[ARtatlan szent Barán…]*

ARtatlan szent Barány,
Mennyei szép arany,
Oh nagy Szentség, Lelki bövség:
Tarts-meg békességben,
Istenes életben,
Edes Jesus, Aldott Jesus.
Tisztaságos Asztal,
Ki eddig tápláltál,
Oh nagy Szentség, Lelki bövség:
Vond hozzád szivünket,
Oltalmazd igyünket,
Edes Jesus, Aldott Jesus.
Titkos édes Manna,
Eghi Majoránna,
Isten nagy csudája,
Eörök élet fája,
Testé lött szent Ige,
Oô törvénynek vége,
Lelkünk drága árra,
Idvösség pohára,
Hitünknek mélysége,
Lelkünk vendégsége,
Szent malaszt bövsége,
Szentek dicsössége,
Dicsirtessél Mennyen,
Es az egész Földön,
Oh nagy Szentség, Lelki bövség:
Dicsiret Atyának,
Tellyes Háromságnak,
Edes Jesus, Aldott Jesus.

3–6 A 3., 5. és 7. vsz. refrénje is ez. 9–12 A 4., 6. és 8. vsz. refrénje is ez.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 424–6. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Melynek Nótája, fol. 272. [ = Salve mundi salutare; téves nótautalás].

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi gyűjteményekben: Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 252), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, II, 55).

Az oltáriszentségi litánia invokációiból kialakított felelgetős ének.

A litánia feltehetően a XIII–XIV. század folyamán kibontakozott nyilvános eucharisztikus kultusz nyomán keletkezett, és az Oltáriszentség misztériumára vonatkozó hitbeli tanítást, szentírási előképeket és hasonlatokat foglalja felelgetős könyörgés sorozatba. Kialakult latin szövege a XVI. századi imádságoskönyvekben általánosan elterjedt. Az Egyház csak magánhasználatra engedélyezte. Magyar

fordítása először Pázmány Péter Imádságos könyv–ének harmadik kiadásában (Pozsony 1625, 522–6; RMNy 1345) található. Ezt a szöveget a legújabb időkig népi ájtatosságokon használták. Népszerűségét bizonyítja, hogy a XVII. századi énekeskönyvekben több verses-énekes formája is megtalálható és fordulatai, invokációi más énekekbe is bekerültek (vö. [OH ártatlan Szent Bárány…], [Oh czudallatos Istensegi…], [OH Egek gyönyörüsége…], [Szent, szent, szent Isten…], [Jdvez légy felség, oltári szentség…], [Vdveöz legi Christus, Jsten…] c.). A litánia (röv.: Oltsz.Lit.) a szokásos rövid  könyörgés-formulával kezdődik; ezt követi negyven invokáció, a végén pedig egy hosszabb könyörgés sorozat különféle testi és lelki szükségben kér segítséget. Az invokációk latin és magyar szövege a következő:


