[KEly-fel Keresztyén lélek, a' nagy Istenre kérlek…]*

Nota: Midön a' Szüz magzattyát, etc.

KEly-fel Keresztyén lélek, a' nagy Istenre kérlek,
Tekints-bé a' Jászolyban, Ur JESUS fekszik abban.
O én szerelmes Jesusom!
Nézd mely kemény az ágya, tiszta szerelmünk tárgya,
Azért fekszik oly ágyon, hogy szerelmünk gyúladgyon.
Szüz annyának szent Teje, Ur JESUS eledele,
Kinállya sziveinket, hogy üzze vétkeinket.
Hirdessük egész földnek, nagy vóltát e' gyermeknek:
Legyünk kedves hajléki, szivünket adgyuk néki.
Csókollyuk-meg kezeit, törölgessük szemeit.
Büneinket útállyuk, magunkat néki adgyuk.
Dicsiret, és dicsösség, az Atyának ki felség,
Ur JESUS-nak tisztesség. Mondgyon minden Nemzetség.

2 CCK Tekénts-bé jászlocskában, szemlély csudákat abban: 3 CCK Ah Istenem, Jesusom, kedvesecském: Ah kisdedem, gyöngyöm, Szent jegyesetském. A refrén végig ez.– CCK 142. lapon, az újesztendei énekek között: KEly-fel Keresztyén Lélek, etc. mindenik vers végéhez tévén; Ah Jesusom, véreddel had újjúllyak: új esztendöben csak néked szólgállyak. 6 CCK Szüz Annya tejecskéje, ki vékony étkecskéje! 8 CCK ez kisdednek: 10–11 CCK Csókollyuk kezecskéit, töröllyük szemecskéit; büneinket utálván, Néki magunkat adván. 12–13 CCK Ah kedvellek édeském, szeretlek Szent öcsécském: üzd-el à bünt Lelkünkböl; bölcsöt csinály szivünkböl.

Nyomtatott kiadásai:

Alapszöveg: Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 84–5. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: Midön a' Szüz magzattyát, etc. – Megvan a második kiadásban is (1719, 51).

Cantus catholici. Kassa 1674, 56. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Azon Nótára [utalás az előtte lévő kottás latin énekre: Dum virgo vagientem].

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi gyűjteményekben: [ Szőlősy Benedek:] Cantus catholici (Nagyszombat 1703, 51; kiad. MIR 39, 79–80), Écsi-ék. (1700–25, 173), Paksi Márton György-ék. (1760, 74), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, I, 26), Bozóki Mihály: Katólikus kar-béli kótás énekeskönyv (Vác 1797, 128), Szentmihályi Mihály: Egyházi énekes könyv (Eger 1797–8, 95).

Válaszos karácsonyi bölcsődal. Forrása, szerzője ismeretlen. Kájoni János és az 1674-i Cantus catholici szerkesztője a szöveget egymástól függetlenül korábbi kéziratos hagyományból vehette. A népi hagyományozásban való továbbterjedését a késői nyomtatott kiadások és a népszerű dallam magyarázza; lásd MNT II., 491. és 542. sz.

A kassai Cantus catholici szerkesztője az énekeskönyv 142. lapján ugyanezt a szöveget a refrén módosításával újesztendei éneknek ajánlotta ezzel az utasítással: KEly-fel Keresztyén Lélek, etc. mindenik vers végéhez tévén; Ah Jesusom, véreddel had újjúllyak: új esztendöben csak néked szólgállyak.

Versforma: Kájoninál: 14–14–8 (a–b–c); az első két sor 7/7 osztású belső rímmel; a harmadik sor, amelyet a dallamminta szerint kétszer énekeltek, minden strófában refrén. – Az 1674-i Cantus catholiciben 14–14–11–11 (a–b–c–c); az első két sor 7/7 osztású belső rímmel; a harmadik és negyedik refrén.

Dallama: RMDT II., 155/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre