[Küldeték Arkangyal menyböl…]*

Küldeték Arkangyal menyböl, Szüz MARIA-hoz,
Názáret neuü városban, gyönge Leányzóhoz.
Az Atya Istentöl nagy kegyesen,
hogy ötet üduözlye és szollyon ekkippen:
Vduöz-légy tellyes malasztal, Vr uan te ueled,
Jmé fogadsz fiat, a' ki lesz mennyej nemzet.
Ember, és Jsten lesz ö allattya,
Mert Szent Lélekböl lészen fogantatása.
Szüz haluán e' szókot, igen meg-háborodék;
Es magában rólok igen méllyen gondolkodék.
Monduán Hogy lehetek ollyan Anya,
A kitöl táuul uan firfi tarsasága.
Ne fély, és ne háborodgyal, ô MARIA.
Mert keduébe uagy Jstennek, mind kedues leánya.
Nincsen nala semmj lehetetlen,
Azért fogad ez jgét a' te sziuedben.
Jmé Ersébet, a' te kedues Atyadfia.
Vénségében ö-is fiat méhében fogada.
És annak most már hatod holnapia,
Azért szülni fog, a' ki magtalan uala.
Jmé én az Vrnak leg-kisseb szolgálója;
Légyen énnékem ugy a' mint a' te szauad mondgya.
Akor be töld Próféták jrása,
Midön Emberré lett az Jstennek Fia.
Hálát adgyunk azért mennyej Szent Atyának.
És az ö egy Fiának, a' JESVSnak Christusnak.
És a' Vigasztaló Szent Léleknek,
A mi eggyetlen egy Vrunknak Jstenünknek.
Hogy jrgalmából az Embert meg-eleuenété,
És az Adámnak nagy esetiböl ki-emelé.
Midön szüztöl akart születtetni,
Az után a' magas kereszt-fán meg-halni.
O Vrunk JESVS, a' te nagy szeretetedért,
És emberj testben ualó sok fáratságodért,
Enged hogy bününkböl ki térhessünk,
Az után ueled Országodban lakhassunk.

4 Az ekkippen i-je é-ből javítva. 16 fogad<gy> ez jgét A t d-ből javítva. 35 Enged<gy>

Kézirata:

Turóci cantionale. XVII. sz. 2. fele, 2–3. – Cím: Más Enek [A lapszélen:] Vj Ének. – Dallamát is közli.

Adventi ének az angyali üdvözletről (vö. [ALdott gyümölcs szép Szüznek…] c. vers jegyzete.), a Poslan gest Archangel ku Marýgi Panně kezdetű cseh ének fordítása, amely a Mittitur archangelus fidelis kezdetű latin kantiléna ( Chevalier 11657) parafrázisa. A Turóci cantionale névtelen szerzője mintáját Szőlősy Benedek szlovák  használatra szerkesztett énekeskönyvéből (Cantus catholici. Pýsně katholické. Lőcse 1655, 10) vette. Ennek szövege a következő:


Gina.
Poslan gest Archangel, ku Marýgi Panně
Do Města Nazaretu, k-ni samé, :/:
Od Boha Otce welmi pocťiwe :/:
Aby gi zwestowal, a rekl mile.
Zdrawa s plna' milosti Pán Bůh s.tebú.
Porodiss Syna, diwného plodu :/:
Boha, a Cžloweka, ode spolu :/:
A to Ducha Swatého spůsobu.
Kteráž se s.té recj zarmutila.
A sama gest w.sobe pomyslila :/:
Kžkúc: Krerak. bych ya tu Matkú byla :/:
A ya nikby Muže nepoznala?
Nechťeg se rmuťiťi, o MARJA.
Neb gsy nalezla milost v Pána :/:
Wssak Bohu nic nepodobne gywa :/:
Nestrachůg se zwoliti, o MARJA.
Ay Alžbeta Pricelkyňe twá prýbuzna:
V ona pocàla gsúey stára :/:
Kterážto gest neplodnú nazwaná :/:
Tomu ssestý Wesýc gest, yal' w.žiwoťe ma.
Ey ya Djwka Pana welikého,
Staniž mi se podle slowa twého :/:
A tak podle pysma Prorockého :/:
Wtelil se gest Syn Boha žiwého.
Podekůgmež Otcy Nebeskému,
V geho Synu welmi milému :/:
V Duchu Swatému Mistru tomu :/:
Gedinemu Pánu Bohu nassému.
Genž gest račil Cžloweka obžjwiťi,
Adamůw pad túdi naprawýťi :/:
Když se raćil z Panny narodiťj :/:
Potom ťežce na Swatem Krýži vmrýťi.
Pane Kryste pro cwé Swaté Wťeleňý.
Degž nám w-dobrých skutcých serrwaňý :/:
Abychom se zde swých hrýchůw kali :/:
Porom s-tebú, wečńe w-Nebi prebýwali. Amen.

Versforma: 13–14–10–12 (a–a–b–b).

Dallama: RMDT II., 141. sz.
Hátra Kezdőlap Előre