasította.

1761/VII-303. 1 oldal
1761. VII. 8.
Vicomte Greaulme Hadik András lovassági tábornoknak


1761/VII-304. Francia nyelvű levél. 3 oldal
1761. VII. 9.
Albrecht királyi herceg Hadik András lovassági tábornoknak


A tíznaponként esedékes jelentést beküldi.

1761/VII-305. 1 oldal
1761. VII. 9.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az üresedésben lévő tiszti állásokról, a beosztott vagy másodtisztekről az ezredek név szerinti kimutatást készítsenek.

1761/VII-306. 1 oldal
1761. VII. 10.
Hadik András lovassági tábornok


Gróf Brunian és báró Zettwitz tábornokok részére utasítás állásuk, valamint teendőik tárgyában.

1761/VII-307. Fogalmazvány. 6 oldal
1761. VII. 11.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Gróf Bruniannak küldött leirat. Miután Török ezredes visszajött, Bruniant nyugodtan elengedheti a szlavón huszárokhoz.

1761/VII-308. 1 oldal
1761. VII. 11.
Gróf Daun tábornagy gróf Bunian tábornoknak


Kérésére megengedi, hogy a szlavón huszárokhoz menjen. Szokatlan, sőt furcsa helyzet, de mégnem tekinti őt kizárólag csak ezredparancsnoknak, dandárt azonban nem kap.

1761/VII-308/a. Másolat. 1 oldal
1761. VII. 13.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az ezredek havi elszámolásaikat küldjék be, valamint igazolják, hogy eddig ez miért maradt el.

1761/VII-300. 1 oldal
1761. VII. 13.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A Quasco-hadtest idei téli fairtása az un. Sommerreiterwaldban, kivizsgálandó. Gróf Bunian tábornokot, kérésére, mégis meghagyja mostani parancsnokságában.

1761/VII-310. 2 oldal
1761. VII. 2.
Cs. kir. Kamarai Képviselet gróf Daun tábornagynak


A Quasco-hadtest Éger város erdejében 1 1/4 óra hosszú 6 öl széles torlaszt csinált. A kár 9000 forint. A torlasz nagy tűzveszélyt jelent. Miután a hadtest elvonult, kéri a torlasz eltávolítását.

1761/VII-310/a. Másolat. 2 oldal
1761. VII. 15.
Vicomte Greaulme Hadik András lovassági tábornoknak


1761/VII-311. Francia nyelvű irat. 3 oldal
1761. VII. 15.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A Salm-ezred a nála lévő orosz közkatonát sürgősen küldje a főhadiszállásra.

1761/VII-312. 1 oldal
1761. VII. 16.
Stollberg herceg táborszernagy Hadik András lov. tábornoknak


Előléptetéséhez küldött szerencse kívánatait köszöni. Greaulme levelét megküldi. A birodalmi sereg Altenburg felé fog vonulni.

1761/VII-313. 2 oldal
1761. VII. 17.
Nauendorff altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A birodalmi sereg Altenburg felé fog vonulni. Ez esetben Nauendorff Pönig felé megy.

1761/VII-314. 2 oldal
1761. VII. 17.
Nauendorff altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az előőrsök felállításának ismertetése Pönig környékén.

1761/VII-314/a. 2 oldal
1761. VII. 18.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az ezredek készítsenek kimutatást a porosz fogságban levő, illetve onnan visszatért tisztekről, valamint arról, hány tiszti hely van betöltetlenül. Jelentésmintát küld.

1761/VII-315. 1 oldal
1761. VII. 19.
Nauendorff altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A birodalmi seregtől Lipcse felé irányított különítmény sikere. Ellenséges kis különítmények tervezett vállalkozása Chemnitz felé.

1761/VII-316. 3 oldal
1761. VII. 19.
Gróf Serbelloni tábornagy Nauendorff altábornagynak


A különböző kisebb ellenséges különítmények elűzésére vagy elfogására irányuló tervek.

1761/VII-316/a. Másolat. 3 oldal
1761. VII. 19.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A kórházakban felgyógyult és már csak üdülő legénység vadászik. Ez szigorúan tilos, az ezredeket figyelmeztesse erre.

1761/VII-317. 2 oldal
1761. VII. 19.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Gróf Serbelloni tábornagy átiratát közli.

1761/VII-318. 1 oldal
1761. VII. 16.
Gróf Serbelloni tábornagy gróf Daun tábornagynak


A birodalmi sereggel Ronneburgba megy, előőrseit előrébb tolja, a különítményekkel az ellenséges portyázást kívánja megakadályozni.

1761/VII-319. Másolat. 2 oldal
1761. VII. 20.
Förster százados segédtiszt Hadik András lovassági tábornoknak


A Hadik-hadtest létszámkimutatása a július 10. és 20. közötti időre.

1761/VII-320. 1 oldal
1761. VII. 20.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A tüzérségi személyzet felváltása. Kétnapos takarmányadag raktározása Frauensteinben.

1761/VII-321. 1 oldal
1761. VII. 20.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A beosztott tisztekről kimutatás készítendő, hogy a hadifogságba került tisztek helyét töltik-e be, vagy a létszámfölöttiekét.

1761/VII-322. 1 oldal
1761. VII. 20.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Minta a fenti kimutatáshoz.

1761/VII-322/a. Másolat. 1 oldal
1761. VII. 20.
Nauendorff altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A birodalmi sereg Ronneburgba, Nauendorff Pönigbe megy. A birodalmi seregtől Hadikhoz szeretne jutni, ehhez a pártfogását kéri.

1761/VII-323. 2 oldal
1761. VII. 19.
Gróf Serbelloni tábornagy Nauendorff altábornagynak


A birodalmi sereg részére kiadott menetutasítás.

1761/VII-323/a. Másolat. 1 oldal
1761. VII. 19.
Gróf Serbelloni tábornagy Nauendorff altábornagynak


A menetutasítást miheztartás végett megküldi.

1761/VII-323/b. Másolat. 1 oldal
1761. VII. 22.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az élelmezési pénzek felvételére szükséges beadványokat az ezredek minden hó 20-ig két példányban adják be.

1761/VII-324. 1 oldal
1761. VII. 23.
Nauendorff altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Pönigbe érkezett. 23-án a Pegánál álló ellenséges csapatot megtámadja. Híreket küld, az esetleges ellenséges megmozdulásról híreket kér.

1761/VII-325. 2 oldal
1761. VII. 23.
Nauendorff altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Kiküldött tudósító jelentése az ellenségről.

1761/VII-325/a. Másolat. 1 oldal
1761. VII. 23.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A Würzburg-ezredbe egy hadapród felvétele önkéntesként. A tutajmester előterjesztése véleményezés végett.

