De uenerabili sacramento*

Oh titkos, oh meljseges,
Czudalatos nagi Istensegh,
Eledelunk uagi, italvnk,
Menj orszagjban uiuö utunk.
Oh manna, úduösseges,
Angialy nemzetnek edes,
Oh boldogi iz, menjbelj mez,
Szent lelkeknek diczoseges.
Mennyekbol folio mezunk,
Buneinkbol read nezunk,
Miatad legien keseru
Bvneinkben az mit erzünk.
Szeretetnek szekrenye,
Szüünknek szukseges fenie,
El kergesd setetsegünkköt,
Ugi ueszerd menyben lelkünköt.
Üduöz legi, egheknek vra,
Szent angialoknak kjrallia,
Lelkünk dragalatos arra,
Bün ellen szüünknek szara.
Üduöz legi, eletünk teie,
Giönöruseginek kut feie,
Szüünk kegis szegetoie,
Setetult uilaginak fenye.
Remulunk talamaniodon,
Czudalkozunk hatalmadon,
Hogi aldasod rank foljhasson,
Magad adod czuda modon.

1–4 CS A kézirat csonkasága miatt hiányzik. 1 M es meljseges K és mély Szentség, Z Oh titkos o melyseges A hét versszakos ének szövegéből csak ennyit ismerünk. 5 CS Ah Manna 8 CS M K Kit mennyország kévánva néz. 9 M K Oh menyeghböl 11–12 CS M K Add keserü légyen bününk, vigasztalást tölled kérünk. 13 CS M K O szeretetnek 15 CS M K Kergesd el 16 CS M K Vezéreld menyben 17–24 CS M K Az 5–6. vsz. fordított sorrendben. 24 CS Sötetsegünk el-üzöje M K Setetseghnek el üzöie 28 CS A sor után még egy vsz.: Te élete vagy szenteknek, Eledele szent lelkeknek, Böv kincse vagy hiveidnek, Nagy záloga dicsöségnek.

Kéziratai és nyomtatott kiadása:

Főszöveg: Petri András-ék. 1663–8. (a Réti János által másolt részben) 102a. – Cím: De uenerabili Sacramento. – Előtte a latin eredeti 1. versszaka.

Csíkcsobotfalvi kézirat. 1675 k., 147. – A kézirat csonkasága miatt a cím, a nótajelzés és az első négy sor hiányzik.

Mihál Farkas-kódex. 1677–87, 77b–78b. – Cím: O magnum sacramentum. – Nótajelzés: Nota eadem. [Utalás a címben jelzett latin cantio dallamára].

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 314. – Cím: O magnum sacramentum. – Nótajelzés: Nota eadem. [Utalás az előtte lévő O magnum sacramentum kezdetű cantio nótajelzésére: Nota: Ez szín-alatt a' kívánt jó]. – Előtte a latin eredeti. – Megvan a második kiadásban is (1719, 253).

Zemlény János-ék. 1668, 7a–b. – Cím: O magnum sacramentum. – Nótajelzés: E szin alatt a kévánt jó. – Csak kezdősor.

Oltáriszentségi ének, az O magnum sacramentum kezdetű cantio fordítása. Az eredeti latin ének teljes szövege csak Kájoni János nyomtatott énekeskönyvéből ismeretes; a himnológiai irodalom is Dankó József (Vetus hymnarium 357) említése nyomán Kájonit idézi (Chevalier 39411). – Szövegét Kájoni nyomán közöljük:


O magnum sacramentum,
O numinis testamentum,
Tu cibus es, tu pignus es,
Tu baculus viatorum.
Ave manna ter beatum,
Ab angelis degustatum,
O sapor, o mel coelicum,
O gloria beatorum!
Ave o favus distillans,
Dulcedo de coelo stillans,
Amarum fac, sit vitium:
Solatium infirmorum.
Ave de coelo descendens,
O panis et cor accendens,
Quam dulcis cibus coelorum,
Delicium Angelorum!
Ave scrinium amoris,
Coelestis o fons dulcoris,
O charitatis vinculum,
Speculum virtutis sanctum.
O lux beata diei,
Ubertas o domus Dei,
O agnus absque macula,
Margarita speciosa.
Tu vita tu sanctarum,
Refectio animarum,
Thesaurus tu fidelium,
Gloriae pignus futurum.

A Petri András-énekeskönyvben Réti János másolatában a fordításnak két különböző változata található (vö. Oh magnum sacramentum c.). Az itt közölt fordítás 1–4. versszaka a latin 1–3. és 6. strófáját, ezenkívül a Csíkcsobotfalvi kézirat 8. szakasza a latin 7. záró versét követi; a közbeeső 5–7. versszak önálló  szerkesztés és megegyezik a másik fordítás 6–8. strófájával. Az ének népszerűségét mutatja, hogy egyes versszakai más énekekbe is átkerültek. Így ugyancsak a Petri András-énekeskönyv ben Réti János kézírásával az Üdvözlégy életünk teje kezdetű oltáriszentségi ének ([Wduoz legi, eletünk teye…] c.) a 6. és 5. versszakkal kezdődik; Kájoni János pedig ugyancsak ezt a két strófát kevés változtatással az Áldott Jézus kenyér színben kezdetű válaszos énekbe is átvette.

Versforma: 7–8–8–8 (a–a–a–a, a 4. strófa: a–a–b–b).

Dallama: RMDT II., 90/I. sz.

5 Oh manna – lásd [Kely-fel bennem szomju lélek…] c. 7. sor jz.

13 Szeretetnek szekrénye – lásd [E' Szín-alatt a' kívánt jó…] c. 27. sor jz.

17–20 Az 5. versszak megvan: [Aldott Jesus kenyér szinben…] c. 19–22. sor; Oh magnum sacramentum c. 25–28. sor; [Wduoz legi, eletünk teye…] c. 5–8. sor.

20 szüünknek szara – szívünknek zára.

21–24 A 6. versszak megvan: [Aldott Jesus kenyér szinben…] c., 15–16. sor, 17–18. sor variáns; Oh magnum sacramentum c. 21–24. sor; [Wduoz legi, eletünk teye…] c. 1–4. sor.

23 szegetoie – segítője.

25–28 A 7. versszak megvan: Oh magnum sacramentum c. 29–32. sor.
Hátra Kezdőlap Előre