[UR Christus fel-támada…]*

Nótája, Christusunk fel-támadván

UR Christus fel-támada
Husvét napján virrada,
Sidók színe hervada,
Szüz Mária vigada.
Edes Idvezitönk, Ur Jesus Christus,
Irgalmazz nékünk.
Fel-támadt Jesus testben;
Legyünk vigan lelkünkben,
Isteni dicsiretben,
Ekes éneklésekben.
Koporsóban feküvék,
Halálból ki-vetkezék,
Harmad nap ki-jelenék,
Hivekkel társalkodék.
Szálla alá Poklokra;
A' szegény halottakra
Tekéntvén, Abrahámra,
Es ö maradékira.
Három Máriák menni
Kezdnek, s' kenetet vinni;
Koporsóhoz el-futni,
Ott a' Christust meg-látni.
Christusunk fel-támada,
Minden jókkal meg-álda;
Szent Atyákkal vígada,
Foglyokat el-ragadá.
Adám hogy meg-csalaték,
Christus érte kínzaték;
A' halál meg-rontaték;
Az ördög meg-fojtaték.
Christus add innepedet,
Kik tisztelik s' Nevedet,
Kikért ontád véredet,
Hogy dicsírjünk tégedet.
Oh minket itélendö,
Kinek szava állandó
Te haragod mulandó
Légyen, és meg-hajlandó.
Oh kegyes Szüz Mária,
Eghi harmatnak árja;
Kegyelmed Lelkünk várja,
Mert bününk azt ki-zárja.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 352–3. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Melynek Nótája, fol. 340. [ = Christusunk fel-támadván].

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi kéziratos gyűjteményekben: Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 224), Zirci-ék. (1755–66, 80a), Paksi Márton György-ék. (1760, 262).

Válaszos ének a megváltásról és Krisztus feltámadásáról. Feltehetően a húsvéti kora reggeli misén énekelték, vagy a húsvét hajnali Jézus-keresés szokásához kapcsolható (vö. [Elsö-napján Szombatnak…] c. jz.).

Versforma: 7–7–7–7–11–5 (a–a–a–a–x–x); az utolsó két sor refrén.

Dallama: RMDT I., Karacsonra valo Patrem c.

15–17 Szálla alá Poklokra…Tekéntvén Abrahámra – utalás az Apostoli Hitvallás tételére és a limbusra ( [A' Szüz egy Fiat szült…] sz. 20. sor jz.).

19 Három Máriák – az evangéliumok Jézus életével kapcsolatban több Máriát is említenek. Szűz Máriát, Jézus anyját; az ifjabbik Jakab apostol anyját (Mk 15,40); Betániában Lázár és Márta testvérét (Lk 10, 39–42), akit a hagyomány gyakran azonosít a bűnbánó Mária Magdolnával, akit Jézus meggyógyított és  szolgált a mesternek (Lk 8,2), aki a kereszt alatt (Mk 15, 40) és a temetésnél (Mk 15, 47) jelenvolt és aki a föltámadás után elsőnek látta Jézust (Jn 20, 11–18). Az apokrif legenda szerint ezek húsvét hajnalán együtt mentek Jézus sírjához.

25–6 Szent Atyákkal vigada, Foglyokat el-ragadá – vö. fenntebb a 15–17. sor jegyzetével.

40 Eghi harmatnak – kegyelemnek.
Hátra Kezdőlap Előre