Mas szep enek*

Bünös lélek, sirasd kérlek, uradnak nagy kénnyat,
Mert ártatlan, mint egy bárány, szenved à keresztfán.
Tekincs kérlek, szent sebekre édes teremptödnek,
Mellyet szenved, hogy lelkedet adgya üdvösségnek.
Sirankozik büneinkért, és ugy mosogattya,
Rutsaginkot, mocskainkot vérrel tisztogattya.
Büneinkért ostorozzák az ártatlan bárányt,
Tövissekkel koronázzák, s'-kénozzák egy aránt.
Arczúl verik büneinkért, pökdösik orczáját,
Irgalmatlan meg csufolván ki tépik szent haját.
Kegyes Jesust, mint egy bárányt, úczákon hurczollyák,
Kaifástól Pilatushoz kötözve hordozzak.
Te szent atya, szent fiadot vérbe bé-keverve
Tekincs, kérlek, magzatodat latrok közt feszitve.
Jndúly kérlek, veszet lelkem, szánnyad szent uradot,
Keservesen büneidért sirassad magadot.
Oh te egek erössége, szivünk gyenge méze,
À csillágok fényessége el vagyon felejtve.
Oh te világ nagy öröme, lelkünk csendéssége,
Angyaloknak ékessége, mint húznak keresztre.
Föld, tenger, egek, sirjatok, szenved most uratok,
Ti csillagok, zokogjatok, kinnyiáit szánnyiátok.
À latrok közt mint kénlodik vilag szabadsága,
Veszszökel ostoroztatik egeknek császára.
Ki à földet gyümölcsökkel, draga termö fákkal
Bé-fedi szep viragokkal, zöldelö ágakkal,
Most anya szült mezitelen, oszlophoz kötözve
Veszszüztetik kegyetlenül, bününk miatt nyögve.
Ki à napot fényesseggel, eget csillagokkal
À holdot tartya vilaggal, bününk miatt meg-hal.
Bünös lelek, induly kérlek, sirasd büneidet,
Nézd uradnak szenvedését, mint kéres tégedet.
Oh én lelkem csendessége, el vagy most hagyatva,
Sidóktól igy kinoztatól, az mi bününk sóldgya.
Oh én keserves szemeim, ezt nézvén sirjatok,
Mert kereszt fan fel függesztve, szegezve uratok.
Kegyes Jesus, legy kegyelmes nékem büneimért,
Ki à magos szent keresztfán öntözél értem vért.
Büneimért ugy ne fizes, à mint érdemlettem,
Gonosz cselekedetimet bocsásd meg énnékem.

3 CS A Tekincs kérlek szavak felragasztott papírcsíkon. 10 K Irgalmatlanúl csúfollyák, szaggattyák Szent haját.

Kézirata és nyomtatott kiadása:

Alapszöveg: Csíkcsobotfalvi kézirat. 1675 k., 118–20. – Cím: MAS SZÉP ENEK. – Dallamát is közli.

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 165–6. – MAS SZEP ENEK. – Megvan a második kiadásban is (1719, 119).

Szövege megvan még a következő XVIII. századi gyűjteményekben: [Szőlősy Benedek: ] Cantus catholici (Nagyszombat 1703, 125; kiad. MIR 39, 123–5), Écsi-ék. (1700–25, 231), Vépi ék. (1725–68, 133), Maracskó Anzelm-ék. (XVIII. sz. 1. fele, 106), Paksi Márton György-ék. (1760, 164), Bozóki Mihály: Katólikus kar-béli kótás énekes könyv (Vác 1797, 154), Szentmihályi Mihály: Egyházi énekes könyv (Eger 1797–8, 136).

Bűnbánati ének a szenvedő Jézushoz. Forrása ismeretlen; a kötött szótagszámú sorok jambikus lejtésű dallamot hordoznak, ami a szövegnél is idegen mintát feltételez. Vö. A' szent keresztnek fel-vetelere, és a' Christus követésére való intés  c. Szerzője ismeretlen.

Versforma: 14–14 (a–a); a sorok osztása 4/4/6.

Cseh eredetű dallama: RMDT II., 5/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre