Ad preces nostras*

Nota: O, Pater Sancte etc.

Keonyeörgesünkre kegis füleidet
Haicz le, ur Isten, irgalmassagodot,
Es kegelmesen vegied keresünköt,
Mint szolgaidnak.
Nesz kegelmesen reank szent szekedböl,
Tizta kedvedböl tekenc ala menyböl,
Es vilagoddal setetseget üszd el
Az mü szüvünkböl.
Vetkünket foicz megh szent kegiessegedböl,
Mosd el bününkkeöt, fogsagunkot roncz el,
Bünben esteket emeli kegessen fel
Szent keszeidvel.
Mert nalad nelkült setetseghre esunk,
Es nalad nelkül czak bünben heverünk,
De te altalad meniben fel vitetünk,
Teged diczirünk.
Christus io vilagh, iosagh es igassagh,
Vilagh eörome es nagi diczösege,
Mü halalunkbol egiedül megh valtal
Te szent veredvel.
Olcz belenk, kerünk, szent szeretetedet,
Es mü elmenkbe az the szent hütödöt,
Erök vilagat te szent szerelmednek
Geöriezd fel szivünkben.
Engedy mü nekünk bőséges keöni hulast,
Beölteölesünkben erös saniargatast,
Testünknek vedel eö rut kivansagat
Szent fegyveredvel.
Tavol mü töllünk legen az ellensegh,
Ugi mint Istentöl rontatot dühüssegh,
De ielen legien szent lelek Istensegh,
Eörök düczösegh.
Diczösegh neked, eörök Attia Isten,
Tiztessegh neked, aldot fiu Isten,
Ezekvel eggüt szent lelek ur Isten,
Eg bizoni Istensegh.

2 PM CS K Haycs le ur Jsten nysd megh az egeket 3 PM CS K fogad keresünket 4 PM CS K Dicseretünket 7 PM CS K Es vilagoddal vigy ki setetsegböl 8 PM Az nagy insegböl CS K È nagy insègböl 9 M A szent szó hiányzik. PM Foics megh vetkünket szent kegiessegedböl CS Fojcs meg vétkünköt kegyelmességedböl K Fojts-meg vétkünket te nagy jó-vóltodbol 10 M bününkkeö PM bünönket CS K bününket irgalmasságodbul 11 K Bünben lévöket 13–16 CS K Hiányzik. 13 PM Mert vetkünk mià setetsegre estünk 14 M nelkül <kül> PM Te nalad nekül mind bünben 18 PM CS K Es az mennyei vigasagh boldogsagh 19 PM CS K Ki eletünkert egyedül löl valtsagh 20 PM Kedves irgalmassagh CS K Szent irgalmasság 21 CS K kérlek 22 PM Öncz be lelkünkben CS Oncs-bé elménkben K Önts-bé elménkben 23 PM Mennyei vilaggal taplald hiveidet CS K Egi világgal táplályad nepedet 24 PM Az te nepedet CS K Te hiveidet 25 M beölczeseges keöni hulatastt PM CS K böseges köny hullast 26 PM eröt CS K Böjtölésünkben vetkünktöl táuozást 27 PM CS Szeretetedert igazan uyulast K Szent szerelmedböl igazán újúlást 28 PM CS Vegigh megh maradast K Végig-maradást 29 CS légyen mi-töllünk 32 PM CS K Menybeli 33 CS K légyen néked Atya 35 PM CS K Es mind ezekkel 36 PM CS K Mind örökke Amen

Kéziratai és nyomtatott kiadása:

Alapszöveg: Mihál Farkas-kódex. 1677–87, 19a–20a. – Cím: ALIA.

Pálffi Márton-ék. 1676 előtt, 21a. – Cím: Ad preces nostras. Jn Quadragesima.

Csíkcsobotfalvi kézirat. 1675 k., 110–1. – Nótajelzés: Nota: O, Pater Sancte etc.

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 154. – Cím: Ad preces nostras. – Nótajelzés: Nota eadem. [Utalás az előtte lévő latin eredeti dallamára: O pater sancte, etc.] – Megvan a második kiadásban is (1719, 106).

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi gyűjteményekben: [ Szőlősy Benedek:] Cantus catholici (Nagyszombat 1703, 120; kiad. MIR 39, 118), Écsi-ék. (1700–25, 228), Bozóki Mihály: Katólikus kar-béli kótás énekes könyv (Vác 1797, 142).

Nagyböjti ének, az Ad preces nostras deitates aures kezdetű nagyböjti vesperás-himnusz fordítása. Latin eredetije a XV. század végéről franciaországi nyomtatott forrásokból ismeretes (Chevalier 234; AH 51, 61). Szövege a Cantionale catholicum nyomán (1676, 153) a következő:


Hymnus Nota: O, Pater sancte, etc.
Ad preces nostras deitatis aures,
Deus inclina pietate sola
Supplicum vota suscipe, precamur,
Famuli tui.
Respice clemens solio de sancto,
Vultu sereno lampades illustra:
Lumine tuo tenebras depelle,
Pectore nostro.
Crimina laxa pietate multa,
Ablue sordes, vincula disrumpe:
Parce peccatis, releva iacentes,
Dextera tua.
Te sine, tetro mergimur profundo,
Labimur alta sceleris sub unda:
Brachio tuo trahimur ad clara,
Sidera caeli.
Christe lux vera, bonitas, et vita,
Gaudium mundi, pietas immensa:
Qui nos a morte roseo salvasti,
Sanguine tuo.
Insere tuum, petimus amorem,
Mentibus nostris, fidei refunde:
Lumen aeternum, charitatis auge,
Dilectionem.
Tu nobis dona fontem lacrymarum,
Ieiuniorum fortia ministra:
Vitia carnis millia retunde,
Framea tua.
Procul a nobis perfidus absistat,
Satan a tuis viribus confractus:
Sanctus assistat Spiritus a tua,
Sede demissus.
Gloria Deo sit aeterno Patri,
Sit tibi semper genitoris nate:
Cum quo aequalis Spiritus per cuncta,
Saecula regnat. Amen.

A négy változat közül a latinhoz legközelebb áll a Mihál Farkas-kódex szövege, amely a mintáját igyekszik szóról szóra fordítani. Ezután következik a Pálffi Márton-énekeskönyv verziója, de ennek másolója előtt már a latintól részben elszakadó, javított és stilizált minta lehetett. Kájoni János két  változatában, a Csíkcsobotfalvi kéziratban és a nyomtatott kiadásban hiányzik a latin eredeti negyedik versszakának fordítása. Kájoni azonban a saját kéziratát is javította; megfigyelhető, hogy ahol a Csíkcsobotfalvi kézirat eltér a nyomtatott változattól, ott a Mihál Farkas-kódex szövegével  egyezik (pl. 3. versszakban). Kájoni nyomtatott változata tehát a kéziratos hagyomány fokozatos átdolgozásából alakult ki. A három kéziratos forrás szövegeltéréseiből a kiterjedt szöveghagyományozást lehet nyomon követni. A négy változat egymáshoz való viszonyát a következő stemmával szemléltethetjük:

A középkori nagyböjti himnusznak Hajtsd meg Úristen kegyes füleidet kezdettel egy korábbi fordítása az 1566-i váradi énekeskönyvből (RMNy 222, 177) a protestáns gyűjteményekben terjedt el (Vö. RMKT VIII, 17), és ez megvan a Mihál Farkas-kódexben (55b) is.

Versforma: 11–11–11–5; rímelése bizonytalan.

Dallama: RMDT II., 111. sz.

24 Geöriezd – gerjeszd.
Hátra Kezdőlap Előre