1761/VII-326. 2 oldal
1761. VII. 22.
Hungar Károly tutajmester gróf Daun tábornagynak


Kérvény a tharandi erdőben eszközlendő vágatások ügyében.

1761/VII-326/a. Másolat. 3 oldal
1761.


Rendelet az 1762. évi faellátásra. A katonaság által létesített torlasz-védmű felhasználása ügyében, illetve Hadik átirata a torlasz megbolygatása miatt.

1761/VII-326/b. Másolat. 4 oldal
1761. VII. 23.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Haditanácsi leirat az újoncok ügyében. A porosz és más idegen pénzérmék forgalma miatti átirat.

1761/VII-327. 2 oldal
1761. VII. 16.
Az Udvari Haditanács gróf Daun tábornagynak


Az Olaszországban és az Erdélyben állomásozó helyőrségi zászlóaljak helyett az újoncokat az ezredek tartaléknál kell kiképezni. Az erdélyi és az olaszországi helyőrségi zászlóaljakhoz pedig a poroszoktól átszökötteket és a birodalmi újoncokat kell küldeni.

1761/VII-327/a. Másolat. 2 oldal
1761. VII. 11.
Gróf Chotek János az Udvari Haditanácsnak


Amelyik ezrednek 50 embernél több újoncra van toborzó pénze, azt szolgáltassa be a királynő rendeletére.

1761/VII-327/b. Másolat. 2 oldal
1761. VII. 23.
Gróf Quasco altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


1761/VII-328. Francia nyelvű levél 2 oldal
1761. VII. 26.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Pinzger János és Lévi Ábrahám által szállított vértes és dragonyos lovak átvétele.

1761/VII-329. 1 oldal
1761. VII. 26.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Kimutatás Pinzger János és Lévi Ábrahám lószállítók által augusztus 10. és 19-én átadandó lovak szétosztásáról a nehézlovasezredek között.

1761/VII-329/a. Másolat. 1 oldal
1761. VII. 28.
Albrecht királyi herceg Hadik András lovassági tábornoknak


Az ítélet végrehajtása a Zweybrücken-dragonyosok egyik közlegényén. Néhány napra Lobositzra szeretne távozni.

1761/VII-330. 2 oldal
1761. VII. 26.
Gróf Serbelloni tábornagy gróf Colloredo birodalmi alkancellárnak


Az ellenség támadásra készül Nauendorff altábornagy ellen, aki Göesnitzre fog visszahúzódni. A birodalmi sereg főhadiszállását Weydára húzza vissza. 2 hidat üttetett az Elsteren.

1761/VII-331. Másolat. 2 oldal
1761. VII. 29.
Nauendorff altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Kleist porosz ezredes támadása elől Göesnitzre való visszahúzódásának története, valamint a kapott parancsok másolata.

1761/VII-332. 3 oldal
1761. VII. 25.
Gróf Serbelloni tábornagy Nauendorff altábornagynak


A Göesnitznél lévő német csapatokat ne vonja előre Pőnigre, hanem maga is Göesnitzre vonuljon vissza, ahol szükség esetén további támogatásban lehet része.

1761/VII-332/a. Másolat. 3 oldal
1761. VII. 28.
Nauendorff altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A Pönig melletti visszavonulás alkalmával szenvedett veszteség kimutatása.

1761/VII-332/b. Másolat. 1 oldal
1761. VII. 27.
Gróf Serbelloni tábornagy Nauendorff altábornagynak


Egy ellenséges különítménynek Zwickaun át Plauen és Adorf irányába történő előnyomulásának hírére Krimitschauba gyalogságot, Nauendorffnak vérteseket küld.

1761/VII-332/c. Másolat. 2 oldal
1761. VII. 17.
Gróf Serbelloni tábornagy Nauendorff altábornagynak


Beleegyezik abba, hogy a horvátokkal és huszárokkal újra Pönigbe menjen előre, ayonban a Göesnitzben lévő német csapatok maradjanak ott. Tüzérséget nem adhat semmiképpen. A legszükségesebb járőröket küldje ki, az ellenséget hagyja nyugton, a huszárok pihenjenek.

1761/VII-332/d. Másolat. 2 oldal
1761. VII. 27.
Nauendorff altábornagy gróf Serbelloni tábornagynak


Pönignél levő előnyös helyzetének újra elfoglalásához a Göesnitzben lévő csapatokra is szükség volna. Kéri azokat is előrevitetni.

1761/VII-332/e. Másolat. 1 oldal
1761. VII. 28.
Gróf Serbelloni tábornagy Nauendorff altábornagynak


Előterjesztését nem fogadja el, tegyen úgy, amint az rendelve volt.

1761/VII-332/f. Másolat. 1 oldal
1761. VII. 30.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Legfelsőbb leirat. Az ezredek részletes név szerinti kimutatást készítsenek a tartalékos és azon tisztek hollétéről, akiket a hadifogságból becsületszóra bocsátottak el.

1761/VII-333. 2 oldal
1761. VII.
Cs. kir. elhatározás gróf Daun tábornagynak


A lovasezredek ügyes tiszteket küldjenek a tartalékhoz. A sérült lovakról, a hibásakról jelentést készítsenek. Ha a szolgálatra alkalmatlan lovakról a hadbiztosság nem intézkedik, jelentsék azt a tartalék parancsnokának.

1761/VII-333/a. Másolat. 1 oldal
1761. VII. 30.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Gyakorló lőpor kiosztása, mennyisége zászlóaljanként egy mázsa.

1761/VII-334. 1 oldal
1761. VII. 31.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Augusztus 1-15. terjedő időre szóló tábori jelszót megküldi.

1761/VII-335. 1 oldal
1761. VII.
Vicomte Greaulme Hadik András lovassági tábornoknak


1761/VII-336. Francia nyelvű. 3 oldal
1761. VII.
Gróf Brentano tábornok Hadik András lovassági tábornoknak


Az ellenség Schweidnitz mellett vonta össze hadseregét. Az erre hozott viszontintézkedéseket ismerteti.

1761/VII-337. 1 oldal
1761. VIII. 1.
Albrecht királyi herceg Hadik András lovassági tábornoknak


A híreket megkapta, az utasításokat Göesnitz tábornoknak továbbadta.

1761/VIII-338. 1 oldal
1761. VIII. 1.
Naundorff altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az ellenség nagyobb erőket gyűjtött össze, és mert bizonnyal tudja, hogy a birodalmi sereg már a nehéz poggyászát és a tüzérségét elküldte, így visszavonulásra kész. Ezt fogja erőltetni. Ha Kleist ezredes holnap Nauendorffot megtámadja, Zettwitz tábornok Kleist hátában csinálhatna zavart.