Litaniae de Venerabili Sacramento Az Oltári Szentségrül Litania
 
Kyrie eleison …Uram irgalmazz nékünk …
1. Panis vivus de caelo descendens Eleven kenyér ki égből szallottál
2. Deus absconditus et Salvator El-rejtett Isten és üdvözitő
3. Frumentum electorum Választottak gabonája
4. Vinum germinans virgines Szüzek nevelő bor
5. Panis pinguis et deliciae regum Kövér kenyér, Királyok gyönyörüsége
6. Juge sacrificium Szüntelen áldozat
7. Oblatio munda Tiszta áldozat
8. Agnus absque macula Macula-nélkül-való Bárány
9. Mensa purissima Tisztaságos asztal
10. Angelorum esca Angyalok eledele
11. Manna absconditum El-rejtett Manna
12. Memoria mirabilium Dei Isteni csudáknak emlekezeti
13. Panis supersubstantialis Természet-felet-valo kenyér
14. Verbum caro factum Testé let ige
15. Habitans in nobis hostia sancta Velünk lakozó Szent Ostia
16. Calix benedictionis Aldomásnak pohára
17. Mysterium fidei Hitünknek titka
18. Praecelsum et venerabile sacramentum Felséges tisztelendö Szentség
19. Sacrificium omnium sanctissimum Szentséges áldozat
20. Vere propitiatorium pro vivis et defunctis Elevenek és hóltak békéltetője
21. Caeleste antidotum, quo a peccatis praeservamur   Büntül oltalmazó mennyei orvosság
22. Stupendum super omnia miraculum Minden csudáknak csudája
23. Sacratissima Dominicae passionis commemoratio Az Ur halálának szentséges emlékezeti
24. Donum transcendens omnem plenitudinem Minden bővséget meg-hallandó ajándék
25. Memoriale praecipuum divini amoris Isteni szeretetnek ki-vált emlékezeti
26. Divinae affluentia largitatis Isteni ajándékoknak bővsége
27. Sacrosanctum et augustissimum mysterium Szent és felséges titok
28. Pharmacum immortalitatis Halhatatlanságnak orvossága
29. Tremendum ac vivificum Sacramentum Éltető rettenetes Szentség
30. Panis omnipotentia Verbi caro factus Az Igének mindenható erejével testé vált Kenyér
31. Incruentum sacrificium Vér-nélkül-való áldozat
32. Cibus et conviva Étel és vendég
33. Dulcissimum convivium, cui assistunt Gyönyörűséges lakodalom, melyben Angyalok
Angeli ministrantes szolgálnak
34. Sacramentum pietatis Kegyességnek Szentsége
35. Vinculum charitatis Szeretetnek kötele
36. Offerens et oblatio Bé-mutatot ajándék, és bé-mutató
37. Spiritualis dulcedo in proprio fonte degustata Tulajdon kút-feje minden lelki édességnek
38. Refectio animarum sanctarum Aitatos lelkeknek táplálása
39. Viaticum in Domino morientium Az Urban meg-hóltaknak úti eledele
40. Pignus futurae gloriae Propitius esto …Jövendö dücsössegünknek záloga Isten irgalmazz nékünk …

Versforma: 6–6–8–6–6–8 (a–a–b–c–c–d). A 8-as sorok 4/4 osztásúak belső rímmel. A 3. és 6. sor minden strófában azonos szöveggel ismétlődik; ezen kívül a 4–5. sor a páros és páratlan strófákban váltakozva ugyancsak refrénszerűen ismétlődik.

A megadott nótajelzés versformája más és nyilvánvalóan téves; alighanem sajtóhiba következménye, és helyesen fol. 20.  lenne. Papp Géza megállapítása szerint a strófaszerkezet a Kedvesen tekints ránk kezdetű adventi ének versformájával egyezik és dallamához is illik (RMDT II., 197. sz. jz.); ez az ének a kassai Cantus catholici 20. lapján található.

3 Lelki bövség – Oltsz.Lit. 24.

7 Tisztaságos asztal – Oltsz.Lit. 9.

11 Manna – Oltsz.Lit. 11.

12 Majoránna – a népköltészetben is gyakran emlegetett illatos dísznövény, amely a tisztaságot és a hálaadás erényét szimbolizálja (vö. Rapaics Raymund: A magyarság virágai. Bp. 1932, 357).

15 Istennek nagy csudája – Oltsz.Lit. 12. és 22.

16 Eörök élet fája – a Jelenések könyvében szereplő élet fája (Jel 2,7; 22,2 és 14) a középkori szimbolikában Krisztus keresztjét jelenti, amelynek gyümölcse az örök élet.

20 Oô törvénynek vége – Krisztus vér nélküli áldozata az eucharisztiában érvénytelenné tette az ószövetségi törvényben előírt áldozatokat.

24 Idvösség pohára – Oltsz.Lit. 16.
Hátra Kezdőlap Előre