[Mennyej Vduarból, derék dolog…]*

Mennyej Vduarból, derék dolog, Földre izentetik,
Kire minden Ember: szivböl hogy figyelmezzen intetik.
Mélységes tanátsa az Jstennek, ki nyilatkosztatik.
Mely öröktől fogua, El-uégezue uala: most hirdetik.
Eggyetlen egy Fia, az Jstennek Menyböl ez Világra,
Szallot nagy kegyesen, Emberi személyben Éjfél-tajba.
Kit a' Szüz fogada kegyelméböl, az Atya Jstennek;
Abban fáradozot, felséges ereje, Szent Léleknek.
Azt Angyal hirdette a' Szüz felöl, kétséges Josephnek,
Hogy ne eresztene; Söt magához uenne, jntuén ötet.
Mert Fiat fog szülni ez Világra, Mi ábrázatunkba,
A kj az el-ueszet lesz Emberj Nemnek, Meg-uáltója.
Helyt adá szent Joseph nagy kegyesen, Az Angyal szauának;
Vgy a Szüz MARIA, Szüle Jsten Fiat, e uilágra.
Örülly azért Ember ez ui hiren. Hogy Christus született,
Mert ugy a' bün miatt, téged el-ueszendöt, magának nyert.
Azon öruendezzen Aszszony, s firfi, Iffju, és Leanzó.
Hogy a' Szüz MARIA minnyájunk jauára Christust hozot.
E' szent születésnek bizonságj, az Angyali karok;
Kiknek zengéseket, hallák nyájok mellet a' Pasztorok.
Az Angyal rettegö Pasztoroknak, hirdet nagy örömben.
Hogy Christus született, s Jászolban tétetett, Bethlehemben.
Azért a' ki hiue, az Jstennek, zengjen Alleluja,
O édes JESVSunk, légy kegyelmes nékünk. Alleluja.

2 Előbb: Hogy szivböl A másoló a szavak fölé írt számokkal jelölte a végleges sorrendet. 3 Mélységes <nag> 5 az Jstennek Kivakart betűk helyén. 12 az el-ueszet Kivakart betűk helyén. 14 Szüle <e' világnak> 20 A nyájok szó kivakart betűk helyén.

Kézirata:

Turóci cantionale. XVII. sz. 2. fele, 33. – Cím: Más Ének. [A lapszélen:] Vj Enek. – Dallamát is közli.

Karácsonyi ének, a Radostná nowina Poslysstež gý, Stary, také Mlaby kezdetű ének fordítása. Az eredeti szöveget az ismeretlen fordító Szőlősy Benedek kottás, szlovákok részére szerkesztett gyűjteményéből (Cantus catholici. Pýsně katolické. Kassa 1655, 38) vette. Szövege a következő:


Gina.

Radostná nowina, Poslysstez gy, Stary, také Mlaby.
Která se zwěstuge, A wssem ohlasuge, yasnú twáry. :/:
Slawný, a weliký, skutek Božý, zgewil se na zemy.
W-prediwnem spogený; O němž vloženo bylo w-Nebj. :/:
Syn Božý gediný, z-můle Otce, W-Lidskem prirozeńý.
Ráčil, se zňýžiti, Nam podobným byťi, zde na Zemi. :/:
Geiž Panna počala z-můle Božý, Skrz Ducha Swatého.
To Angel zwěstowal, Když Jozeff spitowal, wůli geho. :/:
Nebog se Jozeffe wzýťi Pannú, Mužj sprawedliwý.
Neb Syna porodý, kterýž wyswobody, Lid swúg wérný. :/:
Jozeff tak včinil, w-swé tichostj: Dal Angelu mýsto.
Tak Panna spaňila, Krysta porodila, wěc gest gistá. :/:
Radůg se Krestiane, w-tom tituli. Krystus se narodil.
A tak ťe hryssneho; sobe kupeného, z-nowu zrodil. :/:
Měgtež radost nowu, ženj, Mužj, Mladency, y Panny.
Wssem se wám narodil, Gežjss Pán z-žiwota čisté Panny. :/:
Toho Narozeňý gsú Swědkowé, Nebesstý Angele.
Rtetýž se spolčily, z-Paskússki w-tú chwýli: tžkuce smele. :/:
Nebogtež se ňyňj Pastússkowé, Wěgtež potesseňý.
Panna porodila, w-geslech položila, wssech spaseňy. :/:
Rdož Bohu slúžite, Rečtež spolu wssychny, Alleluja.
Spas nás Kryste milý, Náss Emmanueli, Alleluja. :/:
Amen.

Versforma: 16–16 (a–a); a sorok osztása 6/4/6 és 6/6/4.

Dallama: RMDT II., 166/II. sz.
Hátra Kezdőlap Előre