Credo natale*

Hiszünk mi egy Istenben, mennyej Atyában,
Ö egy Istenségében, nékünk kegyelmesben.
Kihez semmi személység, nem hasonlithatik.
És semmi bölcsességtöl meg nem-foghattatik.
Eget, földet, és tengert, a' bennek ualókkal.
Hat nap alatt, Szent keze, terempté azokat.
Az heted napot pedig maga meg-szentelé
Es halandó Embernek hagya meg-illenj.
Ez Világnak jelenék sok ábrázatokban:
Tüzben, Szent Angyalokban, és Szent Prófétákban.
Vtólszor meg-jelenék szerelmes Fiában.
Ö általa, mennyej tellyes jó uóltában.
Annak lett ez Világra, Szüztöl születése.
Pontius Pilátustól halál szenuedése.
Harmad nappal az után, lön fel-támadása,
Menyben fel-menetele, s-fel-magasztalása.
Onnan utolsó napon, el-jöuendö lészen;
Jóknak, és gonoszoknak igasságot tészen.
Bóldog, a' ki bé-töltj, az ö akarattyát:
El-uész, a' ki meg-szegi szent parancsolattyát.
Hiszük, és Szent Lélekben, kegyes Mesterünkben,
Atyáual, és Fiúual, egy az Jstenségben.
Eö Anyaszentegyháznak hiu igazgatója;
Benne léuö hiueknek, hitre tanitója.
Az Anyaszentegyhazban Szentek eggyességét,
Bününknek bocsánattyát Christus érdemeért.
Testnek fel-támadását utólsó idöben;
És az bóldog életet örökké mennyegben.

16 fel-menetele, <szent Attya jobjára> Az áthúzott szavak alatt: s-fel-magasztalása. 20 El-uész Kivakart betűk helyén.

Kézirata:

Turóci cantionale. XVII. sz. 2. fele, 29. – Cím: CREDO NATALE [A lapszélen:] Vj Enek. – Dallamát is közli.

Verses Credo-parafrázis, a Wermež w Boha gedného kezdetű cseh egyházi ének fordítása. A latin minták közül az Apostoli Hitvalláshoz áll legközelebb (vö. Karacsonra valo Patrem c. vers jegyzete) A névtelen fordító Szőlősy Benedek szlovákok számára szerkesztett gyűjteményéből vette mintáját (Cantus catholici. Pýsně katholické. Lőcse 1655, 24). Szövege a következő:


Credo.
Wermež w Boha gedneho, Otce Nebestkého,
W-Bozstwý nerozdilneho, na nás Lástkawého.
Gemu žadna osobnost, nemůž se prypsaťj,
Aúj wsselyká Múdrost, nemůž obsatnuťj.
Nebe, Země y More, V wssecko což w-ných gest.
Stworila ruka geho: Tomu dný bylo ssest.
Sedmého pak posweťjl, A ge cťiťi kážal,
Cžlowekú smrtedlnému; O tom Moyžjss nápsal.
Swětu se vkazowal, w-spůsobých rozlićných.
W-Ohni, w-Wětru, w-Angelych, y w-Swatych Prorocých.
Naposledi w-Synn swem, w-té Nádobe čisté:
Náčil se vkázatj, we wssy plnostj swé.
Gehožto z-Panny čisté bylo Narozeňy.
A pod Pontským Pilátem hrozné vtrpeňý.
Porom slawné Wzkrýssený, z-Prohu dne creťjho.
Na Nebesa wstúpeňý, w-radost Otce swého.
Odtúd Zj wych, y Mrtwých, súdiť ma' prigyťi.
Spramedlywým, také zlým, Orťel wyskowyťj.
Běda tomu kdo hressy, rússyc prykazaňý.
Bláže také každému, kdo čjňý pokáný.
Wěrmež w-Ducha Swatého, Mytra wýborného.
Otcy, Synu rowného, Éana milostného.
Genz wsseckú Cyrkew Swatu, w-Sweťe sam sprawuge:
Dáwage gi milost swú, w-darych obhognuge.
W-Te Cyrk'wy, gestiť také Swatých obcowaný.
Do ny kdo se dostane, a čiňý pokáňý.
Skrze Smrť Krysta, hrychi budu mu z-hlazeňý
Tomu wěr Dusse wěrna, dať Bůh žiwót wečňý.
A potož poslúchagme Swaté rečj geho.
O stawičňe mrtwýce skutky Těla swého.
Dá nám wssem zde wsú milost, mýru, laskú, swornost.
A po tomto žiwoťe neskonalú radost. Amen.

Versforma: 13–13–13–13 (a–a–a–a); a sorok 7/6 osztásúak.

Dallama: RMDT II., 225. sz.
Hátra Kezdőlap Előre