1761/VIII-339. 2 oldal
1761. VIII. 4.
Albrecht királyi herceg Hadik András lovassági tábornoknak


A közölt rendeletet az ezredeknek kiadta.

1761/VIII-340. 1 oldal
1761. VIII. 6.
Nauendorff altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az ellenséges támadás elől parancsra vissza kellett vonulnia Taupadelra, erősítést nem kapott. A visszavonuló ellenséget megint követte Pönig felé, de a dragonyosokat is elvették tőle.

1761/VIII-341. 4 oldal
1761. VIII. 6.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A kiküldött Zettwitz-hadtest élelmezési ügyéről.

1761/VIII-342. 2 oldal
1761. VIII. 6.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A hadifogságból becsületszóra elbocsátott és most visszatérő tiszteket az ezredek szolgálattételre rendeljék be.

1761/VIII-343. 1 oldal
1761. VIII. 6.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A porosz és a cs. kir. hadifogoly tisztek kicserélési jegyzéke. (34 cs. kir. kicserélt tisztből 3 magyar).

1761/VIII-343/a. Másolat. 1 oldal
1761. VIII. 7.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Panasz Brunian tábornok és Török ezredes csapatai által okozott erdőkárokról. Mindketten sajátkezű igazolást küldjenek be.

1761/VIII-344. 1 oldal
1761. VIII. 7.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Linden porosz tábornok ellen hajlandó a hadseregtől 3000 gyalogost és 2000 lovast küldeni. Hány fő a Zettwitz-különítmény, és miből áll?

1761/VIII-345. 2 oldal
1761. VIII. 7.
Gróf Brentano tábornok Hadik András lovassági tábornoknak


Különböző üdvözletek. A Laudon-hadsereg Frankenbergnél van. Az ellenség az orosz sereggel való összeköttetést igyekszik megakadályozni. Az orosz sereg túl lassú mozdulatai.

1761/VIII-346. 3 oldal
1761. VIII. 8.
Vicomte Greaulme Hadik András lovassági tábornoknak


1761/VIII-347. Francia nyelvű irat. 3 oldal
1761. VIII. 8.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Miután az ellenség Pönigből visszavonult, a szervezendő különítmény kérdése magától megoldódott.

1761/VIII-348. 1 oldal
1761. VIII. 8.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Nauendorff altábornagy közlése alapján tett intézkedéseit roppant bölcs és előrelátó dolognak minősíti.

1761/VIII-349. 1 oldal
1761. VIII. 9.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az összes csapat beosztott tisztjeiről jelentés készítendő: mikor lettek kinevezve, mikor kaptak parancsnokságot? Esetenként ezeket haditanács felé közölni kell.

1761/VIII-350. 1 oldal
1761. VIII. 9.
Albrecht királyi herceg Hadik András lovassági tábornoknak


A tíz napontként beterjesztendő jelentést csapatairól megküldi.

1761/VIII-351. 1 oldal
1761. VIII. 10.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az országos hitel kötelezvény ügyében a haditanács által kiadott rendeletek nehány példányát küldi terjesztés végett.

1761/VIII-352. 1 oldal
1761. VIII. 10.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Igazolvány Franck hadnagy részére Bécsbe pénzfelvételre. 2 ember és 3 ló adagot napjában nem kaphat. Értesítse Göesnitz tábornokot.

1761/VIII-353. 1 oldal
1761. VIII. 10.
Förster százados segédtiszt Hadik András lovassági tábornoknak


A Hadik-hadtest létszámkimutatása az augusztus 1-10-ig terjedő időre.

1761/VIII-354. 1 oldal
1761. VIII. 12.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Beck altábornagy csapataival Sziléziába megy. Pótlására minden huszárezred 100 lovast ad. Hadik is küldjön a palatinus-huszároktól.

1761/VIII-355. 1 oldal
1761. VIII. 12.
Gróf Brentano tábornok Hadik András lovassági tábornoknak


A Laudon-hadsereg előnyomulása Kunzendorfra.

1761/VIII-356. 2 oldal
1761. VIII. 12.


A Lacy-hadtest gyakorlatára és annak hadmozdulataira kiadott rendelkezés.

1761/VIII-357. Másolat. 3 oldal
1761. VIII. 14.
Nauendorff altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Altenburgban van, előőrseit kiállította. Ide vonulásának körülményei, áskálódások, háta mögötti vádaskodások, a birodalmi seregnél nem jó szolgálni.

1761/VIII-358. 4 oldal
1761. VIII. 14.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Újoncok átvételére az illetékes ezredek intézkedjenek.

1761/VIII-359. 1 oldal
1761. VIII. 14.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az oszrák örökös tartományokból a Salm-ezred részére állított újoncok kimutatása.

1761/VIII-359/a. Másolat. 1 oldal
1761. VIII. 15.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Kleist porosz ezredes esetleges támadása elleni intézkedéseket tegye meg.

1761/VIII-360. 1 oldal
1761. VIII. 16.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Csehországba kiküldött csapatrészek a felvett anyagokból a szénát külön nyugtázzák.

1761/VIII-361. 1 oldal
1761. VIII. 16.
Nauendorff altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A birodalmi sereg Zehitsre készül, Kleist porosz ezredes Döbbelnben van.

1761/VIII-362. 1 oldal
1761. VIII. 16.
Hadik András lovassági tábornok Vicomte Greaulme-nak


1761/VIII-363. Francia nyelvű fogalmazvány. 4 oldal
1761. VIII. 17.
Az Udvari Haditanács Nauendorff altábornagynak


A birodalmi sereg könnyűcsapatainál altábornagyra szükség nincs, Magyarországra vagy máshová mehet.

1761/VIII-364. 1 oldal
1761. VIII. 17.
Gróf Marainville Hadik András lovassági tábornoknak


1761/VIII-365. Francia nyelvű levél 3 oldal
1761. VIII. 18.
Albrecht királyi herceg Hadik András lovassági tábornoknak


Jelentés a csapatairól augusztus 10-20 időben. A Zweybrücken-ezred létszám feletti 50 emberének leadása.

1761/VIII-366. 1 oldal
1761. VIII. 18.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Augusztus 19-én jöjjön a főhadiszállásra megbeszélésre.

1761/VIII-367. 1 oldal
1761. VIII. 18.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A hadifogságban lévő tisztekről az ezredek által készítendő kimutatás.

1761/VIII-368. 1 oldal
1761. VIII. 18.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Fenti kimutatásnak a haditanács által megállapított mintája.

