[MA születék e' Világnak Idvezitöje…]*

Nota: Jer dicsirjük ez mái-napon etc.

MA születék e' Világnak Idvezitöje,
Bünnek és kegyetlen halálnak meg-rettentöje.
Az mely-után e' Világon öröm terjede.
Ellenkezett természetünk az igassággal,
Azért Isten elsö Atyánkot ö Angyalával:
Paradicsomból ki-üzeté, Eva Anyánkal.
Mostan azon Angyal jó hírt hirdet Embernek.
Menyben örök dicsösség légyen az Ur Istennek:
Békeség és jó-akarat Földi népeknek.
Örül az Atya Ur Isten szép Menyországban,
Szent Angyalival egyetemben a' bóldogságban:
Nagy seregben minden Szentek nagy vigaságban.
Örüllyetek Szent Angyalok magas Mennyégben,
Kik állotok az Isten elött nagy fényességben:
Mert bé-telik Angyali romlás, s' lésztek örömben.
Minden Nemzetek e' Földnek kerekségében,
Örüllyenek kik ö nevében, és Igéjében:
Idvességeket reménlik Istenségében.
Örüly elsö Adám Atyánk az Ur Christusnak,
Paradicsomban igirtetett maradékodnak:
Ki el-törli minden bünét te fiaidnak.
Vigasággal bövölködgyél Szent Dávid Király,
Mert te Nemzetedböl származik Felséges Király:
Királyoknak Szent Királlya, Mennyei Király.
Örüly nagy Hitü Abrahám Szent Pátriárka,
Mert te-benned minden Nemzetek, a' mint mondotta:
Meg-áldatnak minden Népek az UR Christusba.
Örüly vigan vén Simeon az UR Christusnak,
Mert vége lött e' mái-napon kivánságodnak:
Hogy kezeddel a' szép JESUST mutasd az Urnak.
Örvendezzetek Próféták, és vigadgyatok,
Mert igazán bé-tellyesedett Prófétálástok:
Mellyet ti az Ur Christusról meg-mondottatok.
Örvendgyetek Uratokon, kik szólgállyátok,
Mert imé hozzátok közelget Szabaditótok:
Ki el-veszi vállatokról sok fáratságtok.
Örüllyetek a' Christusnak, kik bünben vadtok,
Keserüség, Penitencziát, és a' bánatott,
Víg örömre ez mái-nap hogy fordicsátok.
Iffiak, Vének, és szép Szüzek mind örvendgyetek,
Mert ez napon Idvességtekre nagy Jelek löttek:
Isten Fia e' Világra származék néktek.
Minden jóknak meg-adója Christus Egy Isten,
Könyörgünk most te-néked itten, Egyenlö-képpen:
Szent születésed idvességes mi-nékünk légyen.
Dicsirtessél Atya Isten Egeknek Ura,
Te Szent Fiad Ur Christus JESUS Emberek dija,
Kit küldöttél büneinknek bocsánattyára.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 72–3. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: Jer dicsirjük ez mái-napon etc. – A második kiadásból kimaradt.

Karácsonyi ének, amely a megváltásra vonatkozó bibliai tanítást, Jézus születésének történetét foglalja össze. Kájoni gyűjteményében a karácsonyi énekek közé iktatta. Tartalma szerint az adventi devóciós énekekre, prófétajátékokra emlékeztet (lásd RMKT XVII./7, 167. és 191. sz.). Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 13–14–13 (a–a–a); a sorok 8/5 és 9/5 osztásúak.

Dallama: RMDT I., 66. sz.

20 igirtetett maradékodnak – utalás az ősevangéliumra (1 Móz 3, 15); ld. Szep enek Boldogh Asszony fogantatasa napiara c. 9–10. sor jz.

22 Szent Dávid Király – Jeremiás próféciája szerint Dávid házából, családjából születik a Messiás (Jer 33, 14–16); vö. [DRága Szüz egy szép Fiat szült…] sz. 23. sor jz.

25 Abrahám Szent Pátriárka – A Mózes első könyvében bemutatott, Noéval záródó korszakból a tíz ősatya közül az első. Története: 1 Móz 11, 27–25, 10. A róla szóló elbeszélés szerint engedelmessége jutalmául az Úr megígérte neki, hogy családjából származik a Messiás (1 Móz 22, 15–18).

28 vén Simeon – Az evangéliumi történet szerint a templomban felismerte a gyermek Jézusban a Messiást (Lk 2, 25–33); vö. RMKT XVII./7, 33.  sz. 10. sor jz.
Hátra Kezdőlap Előre