[Igasságnak ruháiatol megh foztatot lelek…]*

Igasságnak ruháiatol megh foztatot lelek,
Kinek az ö bizonysaga halal es az elett.
Ah niaualias, am ez utan erzed ennek suliatt,
Az el ueszet minden joknak nagj keserues kinniat.
Elsö atianknak eo uetke my uelünk ezt töue,
My lelkunköt es testunkot a' pokolra uete.
Jesus altal te eseted am megh uyittatek,
Es uezered leuen uyob elett megh adatek.
Lasd megh uttiat es eösuenit az Jerusalemnek,
Es megh latod sokassagat ö gonoz nepenek.
Dühüs nemzetsegh halalt keres Isten fianak,
Mérges kygioknak fiay, az nagy artatlannak.
Ott uegtere megh lattiatok, hogy az gonoz neptöl
Isten fia körniül uetetet az hamis sidoktoll.
Töuis bokor es nád közzöt az el ueszet johot
Keresi, hogy be tolthesse kilenczuen kilencz számot.
Az gonoz nep kyuannia Jesust megh feszitteni,
Megh ueretni -s megh kynozni, kereztre fel uonni.
Az meny sok, anni banat fogta szüz Mariatt,
Szomorkoduan, sirankozuan nezy eo szent fiátt.
Ki uitetik -s uonattatik az varason kyüül,
Uerettetik s- cziufoltatik az gonoz nepektöll.
Rakua uttia Caluarianak a' sok hoherokkal,
Es karomliak -s ragalmazzak Jesust sok rut szokkal.
Tragarsaggal, kaczagassal vrunkot karomliak,
Kinniat latuan ö magokat azzal uigaztalliak.
Retteny azert es remuly meg, te emberi allatt
Szenuedesin emberi testben az te vradnak.

Secunda pars
Szomoru lelkem sirassad már kenszenuedesit,
Latuan Jesust megh ueretuen, halalra uitetuen.
Keserues sirassal s-nagy sok konyhullatasokkall
Öntözd uttiat es ösuenit sok ohaytasokkall.
Hogy ha Jesust nem köueted nagy sok kinniayban,
Eyted magad es erezted pokol kapuiban.
Elmelkedgiel szomoruan az Christus halalan,
Minden napon kerezt fanal allo szüz Marian.
Szent fianak uer hullasat, Maria siralmatt,
Ezzel mosuan büneinknek nagy fertelmes uoltatt.
Sir az szep szüz kerezt fanal, haia meg ereztue,
Mellet ueri banattiaban, szyue kesereduen.
Oh en fiam, kesergek, hogy halalra adatall,
Engemet, keserues aniat mar egedül hagiall.
En emlömot, kit kisdeden te regen emlettel,
Es emberi testet az en mehembol fell uottell.
Sok kynok, sok niaualiak, te zent halalod utan
Ez kenokbol uegy fell engem halalom utan.
Nem lehet már nalad nelkül semmi jo örömem,
Job megh halnom, hogy sem elnem keserusegben.
Megh töretel, hogy ezt lattiak phariseusok,
Eoruendeznek es uigadnak az gonoz sidok.
Oh en fiam, halalodnak my lehet az oka,
Szerniü kenra es halalra hogy uagj karhoztatva?
Bunosokert artatlanul hogj szenuecz artatlan,
En kynaim niaualiaim megh uyulnak azzal.
Oh en lelkem, figielmezzel ez te kenzoid ra,
En kenomhoz hogy ha uagion hasonlo niaualia.

Tercia pars
Most en lelkem, induly -s meny el az Caluariara,
Ott megh aluan tekencz el fel megh feszult Christusra.
Az copazto hegjnek az ö nagy szomoru helin
Uesd szemedet es tekencz megh, hogj kj fug kereszten.
Arniekotlan, puzta helin mert füg az Istensegh,
Toluaiok közt mint ha uolna ö nagiob ellenseg.
Kyralioknak eo kyralia az Istennek fia,
Az töruenynek, erköcziunknek edes oruossaga.
Megh alazuan ada magatt nagj sok kin uallasra,
Szabad akarattia szerent artatlan halalra.
Ö odala megh festetek az ö zent veretöl,
Minden erek megh szakadnak a' sok kinzasoktoll.
Hiruad szine, füg zent szara ot egybe szegezue,
Eö kezey ky niultauan uadnak megh feszitue.
Szen t labai harmatoznak szep ueres harmatot,
Uetkeidert, oh en lelkem, az kikel mosandok.
Az te megh feszülesednek imez lön az oka,
Hogj megh romlot niaualiaknak lehetnel oruosa.
Ily nagy terhit nehez uolna nekünk el uiselnunk,
Kit my attiank még regenten szerz et uala nekunk.
Jelen uadnak, sirankoznak Christusnak rakoni,
Közel aluan, zent keresztnek oltarahoz nezuen.
Eo szent anniat latuan Jesus ot közel allani,
Tanituannak, szent Janosnak kezde ayanlani.
Szabad akaratod szerent ualo haladokkal
Hiuejdett ne ueszesd el az hamis sidokkall.
Halálodon gonoz es hamis phariseusok
Öruendeznek es uigadnak az kegitlen sidok.
Vton jarok alliatok megh, meghis uigiazzatok,
Ehez hasonlo niaualiat hogy ha lattatok.

PM 32a–34a. 3 erzed megh ennek 11 halalat 52 karhoza A hoza betűk fölött rövidítésjel. 54 A sor kiegészítése hozzávetőleges. 55 kenziolrda [!] 60 A kereszten +-tel, rajta egy nazális jellel van rövidítve. 63 Kyraliok 64 oruossagak 71 Szet labait 76 szeruet [?]

Kézirata:

Pálffi Márton-ék. 1676 előtt, 32a–34a.

Nagypénteki passiós ének. A névtelen szerző az első részben Jézus megkínzásáról, a másodikban Szűz Mária siralmáról, a harmadikban Jézusnak kereszthaláláról és a megváltásról elmélkedik. Közvetlen forrása ismeretlen.

Versforma: 14–14 (a–a).

Dallama ismeretlen.

7 te eseted – elesett voltod.

15 el ueszet johot – Evangéliumi példa az elveszett és megtalált juhról (Mt 18, 12).

59 copazto hegjnek – a Golgota, Jézus megfeszítésének helye; eredeti etimológiája: koponyák helye. A régi magyar nyelvhasználatban: kopasztó-hely = Kálvária (NySz I, 1395).

76 Kit my attiank – Ádám, aki a bűn terhét szerezte.

77 rakoni – rokonai; a régiségben rakon alakban is előfordul (NySz III, 1449).

80 Tanituannak – Jézus a keresztről Szűz Máriát Szent János apostol gondjaira bízta (Jn 19, 25–27).

81 haladokkal – A régi magyar nyelvhasználatban: háládó = hálaadó (NySz I, 15).
Hátra Kezdőlap Előre