1761/VIII-368/a. 1 oldal.
1761. VIII. 20.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Jelentés átvételét nyugtázza, a Salm-ezred és a Zweybrücken-ezred Gittesseebe tartó menete.

1761/VIII-369. 1 oldal.
1761. VIII. 20.
Förster százados segédtiszt Hadik András lovassági tábornoknak


A Hadik-hadtest létszámkimutatása az augusztus 10-20 közötti időről.

1761/VIII-370. 1 oldal
1761. VIII. 21.
Albrecht királyi herceg Hadik András lovassági tábornoknak


A Sziléziában történő eseményekről küldött hírekért köszönet.

1761/VIII-371. 1 oldal
1761. VIII. 22.
Gróf Brentano tábornok Hadik András lovassági tábornoknak


Az orosz sereg Hockkirchenre nyomult, a poroszok Saurinra, Wickeldorfra és Zettwitzre húzódtak, s valószínűleg Freyburgban szállnak táborba. Brentano Hohen-Friedbergnél áll.

1761/VIII-372. 3 oldal
1761. VIII. 22.
Báró Luzsenszky altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A Laudon-sereg és az ellenség hadmozdulatai. A poroszok jobb szárnya Jaurnek, a balszárnya Schweidnitznél van. Laudon-sereg balszárnya Hochen-friedbergnél, a jobbszárnya Kuntzendorffnál, az orosz sereg Jaurneknél áll.

1761/VIII-373. 4 oldal
1761. VIII. 22.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Porosz szökevények lova és fegyvere Pielack ezredes hadbiztosságánál van. Az ezredek megürült zászlótartói helyeiről.

1761/VIII-374. 1 oldal
1761. VIII. 24.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A Luzani-ezred zászlótartójának panasza. Az ezredparancsnokot hallgassa ki.

1761/VIII-375. 1 oldal
1761. VIII. 25.
Albrecht királyi herceg Hadik András lovassági tábornoknak


Az ezredeket utasította, hogy a 26-i kivonuláskor a poggyászt vigyék magukkal.

1761/VIII-376. 1 oldal
1761. VIII. 25.
Albrecht királyi herceg Hadik András lovassági tábornoknak


Csapatainak kimutatása, a Zweybrücken-ezred létszámfölöslege; szemléje Daun által.

1761/VIII-377. 2 oldal
1761. VIII. 25.
Nauendorff altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A birodalmi seregnél és az ellenségnél is a helyzet változatlan. A francia seregről kapott híreket megküldi.

1761/VIII-378. 1 oldal
1761. VIII. 26.
Hadik András lovassági tábornok


A Dipoldswaldénál álló hadtest gyakorlatára vonatkozó jegyzetek.

1761/VIII-379. Másolat. 19 oldal
1761. VIII. 27.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Hitelkötelezvények mintái az ezredeknek, a júliusi szelvények beváltása, a szeptemberi zsold és fizetések fölvétele. A Salm-ezred parancsnokának jelentése az elharapódzott szökésekről.

1761/VIII-380. 2 oldal
1761. VIII. 28.
Albrecht királyi herceg Hadik András lovassági tábornoknak


Hírek az ellenségről, ennek tájékozottsága saját hadmozdulatainkról. Az ezredek a régi szálláshelyeikre vonultak.

1761/VIII-381. 2 oldal
1761. VIII. 28.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Gorlichich őrnagyot az ellene emelt panaszokkal szemben igazolásra hívták fel. A 26-i ellenséges támadás veszteségeiről adjon jelentést.

1761/VIII-382. 1 oldal
1761. VIII. 29.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Gróf Brunian tábornok jelentése 26-i összeütközésről. könnyűcsapatait német lovassággal és gyalogsággal erősítse meg. Báró Ried tábornoktól a szlavóniai huszárokat nem lehet elvenni.

1761/VIII-383. 3 oldal
1761. VIII. 29.
Báró Luzsenszky altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A poroszok régi állásaikban erősen elsáncolva vannak, az orosz sereg előbbre jött, főhadiszállása Hochen-Friedbergnél van. Laudon serege a hegyekről lejjebb szállt, jobb szárnya Pegendorfnál, a bal Freyburgnál van. Ütközetre nem került sor, csak előőrsi csatározások voltak.

1761/VIII-384. 2 oldal
1761. VIII. 29.
Nauendorff altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Kleist porosz ezredes 25-én állását elhagyva Freyburg felé vonult, de azóta visszatért.

1761/VIII-385. 1 oldal
1761. VIII. 29.
Nauendorff altábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Hirtelen visszahívták és elmozdították állásából. Tanácsot kér és ezért személyesen fog jelentkezni.

1761/VIII-386. 2 oldal
1761. VIII. 31.
Förster százados segédtiszt Hadik András lovassági tábornoknak


A Hadik-hadtest létszámkimutatása augusztus 21-31 terjedő időre.

1761/VIII-387. 1 oldal
1761. VIII. 31.
Albrecht királyi herceg Hadik András lovassági tábornoknak


A porosz, az orosz és Laudon seregének állásai Sziléziában.

1761/VIII-388. 2 oldal
1761. IX. 1.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Egy porosz kém leírása, az ellenségről érkezett hírek, ellenintézkedést tegyen.

1761/IX-389. 1 oldal
1761. IX. 1.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Egy porosz kém személyleírása.

1761/IX-389/a. 1 oldal
1761. IX. 1.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Seidlitz porosz tábornok a lovassággal Lomatschra, 2 szabadcsapat Würzenre ment.

1761/IX-389/b. 1 oldal
1761. IX. 2.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


A Freyburg melletti helyzetet megnézve Seeger századossal 3 állást vétetett föl.

1761/IX-390. Fogalmazvány. 3 oldal
1761. IX. 2.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az ezredek a felvett pénz mennyiségét a nyugtákon számmal és betűvel tüntessék fel.

1761/X-391. 1 oldal
1761. IX. 3.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Szeptember 4-én reggel 1/2 9-re jöjjön a főhadiszállásra.

1761/IX-392. 1 oldal
1761. IX. 3.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Lacy és Ried által küldött jelentés az ellenséges hadmozdulatokról, miután ez inkább a birodalmi sereg ellen irányulónak látszik, a múltkorihoz hasonló összetételű csapatot küldjön. Gróf Brunian tábornok lépjen összeköttetésbe báró Rieddel.

1761/IX-393. 2 oldal
1761. IX. 4.
Gróf Brentano tábornok Hadik András lovassági tábornoknak


Az orosz és a Laudon-sereg tervezett támadása a porosz király állása ellen, a várható nagy veszteségek miatt elmaradt. Bekerítő mozdulatokkal igyekeznek a porosz királyt állása elhagyására bírni.

