Christus szòl az oltári szentség szolgáltatòinak*

Nótája, Cur mundus militat

EMberek halászi, Istennek Papjai;
Christus Poroszlói, Ez Világ napjai;
Isteni szeretet s' Reménség fiai,
Hozzátok Christusunk ilyenek szavai.
Ti az szent Oltáron énnékem szolgáltok,
Engem kezetekben minden nap forgattok:
Sovánsagtúl azért magatok ójjàtok,
S' jaj! ha erkölcstökben Vilàgiak vattok.
Papok Föld sovai, szent élet szerzöi,
Igaz Hit bàstyài, Ió erkölts nemzöi,
Iesus hajójànak Papok evezöi:
Christus juhainak a' Papok örzöi.
Nem csak süvölteni szoktak az juhoknak,
Iàrni-is Nyàj elött kel az Pàsztoroknak:
De ezek jàràsa ha viszen rosz útnak,
Farkas orditàstól juhok széllyel futnak.
Bár valamelly Papban légyen szép tanitàs:
De ez, rosz élettel csak farkas orditás:
Mert ha szájában-is az igaz meg-vallás:
Rosz cselekedettel bellyeb bújik Balás.
Mondgya ugyan mondgya a' Pap, ne mivellyük:
De az üres mondást, csak szokásra véllyük:
Mert ha a' Pap után rosz éltünket éllyük,
Pasztor után juhok a' farkast hogy féllyük?
Vak vezetvén vakot, esnek a' veremben:
Papunkat követvén, mi nem vagyunk ebben:
Mert Papunkat lenni Tudgyuk igaz hitben,
S' jàrásunkat vettyük Papjaink éltiben.
Ihol a' Papokra minden rosz háromlik,
Papi pèlda után a' bün ugyan omlik:
Igy a' Pap nyáj elött hogy ha edgyet botlik,
A' Sátán töriben ezer juh-is ötlik.
Iob lesz vala azért Pappá nem lennetek,
Hogy sem Világ módra Papságban élnetek:
Kérlek azért, rólla meg-emlekezzetek,
Mi végre kelleték Papságra mennetek.
Minden Pap viseli a' Iesus személyét;
Iaj! ha roszaságnak szenteli a' mellyét:
Nem hiven viselvén drága Iesus nevét,
Iesus neve alatt Szolgálván test nyüvét.
Lelki embereknek, a' fris testi lakás
Illik, mint ha pánczélt magán visel kapás:
A' csuha-is nehéz, midön kaszál kaszás;
De sulyosb Papokban Világi test-tartás.
Pompáskodván Világ, Iesust Pap mutassa:
Tobzódván más, Papnak Iesussal lakássa;
Bujálkodván Világ, a' Pap pirongassa,
De ugy, hogy ollyanban magát ne avassa.
Világ fösvénykedvén, a' Pap böven adgyon,
Hogy Világ javait ne böcsüllye nagyon,
Ki-mutatván a' kénts miként meg-maradgyon?
Szükülködök által hogy Menyben akadgyon.
Ha igy meg-feleltek Papi tiszteteknek,
Es ha csak edgyedül éltek Istenteknek;
Mihelt le-rázzátok terhét gyarló testnek,
Véremben új köntöst néktek menyben festnek.

33 A lennek szedésvariánsa: lennetek

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 431–2. – Cím: Christus szòl az Oltári Szentség Szolgáltatòinak. – Nótajelzés: Nótája, fol. 236. [ = Cur mundus militat].

Ének a papi hivatásról. Az énekeskönyv szerkesztője ezt az éneket az oltáriszentségi énekek végén közölte. Ennek oka, hogy az Oltáriszentség alapításának ünnepe, a Nagycsütörtök, egyben a papi rend alapításának és az apostolok küldetésének is napja. Ezért a Nagycsütörtököt a papok ünnepének is szokták nevezni.

Versforma: 12–12–12–12 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT I., 189. sz.

1 Emberek halászi – az evangéliumokban a papi munkára való küldetés hasonlata (Mt 4, 19; Mk 1, 17).

2 Christus Poroszlói – itt hivatalos szolga, tisztviselő (lictor, apparitor) jelentésben, és nem a büntetést, fenyítést végrehajtó hatósági személy (lorarius) jelentésben (NySz II, 1317).

7 Sovánsagtúl – terméketlenségtől (sterilitas; NySz II, 1598).

13 süvölteni – sziszegni, fütyülni (NySz II, 1564).

20 Rosz cselekedettel bellyeb bújik Balás – ismeretlen szólásmondás a képmutatás kifejezésére; értelme: vizet prédikál és bort iszik. A Balázs népi jelentése különben: szeles, bolond, „hűbele Balázs” (vö. Margalits Ede: Magyar közmondások és közmondásszerű szólások. Bp. 1987, 41). A név más,  olykor ugyancsak homályos összefüggéseiről lásd Király György (Irodalomtörténet 1918, 313), Kardos Tibor (Filológiai Közlöny 1955, 132. és 1957, 327) és Scheiber Sándor (Filológiai Közlöny 1959, 491) cikkeit.
Hátra Kezdőlap Előre