Kyrie paschale*

Atya Isten, Mennyen földön,
nagy hatalmad uagyon mindeneken.
Vduözjtönk, és Meguáltónk,
téged illik tisztelnünk mennyegben.
Vigasztalónk s jó tanitónk,
uigasztaly, s tanits minket e' földön.
Egy allatú Isten,
Téged illet minden fölött,
nagy és méltóságos dicséret.
Tekénts reánk menyböl,
Isteni, lakó hellyedböl,
és tisztits minket bünejnkböl.
Támadgy-fel mellettünk,
Es te hozzád térétsd sziuünk,
hogy méltán néked szolgalhassunk.
E' Szent napon, az Istent áldgyon;
minden allatt s uéle uigadozzon.
Mert a' Christus, a' szegletes kö,
melly uolt meg-uetue az épétöktöl.
Most uigan fel-támadot,
s dicsösséges testben öltözött.
Azért mondgyunk néki Alleluja.

6 tanits Kivakart betűk helyén. minket <itt>

Kézirata:

Turóci cantionale. XVII. sz. 2. fele, 43. – Dallamát is közli.

Húsvéti kyrie-trópus. Lásd Adventre valo Kyrie c. jz. Hármas felépítése hasonlít a kézirat 1. lapján található adventi kyrie-trópushoz; vö. Kyrie de aduentu Domini c. jz. Ennél azonban a szorosan vett Atya-Fiú-Szentlelket megszólító könyörgés már az első három strófában elhangzik; a továbbiak a húsvéti ünnepre, a feltámadásra vonatkoznak. Forrása ismeretlen.

Versforma:

  • 1. Atya Isten, Mennyen földön: 8–10–8–10–8–10
  • 2. Egy állatú Isten: 6–8–9–6–8–9–6–8–9
  • 3. E' Szent napon, az Istent áldgyon: 9–10–9–10–7–9–10
  • A sorok rímelése következetlen.

Dallama Papp Géza (RMDT II., 124. 1.) szerint példa a cseh nyelvterületen már korábban használatos anyanyelvű kyrie-trópusok meghonosodására.

7 Egy állatu – egy lényegű; lásd Kájoni János: Adventre-valo Patrem c. 3. sor jz.

18 a' szegletes kö – Csel 4, 11: Szent Péter a főpapi tanács előtt Jézust szegletkőnek nevezte, amelyet az építők elvetettek, pedig az üdvösség erre épül. Vö. 1 Pét 2, 4–8.
Hátra Kezdőlap Előre