1761/IX-394. 4 oldal
1761. IX. 1.
Gianini


A szeptember 3-ra a porosz király ellen tervezett támadásra készült utasítások.

1761/IX-395. Másolat. 12 oldal
1761. IX. 5.
Albrecht királyi herceg Hadik András lovassági tábornoknak


A kiadott utasítás keresztülvitelére Göesnitz tábornokot utasította.

1761/IX-396. 1 oldal
1761. IX. 5.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A gyalogezredek mutassák ki, hol a legkevesebb a legénységük. Az ellenséges

hadmozdulatokróü szerezzen közelebbi értesülést és ezt Zettwitz jelentésével együtt küldje be.

1761/IX-397. 2 oldal
1761. IX. 6.
Vicomte Greaulme Hadik András lovassági tábornoknak


1761/IX-398. Francia nyelvű irat. 4 oldal
1761. IX. 7.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Jelentését megkapta, a tett intézkedéseket helyben hagyja.

1761/IX-399. 1 oldal
1761. IX. 9.
Báró Zettwitz tábornok Hadik András lovassági tábornoknak


A Tschoppau és Flöha között Chemnitz irányában levő táborhelyekről tesz jelentést.

1761/IX-400. 2 oldal
1761. IX. 9.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Ha az ezredparancsnok fogságba jut, a királynő rendeletére az ezredparancsnokságot a második ezredes veszi át. Az ezredek a kincstártól kapott kötelezvényekkel fizessenek, ezekről kimutatás készítendő.

1761/IX-401. 2 oldal
1761. IX. 9.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Gróf Serbelloni tábornagy átiratát küldi: az augusztusi tiszti fizetések utalványozva vannak, fölvehetők.

1761/IX-402. 1 oldal
1761. IX. 6.
Gróf Serbelloni tábornagy gróf Daun tábornagynak


Seidlitz porosz tábornok támadása a birodalmi sereg ellen. A Ronneburg melletti állást elhagyta, ez után Weydánál foglalt állást, ahol az ellenséges lovasság már nem lehet ártalmára.

1761/IX-402/a. Másolat. 4 oldal
1761. IX. 10.
Albrecht királyi herceg Hadik András lovassági tábornoknak


Csapatairól létszámjelentés. A Zweybrücken-ezred még egy falut kér szállásul, valamint hiányos tölténykészlete kiegészítését.

1761/IX-403. 2 oldal
1761. IX. 10.
Albrecht királyi herceg Hadik András lovassági tábornoknak


Serbelloni tábornagy átirata. Báró Zettwitz tábornokra túl nagy csapatot nem akar rábízni. A megerősítésre szánt alakulat mennyiséget közölje.

1761/IX-403/a. 1 oldal
1761. IX. 8.
Gróf Serbelloni tábornagy gróf Daun tábornagynak


Seidlitz porosz tábornok Lipcse felé vonul a beérkezett jelentések szerint. Ronneburg és Krimitschaut könnyűcsapatok tartják megszállva. Az Elster és Saal közzé erősebb csapatot küld, és ilyennel fogja tartani Weydát is.

1761/IX-404/a. 2 oldal
1761. IX. 11.
Gróf Brentano tábornok Hadik András lovassági tábornoknak


Butturlin tábornagy orosz serege az Odera mögé vonult gróf Zernieff altábornagy csapatainak hátrahagyásával. Az ellenség régi állásában van, a Laudon-hadsereg sem mozdul. A poroszok minden eleséget feléltek.

1761/IX-405. 4 oldal
1761. IX. 12.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Báró Zettwitz tábornok megerősítésére a szluini zászlóaljat és a szlavóniai huszárokat küldi.

1761/IX-406. 1 oldal
1761. IX. 12.
Albrecht királyi herceg Hadik András lovassági tábornoknak


A Drezdaba való menethez engedélyt kér. Az oroszok az Oderán túlra vonultak vissza.

1761/IX-407. 1 oldal
1761. IX. 13.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Török ezredes jelentése. Von Rennersfeld melyik ezrednél szolgált? A szász hatóság átirata fakészletek fölösleges fölégetéséről. Az érchegységi kerületből liszt, abrak és takarmányszállítás Altenbergbe.

1761/IX-408. 2 oldal
1761. IX. 15.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az ellenség visszavonulása. Pótlovak a Zweybrücken-dragonyosezred részére. A vezénylettek Zettwitzhez indulnak, ha ő az ellenség visszavonulását nem jelenti.

1761/IX-409. 2 oldal
1761. IX. 16.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Tudja meg Zettwitz tábornoktól, hol vannak az ellenséges állások, és hol a birodalmi sereg, hogy a kiválasztott különítményt esetleg elküldhesse.

1761/IX-410. 1 oldal
1761. IX. 16.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


2 porosz gyújtogató és egy toborzó leírása körözés céljából. Az ezredparancsnokok legénységet igazolvánnyal küldhetnek csak hírnököknek nem használhatják őket.

1761/IX-411. 2 oldal
1761. IX.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Gromy János és Richter Antal porosz gyújtogatók személyleírása.

1761/IX-411/a. 1 oldal
1761. IX.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Marek Ferenc magát vadásznak kiadó titkos porosz toborzó személy leírása.

1761/IX-411/b. 1 oldal
1761. IX. 17.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A haditanácsi igazságügyi bizottságának leirata Voikovich őrnagy által lefolytatott vizsgálat tárgyában az egyes határőrök hamis pénzgyártása miatt.

1761/IX-412. 2 oldal
1761. IX. 17.
Báró Zettwitz tábornok Hadik András lovassági tábornoknak


A sziléziai helyzetet ismerteti, az oroszok az Odera mögé vonultak. A Laudon-sereg a régi állásában van. A poroszok nem mozdulnak. A szolgálat fárasztó készenlét, de semmi cselekvés.

1761/IX-413. Másolat. 3 oldal
1761. IX. 18.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Báró Ried tábornok jelentése egy állítólagos ellenséges hadmozdulatról.

1761/IX-414. 1 oldal
1761. IX. 18.
Báró Ried tábornok gróf Daun tábornagynak


Egy hírszerző jelentése szerint kb. 8000 főnyi ellenséges erő Rochlitz felé vonul. Egy porosz kém személyleírását küldi.

1761/IX-414/a. 2 oldal
1761. IX. 19.
Gróf Marainville Hadik András lovassági tábornoknak


1761/IX-415. Francia nyelvű irat. 3 oldal
1761. IX. 19.
Albrecht királyi herceg Hadik András lovassági tábornoknak


Csapatairól a szokásos tíz naponkénti jelentést beterjeszti.

