[ALdott Jesus kenyèr szinben…]*

Nótája, Salve mundi salutare.

ALdott Jesus kenyèr szinben,
Kivánkozik tiszta szivben:
Ha lelkünk vagyon sok bünben,
Meg-mosódik szent vérében.
Oh Jesusunk Teste Vére,
Légy lelkünknek drága bére.
Hol vadtok a' kik éheztek,
Mennyei kenyért ehettek,
Es úti társot vehettek,
Ki által menybe mehettek.
Algy-meg Jesus békességgel,
Légy hozzánk kegyelmességgel.
Itt Jesus hiven imádlak,
Hozzám buzgosággal várlak:
Szivem rejtekébe zárlak,
És itt minden napon áldlak.
Oh Jesus légy segitségünk,
Nincs kivülled reménségünk.
Idvöz legy életünk teje,
Igaz üdvesség kút-feje,
Hiveidnek segitöje,
Rest szyvünknek ébresztöje.
Algy-meg Jezus békesseggel,
Boldogits-meg idvössèggel.
Idvöz légy Egeknek Ura,
Segitönk Mennyei jóra:
Bün ellen szivünknek zára,
Meg-váltott Lelkünk nagy árra.
Tarts-meg Jesus békességben,
Te hozzád való hivségben.
Illyen csuda tételeden,
Álmélkodik szivünk igen,
Es hiszen szent igèidben,
Semmit nem kétséges ebben.
Jesus vond hozzád szivünket,
Idvozitsd bünös lelkünket.

Kézirata és nyomtatott kiadásai:

Csíkcsobotfalvi kézirat. 1675 k., 179–80. – Nótajelzés: Nota. Salve mundi salutare.

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 341–2. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: Salve Mundi salutare etc. – Megvan a második kiadásban is (1719, 277).

Cantus catholici. Kassa 1674, 400–1. – Cím és nótajelzés: MAS: Melynek Nótája, fol. 272. [ = Salve mundi salutare].

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi gyűjteményekben: Illyés András: Régi es uy Enekek, es isteni dicsiretek (Nagyszombat 1703, 95), Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 124), Vépi ék. (1725–68, 335), Császár Ferenc-ék. (XVIII. sz. 2. fele, 137b), Szentmihályi Mihály: Egyházi énekes könyv (Eger 1797–8, 265).

Oltáriszentségi ének, a misében az úrfelmutatás után, áldozásra készülve énekelték; lásd [ALdgyad ember ez nagy jódat…] c. jz.

A három szövegváltozat különböző terjedelmű: Kájoni kéziratos verziója hét, a nyomtatott kiadásban öt, a kassai Cantus catholici pedig hat versszakos. Az első strófa azonos mindháromban. A Cantionale catholicum első két versszaka azonos a Csíkcsobotfalvi kéziratéval, a többi három Kájoni új szerzeménye;  ebben a két forrásban a refrén azonos. A kassai Cantus catholici hat strófája párhuzamos a Csíkcsobotfalvi kézirat megfelelő szakaszaival; a hatsoros versszakok azonban nem refrénesek és az 5–6. sorokat is számítva tizennégy sor az ismeretlen szerkesztő új szerzeménye. Kájoni két verziójának  összefüggése nyilvánvaló; ez a két verzió a kassai Cantus catholici szövegére aligha lehetett közvetlen hatással. A három forrás keletkezésének időbeli közelségét is számba véve feltételezhető a korábbi kéziratos hagyomány, amelyhez a Csíkcsobotfalvi kézirat szövege állhat a legközelebb, a következő stemma szerint:

Kájoninál ugyanennek az éneknek azonos formájú és dallamú, de szövegében átalakított, továbbfejlesztett változata az Áldott Jesus, Isten Fia, Mi lelkünknek drága díja kezdetű ének, amelynek 5. versszaka a Csíkcsobotfalvi kézirat harmadik versszakával rokon (vö. [ALdott IESUS, Isten Fia…] c.).

Versforma: 8–8–8–8–8–8 (a–a–a–a–b–b); Kájoni kéziratos és nyomtatott változatában az 5–6. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 197/I. sz.

15 teje – tápláléka.

15–18 A 4. versszak négy sora kevés változtatással megvan: De uenerabili sacramento c. 21–24. sor, Oh magnum sacramentum c. 21–24. sor, [Wduoz legi, eletünk teye…] c. 1–4. sor.

19–22 Az 5. versszak első négy sora azonos szöveggel megvan: De uenerabili sacramento c. 17–20. sor, Oh magnum sacramentum c. 25–28. sor, [Wduoz legi, eletünk teye…] c. 5–8. sor.
Hátra Kezdőlap Előre