[JEr mi dicsirjük Jesusnak Szent Annyát…]*

JEr mi dicsirjük Jesusnak Szent Annyát,
mint Mennyországi arany bányát;
Szent Háromságnak kedves templomját,
Szent Léleknek el jedzet mátkáját.
Oh szüzességnek szép eleven képe,
sok közzül ki-választott szépe;
veled nem ér az nap fényessége,
mert hozzád jár egek követsége.
Szállást keresnek mennyei királynak;
de sohólt ollyat nem találnak,
mint Názaretben, hol tisztaságnak
szép virági inkáb illatoznak.
Oh Szent Szüz tiszta minden makulától,
ép à bün mérges fulánkjától,
mert fogantattál tisztán Anyádtól,
meg-maradtál tiszta mindenestöl.
Azért tetszettél minden aszonyok közt;
Gábriel vár töled már választ:
Im én, ugy mond Szüz, ha alázatost
kévánsz inkáb, hogy sem méltoságost.
Angyalok imé Szent Szüzet csodállyák,
Gábrielt à kik körül állyák,
Szüz előtt hiven térdeket hajtyák,
kit Isten Annyának lenni láttyák.
Tellyes az ég szép új dicsiretekkel,
zeng az egész föld énekekkel,
Szent Angyalok-is nagy seregekkel,
hirdetnek jót szép igiretekkel.
Tekínts örömmel ember aszonyodra,
kit Isten emelt méltóságra,
mindenek fölött nagy Aszszonyságra,
fér nélkül Anyai méltóságra.
Oh Szüz Mária, új öröm nap fénye,
választot Ur Jesus edénye,
és valóságos frigynek szekrénye,
kiben szállott bünösök reménye.
Oh Szüz Mária idvösség sáfára,
töled nap támad è Világra,
ki el-vezesse bünöst az útra,
nagy inségböl örök bóldogságra.
Eva anyánknak engedetlensége,
lön örömünknek súlyos vége:
Mária szép engedelmessége,
lön életünk elsö nyeressége.
Jesus Kristusnak szerelmes Szent Annya,
Szent Léleknek kedves Szüz honnya,
lelki gyümölcsnek Szent óltovánnya,
kiben legel Istennek báránya.
Hol más törödik, te ott virágzottál,
mert egyedül te találtattál,
az ki méhedben szüzen fogadtál,
bünösöknek kegyelmet találtál.
Azért siessünk Szüz szolgálattyára,
jó reggel légyen gondunk arra;
légyünk ébren régen várt hajnalra,
melly el-vezet igaz nap világra.
Dicsöitessék menyben az Istenség,
három személyben az edgyesség:
Szüz Szent Anyánknak légyen tisztesség,
kitöl támad lelki gyönyörüség.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 30–2.–Cím: MAS. – Dallamát is közli.

Szövege megtalálható még a következő gyűjteményekben: Evangeliumok es Epistolak (Nagyszombat 1692, 328), Kájoni János: Cantionale catholicum (Csík 1719, 10); továbbá a XVIII. századi kéziratok közül: Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 1), Zirci-ék. (1751–66, 10b), Paksi Márton György-ék. (1760, 41), Dőri Ferenc-ék. (1763–74, 51), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, I, 23).

Máriát dicsérő adventi ének. Az ismeretlen szerző az ének szerkesztéséhez felhasználta Szőlősy Benedek Cantus catholicijének első kiadásából (1651, 110–112) a Feltámadt az új öröm napfénye kezdetű Kis-aszszony napjara (szeptember 8) szóló éneket; ugyanezt gyűjteményében ötsoros formában is  átdolgozta (1674, 459–60) Születik nagy vigasságra kezdettel. Lásd RMKT XVII./7., 205/I–II. sz.

Az utolsó előtti versszakban felhangzó buzdítás: Jó reggel légyen gondunk arra / légyünk ébren régen várt hajnalra, az adventi Rorate-miséket idézi.

Versforma: 11–9–10–10 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT II., 107/I. sz.

10 sohólt – sehol.

13 bün mérges fulánkjától – utalás Szent Pál hasonlatára (1 Kor 15, 55–56); vö. RMKT XVII./7., 23. sz. 15. sor jz., 65. sz. 16. sor jz. és 167/II. sz. 19. sor jz.

25–28 Vö. RMKT XVII./7., 205/I.  sz. 17–20. sor; 205/II.  sz. 6–10. sor.

32 fér – férfi, férj.

32–36 Vö. RMKT XVII./7., 205/I.  sz. 1–4. sor.

41–44 Vö. RMKT XVII./7., 205/I.  sz. 29–32. sor; 205/II.  sz. 11–15. sor.
Hátra Kezdőlap Előre