1761/IX-416. 1 oldal
1761. IX. 20.
Rhode főhadnagy Hadik András lovassági tábornoknak


A Kunnersdorf melletti állások felvétele és leírása.

1761/IX-417. 2 oldal
1761. IX. 20.
Rhode főhadnagy Hadik András lovassági tábornoknak


Vázlat Kunnersdorf vidékéről és az ottani állásokról.

1761/X-417/a. 1 oldal
1761. IX. 20.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Miután Seidlitz porosz tábornok Strehla és Oschaz között áll, az ellenséges különítményről szóló hír nem valószínű. Az orosz sereg Posen felé vonul, ez a porosz királyt is mozdulatra fogja bírni.

1761/IX-418. 1 oldal
1761. IX. 21.
Gróf Marainville Hadik András lovassági tábornoknak


1761/IX-419. Francia nyelvű levél. 4 oldal
1761. IX. 21.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Takarmányszerzés és Altenbergbe szállítás. Mely határőr csapatoknak jár le szolgálati idejük? Gorlisics őrnagy ügye még nincs befejezve.

1761/IX-420. 2 oldal
1761. IX. 24.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A takarmányszerzésre Török ezredesnek kiadott parancs. E hó 25-én jöjjön a főhadiszállásra.

1761/IX-421. 1 oldal
1761. IX. 25.
Albrecht királyi herceg Hadik András lovassági tábornoknak


Létszámkimutatás. A csapatok az erdészektől igényeljenek fát, ne irtsák a fiatal erdőket. A marhavész terjedéséről.

1761/IX-422. 2 oldal
1761. IX. 26.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A cseh rendek által állított újoncok átvételére az ezredeket utasítsa.

1761/IX-423. 1 oldal
1761.


Az 1761. évi Csehország által állított újoncok kimutatása ezredek szerint.

1761/IX-423/a. 1 oldal
1761. IX. 27.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az Albrecht királyi herceg levelében említett erdőkártételt meg kell akadályozni. Az ellenségtől idekerülő lovak a huszárságnak adandók át.

1761/IX-424. 2 oldal
1761. IX. 29.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Sáncmunkához szerszámok küldése. Seeger őrnagy terve.

1761/IX-425. 1 oldal
1761. IX. 29.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


A Brettfelsdorf melletti és a hozzá kapcsolódó állások leírása, valamint megerősítésének módozatai.

1761/IX-426. Fogalmazvány. 4 oldal
1761. IX. 29.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Egy 40 ezer főnyi sereg összetételéről és téli elhelyezési módozatairól készült tervezet.

1761/IX-427. Fogalmazvány. 6 oldal
1761. IX. 30.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Seidlitz porosz tábornok és Kleist ezredes állítólagos hadmozdulatai. Összeköttetés fenntartása a birodalmi sereggel.

1761/IX-428. 1 oldal
1761. IX. 30.
Förster százados segédtiszt Hadik András lovassági tábornoknak


A Hadik-hadtest szeptember havi létszámkimutatása.

1761/IX-429. 1 oldal
1761. IX. 30.
Hadik András lovassági tábornoknak


A szeptember hónapban tett előterjesztések, levelek és a levelekre adott válaszok.

1761/IX-430. Fogalmazvány. 72 oldal
1761. X. 4.
Laudon táborszernagy gróf Daun tábornagynak


Jelentés Schweidnitz város és erőd október elsején történt megvételéről.

1761/X-431. Másolat. 6 oldal
1761. IX. 30.
Laudon táborszernagy


Schweidnitz erőd megrohanására kiadott utasítások.

1761/X-431/a. Másolat. 10 oldal
1761. X . 1.
Laudon táborszernagy


Kimutatás a Schweidnitz erőd október 1-i megvétele alkalmából szenvedett veszteségekről.

1761/X-431/b. Másolat., 2 példány. 4 oldal
1761. X. 1.
Báró Laudon táborszernagy gróf Daun tábornagynak


Schweidnitz erőd elfoglalása alkalmával hadifogságba esett poroszok kimutatása.

1761/X-431/c. Másolat. 1 oldal
1761. X. 1.
Báró Laudon táborszernagy gróf Daun tábornagynak


Schweidnitz erőd elfoglalása alkalmával zsákmányolt ágyúk és lőszerek leltára.

1761/X-431/d. Másolat. 2 oldal
1761. X. 1.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Haditanács leiratát közli. Török ezredes megerősítése. A csapatok készültségéről.

1761/X-432. 1 oldal
1761. IX. 20.
Az Udvari Haditanács gróf Daun tábornagynak


A megüresedő tiszti helyeket az ezredek azonnal jelentsék a haditanácsnak.

1761/X-432/a. Másolat. 1 oldal
1761. X. 1.
Albrecht királyi herceg Hadik András lovassági tábornoknak


Hadik levelének, az azzal küldött tábori jelszó és hírek vételének elismerése.

1761/X-433. 1 oldal
1761. X. 2.
Albrecht királyi herceg Hadik András lovassági tábornoknak


Schweidnitz megvételéről szóló hírt közli.

1761/X-434. 1 oldal
1761. X. 2.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Tervezet arról, hogy egy, Freyburghoz előretolt seregtesttel hogyan és meddig tarthatná magát.

1761/X-435. 1 fogalmazványi, 1 másolati példány. 5 oldal
1761. X. 2.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


A Freyburgba előretolandó hadtest összeállítására vonatkozó tervezet.

1761/X-435/a. Fogalmazvány. 6 oldal
1761. X. 2.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


A Bertelsdorfba tervezett tábor tüzérségi szükségletének részletezése.

1761/X-435/b. Másolat. 1 oldal
1761. X. 2.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Schweidnitz megvételéről szóló hír.

1761/X-436. 1 oldal
1761. X. 1.
Báró Laudon táborszernagy gróf Daun tábornagynak


Schweidnitz várost és erődöt október 1-jén hajnalban sikerült rohammal bevenni.

1761/X-436/a. Másolat. 1 oldal
1761. X. 2.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Gróf Waffenberg százados fürdőszabadsága Töplizbe. Az ezredek tüzifaszükséglete.

1761/X-437. 2 oldal
1761. X. 3.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Abrak és takarmány behajtása Török ezredes útján, és annak raktározása.

1761/X-438. 1 oldal
1761. X. 3.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A megerősítésül kiszemelt ezredek és a tüzérség indulásának ideje eltolódik.

1761/X-439. 2 oldal
1761.


Az egyes ezredek részére menetirány tervezet október 5 és 6-ra.

1761/X-439/a. Másolat. 1 oldal
1761. X. 4.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A drezdai óvárosban lévő házába beszállásolás nem lesz. Schiebel ezredes ulánusai. Sáncmunkához szerszámok.

