A Duna vallomása

Megtudtam, hogy titkokat rejteget
A mi Dunánk, ez a vén róka,
Mikről talán sohase álmodott
Az ősi barlang-tüzek óta
Ez a közönyös Európa.
Megloptam a vén Iszter titkait,
Titkait az árnyas Dunának.
Magyar földön ravasz a vén kujon,
Hisz látott ő búsabb csodákat.
De akkor pletyka-kedve támadt.
Vallott nekem, nem is tudom, mikor:
Tavasz volt és ő csacska-részeg.
Táncolt, dalolt, kurjongatott, mesélt,
Budapestre fitymálva nézett
S gúnyos nótákat fütyörészett.
Talán Szent Margit híres szigetén
Állott velem részegen szóba.
(Ma is félve kalimpál a szívem
S hajh, már régen késik e nóta.
Ugy-e, Iszter, vén folyam-róka?)
Nagy-komoly lett akkor a vén Duna.
Torkán hült vad, tavaszi kedve.
Olyan volt, mint egy iszákos zseni.
Alig mert nézni a szemembe
S én vallattam keményen, egyre.
„No, vén korhely, láttál egy-két csodát,
Mióta ezt a tájat mossa
Sápadt vized, árnyas, szörnyű vized,
Mely az öreg árnyakat hozza.
Gyónjál nekem, vén falurossza.”
„Mindig ilyen bal volt itt a világ?
Eredendő bűn, lanyha vétek,
Hideglelés, vergődés, könny, aszály?
A Duna-parton sohse éltek
Boldog, erős, kacagó népek?”
S halk mormolással kezdte a mesét
A vén Duna. Igaz az átok,
Mit már sokan sejtünk, óh mind igaz:
Mióta ő zúgva kivágott,
Boldog népet itt sohse látott.
A Duna-táj bús villámháritó,
Fél-emberek, fél-nemzetecskék
Számára készült szégyen-kaloda.
Ahol a szárnyakat lenyesték
S ahol halottasak az esték.
„Sohse lesz másként, így rendeltetett”,
Mormolta a vén Duna habja.
S boldogtalan kis országok között
Kinyújtózott a vén mihaszna.
És elrohant tőlem kacagva.Megjelenés

Első megjelenés: BN 1907. március 31. XII. évf. 78. sz. 2. – Ady Endre. – Kötetben: VA1 (1908) (A magyar Messiások ciklus) 61–63.; VA2 (1910) 37–38.; VA3 (1910) 37–38.; VA4 (1918) 37–38.; VA5 (1919) 50–51. – Gyűjteményes kötetben először: AEöv-1 [1930] 56–57.

Szövegkritika, szövegváltozatok

Alapszövegünk a VA2-ből. A BN szövegét néhány változtatással emelte kötetbe Ady, viszont a VA egyes kiadásai között is gyakori az eltérés. Közülük két ékezési javítással a VA2 publikációja kínál jó alapot a főszövegnek.

Ady a VA1 korrektúrája (PIM A. 126/1.) 14. sorában a Budapestre hibásan szedett t betűjét korrigálta, a 23. sor végén a vesszőt pontra, a 41. sor végén a pontot vesszőre javította. A VA3 korrektúrájában (OSzK Fond. Hung. 1731.) a 20. sorban az Ugy-e után és a 26. sorban a No után vesszőt tettek, a 33. sorban a Hideglelős szót Hideglelés-re javították.

Javításaink:

  • 4 A barlang-tűzek hosszú ű-jét rövid ü-re változtattuk.

  • 43 A készült hosszú ű-jét rövid ü-re igazítottuk.

Szövegeltérések:

4. barlang-tűzek VA3
9. busabb BN
12. csacska-részeg; VA3
15. gunyos BN
16. hires BN
18. szivem BN
23. zseni, BN
28. szörnyü BN
    vized. VA3 VA4
33. ny, VA3 VA4 VA5
39. zugva BN VA1
41. bus BN VA1
    villámháritó. BN
43. készűlt VA3
46. rendeltetett.” BN VA1
    rendeltetett,” VA3
49. Kinyujtózott BN VA1

