[JEövel Szent Lélek Isten…]*

Nótája, Christusunk feltámada

JEövel Szent Lélek Isten,
Lelkünk fényes záloga;
Atya s' Fiú virága:
Lelki szépség formája,
Világ oktatója,
Szent vigasztalásnak jöj meg-adója.
Ekesség, gyönyörüség,
Szivbéli nagy édesség;
Menybéli drága szépség,
Ehezöknek vendégség:
Távozzék az inség,
Jöj gyarló lelkünkben áldott Istenség.
Bünös lelkünk rád kiált,
Inségben hozzád ohajt;
Tisztítsad, vidámitsad
Restségét, s' keménységét.
Oh Szent Lélek Isten,
Lakozzál szivünkben, minden idöben.
Légy serkentönk, Szent intönk,
Szükségünkben segitönk:
Légj szép fénjünk, s' reményünk,
Bátoritó vezérünk;
Oh drága Szent Lélek,
Te veled nem félek, A' míg itt élek.
Büntül örzö seregem,
Vigasztaló Istenem:
Sok epeség éltemben;
Légy édesség szivemben:
Téged magasztallak,
Szent Lélek Ur Isten, s' végetlen áldlak.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 378–9. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Melynek Nótája, fol. 340. [ = Christusunk feltámada].

Szövege megtalálható még: Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 239), Vépi ék. (1725–68, 176).

Pünkösdi ének. Szóképei, fordulatai emlékeztetnek a Veni sancte Spiritus kezdetű pünkösdi sequentiára (vö. RMKT XVII./7, 173. sz. jz). Szerzője ismeretlen.

A Szentlélekre vonatkozó középkori eredetű latin költészet és részben az ide vonatkozó teológiai tanítás tételei is két bibliai idézetre vezethetők vissza. A Szentlélek hét ajándékát (munus septiforme) Izaiás próféta (11, 2–3) az eljövendő Messiásra vonatkoztatva így sorolja el:

  • Et requiescet usper eum spiritus Domini: spiritus sapientiae et intellectus, spiritus consilii et fortitudinis, spiritus scientiae et pietatis, et replebit eum spiritus timoris Domini. (És meg-nyugszik azon az Úr lelke: a' bőlcheségnek és értelemnek lelke, tanátsnak és erősségnek lelke, a'  tudománnak, és Isteni tiszteletnek lelke, és bé-tőlti őtet az Úr félelmének lelke.)

A másik idézetben Szent Pál (Gal 5, 22–23) a Szentlélek lelki tevékenységének tizenkét gyümölcsét sorolja fel:

  • Fructus autem spiritus est: caritas, gaudium, pax, patientia, benignitas, bonitas, longanimitas, mansuetudo, fides, modestia, continentia, castitas. (A' Léleknek gyümölche pedig ez: Szeretet, öröm, békesség, tűrés, kegyesség, jóság, hoszszú-várakozás, szelídség, hit, mértékletesség, maga meg-tartóztatása, tisztaság.)

Dogmatikai vonatkozását, misztikus jelentését lásd Schütz 1937, II, 200–1.

Versforma: 7–7–7–7–6–11 (a–a–a–a–a–x).

Dallama: RMDT I., 68. sz.
Hátra Kezdőlap Előre