[Serkeny lelkem mélj álmodból, vigyaz magadra…]*

Ad notam. Jer dicsirjük ez maj napon

Szabó István
Serkeny lelkem mélj álmodból, vigyaz magadra,
Mert ma urad jö ez vilagra, szep valtsagodra,
Draga kincset hoz magaval orvoslásodra.
Tellyes szivel s-vig örömmel ma az angyalok
Pasztoroknak im meg jelentik, hogy az ö urok
Ez vilagra születettnék egi kiralyok.
Örüly, ha voltal banatban, immar én lelkem,
Ne irtozzal tölle, én szivem, mert éghi kincsem
El érkezet ma te hozzád, erös kegyelem.
Pasztorokkal egyetemben menny Bethlehemben,
Alazatos, vig éneklesben, zengedezésben
Allelujat néki mondvan ö el jötiben.
Hegyen, völgyen, erdön, mezön lakozo vadak,
Égben jáczodozo madarak, minden àllatok,
Született édes uratok jer mind aldgyátok.
Aronnak szep veszszö szála ma meg virágzot,
Angyaloknak szepséges raja az kire szállott,
Kiröl minden édessegét magara rázott.
No tehat mar ô én lelkem, Jesus annyával
Magasztallyad az angyalokkal szep búzgósaggal,
Örvendetes, vigassagos szep musikakkal.
Ur Jesus, szüz Marianak édes magzáttya,
En lelkemnek erös istápja, nagy batorsaga,
Indics szivem hozzad valo ohajtásara.
Senki nem volt Bethlehemben, ki be fogádgyon,
Ki ennyi jót világra hozzon, s' meg látogásson,
Égi kincsel s-minden jokkal ayandékozzon.
Szally-bé, kérlek, én szivemben, edes Jesusom,
Rengö bölcsöd teddbé lelkemben, édes Christusom,
Hadd gyuladgyon szent tüzedtöl én óhajtasom.
Aldott vagy te, menyorszagnak fényes csillaga,
Szüz Maria édes magzattya, vilagnak ura,
Én szivemnek és lelkemnek nagy vigassága.
Benned bizunk mind örökké, édes Christusunk,
Az mig élünk, téged dicsirünk, édes Jesusunk,
Holtunk után add meg, kérünk, mi boldogságunk.
O Aronnak szep zöldellö kedves virága,
Menyországnak szep tulipantya, piros rosaja,
Imádgy ertünk mind örökké, Jesus szent annya.
Dicsirtessél mind örökké édes fiaddal,
Menyorszagnak gyöngy virágával, jó illattyával,
Adgya nekünk szent országát minden javaval.

23 K erös óltalma 31 K Aldott légy 38 K Menyország Királyné Aszszonya, szép Szüz MARIA:

Kézirata és nyomtatott kiadása:

Alapszöveg: Csíkcsobotfalvi kézirat. 1675 k., 32–4. A versfőkben: STÖPHANUS SZABO. – Nótajelzés: Ad notam. Jer dicsirjük ez maj napon.

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 65–6. A versfők mint az előbbi forrásban. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: Jer dicsirjük ez mái-napon etc. – Megvan a második kiadásban is (1719, 42).

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi gyűjteményekben: [ Szőlősy Benedek:] Cantus catholici (Nagyszombat 1703, 53; kiad. MIR 39, 81), Écsi-ék. (1700–25, 174), Vépi ék. (1725–68, 64), Paksi Márton György-ék. (1760, 67 kottás), Bozóki Mihály: Katólikus kar-béli kótás énekes könyv (Vác 1797, 129).

Karácsonyi ének. Szabó Istvánról, aki nevét a versfőkbe rejtette és aki feltehetően az ének szerzője volt, közelebbit nem tudunk. A Csíkcsobotfalvi kéziratban Kájoni a szerzői szöveget feltehetően változtatás nélkül másolta. Az akrosztichon harmadik betűjének romlása helyesírási eredetű; itt a  mintaszövegben Eörüly lehetett. A nyomtatott Cantionaleban a szöveg három helyen módosult; így a 38. sor népdalra emlékeztető lírai virág-hasonlatait Kájoni a Szűz Máriáról vallott keresztény tanításnak inkább megfelelő sorral helyettesítette. – Kájoni akrosztichonos énekeiről: In aduentu canenda c. vers jz.

Versforma: 13–14–13 (a–a–a).

Dallama: RMDT I., 66. sz. – Népi változatát közölte: Domokos , 1979, 275, 1256.

16 és 37 Aronnak – lásd Missus Gabriel c. 17. sor jz.
Hátra Kezdőlap Előre