[IDvez-légy szép IESUS hivek éltetöje…]*

Nota: Itt jelen vagyon etc.

IDvez-légy szép IESUS hivek éltetöje,
Bün-szennyéböl lelkünk tisztító fördöje,
Örök-életünknek kínnal meg-szerzöje.
Testé löt Ige.
Idvez-légy Jászolban tétetett gyermecske,
Pólában bé-takart siró kis-dedecske,
Barmok istállója, helyed édesecske.
Idvez-légy arannyal, tiszteltetett Király,
Dicsösség ablakán, helyheztetett Kristály,
Ellenségünk-ellen, kérünk mellettünk álly.
Idvez-légy makula-nélkül-való Bárány,
Kinek meg-váltatott e' Világ az árrán,
Hogy véredet ontád a' Kereszt óltárán.
Idvez-légy bünük-ért áldoztatott Ostya,
Ki bövön irgalmát hiveire osztya,
Hamissan-nyert prédát ördögtöl el-fosztya.
Idvez-légy setétben fényeskedö Nap-fény,
Békesség-házában szenteltetett edény,
Végsö itiletkor hozzánk ne-légy kemény.
Idvez-légy Jérikó-mellett, nött rósácska,
Sürü tövissek-közt, jött liliomocska,
Lybánus erdein költött galambocska.
Idvez-légy, Engaddi igaz szölö veszszö,
Nem árt gyümölcsödnek semmi köves-essö,
Mi kivánságunknak czéllya légy, leg-elsö.
Idvez-légy, Josuênak meg-hoszszabbúlt napja,
Gedeonnak fejér, gyözedelmes gyapja,
Melchisedech rendin-való föbbik Papja.
Idvez-légy juhokat örzö igaz Pásztor,
Jó békesség-szerzö Mennyei szép Sátor,
Bádgyatt néped szive általad lesz bátor.
Idvez-légy, hirvadást nem-érzö Virág-szál,
Kire bövön Menyböl Balsamom-illat szál,
Lelkünk idvessége benned egyedül áll.
Idvez-légy, ártatlan szenvedett Abelünk,
Szarándokságunkból, mihelt által-kelünk,
Szép dicsösségedet közöllyed mi-velünk.
Idvez-légy Mennyei Karok ékessége,
Idvez-légy Mártyrok, próbált erössége,
Idvez-légy bünösök, leg-föbb reménsége.

3 PA eletünkot 9 PA Diczösegi akliaban 12 PA Kjnek most ualtatot 19 PA ne legi hozzank 26 PA most hoszabult 28 PA ualo fenek [?] 31 PA Menjben legi mellettünk szoszollo prokator. 33 PA menjböl böuön 34 PA egjedül benned 36 PA Szarandoksagunkban 37 PA kostoltasd 38–40 PA Hiányzik.

Nyomtatott kiadása és kéziratai:

Főszöveg: Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 327. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: Itt jelen vagyon etc. – Megvan a második kiadásban is (1719, 265).

Petri András-ék. 1663–8 (a Réti János által másolt részben), 103b–104a. – Cím: In Eleuatione dicenda.

Pálffi Márton-ék. 1676 előtt, 38a–b. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: Itt jelen vagyon etc.

Csíkcsobotfalvi kézirat. 1675 k., 166. – Cím: Mas. – Nótajelzés: Itt jelen vagyon.

Válaszos oltáriszentségi (úrfelmutatási) ének karácsonyi időre. A strófakezdő Üdvözlégy (Ave, Salve) megszólítás a hasonló szerkesztésű adventi vagy karácsonyi Mária-énekeket idézi. A dicsőítő jelzőkre, a litániák invokációira emlékeztető megszólításokra a negyedik sorban Krisztus születésére utaló karácsonyi refrén válaszol. Közvetlen forrása, szerzője ismeretlen.

Az éneknek két változata ismeretes; mindkettő korábbi szöveghagyományra vezethető vissza. Az elsőt legépebben Kájoni János nyomtatott és az azzal mindenben egyező kéziratos másolata őrizte meg; ezzel a Pálffi Márton-énekeskönyv szövege is azonos. A másik változat az 1674-i Cantus catholiciben található; a szerkesztője ezt is kéziratos hagyományból vette, de lényegesen átalakította és megtoldotta. Lásd [IDvöz légy kis Jesus…] c. – A Petri András-énekeskönyv szövegében Kájoniéhoz hasonlítva néhány másolási hibán és a sajátos helyesírásból eredő különbségen kívül lényeges eltérés a 31. sorban  van; itt viszont a kassai Cantus catholici megfelelő 15. sora a Kájoni-féle verzióval egyezik. Tehát a Petri András-énekeskönyv szövege áll távolabb az eredetitől. A szöveghagyomány valószínű összefüggése ennek alapján így ábrázolható:

Versforma: 12–12–12–12–5 (a–a–a–b); a 4. sor refrén.

Dallama: RMDT I., 138. sz.

8 arannyal – utalás a napkeleti bölcsek ajándékára (Mt 2, 1–12).

11 makula-nélkülvaló Bárány – vö. [OH ártatlan Szent Bárány…] c. 1. sor jz.

16 el-fosztya – elveszi.

20 Jérikó-mellett nött rósácska – az ószövetségi Prédikátor könyvéből vett hasonlat (Préd 24, 18).

22 Lybánus erdein nőtt galambocska – az Énekek énekéből vett hasonlat (Én 4, 8).

23 Engaddi igaz szölö veszszö – lásd Cantio de corpore Christi c. 21. sor jz.

26 Josuênak meg-hoszszabbúlt napja – lásd [Jdvez légy felség, oltári szentség…] c. sor jz.

27 Gedeonnak… gyapja – lásd Szent Szüz idvözlesi c. 5. sor jz.

28 Melchisedech – lásd [Idvöz légy atya Isten…] c. 2. sor jz.

35 Abelünk – lásd [Vdveöz legi Christus, Jsten…] c. 2. sor jz.
Hátra Kezdőlap Előre