Credo in unum Deum*

Patrem
  Nota: Et in terra hominibus

HIszünk egy bizony Istenben,
Kit áldunk Atya nevében,
Mindenek teremtöjében.
Es az Ur JESUS Christusban,
ö eggyetlen egy Fiában,
Mi szentséges meg-váltónkban.
Ki Angyaltól hirdetteték,
Szent Lélektöl fogantaték,
Szüz Mariától születék.
Pilátus alatt kínzaték,
Rút halálra itílteték,
Kereszt-fára feszítteték.
Latrok közt fügvén meg-hala,
Poklokra szent Lelke szálla:
Szent Atyákat szabadéta.
Gyözedelmet vön halálon,
ördögön, bünön, és poklon,
Fel-támada harmad-napon.
Az-után Menyégben méne,
Szent Attya jobjára üle,
Hogy minékünk helyt szerzene.
Onnét jö-el itélnie,
Mindeneknek fizetnie,
A' kinek mi lesz érdeme.
Hiszünk szent Lélek Istenben,
Mi meg-elevenitönkben,
Lelkünk meg-szentelöjében.
Ki öröcké az Atyától,
Származik: és a' Fiútól,
Dicsirtessék Angyaloktól.
Hiszszük bününk bocsánattyát,
Testnek ö fel-támadását,
Várjuk Hitünknek jutalmát.
Es az örök-élet lészen,
Mellyet meg-ád a' szent Isten,
Erre minden mondgya Amen.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík, 1676. 3–4.–Cím: CREDO IN UNUM DEUM. Patrem. – Nótajelzés: Nota: Et in terra hominibus. Ut infra. – Megvan a második kiadásban is (1719, 5).

Szövege megvan még: [Szőlősy Benedek:] Cantus catholici (Nagyszombat 1703, 342; kiad. MIR 39, 158–9).

Verses Credo-parafrázis adventre. Vö. Kájoni János: Adventre-valo Patrem c. jegyzete. Szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–8–8 (a–a–a).

Dallama: RMDT II., 331. sz.
Hátra Kezdőlap Előre