[IDvöz légy kis Jesus…]*

IDvöz légy kis Jesus lelkünk ébresztöje
Szomju s' fáradt szivünk kedves éltetöje;
örök életünknek csuda meg-szerzöje;
Testé löt Ige.
Kis Jesus, emberhez köttetett Istenség;
Földi hatalmokat meg-haladó Felség;
Dicsösséges képpen tündöklö fényesség.
Kis Jesus, Jászolba tétetett Gyermecske;
Pólába bé-takart, siró kisdedecske;
Barmok istállója, helyed édesecske.
Kis Jesus, mennyei dicsösséges Király;
Dicsösség ablakán helyheztetett kristály;
Ellenségünk ellen kérünk mellettünk álly.
Kis Jesus, Juhokat örzö igaz Pásztor;
Jó békesség szerzö mennyei szép Sátor;
Bádgyatt néped szive általad lesz bátor.
Kis Jesus, bününkért áldoztatot ostya;
Ki bövön irgalmát hiveire osztya;
Hamissan nyert prédát ördögtöl el-fosztya.
Kis Jesus, Engaddi igaz szölö veszszö
Nem árt gyümölcsödnek semmi köves essö
Azért kivánságúnk czéllya légy leg-elsö.
Kis Jesus, mennyei bövségeknek árja;
Kinek ülö széki, az Isten jobb karja;
Szent szined látását szomjú lelkünk várja.
Kis Jesus, ártatlan szenvedett Abelünk;
Téged Szent Atyáddal örökké tisztelünk;
Kérvén, hóltunk után hogy te veled éllyünk.
Dicsiret Atyának, ki Szent Fiát küldte;
S' Fiúnak, az embert ki igy meg-szerette;
Es a' Szent Léleknek, a' ki megszentelte
Ugy légyen. Amen.

4 A 142. lapon, az újesztendei énekek között: IDvöz légy kis Jesus, etc. mindenik vers végébe: Sebesült Jesus, az Testé lött Ige helyett.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 79–80. – Cím: MAS. – Dallamát is közli.

Szövege megvan még: Vépi ék. (1725–68, 61).

Válaszos oltáriszentségi ének karácsonyi időre. Az Üdvözlegy szép Jezus hivek éltetője kezdetű, erdélyi hagyományból ismert ének átalakított változata. Vö. e kötet előző, azonos című éneke. A kassai Cantus catholici tíz versszakából hét az eredetiből való, a névtelen szerkesztő azonban ezek sorrendjét megváltoztatta és három új strófával (2., 8., 10.) megtoldotta.

Versforma: 12–12–12–5 (a–a–a–b); a 4. sor refrén.

Dallama: RMDT I., 138. sz.

19 el-fosztya – vö. [IDvez-légy szép IESUS hivek éltetöje…] . 16. sor jz.

20 Engaddi – lásd Cantio de corpore Christi c. 21. sor jz.

26 Abelünk – lásd [Vdveöz legi Christus, Jsten…] c. 2. sor jz.
Hátra Kezdőlap Előre