Kyrie natale*

Kyrie fons bonjtatis etc.

Atya Isten, életnek kút-feje,
s Mindennek kezdöje,
Istenségnek, és a' Teremtésnek.
Jrgalmazz mi nékünk.
Atya Isten, kj te Szent Fiadat,
melly tölled származott;
küldéd hozzánk, hogy uáltson Világot,
Jrgalmazz mi nékünk.
Atya Jsten, kj Eget, és földet,
Magadtól teremtéd;
Szállyon reánk, a' te szent kegyelmed.
Jrgalmazz mi nékünk.
Vram JÉSVS Christus, Attyádnak egy szülött Fia:
kj, a' Szent Szüztöl, csudálatosan, jöuél ez uilágra;
A' mint Prófétáktól uólt meg-jrua.
Jrgalmazz mi nékünk.
Vram JÉSVS Christus, Szüz MARJAnak szent Fia:
kit Szent Prófétak és szent királyok kjuánták óhajtua,
Hogy váltságúl jönéd ez Világra.
Jrgalmazz mi nékünk.
Vram JÉSVS Christus, Menny, és föld uilágossága,
Te mi érettünk, nagy Vraságból, jöuél nagy kinokra,
Szent testedben, s keserues halálra.
Jrgalmazz mi nékünk.
Vigasztaló, ô Szent Lélek Isten,
kj Atyától, és a' Fiútól, származol egy-képpen.
Vélek maraduán egy Istenségben.
Jrgalmazz mi nékünk.
Vigasztaló, Isteni Szent Lélek,
Te tölled mennyej Szentségek, azokra terjednek,
kik bünökert sziuböl keseregnek.
Jrgalmazz mi nékünk.
Vigasztalo, kegyelmes szent Vrunk!
Benned uan minden bizodalmunk, kik e' földön elünk,
Hogy altalad lesz bün bocsánatunk.
Jrgalmazz mi nékünk.

5 A te szó a'-ból javítva. 31 A bünökert kivakart betűk helyén. 33 Vigasztalo, <mi> A szent szó utólag beszúrva.

Kézirata:

Turóci cantionale. XVII. sz. 2. fele, 25. – Cím: KYRIE NATALE. Kyrie fons bonjtatis etc. [A lapszélen:] Vj Enek. – A dallamát is közli.

Karácsonyi Kyrie-trópus. Vö. Adventre valo Kyrie c. vers jegyzete; a versformára és dallamra: Kyrie de aduentu Domini c.vers jegyzete. A Hospodine, studnice dobroty kezdetű ének fordítása (Burlas–Fišer–Hořejs 270–1). Szövege Jiří Třanovský Cythara Sanctorum–a (Lőcse 1636, 25–7) nyomán a következő:


Kyrie, Fons bonitatis.

HOspodine, Studnice dobroty
Otce nerozený,
Od tebe wssecko dobre pocházý,
Smilůg se nad námi.
Hospodine, Bože wssemohancý,
Genžs nám dal zswé mocy,
Syna swého gednorozeného,
Smilůg se nad námi.
Hospodine, genžs Zemiy Nebe
Siwořil sam od sebe,
Milosti žádáme wždy od tebe,
Smilůg se nad nami.
Kryste gediný, z Boha Otce rozený,
Gehož z Panny narozeného, Swětu přediwného,
Swatj zwěstowali Prorocy,
Smilůg se nad nami.
Kryste, přečislé, Panny Synu gediný,
Welmis žádán od Kralůw mnohých, od Proroků weřných,
Aby s staupil, age mi kaůpil,
Smilůg se nad nami.
Kryste, Nebeské, swětlo také y Zemské,
Genž sy pto nás s staupis s wýsosti, atrpěls Bolesti,
Na swém těle y vmřels za nas,
Smilůg se nad námi.
Hospodine, ohni Nebeský,
Srdce násse ktobězazzi, bychon spolu hodně,
Molaci mohli wždycky ktobě,
Smilůg se nad námi.
Hospodine, Vťessyteli,
Pane mily Dusse Swatý, ty dámáss swé dary,
Wssem twým weřným genz tebe žadagj,
Smilůg se nad námi.
Hospodine, diwná milosti,
Glž přemahass nasse zlosti, w njž máme naďegi,
Že odpustjss co sme prowinnili,
Smilůg se nad námi.

A hármas görög acclamatiónak megfelelően háromszor három versszakban foglalta össze a névtelen fordító a karácsony történetét és hittani mondanivalóját. Az ének címe az ünnepre utal; az alcímben a Kyrie fons bonitatis kezdetű pünkösdi trópust idézi (vö. Dankó 312), ehhez azonban a szövegnek nincs köze, csupán a gregorián dallamra vonatkozik.

Versformája három-három szakaszonként változik:

  • 1: 10–6–10–6 (a–a–a–b),
  • 2: 14–16–10–6 (a–a–a–b),
  • 3: 10–15–10–6 (a–a–a–b).

Papp Géza megállapítása szerint ez a darab is példája a cseheknél és szlovákoknál már korábban használatos anyanyelvű Kyrie-trópusok meghonosítására (RMDT II., 124. 1.).
Hátra Kezdőlap Előre