Keletkezéstörténet

A vers Párizsban született, az 1907 tavaszán egyre kisebb biztonságot nyújtó „Bakonyban”, ahol a költőt a mind jobban közeledő hazatérés idejének nyomása is szorítja. Anyagi gondjai egyre súlyosbodnak, a BN már a honoráriumát is alig tudja fizetni. „[…] nem lehet, nem szabad azt hinnem – írja néhány nappal a vers megjelenése után keserűen Biró Lajosnak –, hogy éppen ez utolsó időkben, amikor maximum két–két és fél hónap választ el a hazameneteltől, akartok kiéheztetni.” (AEl I. 240.) Egyre gyötrőbbnek érzi a magyar sorsproblémát. „E Bakonyából, messziről – írja Bölöni György – jobban látja Magyarországot, és tisztábban pereg előtte mindaz, ami otthon történik […] Ady ellentéte a nyegle magyar világpolgárnak. Ady internacionalizmusa elszakíthatatlan a fajától. Determináltan látja a magyarságot a Duna-Tisza közén”. (Bölöni 108–09.) Földessy Gyula joggal sorolja e költeményt Ady magyar sors-versei körébe: „»Ahol a szárnyakat lenyesték« – írja –: nemcsak a vezető magyar urakra, magyar hivatalos politikára gondol, de a magyarság »szégyen-kaloda«-i helyzetére, elszigeteltségünkre, tudomásul-nem-vettségünkre is; »s ahol halottasak az esték«: a magyar sírva-vigadásra, borisszaságra gondol (eszembe ötlik itt a Vajda János Virrasztók-ja is.)” (Földessy: Amt 62.)

Adynál a tragikus-magyar-sors vízió 1905-ben kap először komolyabb hangsúlyt; prózában az Ismeretlen Korvin-kódex margójára című tanulmányában tűnik fel. „Nemes és csodálatosan nagy királyom, Hollós Mátyás – írja –, úgye zsémbes, úgye nagyon keserű, úgye nagyon hitetlen késői íródeákod? Nem tudja: ír-e valamibe, nem tudja: ír-e valamiért, nem tudja: van-e itt valami. Néha vannak következő gondolatai: idejött régen egy vad, lehetetlen, bizonytalan, de erős vérű fajta. Eleddig ereje volt roskadva is élni s nemes idegeneket vérébe befolyatni. Miért nem lett belőle mégis semmi? Csakugyan kifelejtődött idegrendszeréből az a néhány szükséges idegszál? Miért iszik kancatejet ma is még, holott nektárt ihatna a magyar? Miért nem képes reagálni és megnyergelni önmagát, mikor már úgy sem lehet lovas nemzet? Miért? Miért? […] De óh, rovom, rovom a fekete betűket és a fekete keserűségeket Korvinád nem létező exemplárjának margójára és – nem hiszek.” (AEÖPM VII. 21.) Ez a tragikus látás feltűnik már az 1905 nyarán írt „magyar Ugar” versekben is: „Csönd van. A dudva, a muhar, / A gaz lehúz, altat, befed / S egy kacagó szél suhan el / A nagy Ugar felett.” (A magyar Ugaron. AEÖV II.) A „kacagás” és „továbbrohanás” motívuma visszatér majd másfél év múlva  Az ős Kaján-ban („Vállamra üt, nagyot nevet / S viszik tovább a táltosával / Pogány dalok, víg hajnalok, / Boszorkányos, forró szelek.”) (l. e kötetben), s ezzel a képpel zárul a jelen vers is: a Duna elrohan a költőtől kacagva. Hasonlóan tragikus a hangvétele az ugyancsak 1905-ben keletkezett A Hortobágy poétája című versnek is: „De ha a piszkos, gatyás, bamba / Társakra s a csordára nézett, / Eltemette rögtön a nótát: / Káromkodott vagy fütyörészett.” (AEÖV II.)

A Duna vallomásá-ban ugyanaz a tragikus sorskérdés fogalmazódik meg, mint Az ős Kaján-ban: „Mit ér az ember, ha magyar?” És a felelet is ugyanaz: Sohse lesz másként, így rendeltetett. A két verset ezen túl több motívum is rokonítja. Az ős Kaján: „Jött boros kedvvel, paripásan, / Zeneszerszámmal, dalosan”, a Duna is részegen állott szóba a költővel, S gúnyos nótákat fütyörészett. Az ős Kaján: „Korhely Apolló, gúnyos arcú”, a Duna pedig Olyan volt, mint egy iszákos zseni. E költemény ugyanakkor tágabb horizontú is: nemcsak a magyarok, hanem a Duna-parton élő többi nép sorsára is rákérdező. A fél-emberek, fél-nemzetecskék közös szégyen-kalodá-járól beszél. Szemlélete széles távlatú, minden szomszédos népet magába foglaló.

A Duna vallomása, Szabó Richárd szavaival: „egy kegyetlenül pesszimista nemzet-szemlélet lecsapódása.” (Szabó R. 112.) „Vannak nyílt, tiszta tájak – írja Vatai László –, ahol az élet szabadon bontakozhat ki, s vannak titkokat rejtegető földek. A Kárpát-medence az utóbbiak közé tartozik. Megvan a külön törvénye, titka, bűne és bűnhődése […] A költő gyóntat, és a Duna vall. A legegzisztenciálisabb kérdéseket teszi fel Ady, s a legszörnyűbb feleleteket kapja rájuk.” (Vatai 258.)

Irodalom

Szabó R. 112.; Földessy: Amt 62.; Vatai 258–60.; Varga 242.; Király I. 193., 200.; Baróti 116–17.; Hegedűs Loránt 20–23.
Hátra Kezdőlap Előre