Egy jövendő karácsony

Jön a karácsony fehéren
S én hozzám is jön talán majd
Valaki a régiekből.
Csöndesen lép a szobámba
S én köszöntöm: „Béke, béke.”
A küszöbön sápadt orvos.
És szorongva szól a vendég:
„Ma karácsony van, karácsony,
Emlékszel a régiekre?”
És bámulva és vidáman
És kacagva mondom én majd:
„Ma karácsony van, karácsony.”
És szorongva szól a vendég:
„Valami tán fáj a multból?”
Megmozdul a sápadt orvos.
És bámulva és vidáman
És kacagva mondom én majd:
„Hiszen én még sohse éltem.”
És hörögve mondom én majd:
„Ki a szobámból, pogányok.”
Döng az ajtóm és bezárul.
És hörögve mondom én majd:
„Hiszen én meg se születtem.
Karácsony van, száll az angyal.”
És a nagy, szomoru házban
Zsoltárokat énekelve
Hajnalig várom az angyalt.Kézirat, megjelenés

Kézirat: Autográf, ceruzával írt tisztázat, 2 oldalszámozott fólió (oldalszámok: 2, 3) 270×210 mm. Cím: Egy jövendő karácsony. Aláírás nélkül. A fóliók széle szakadozott, hiányos. Restaurált. – PIM A. 88.

Első megjelenés: BN 1906. december 25. XI. évf. 355. sz. 2. – (Páris) – Ady Endre – („Karácsonyi versek” főcímmel másodiknak közli A karácsony férfi-ünnep után és A nagy Kéz törvénye c. vers előtt). – Kötetben: VA1 (1908) (A Holnap elébe ciklus) 194–95.; VA2 (1910) 107–08.; VA3 (1910) 107–08.; VA4 (1918) 107–08.; VA5 (1919) 146–47. – Gyűjteményes kötetben először: AEöv-1 [1930] 86.

Szövegkritika

Alapszövegünk a VA3-ból. A BN néhány központozási eltéréssel a k szövegét közli. A VA egyes kiadásai között egy ékezési és néhány apró központozásbeli szövegváltozat akad. Külön problémát jelent a címbeli karácsony szó írásmódja. Kis kezdőbetűs változat található a k és a BN szövegében. A VA ama kiadásaiban, amelyekben a cím verzál szedésű, az írásmód jellege eldönthetetlen. A normál szedésű cím esetében – mint amilyen a VA4-ben található – a kis kezdőbetűs változat lelhető. S bár a VA összes kiadásának tartalomjegyzékében nagy kezdőbetűvel szerepel e szó, ezt mégsem tekinthetjük irányadónak, hiszen nemcsak több szövegforrás szerint a címben, hanem a vers szövegében is mindenütt kis kezdőbetűs alakban fordul elő a karácsony szó. A főszöveg alapjául két kisebb módosítással a VA3 közlését választottuk.

A VA1 korrektúráján (PIM A. 126/1.) a 9. sor végén a régiekre után a kérdőjel elé pótlólag Ady kitette a záró idézőjelet. A VA3 levonatán (OSzK Fond. Hung. 1731.) a 25. sorban a szomorú hosszú ú-ját rövid u-ra változtatták.

Javításaink:

  • 9 A régiekre”? központozási sorrendjét a k eljárásával egyezően régiekre?” változatra módosítottuk.

  • 11 A sorvégi majd után a k és a BN megoldását követve értelemszerűen kitettük a kettőspontot.

Szövegeltérések:

Főcím: Karácsonyi versek BN
5. béke”. BN
9. régiekre”? VA1 VA2 VA4 VA5
11. majd VA1 VA2 VA4 VA5
12. van karácsony”. BN
    karácsony” VA1
14. multból”? VA4 VA5
18. éltem”. BN
20. pogányok”. BN
21. b <olvashatatlan betű>
    [fölé:] ezárul. k
23. meg- se k
24. angyal”. BN
25. szomorú VA2 VA4 VA5

Keletkezéstörténet

Jellegzetesen sejtelmes Ady-vízió, olyanfajta áttételes, nem könnyen fölfejthető vers, amilyenek alkotására a poéta az 1906-os esztendő utolsó hónapjaiban törekedett, mint például az Özvegy legények tánca, a Jó Csönd-herceg előtt vagy a Sírni, sírni, sírni c. költeményekben. S ha művészi átütő erőben nem is azonos az előbb említettekkel, többértelműsége azonban megnehezíti a vers felfejtését. A szöveg ambivalenciája csapdába is csalta Földessy Gyulát, aki szerint a költő „a megőrüléstől való félelmében írta”, s arra hivatkozik, hogy ilyen képzelgéseiről Bölöni is szót ejt. Ennek összefüggésében értelmezi a vers 23. sorát: Hiszen én meg se születtem – „furcsán, de nem logikátlan fantazmával ellentétezi a maga gyakran emlegetett élvehalottságát”. (Földessy: Amt 82.) Fel sem merül benne valami másfajta közelítés lehetősége: mondjuk az, hogy itt az „önjézusítás” egyik változatáról van szó. Pedig több más vers esetében maga is észlelte, megnevezte ezt a lírai motivációt.

Hiszen az a jövendő karácsony csak a lírai én „önjézusítása” által lehetséges. E karácsonyra neki kell megszületnie, Jézusként „újjászületnie”, Messiássá változnia, aki azt állítja magáról, hogy: „Hiszen én még sohse éltem”, s azt, hogy: „Hiszen én meg se születtem. / Karácsony van, száll az angyal.” Ezért nincs válasza az elhangzó kérdésekre: „Emlékszel a régiekre?” vagy arra, hogy „Valami tán fáj a multból?” Hogy is lehetne válasz, ha a vers perspektívája erre a jövendőre, saját karácsonyára, metamorfózisára nyílik. Magányából válthatja ki az angyal.

Irodalom

Földessy: Amt 82.; Király I. 333., 486.
Hátra Kezdőlap Előre