Regina coeli laetare*

Nota: O Istennek Szent Annya, etc.

EÖrülly, örvendezz Szent Szüz,
Alle, alleluja.
Menyországi fényes tüz.
Alle- alleluja.
Kit méhedben hordoztál,
Erösb vólt a' Halálnál.
Ki-jött a' koporsóból,
Es meg-mente halálból.
Fel-támadása által,
Minket IESUS magasztal.
Halálának érdeme,
Lön Népének öröme.
IESUS fel-támadása,
Lön vétkünknek romlása.
Aldott légy Christus virág,
Örömre vivö zöld-ág.
Vigan énekellyetek,
Nagyok, és minden rendek.
Szent Szüz tellyes örömmel,
Tartsd-meg földünk békével.
Dicsirtessél Szent Isten,
Fiú, Szent Lélek Isten.

6 CCK Meg-harczolt az halállal. 7–8 CCK Ki jött koporsójából, Minket szollítván abból. 11–18 CCK Hiányzik. 21–22 CCK Hogy Jesust áldgyuk híven; Szent Szüz légy velünk. Amen.

Nyomtatott kiadásai:

Főszöveg: Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 253. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: O Istennek Szent Annya etc. – Megvan a második kiadásban is (1719, 193).

Cantus catholici. Kassa 1674, 335. – Címe: REGINA COELI LAETARE. – Nótajelzés: Nótája. fol. 168. [ = Oh Istennek Szent Annya].

Uo. 350. – Címe: REGINA COELI LAET. – Nótajelzés: Azon Nótara. [Utalás az előtte lévő kottás énekre: Christusunk fel-támada. ] – A 3. versszaknál a szöveg tetszés szerinti alkalmazására a következő megjegyzés olvasható:

Ki-jött koporsojából, etc. Fol. 335.
Ezen formán mondhatni ezt az Eneket-is;
Vigadgyunk Jesus napján: etc. Fol. 335.

Szövege megtalálható még a következő gyűjteményekben: [Szőlősy Benedek: ] Cantus catholici (Nagyszombat 1703, 168; kiad. MIR 39, 154), Écsi-ék. (1700–25, 243), Vépi ék. (1725–68, 162).

Felelgetős húsvéti Mária-ének, a Regina caeli laetare alleluia kezdetű verses időszaki Mária-antifóna parafrázisa. Latin eredetije: RMKT XVII./2, 69. sz. jz. Szerzője ismeretlen.

Versforma: 7–6–7–6 (a–b–a–b); a második és negyedik sor refrén.

Dallama: RMDT II., 45a. sz. és RMDT I., 68. sz.
Hátra Kezdőlap Előre