[OLtári nagy Szentség, lelkünk gyógyitója…]*

Nótája, Idvöz légy kis Jesus lelkünk ébresztöje

OLtári nagy Szentség, lelkünk gyógyitója,
Ehezö szivünknek igaz táplálója;
Bünnek és ördögnek eröss meg-rontója:
Oh szent vendégség.
Oltári nagy Szentség, igaz élet fája;
Mely bünösnek veszen-bé tégedet szája,
Menten rá adatik menyegzös ruhája:
Oh szent vendègség.
Ezt Jesus mondotta szentebnek mannánál,
Itt azért nagyobbat hinnünk kell ostyánál:
Igazbat nem lelünk az Isten szavánál.
Oh csuda Szentség.
Jesus, nyilván szoltál errül szent Jánosnál:
Fényesb te mondásod szemünk világánál;
Azért is imádunk ennél az Oltárnál,
Tellyes Asztalnál.
Christus szent Testének példája vólt szekrény:
Messiás hogy el jött, Kit igèrt ô törvény,
Pèlda valóságát ki mutatta nap fény;
Bé-tölt az remèny.
Már a'hol Testének mondgya valóságát,
Ne kövesse ember ott az ö vakságát;
Mert illik követni inkabb hitünk ágát,
Mint szem világát.
Szekrény csak példája volt Christus Testének,
Még-is Jòsuéval régenten szent Vének,
Szekrény elött arczal a' földre esének,
Estig ugy lönek.
Nem nagyobb a' példa ö valóságánál;
Azért méltán térdet hajtunk szent Oltárnál:
Itt ki bálvánt alít; minden rút bálványnál,
Maga nagyob Bál.
Nem bálvánt imádunk Ur Vacsorájában;
Hanem azt, kit maga mondott lenni abban;
Ez, ugy mond, En testem: oh nelégy homályban,
Mint vak az útban.
Aldott Manna Jesus, sebeseket gyògyits;
Bennünket éhségben Szent Testeddel enyhíts:
Es a' rosz kovászból Nemzetünket tisztits,
Eörömre indits.
Meg-rútúlt lelkünknek Jesus ékessége;
Mennyei Seregek minden dicsössége:
Mi lelkünknek vagyon igen nagy éhsége;
Légy szent vendége.
Oh drága orvosunk, maradgy mí szivünkben;
Igéidet èrtyük szent együgyüségben:
Adgyad, oh szép Jesus, Maradgyunk ez hitben,
Es szent kedvedben.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 432–3. – Cím és nótajelzés: MAS: Melynek Nótája, fol. 79. [ = Idvöz légy kis Jesus lelkünk ébresztöje].

Énekbe foglalt tanítás az Oltáriszentségről. Forrása, szerzője ismeretlen.

A kassai Cantus catholici-ben az UR NAPJARA; Avagy Az OLTARI SZENTSEGRÖL VALO ENEKEK című résznek ez az utolsó darabja. Utána a 434. lapon ez a megjegyzés olvasható: MAS, mellyet a' Nagy Csötörtökre irtunk, fol. 327. EZ szin alatt a' kivánt jó etc. [lásd Nagy-csütörtöki missére… c.] Ezt, Szent Mise alatt gyakorta mondhatni.

Versforma: 12–12–12–5 (a–a–a–b).

Dallama: RMDT I., 138. sz.

5 élet fája – lásd [JEsus ki jelen vagy ebben…] c. 9. sor jz.

9 mannánál – lásd [KEly-fel bennem szomju lélek…] sz 7. sor jz.

13 Jánosnál – Szent János evangéliumának 6. fejezete Jézus eucharisztikus tanítását tartalmazza. Vö. [Öruendez keresztyén Lélek Oltárj Szentségnek…] c. 16. sor.

17 szekrény – lásd [E' Szín-alatt a' kívánt jó…] c. 27. sor jz.

23 hitünk ágát – ágazatát, tételes tanítását.

24 szem világát – amit a szem lát.

25–26 Szekrény csak példája…Még-is Jósuéval…– Az Úr jelenlétének ószövetségi helye, a frigyszekrény az Oltáriszentségben jelenlévő Krisztus előképe volt. A két sorban itt utalás olvasható Mózes utódának, Józsuénak engesztelésére, amikor Izrael fiai Ákán titkos bűne miatt az ellenségtől  vereséget szenvedtek: Józsue pedig megszaggatá ruháit és Izrael valamennyi vénével együtt estig arcra borulva feküvék a földön az Úr ládája előtt és port hinte fejére (Józs 7, 6).

32 Bál – a pogány istenségek összefoglaló neve; jelentése: úr.
Hátra Kezdőlap Előre