Post elevationem*

Melodia Sanctus sanctus sanctus

REggeli fris harmatunk,
Oh szentséges JESUS:
Buzgón utánnad kiáltunk,
Edességes szép JESUS.
Szivünk néked szentellyük,
Szüz Szent Anyádat tisztellyük.
Halgas-meg szükségünkben,
Tarts-meg testünkben lelkünkben.
Szavaidnak helyt adunk,
Azért itt hiven imádunk.
Drágalátos áldozat,
Bünös lelkünket vond hozzád.
Angyali Szent kenyerünk,
Jó reggel táplály itt kérünk.
Dicsirtessél mennyégben,
Tiszteltessél drága Szüzben.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 5–6. – Felirata és nótajelzése: ALIA, EJUSDEM MELODIAE [utalás az Post elevationem sz. ének címére és dallamára].

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi kéziratos gyűjteményekben: Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 128), Zirci-ék. (1751–66, 2b).

Adventre való válaszos úrfelmutatási ének. A következő Post elevationem [REttenetes áldozat…] c. alatt közölt darabbal együtt, azzal váltogatva az adventi időszak miséjének a kassai Cantus catholici 1–5. lapján található állandó  részeit (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus) egészíti ki; a dallama is a Sanctuséval azonos. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 7–6–7–6 (a–b–a–b); a 2. és 4. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 42/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre