Credo paschale*

Hiszünk mi egy Atya Jstenben,
Menynek, földnek Teremtöjében,
és ö Hatalmas Felségében.
Hiszünk és az JESVS Christusban.
A' mi eggyetlen egy Vrunkban.
Atya Istennek egy Fiában.
Kj fogantaték Szent Lélektöl,
Születék szép Szüz MARIAtól.
Meg-feszitteték Pilátustól.
Bé-takartatott tiszta gyolcsba.
El-temettetet siránkozua,
Köböl faragot uj koporsóba.
Onnan fel-tamadt harmad napra,
Kit fel-költe Jstenj hatalma.
Az után méne Menyországba.
Ottan üll Attyának Szent jobján,
Dicsösségében fel-magasztaluán,
s örökké uéle uralkoduán.
Onnan lesz megént el-jöuendö,
Minnyájunkat meg-itélendö,
és érdem szerént fizetendö.
Hiszünk és Szent Lélek Istenben,
Anyaszentegyház Vezérlöben,
Mi Vigasztaló Teremtönkben.
Hiszük az Anyaszentegyházát.
Hiuekben Világ szerént uoltát,
De Szent Lélektöl egybe kapcsolását.
Hiszük és Szentek eggyességét:
Testünknek porbúl fel-kelését;
Várjuk és meg-dicsöitését.

2 A teremtöjében szó é-je utólag beszúrva. 4 A Hiszünk szó n-je utólag beszúrva. 9 A Meg-feszitteték szó i-je é-ből javítva. 17 Dicsösségében A szótag utólag beszúrva. 22 A Hiszünk szó n-je utólag beszúrva. 25 Az az szó és-ből javítva. 30 Az és utólag beszúrva.

Kézirata:

Turóci cantionale. XVII. sz. 2. fele, 44. – Cím: CREDO PASCHALE. – Dallamát is közli. [A lapszélen:] Vj Enek.

Credo-parafrázis, az Apostoli Hitvallás verses fordítása. Lásd Karacsonra valo Patrem c. jz. A névtelen fordító Szőlősy Benedek szlovákok részére szerkesztett gyűjteményéből (Cantus catholici. Pýsně katholické. Lőcse 1655, 124) az Otce Naymilostiwegssyho kezdetű Credo-parafrázist ültette át magyarra. Szövege a következő:


Credo
Otce Naýmilostiwegssýho.
Stworitele Nebe, y Zeme.
YW GEZV Krysta Syna geho.
Z-Ducha Swatého počateho.
Z-Panny na Swet Narozeneho.
Vkrutne vkryžowaného.
Pochowaného w-Nowem Hrobe.
Kteryž gest byl' wyťesan z-skale.
Obwinutého w-platno lnene.
Odtud mocy Bohá samého.
Slawne w-treťi deň wzkrýsseného.
A na Nebesa wstúpeného.
Na Prawýcy giž sedýciho.
Boha Otce Wssemohúcyho.
Za wsseckých orodugýciho.
Odtud ma' zase k-nám prigiťi.
Žiwé, také mrrwé súdiťi,
Z-Otcem na weky kralowaťi.
Werime y w-Ducha Swatého,
Cyrkew Swatú sprawugycýho.
Oťessiťele milostného.
O Cyrkwy Krestianské gediné.
Ač mysti Tela ne prýcomné
A wssak Duchem prawdi spogené.
Werýme Swatých obcowaňý.
Prebywaťi w-tom milowaňý.
O nemž Pán Krystus wernym prawý.
Werýme, y o tom Wzkrysseňý,
Které má biťi w-Deň posledňý.
Z-Milosti Božj žiwot mećňý.
Amen, spolu wssychňy spýwagne;
Slussnú chwálu Bohu wzdawagme.
Tak radosti mečne důgdeme. Amen.

Versforma: 9–9–9 (a–a–a); a szótagszám helyenként bizonytalan.

Dallama: RMDT II., 26a. sz.
Hátra Kezdőlap Előre