1761/X-440. 1 oldal
1761. X. 6.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A Serbelloni-, a Thierheim- és az Alt-Colloredo-ezredek elhelyezése. 500 szluini határőr gróf Brunian tábornokhoz irányítva.

1761/X-441. 1 oldal
1761. X. 6.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Gróf Serbelloni tábornagy átirata.

1761/X-442. 1 oldal
1761. X. 4.
Gróf Serbelloni tábornagy gróf Daun tábornagynak


2000 embert küldött Grácba. Báró Luzsenszkyt 3000 emberrel a mannsfeldi kerületbe küldte az ellenséget zavarni és hadisarcot szedni.

1761/X-442/a. Másolat. 2 oldal
1761. X. 6.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Haditanácsi leiratot küld. Jegyzék a hadiszolgálatra nem alkalmas tisztekről és a betöltendő tiszti állásokról.

1761/X-443. 2 oldal
1761. X. 14.
Gróf Chotek az Udvari Haditanácsnak


A tartalékokról, a helyőrségi zászlóaljakról, a hátországban lévő tábornokok és törzsek természetbeni járandóságáról legfelsőbb leirat.

1761/X-443/a. Másolat. 1 oldal
1761.
Legfelsőbb elhatározás


A tartalékoknál csak a hadiszolgálatra alkalmas tisztek kapják a természetbeni járandóságaikat. Erről készült kimutatást ellenőrzésre a haditanácsnak meg kell küldeni.

1761/X-443/b. Másolat. 1 oldal
1761.


Megüresedett tiszti állások betöltése az egyes ezredeknél.

1761/X-443/c. Másolat. 1 oldal
1761. X. 6.
Gróf Daun tábornagy gróf Wiednek


Haditanácsi leirat. Jegyzék a hadiszolgálatra alkalmatlan tisztekről. A betöltendő tiszti állások jelentendők.

1761/X-444. 2 oldal
1761. X. 7.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Albrecht királyi herceg megbízása az összes szász csapat és a lovasság parancsnokságával.

1761/X-445. 1 oldal
1761. X. 8.
Bayer intéző Hadik András lovassági tábornoknak


A dipoldswaldei és a frauensteini raktárakban készletben található termények kimutatása.

1761/X-446. 1 oldal
1761. X. 8.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Előnyomuló csapatainak aznapi szállása. Báró Zettwitz tábornokot a Spittelwaldon átküldte az ellenség szándékainak kikémlelésére. Jó lenne, ha Ried tábornok Wildtrag vidékére mehetne Freyburg fedezésére.

1761/X-447. Fogalmazvány. 2 oldal
1761. X. 8.
Albrecht királyi herceg Hadik András lovassági tábornoknak


Az összlovasság parancsnokául történt előterjesztésért köszönetet mond.

1761/X-448. 2 oldal
1761. X. 9.
Albrecht királyi herceg Hadik András lovassági tábornoknak


A De Wille-ezred egyik századának elhelyezése szükséges a férőhelyek szűkös volta miatt.

1761/X-449. 1 oldal
1761. X. 9.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az elhelyezési kimutatást megkapta, addig semmi előnyomulást nem végez, míg Hadik a kiszemelt helyére nem ér.

1761/X-450. 1 oldal
1761. X. 9.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Báró Zettwitz tábornokot az ellenséges csapatok felkutatására küldte, azzal is, hogy lehetőleg támadja is meg azokat. Gróf Brunian ebben a támogatására lett utasítva. Megerősítési munkák. Az oroszok teljes visszavonulása folytán, a porosz király erősítést küldhet Szászországba.

1761/X-451. Fogalmazvány. 2 oldal
1761. X. 10.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Laudon a poroszok szállásra való vonulását jelenti. Addig nem mehet előre, míg biztos értesülés nincsen, jön-e Sziléziából ide segély. Erősítés nélkül is lehetne olyan állást venni, amivel, ha nem is az egész érchegységi kerület, de legalább annak nagyobb része biztosítva lenne.

1761/X-452. 3 oldal
1761. X. 12.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


A Sziléziából várt megerősítés elmaradása esetén az érchegységi kerület legnagyobb részének védelmére veendő hadállásról.

1761/X-453. Fogalmazvány. 5 oldal
1761. X. 12.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Sziléziából csak akkor várható erősítés, ha a porosz a maga részéről ugyancsak küld Szászországba csapatokat.

1761/X-454. 2 oldal
1761. X. 13.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Hof őrnagy szárnysegéd útján küldött értesítés a báró Ried tábornok csoportjának elhelyezésére adott utasításról.

1761/X-455. Másolat. 1 oldal
1761. X. 13.
Hadik András lovassági tábornok


Az egyes csapatparancsnokoknak adott utasításokhoz szolgáló jegyzetek Freyburg megszállása alkalmából.

1761/X-456. Fogalmazvány. 3 oldal
1761. X. 14.
Comte de Marainville Hadik András lovassági tábornoknak


1761/X-457. Francia nyelvű irat 4 oldal
1761. X. 15.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Freyburg megszállása, az erődítési munkálatok megkezdése. A legjobb út iránt érdeklődik. 17-én érkezik.

1761/X-458. 2 oldal
1761. X. 15.
Hadik András lovassági tábornok


Utasítás az egyes parancsnokoknak Freyburg biztosítására. Elszállásolási tervezet.

1761/X-459. Fogalmazvány. 3 oldal
1761. X. 16.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Haditanácsi leirat a hazatérő határőrcsapatok által terjesztett idegen pénznemek miatt.

1761/X-460. 1 oldal
1761. X. 8.
Az Udvari Haditanács gróf Daun tábornagynak


A cs. kir. kamarai Igazgatóság jegyzéke a hazatérő határőrcsapatok által behozott tiltott pénznemek miatt. Parancsnokok szigorúan ügyeljenek erre.

1761/X-460/a. Másolat. 1 oldal
1761. IX. 26.
Gróf Chotek az Udvari Haditanácsnak


Tiltott és értéktelen idegen váltópénzeket hoznak be az országba, főként a hazatérő határőrcsapatok, intézkedést kér a legfelsőbb rendeletek érvényesítésére.

1761/X-460/b. Másolat. 2 oldal
1761. X. 16.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A szász kamarai gyűlés panasza. Az ezredek a kamarával egyezzenek ki, ellenkező esetekben a kárösszeget a parancsnoktól fogják levonni.

1761/X-461. 1 oldal
1761. X. 10.
A szász kamarai testület Hauer cs. kir. udvari tanácsosnak


A csapatok az ismételt ígéretek ellenére erősen pusztítják az erdőket. Minden utalvány nélkül hordják a fát és kivágják a legszebb darabokat. A kihágások miatt elégtételt és kártérítést kér.

