[Valaki élt...]

Valaki élt. Itt járt valaha,
Volt könnye, gúnyja, kacaja.
Tán nemsokára sehonnai holt,
Te tudod, mondd meg, ha kérdik: ki volt.Kézirat, megjelenés, indokolás

Kézirat: Verses ajánlás dr. Révész Artúr orvos számára az Új Versek neki ajándékozott példányába. A kézirat, illetve az azt tartalmazó kötet hollétéről nincs tudomásunk. A verses dedikáció létezéséről Klein István Fenyő Miksához intézett levele alapján tudunk, ő közölte e levélhez csatolt másolatban a versike szövegét is. Címe: Révésznek: Aláírás: Ady Endre. – A másolatot is tartalmazó levél a PIM gyűjteményében: PIM V. 3181/246.

A verses dedikáció szövege mindeddig az általunk nyilvántartott adatok szerint nem került publikálásra. Először a versek kritikai kiadása, az AEÖV III. kötete közli.

Indokolás: Egyértelműen hitelt érdemlő bizonyítékunk nincsen arra, hogy ez a verses ajánlás Adytól származik. A Révész Artúrnak dedikált ÚjV-példány, illetve a benne található autográf kézirat hiánya mindenesetre kételyt és fenntartást ébreszt az emberben. De nem sokat segít maga az alkalmi szöveg sem: nincs benne perdöntően Adyra valló gondolati vagy stiláris fordulat. Kissé közhelyes és enyhén szépelgő ez a verses ajánlás, ami a rövid dalok gyakorlatában járatos Ady tolla alól könnyen kikerülhetett. Tegyük hozzá azonban, hogy Ady ekkori, 1906-os – de általában a későbbi – verses dedikációi sem egyenértékűek az azonos időszak lírai verseivel. Így az 1906-os év márciusában készült Miklósnak – Bandi című vagy az [Ezek a Halál…] kezdetű ajánlások sem mérhetők az 1905-ben, illetve 1906-ban született költői alkotások átlagos színvonalához, pedig e verses dedikációk esetében Adyt több éves személyes barátság, intenzív érzelmi kapcsolat fűzte a címzettekhez. Nincs tehát arra sem elegendő érvünk, hogy határozottan megkérdőjelezzük vagy kizárjuk Ady szerzőségének lehetőségét.

Végül egyetlen érv marad a versike besorolására az Ady-életműbe: maga a levél. Közöljük ennek szövegét. Borítékján az alábbi címzés: Nagyságos Fenyő Miksa úrnak – a Nyugat leveleivel – Budapest VI. Vilmos császár út 51. III. A boríték hátoldalán a feladó megjelölése: Klein István, I. Alkotás-ucca 11. I. 5. A levél: „Nagyságos – Fenyő Miksa úrnak – Budapest. – Kötelességemnek tartom, hogy a kezem között lévő Ady-verset – mely tudtommal még sehol sem jelent meg és nyilvánosságra nem került – Ady Barátaihoz juttassam.

Ady a másolatban közölt verset nagybátyámhoz, Dr. Révész Artúrhoz – a háborúban fiatalon elpusztult orvoshoz – írta a neki ajándékozott Új Versek-kötetének első lapjára.

A könyv birtokomban van és kívánatra bármikor felmutatom.

Kiváló tisztelettel

Budapest, 1921. XII. 4.

Klein István
I. Alkotás-ucca 11. I. 5.

A dedikáció címzettjéről és annak unokaöccséről nem tudunk semmi közelebbit. De aligha valószínű, hogy egy olyan valaki, mint Klein István, aki láthatóan a Nyugat köreiben bizonyos tájékozottsággal rendelkezett, kellő alap nélkül hívja fel a figyelmet egy Ady-dedikációra, és ajánlja fel Fenyő Miksának, hogy annak eredetijét kellő igény esetén be is mutatja. Fenyő Miksa ezzel kapcsolatos reagálásáról nincs adatunk, s nem is valószínű, hogy a kevéssé filológus érdeklődésű Fenyő e levél s a másolat megőrzésén kívül bármit is tett volna. A másolatot beküldő Klein István viszont hiteles tanúnak minősíthető, az általa közölt szöveget ezért emeltük be az Adytól származó művek sorába. Ezzel talán azt is elősegíthetjük, hogy az esetleg lappangó – ha véglegesen el nem veszett – dedikált példány előkerülhessen.

Szövegkritika

Alapszövegünk a Klein István-féle másolatból. A verses ajánlás fölül elhagytuk az inkább gesztusnak, megszólításnak, mint címnek szánt Révésznek: formulát. Tettük ezt azért is, hogy ne okozzunk zavart a Révész Bélának szóló dedikációk és a Révész Artúrnak szánt bejegyzés között. Címnek a versike első két szavát emeltük ki a szokásos módon: [Valaki élt…]. Nem tüntettük fel a vers szövege alatt az Ady Endre aláírást sem. A másolat szövegén egy-két apró módosítást végeztünk.

Javításaink:

Keletkezéstörténet

Adatok hiányában az ajánlás címzettjéről – akiről az indokolásban közölt levélből tudunk csupán – és így a dedikáció keletkezéséről semmi bővebbet nem mondhatunk. Egyedül az időrendi besorolásról kell ejtenünk néhány szót. Minthogy a verses bejegyzés dátumozás nélkül az ÚjV egyik példányába készült, feltételezhető, hogy ez az 1906-os esztendő valamelyik hónapjában történt. De mert ez a hónap közelebbről meg nem határozható, a verset az 1906-ban írt és publikált költői művek időrendjének végére helyeztük.
Hátra Kezdőlap Előre