[O Istennek Szent Fia…]*

Nota: O Istennek Szent Annya etc.

O Istennek Szent Fia,
ô szépséges IESUS.
Mennyeknek alkotója.
Edességes IESUS.
Tekínts reánk szemeddel,
Látogass kegyelmeddel.
Adgy Malasztot népednek,
Kik szüntelen dicsirnek.
Országunknak óltalma,
Tündöklö Arany-alma.
Ne-hadgy minket el-veszni,
Bünnek torkában esni.
Gerjezd-fel mi szivünket,
Vidd-bé Menyben lelkünket.
Esedezzél érettünk,
Légy mindenkor mellettünk.
Ne-fordúly-el orczáddal,
Tölcs-bé ajándékiddal.
Öncs-belénk szerelmedet,
Tisztán égö tüzedet.
Hogy Szüz testel szolgállyunk,
Tiszta szivünkel áldgyunk.
Segíts kérünk, minnyájan,
Halálunknak óráján.
Gyönyörködgyél Mennyégben,
Szenteknek seregiben.
Vég-nélkül dicsirtessél,
Atya, Fiú, Szent Lélek.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 294–5. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: O Istennek Szent Annya etc.; ld. [OH Istennek Szent Annya…] c. – Megvan a második kiadásban is (1719, 231).

Szövege megtalálható még: Dőri Ferenc-ék. (1763–74, 19).

Felelgetős ének Jézus nevének tiszteletére, a Jézus neve-litánia invokációinak felhasználásával processiós éneknek alkalmazva. Az üdvösséges JESVS Nevéröl való Litánia szövegét ld. Szőlősy Benedek Cantus catholici–kiadásaiban (1651, 183–187; kiad. MIR 35, 217–221). Szerzője ismeretlen. A 2–4. versszak megegyezik a Petri András-énekeskönyvbe egy évtizeddel korábban Réti János által bemásolt azonos kezdősorú ének első három strófájával; lásd [Tekencz reank szemedel…] c.; ebből közös kéziratos hagyományra lehet következtetni. Lásd még De nomjne Jesu c.

Tartalma és a nótajelzésben idézett Ó Istennek szent anyja kezdetű, több változatban is ismert Mária-ének ( Himnus de B. V. M., [OH Istennek szent annia…], [OH Istennek Szent Annya…] és Azon napra való prócessióban c.) révén egy csoportba tartozik még a [TEkints ránk kegyelmesen…] és a [IDvez-légy Szent életünk…] c. énekkel is.

Versforma: 7–6–7–6 (a–b–a–b); a 2. és 4. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 45/b. sz.
Hátra Kezdőlap Előre