1761/X-461/a. Másolat. 6 oldal
1761. X. 18.
Hadik András lovassági tábornok


Napiparancs az egyes csapatrészek részére Freyburg és előterepének biztosítására.

1761/X-462. Fogalmazvány. 7 oldal
1761. X. 19.
Hadik András lovassági tábornok


A tüzérség elhelyezése, a közlekedési vonal a szárnyak között. Lármafaállítás, hidak karbahozása, biztosítása, a terep felvétele, egyéb biztonsági intézkedések Freyburgnál.

1761/X-463. Fogalmazvány. 7 oldal. (Megjegyzés: lármafa = szurkos szalmával fedett magas rúd, amelyet veszedelem idején meggyújtottak jeladásul.)
1761. X. 20.
Hadik András lovassági tábornok


Az erődítési munkák folytatása, a lovasság rőzsekötegeket szállítson. Az ezredparancsnokok felelősek, hogy a legénység a tábort el ne hagyja. Élelmiszerek a hatóság útján. Torlaszkészítés. Török ezredes az előőrsöket hol állítja fel?

1761/X-464. Fogalmazvány. 3 oldal
1761. X. 20.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


6 darab hat fontos ágyút és 2 hadbiztost küld. Gróf Serbelloni tábornagy levele. Sáncépítő szerszámokat Drezdából kap. Campitelli vagy Plonquet altábornagyot akarja-e? Az ellenség létszámáról.

1761/X-465. 2 oldal
1761. X. 18.
Gróf Serbelloni tábornagy gróf Daun tábornagynak


Seidlitz porosz tábornok 6-8000 emberrel Halberstadt felé vonul, Kleist ezredes Döbbelnnek fordult. Gróf Serbelloni tábornagy Lipcse felé küld csapatot.

1761/X-465/a. Másolat. 1 oldal
1761. X. 20.


A Drezdában található kettős csákányok.

1761/X-465/b. 1 oldal
1761. X. 20.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Sziléziából magán értesülés szerint 20000 ember jön, ebből Hadiknak is ad erősítést, hogy balra terjeszkedhessék.

1761/X-466. 1 oldal
1761. X. 20.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Haditanácsi leirat. Az ezredek a katonaszökevényekről kimutatást készítsenek.

1761/X-467. 1 oldal
1761. X. 13.
Az Udvari Haditanács gróf Daun tábornagynak


A júliusi nagyobb arányú szökések miatt felelőségre vont ezredparancsnokok a hadifogoly poroszokat mondják oknak. Kimutatást kérnek minden hónapban a szökevényekről név szerint, és arról, hogy poroszok-e vagy sem?

1761/X-467/a. Másolat. 2 oldal
1761. X.
Mária Terézia


A felelőségre vont ezredparancsnokok igazolását elfogadja. Pontos adatot kér arról, hogy hány volt porosz hadifogoly szökött meg.

1761/X-467/b. Másolat. 1 oldal
1761. X. 20.
Gróf Bunian tábornok Hadik András lovassági tábornoknak


Csapatainak elszámolási kimutatása.

1761/X-468. 1 oldal
1761. X. 21.
Hadik András lovassági tábornok


A munkások felügyelete a munkánál, az egyes csapatok aznapi táborozási helye, a tábori őrsök kiállítása. Riadó esetére rendelkezés.

1761/X-469. Fogalmazvány. 3 oldal
1761. X. 22.
Hadik András lovassági tábornok


Az ágyúk elhelyezése, a munka szorgalmas folytatása, a fegyverek tisztítása, a gyalogságnak szállás biztosítása. Török ezredest az ellenség megfigyelésére kiküldte.

1761/X-470. 3 oldal
1761. X. 22.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Somsdorfban hírvivők vannak. Gróf Quasco altábornagyot a királynő Schweidnitz parancsnokává nevezte ki, mielőbb menjen oda.

1761/X-471. 2 oldal
1761. X. 22.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A védelmi munkálatok mielőbbi befejezése. Báró Ried tábornokot tharandi erdő védelmére rendelte. Henrik herceg terepszemléje. Csapatai ereje miatt óvatosságot ajánl.

1761/X-472. 3 oldal
1761. X. 22.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Báró Ried tábornok előőrsi záróvonala.

1761/X-472/a. Másolat. 1 oldal
1761. X. 23.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az ellenséges támadás nem valószínű, mert rossz utakon tüzérséget nem szállíthat, megrohanás pedig nem kecsegtet eredménnyel.

1761/X-473. 2 oldal
1761. X. 23.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A hírek Henrik herceg terepszemléjét jelzik, ezért keményen álljon helyt. Ha mégis támadás éri a készentartott ezredekkel Daun is oda megy. Bernkop ezredes rendes kimutatást készítsen a szükségelt tüzérségi és fegyver lőszerről.

1761/X-474. 2 oldal
1761. X. 23.
Hadik András lovassági tábornok gróf Daun tábornagynak


Az előretolt különítmények csak gyenge ellenséges járőröket észleltek. Erődítései elkészültek, a támadás visszaverésére jó reménye van. A csapatok szelleme jó.

1761/X-475. Fogalmazvány. 2 oldal
1761. X. 24.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Laudon értesíti, hogy 20 000 embert küld hozzá báró Buttler altábornagy parancsnoksága alatt.

1761/X-476. 1 oldal
1761. X. 24.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Kimutatás a Sziléziából érkező csapatokról, valamint a Hadik-hadtest megerősítésére szánt csapatokról.

1761/X-476/a. 1 oldal
1761. X. 24.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az ezredek részére érkezett újoncok. A német lovasság a megüresedő altiszti helyeket ne töltse be.

1761/X-477. 2 oldal
1761. X. 24.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


Az egyes gyalogezredek részére érkezett újoncok kimutatása.

1761/X-477/a. 8 oldal
1761. X. 25.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A jelentéseket tudomásul veszi. A tüzérségi lovak több abrakot nem kaphatnak.

1761/X-478. 1 oldal
1761. X. 26.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A szász csapatok zsoldfizetése 15 nappal a cs. kir. csapatoké után történik. A báró Becknél volt vezényeltek bevonulása.

1761/X-479. 2 oldal
1761. X. 26.
Gróf Daun tábornagy Hadik András lovassági tábornoknak


A Sziléziából érkező csapatok kb. november 4-én érnek Hadikhoz. Nem lenne-e jó hadtestével előrébb vonulni?

1761/X-480. 2 oldal
1761. X. 26.
Gróf Brunian tábornok Hadik András lovassági tábornoknak