[Most örüllyünk, öruendezzünk, keresztyén nepek…]*

Nota. Jer dicsirjük è maj napon etc.

Most örüllyünk, öruendezzünk, keresztyén nepek,
Mert mi nékünk gyermek születék, fiu adaték,
Isten s-ember ez nap nékünk meg jelentetek.
Magas fakon feszket gyüjtnek egi madarak,
À rokákis lyukakat ásnak, melyben nyugósznak,
Isten fia nem talala helyet maganak.
Dicsösségnek szent királlya jaszolyban fekszik,
Ki altal az eg terjesztettik, è földön nyúgszik,
Azért jöve bünösekért, kik ötet veszik.
Valcságunkra azert nekünk Jesus születék,
Magas menyböl nékünk adaték, értünk szarmazek,
Istaloban mert hely néki jm ott adaték.
E-vilagnak ö nagy terhét vállára véve,
Sötetsegböl ö è vilagot vilagra vive,
Ö hiveit szent attyaval meg békeltette.
Jduességünk, mi valtsagunk, boldog királyunk,
Jm el jöttel, édes meg valtonk és szabaditonk,
Azért néked è maj nap nagy halat adunk.
Esaias szent propheta öröm mondasa
Am bé telék ö biztatása és bizonysaga,
Isten fia hogy mi ertunk jöne vilagra.
Örüllyünk hat, s-örvendezzünk, nagy halat adgyunk
À gyermeknek, ki nékünk urunk es jo mesterünk,
Mert altalla meg adattot mi üduösségünk.
Jesus Christus emberekkel illyen sok jót tön,
Adam helyet ö fiainak mert ö attya lön,
Ö kedvében mind fejenként ö minket bé vön.
Dicsirtessék szent háromság è maj napon,
Atya, fiú és à szent lélek, egy bizony Isten,
És oltalmunk, à mig élünk, mi nékünk légyen.

12 CS helyt K hely 16–18 K-ban nincs meg.

Kézirata és nyomtatott kiadása:

Alapszöveg: Csíkcsobotfalvi kézirat. 1675 k., 29–30. – Nótajelzés: Nota. Jer dicsirjük è maj napon etc.

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 57–8. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: Jer dicsirjük ez mái-napon etc. – Megvan a második kiadásban is (1719, 67). – Kéziratos másolata: Vépi ék. (1725–68, 94).

Karácsonyi ének. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 13–13–13 (a–a–a); a sorok 4/4/5 osztásúak. A dallamminta szótagszáma 14–14–13, ezért helyenként a 13-as és 14-es sorok ebben az énekben is váltakoznak.

Dallama: RMDT I., 66. sz.

2–3 gyermek születek, fiú adaték – utalás Izaiás próféta szavaira (9, 6), amely a karácsonyi ünnepi mise bevezető éneke (introitus): Mert KISDED SZÜLETETT nékünk, és Fiú ádatott nékünk, és annak fejedelemsége az ö vállán vagyon: és hívattatik az ö neve Chodálatosnak, tanáts-adónak, Istennek, erősnek, a' következendö idő attyának, békesség-fejedelmének.

4 egi madarak – az evangélium szavai szerint (Mt 8, 20) Jézus önmagáról mondotta: És monda néki Jésus: A' rókáknak lyukok vagyon, és az égi madaraknak fészkek: az ember fiának pedig ninch a' hová fejét hajtsa.

19 Esaias szent propheta öröm mondasa – ld. 2–3. sor jz.
Hátra Kezdőlap Előre